From:
To:
 
 

Ukrainian Translator

 • https://kazakhsagainstforeignmeddling.kz/
 • https://kazakhsagainstforeignmeddling.kz/
 • teacher
 • Вчитель
 • businessman
 • Бізнесмен
 • какой логин и пароль
 • 1000000000000000000000000
 • Kids and parents,
  There is a 10-minute reading assessment for the school reading teachers to do with 2nd graders who scored below grade level on a phonics assessment last winter. Please watch this vid
 • Діти та батьки,
  Існує 10-хвилинна оцінка читання для вчителів шкільного читання, пов'яка з 2-класниками, які набрали нижче рівня класу на оцінці фонетики минулої зими. Будь ласка, дивіться це vid
 • поросенок Путина
 • Putina piglets
 • “Замочить в сортире”, конечно, намного мягче, чем то, что Трамп себе позволяет.
 • "Wet in the sortie," tape, wet, chem, that Trump will take himself.
 • sister three
 • сестра три
 • Dazhe pokushat'
 • Dazhe pokushat'
 • Хукер мочиться
 • Hooker eschews
 • (561) 932-5713. Привет, я Франсиско Лопес, директор Messenger. Это сообщение информирует всех наших пользователей о том, что у нас доступно только 530 учетных записей и что наши серверы в последнее
 • (561) 932-5713. Привет, я ХисціСко, посланник.в.о. Это сообщение информирует всех наших пользователей о том, что у нас доступно только 530 учетных записей и что наши серверы в последнее
 • The best song of the Summer.
 • Краща пісня літа.
 • sweaty-swotty
 • пітний-swotty
 • Етикет це норми і правила гідної поведінки у людській суспільстві
 • Etiquette is the norms and rules of decent behavior in human society
 • Рівень енерго-озброєності
 • Level of energy-armament
 • Енергобезпечна поведінка на підприємствах
 • Energy-safe behavior at enterprises
 • Орграф G-факторного середовища енергетичної безпеки підприємств
 • Graph of the G-factor environment of energy security of enterprises
 • Складні умови ведення бізнесу
 • Difficult business conditions
 • Рівень зношеності основних засобів
 • The level of wear and equipment
 • Прийнято до обробки поштою призначення
 • Accepted for processing by mail appointment
 • I liked this video
 • Мені сподобалося це відео
 • Canvas model of social enterprise
 • Полотно модель соціального підприємства
 • Шляхи підвищення рівня емоційного інтелекту працівників організації на прикладі НУ «Львівська політехніка»
 • Ways to increase the level of emotional intelligence of the organization's employees on the example of Lviv Polytechnic National University
 • ÉN MÁR ÖT NULLÁT KAPTAM KURVA TE MEG CSAK EGYET MERT KURVA VAGY
 • ÉN MÁR ÖT NULLÁT KAPTAM KURVA TE MEG CSAK EGYET MERT KURVA VAGY
 • ÉN MÁR ÖT NULLÁT KAPTAM KURVA TE MEG CSAK EGYET MERT KURVA VAGY
 • ЕН МАРР ЕТ НУЛЬАТ КАПТАМ ТЕ МЕГ ЦАК ЕГЄТ МЕРТ ВАГІ
 • Het was een geweldige ervaring met hele aardige mensen! Slapen tussen de koala’s en een geweldig uitzicht! Een aanrader voor iedereen!
 • Het was een geweldige ervaring met hele aardige mensen! Slapen tussen de koala's en een geweldig uitzicht! Een aanrader voor iedereen!
 • Наверху набережной. Первый секрет - сфера, в проходе справа. Второй секрет на ларьке. Третий секрет на подоконике, но добраться можно только с козырька, на козырек можно запрыгнуть с фуры желтого груз
 • Up the embankment. The first secret is the sphere, in the case. It's a secret on Larke. The third secret on the podokonke, but you can get to the same with the goat, on the goat can be harnessed from the furnaces of the gelding gruz
 • Привет! Я увидел твой пост про возможность принять участие в твоём треке и очень сильно обрадовался. Я бы с радостью принял участие, но немного сомневаюсь в своих вокальных данных. К тому же у меня оч
 • Hi! I'm going to get your post about the wickedness of taking part in your track and eyes heavily betrayed. I'm glad to take part, but I'm not happy about my vocal data. I have the same eyes
 • Здравствуйте!
  Здесь Вы можете выбрать удобный способ связи, чтобы записаться на процедуру или задать вопрос!
 • Hello!
  You can choose the perfect way of svyazya, what will be recorded on the procedure or set the vopros!
 • Hydrofoil
 • Гідрофольф
 • dispose
 • Розпоряджатися
 • disposable
 • Одноразові
 • Thanks for letting me know
 • Дякуємо за те, що повідомили мені знати
 • Thanks for letting me know
 • Thanks for letting me know
 • Does the room need to be warm for the grout to dry?
 • Чи потрібно, щоб приміщення було тепло для висихання затірки?
 • The National Police of Ukraine (Ukrainian: Національна поліція України, romanized: Natsional'na politsiya Ukrainy), commonly shortened to Police (Ukrainian: Поліція, Politsiya), is the national, and t
 • The National Police of Ukraine (Ukrainian: National Police of Ukraine, romanized: Natsional'na politsiya Ukrainy), commonly shortened to Police (Ukrainian: Police, Politsiya), is the national, and t
 • Я думаю один - два дні. Інші департаменти Міністерства повинні погодити проєкт договор
 • I think one is two days. Other departments of the Ministry must agree a draft contract
 • Артуро на навчанні будуть 9 осіб по списку. Мене небуде на навчанні так як мене немає в цьому списку. Але керівництво вже вирішили, що я всетаки буду теж присутній. Старший начальник запитує який план
 • Arturo will have 9 people on the list at training. I won't be in training since I'm not on this list. But the management have already decided that I will still be present. Senior chief asks what plan
 • у вас нету про на ремини?
 • Do you have a nauty about remiss?
 • İşte rfuel İşte gerçek patlama İşte aya gidecek proje
 • İşte rfuel İşte gerçek patlama İşte aya gidecek proje
 • Мотоцикл краще ніж авто.
 • Motorcycle is better than a car.
 • gramaatical
 • граматичні
 • https://poland.mfa.gov.ua/
 • https://poland.mfa.gov.ua/
 • WE DONT WANT YOUR BLOOD PRESSURE TO CAUSE A STROKE. WE SPOKE WITH YOUR DAUGHTER AND SHE ALSO FEELS YOU NEED YOUR MEDICINE.
 • МИ НЕ ХОЧЕМО, ЩОБ ВАШ КРОВ'ЯНИЙ ТИСК, ЩОБ ВИКЛИКАТИ ІНСУЛЬТ. МИ ГОВОРИЛИ З ВАШОЮ ДОЧКОЮ, І ВОНА ТАКОЖ ВІДЧУВАЄ, ЩО ВАМ ПОТРІБНІ ВАШІ ЛІКИ.
 • YOUR BLOOD PRESSURE IS TOO HIGH. YOU NEED TO TAKE YOUR MEDICINE.
 • ВАШ КРОВ'ЯНИЙ ТИСК ЗАНАДТО ВИСОКИЙ. ВИ ПОВИННІ ПРИЙНЯТИ ВАШІ ЛІКИ.
 • very berry
 • дуже ягода
 • Who doesn’t really care about clothes?
 • Хто насправді не піклується про одяг?
 • Good thanks
 • Добре спасибі
 • Сейлем (Верхня Е)
 • Salem
 • Saylem
 • Сейлем (Верхня Е)
 • Does't David realize if Lana has a phone she can text him. All he has to do is copy and past her text in to Bable Fish and it will translate it automatically. Here's an example of English to Ukranian
 • Чи не Девід розуміє, якщо Лана має телефон вона може текстових йому. Все, що він повинен зробити, це скопіювати і повз її текст в Bable Риби, і він буде перекладати його автоматично. Here\ є прикладом англійської до української
 • Why does't David realize if Lana has a phone she can text him. All he has to do is copy and past it in to and his phone will translate it automatically.
 • Чому david't розумію, якщо Лана має телефон вона може текстовий його. Все, що він повинен зробити, це скопіювати і повз його, і його телефон буде перекладати його автоматично.
 • In this first book of this unit , you are welcome to read about princess and other family members who work together in the castle , just like you students work together in the classroom , as you work
 • У цій першій книзі цього підрозділу ви можете прочитати про принцесу та інших членів сім'ї, які працюють разом в замку , так само, як ви студенти працюють разом в класі , як ви працюєте
 • After reading a text review w hat character setting and events means, vocabulary lesson 6 , activity 2 - guided shared reading actively participate in support reading , multiple choice use support
 • Прочитавши текстовий огляд w hat характер налаштування та події означає, урок словника 6, діяльність 2 - керуючись спільним читанням брати активну участь у підтримці читання , підтримка використання декількох варіантів
 • My name is Miss Lees, i will be your teacher for this week and we will have alots of fun , your home work for today is to read " princess and the pea " story and to write couple sentences
 • Мене звати Міс Ліз, я буду вашим вчителем на цьому тижні, і ми будемо мати пелюшки задоволення, ваша домашня робота на сьогоднішній день, щоб читати " Принцеса і горох " історія і написати пару пропозицій
 • Хоронят вместе с самолётом? Зачем?
 • Will the choronate be with the self? Zachem?
 • ANHEL FROM SAINT PETERSBURG?
 • АНХЕЛЬ З САНКТ-ПЕТЕРБУРГА?
 • IS THIS ANHEL FROM SAINT PETERSBURG?
 • ЦЕ АНХЕЛЬ З САНКТ-ПЕТЕРБУРГА?
 • plummer
 • Пламмер
 • dave
 • Дейв
 • in very comlicated world where many things do not operate in a tidy linear way
 • у дуже складному світі, де багато речей не працюють охайним способом
 • what role should the Royal Society take in such heated debates
 • яку роль Королівське товариство має брати участь у таких гарячих дебатах
 • you need the best science to tell you whether an action will have the desired consequence
 • вам потрібна найкраща наука, щоб розповісти вам, чи буде дія матиме бажаний
 • I have just returned from spending half term week there, with my son, daughter-in-law and grandchildren (aged 9 and 6). It was suppose to be a relaxing getaway for the adults, while the children enjoy
 • Я тільки що повернувся з витрачати на півтижневого тижня там, з моїм сином, невіявою і онуками (у віці 9 і 6). Це повинно було бути розслаблююча відпочинок для дорослих, в той час як діти користуються
 • go sightseeing
 • йти огляд визначних пам'яток
 • WITH EUROPE’S BORDERS temporarily closed to American travelers, the continent’s icons shine an even more inviting beacon than usual—if partly because of their inaccessibility. And few European attract
 • З EUROPE BORDERS тимчасово закриті для американських мандрівників, ікони континенту сяють ще більш привабливим маяком, ніж зазвичай, якщо частково через їх недоступність. І мало європейських залучити
 • reka kopylovskaya ket
 • reka kopylovskaya ket
 • Sensible
 • Розумні
 • rezimu maina
 • rezimu maina
 • Today’s Prayer:
  Father God, I know that there are times in which all I can see is what’s right in front of me. As I grow in my faith, I pray that You will show me just how big the picture truly is and
 • Сьогоднішня молитва:
  Отче Боже, я знаю, що є часи, в яких все, що я бачу, це те, що прямо перед і мене. Коли я ростуть у своїй вірі, я молюся, щоб ви покажете мені, наскільки велика картина насправді і
 • Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebratesl . .
 • Риба і ракоподібні молюски та інші водні безхребетні . .
 • Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral . .
 • мінеральне паливо, мінеральні масла та продукти їх дистиляції; бітумні речовини; Мінеральні. .
 • Мінеральні палива, мінеральні нафти і продукція їх дистиляції; бітумні субстанції; мінерал
 • Мінеральні палива, мінеральні нафти і продукція їх дистиляції; бітумні субстанції; мінерал
 • Joyful
 • Радісний
 • Я знаю де знаходиться Сергій. За запитом до посольства цього тижня у нього повинен бути посол. Павло( якого він згадує в листі у розшуку ). На сьогодні у мене немає таких грошей. Скільки часу я маю,що
 • I know where Sergey is. He must have an ambassador upon request at the embassy this week. Paul( whom he mentions in the letter wanted ). As of today, I don't have that money. How long do I have that
 • rayon
 • rayon
 • ymohxah
 • ymohxah
 • good luck with all your future political endeavors
 • удачі всім вашим майбутнім політичним зусиллям
 • @parsmard:мистер путин передай привет из россии
 • @parsmard:Mr. Punty, transfer the yiz rossi
 • I know, but we have had a lot of fun doing this in the past until I started to wing it.
 • Я знаю, але у нас було дуже весело робити це в минулому, поки я не почав крило його.
 • I know, but we\'ve had lots of fun with translators in the past until I started to wing it.
 • Я знаю, але we\\\' було багато веселощів з перекладачами в минулому, поки я не почав крило його.
 • I know, but we've had lots of fun with translators in the past until I started to wing it.
 • Я знаю, але ми \ 'було багато веселощів з перекладачами в минулому, поки я не почав крило його.
 • Lori
 • Лорі
 • Anna's always keen on things - she always likes to get involved.
 • Анна завжди захоплюється речами - вона завжди любить брати участь.
 • tree
 • Дерево
 • Anna's always keen on things. She always likes to get involved.
 • Анна завжди захоплюється речами. Вона завжди любить брати участь.
 • Best song of the Summer.
 • Краща пісня літа.
 • axe
 • Сокира
 • З яких предметів ти досягав успіхів у школі?
 • What subjects did you achieve in school?
 • З яких предметів ти досягав успіхів у школі?
 • З яких предметів ти досягав успіхів у школі?
 • річний ювілей. Трохи підводить пам'ять атак все добре. Хай Бог Вас оберігає!
 • annual anniversary. A little memory attacks are all well and good. May God protect you!
 • Привіт Бася! Вітаю Вас і всю вашу родину зі св'ятом з Воздвиженням Чесного Христа! Давно ми не спілкувались. Бажаємо дізнатися про Ваше здоров'я і здоров'я дядька Джо. Тітка Юля відсв'яткувала свій 90
 • Hi Basia! I congratulate you and your whole family with your mother with the Exudation of The Honest Christ! We haven't communicated for a long time. We wish to know about your health and the health of Uncle Joe. Aunt Yulya learned her 90
 • Привіт Бася! Вітаю Вас і всю вашу родину зі св'ятом з Воздвиженням Чесного Христа! Давно ми не спілкувались. Бажаємо дізнатися про Ваше здоров'я і здоров'я дядька Джо. Тітка Юля відсв'яткувала свій 9
 • Hi Basia! I congratulate you and your whole family with your mother with the Exudation of The Honest Christ! We haven't communicated for a long time. We wish to know about your health and the health of Uncle Joe. Aunt Yulia her 9
 • Alphabet
 • Алфавіт
 • As for the first wedding night, the Berbers have a rather strange tradition - the newlyweds are not left alone. They spend the night of love in the company of other newlyweds, who have also just enter
 • Що стосується першої весільної ночі, бербери мають досить дивну традицію - молодята не залишаються поодинці. Вони проводять ніч любові в компанії інших молодят, які також просто увійти
 • Сьогодні хочу розповісти про мою найкращу подругу Аню. Це дуже мила і добра людина. Вона не висока, але дуже струнка. Моя подруга має овальне обличча, маленький рівний носик та пухлі губи.
 • Today I want to tell about my best friend Anya. This is a very lovely and kind person. It is not tall, but very slender. My girlfriend has an oval face, a small flat nose and a fluffy lip.
 • 100. Autopsyofthebodyofaman,who
  for alongtimehadbeenworkingatthe
  Krok1Medicine(англомовнийварiант,iноземнiстуденти)2018рiк 11
  factorywithhighcontentofsilicondioxide
  intheair,revealedenlargeddenselungs
 • 100. Автопсіофтодіофамана, який
  для вздовж часу, як і робота над
  Крок1Медицина (юринвариант, іноністуденти)2018рiк 11
  завод з зухіконтентосилікондіоксиду
  в повітрі, виявленікларованісенсенлуни
 • Dobr
 • Dobr
 • Insurers face $4,950,000 in Punitive & Aggravated Damages
  (Branco v. American Home Assurance, et al. 2013 SKQB 98)
  A Saskatchewan trial court’s harsh rebuke of two insurers’ handling of a long-term
  di
 • Страховики стикаються з $ 4950000 в штрафних і загострених збитків
  (Branco проти Американської домашньої впевненості та ін. 2013 SKQB 98)
  Сувора відсіч суду Саскачевану про припинення розгляду двох страховиків довгострокового
  Ді
 • Bolje ikad Nego nikad
 • Bolje ikad Nego nikad