From:
To:
 
 

Ukrainian Translator

 • God be with Ukraine
 • Бог буде з Україною
 • silica gel
 • силікагель
 • Staff Professional Development Session
 • Сесія з професійного розвитку персоналу
 • Equality, diversity and inclusion
 • Рівність, різноманітність та інклюзія
 • Încă șterse, cineva se reîncarcă
 • Încă șterse, cineva se reîncarcă
 • i am cool
 • Я крутий
 • Similarly, the National Veterinary Services Laboratories of the USDA have COVID-19 in tigers and lions that exhibited respiratory signs like dry cough and wheezing.
 • Аналогічно, Національні лабораторії ветеринарних служб USDA мають COVID-19 у тигрів і левів, які проявляли респіраторні ознаки, такі як сухий кашель і хрипи.
 • Similarly, the National Veterinary Services Laboratories of the USDA have COVID-19 in tigers and lions that exhibited respiratory signs like dry cough and wheezing. The zoo animals are suspected to ha
 • Аналогічно, Національні лабораторії ветеринарних служб USDA мають COVID-19 у тигрів і левів, які проявляли респіраторні ознаки, такі як сухий кашель і хрипи. У зоопарку підозрюють тварин ха
 • intellectual property, design, exclusive rights, industrial model, trademark, creative activity, external form
 • інтелектуальна власність, дизайн, виключні права, промисловий зразок, товарний знак, творча діяльність, зовнішня форма
 • Вы заполнили Облако — свободного места нет.
  Вы больше не сможете загружать важные файлы, а хранить их на компьютере не всегда безопасно.
 • You filled Oblako — free place net.
  Вы больше не сможете загружать важные файлы, а хранить их на компьютере не всегда безопасно.
 • В Облаке осталось меньше 2 ГБ
 • In Oblak, there is less than 2 GB
 • Would it just be the two on display you would like?
  We can get them delivered anytime. Free delivery
 • Чи були б це просто ті двоє, які ви хотіли б?
  Ми можемо доставити їх у будь-який час. Безкоштовна доставка
 • As he swung, head down, into Talgarth Street he was conscious, suddenly, of a man running
 • Коли він замахнувся, опустивши голову вниз, на Талгарт-стріт, він раптом усвідомив, людини, що біжить
 • She was moving slowly on the Bond Street
 • Вона повільно рухалася по Бонд-стріт
 • всем привет. ищу корпорацию ( я новичек)
 • all hi. ищу corporation ( I am a new one)
 • Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
 • Conservation status of the species: Not well known.
 • Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
 • Conservation status of the species: Invaluable.
 • Chornobylʹsʹkyy Radiatsiyno-Ekolohichnyy Biosfernyy Zapovidnyk, Naukovyy Viddil
 • Chornobylʹsʹkyy Radiatsiyno-Ekolohichnyy Biosfernyy Zapovidnyk, Naukovyy Viddil
 • Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
 • Conservation status of the species: Rare.
 • Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
 • Conservation status of the species: Endangered.
 • Природоохоронний статус виду: Вразливий.
 • Conservation status of the species: Vulnerable.
 • rosol
 • rosol
 • ТПриродоохоронний статус виду: Зникаючий.
 • TPrirodoprotective status of the species: Endangered.
 • Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.

  Природоохоронний статус виду: Вразливий.

  Наукове значення: Європейський гірський вид на пн.-сх. межі ареалу.
 • Taxonomic affiliation: The Cuckoo family is Orchidaceae.

  Conservation status of the species: Vulnerable.

  Scientific significance: European mountain view on mon.-east. range boundaries.
 • Европейсько-середземноморський: Європа, пн. частина Малої Азії. В Україні — Карпати, Прикарпаття, Зх. Полісся (рідко), Зх. та Центральне Поділля (рідко), Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Лв, Ів, Тр, З
 • European-Mediterranean: Europe, Mon. part of Asia Minor. In Ukraine — the Carpathians, Prykarpattia, Zx. Polesia (rarely), Wx. and Central Podillya (rarely), Mountain Crimea. Adm. regions: Vl, Lv, Yves, Tr, C
 • A brown bear and a white bear
 • Бурий ведмідь і білий ведмідь
 • LJUBILA SAM CRNO OKO
 • LJUBILA SAM CRNO OKO
 • located under drive seat that power also the trailer and tail light it's blown, replace the 15a fuse in the second fuse box in the cab, it blown the fuse in 30sen vehicle has a short to ground.
 • розташований під ведучим сидінням, яке живить також причіп і задній ліхтар, який він продуває, замініть запобіжник 15A у другому ящику запобіжника в кабіні, він продув запобіжник у 30sen Автомобіль має короткий до землі.
 • check fuse found the in the engine bay fuse number 5 has a wire powering something aux the customer install, remove fuse found no power going to the fuse, found that there a second fuse
 • чек запобіжника знайшов в моторному відсіку запобіжник No 5 має провід, що живить що-небудь aux замовник встановив, зняти запобіжник не знайшов живлення, що йде на запобіжник, виявив, що там другий запобіжник
 • Fuses keep blowing, there is a short in the wiring, he is looking for it now. There are 2 fuses for circuit
 • Запобіжники продовжують дути, в проводці є короткий, він шукає його зараз. Є 2 запобіжника для схеми
 • Fuses keep blowing, there is a short in the wiring, he is looking for it now. There are 2 fuses for circuit
 • Fuses keep blowing, there is a short in the wiring, he is looking for it now. There are 2 fuses for circuit
 • ELECTRICAL DIAGNOSTIC INFORMATION
 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОДІАГНОСТИКУ
 • Electrical Diagnostic

  >> Customer Concern: The customer states that the Box Lights and Tail Lights are inoperable. The Hazards and Brake lights do function..Perform tests and Inspections and report f
 • Електродіагностика

  >> Турбота про клієнтів: Клієнт заявляє, що коробкові вогні та задні ліхтарі непрацездатні. Небезпеки та стоп-сигнали дійсно функціонують.. Виконуйте випробування та інспекції та звітуйте f
 • List of tables
  Table 1. STM32L4x6 memory map and peripheral register boundary addresses . . . . . . . . . . . . . . 68
  Table 2. SRAM2 organization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Список таблиць
  Таблиця 1. Карта пам'яті STM32L4x6 і адреси меж периферійного регістру . . 68
  Таблиця 2. Організація SRAM2. . . .
 • Plant hormones are signalling compounds that regulate crucial aspects of growth, development and environmental stress responses. Abiotic stresses, such as drought, salinity, heat, cold and flooding, h
 • Рослинні гормони - це сигнальні сполуки, які регулюють найважливіші аспекти росту, розвитку та реакції навколишнього середовища на стрес. Абіотичні стреси, такі як посуха, солоність, спека, холод і повені, h
 • The education on pediatric allergy during that period is not compulsory and thus very variable.
 • Освіта з дитячої алергії в цей період не є обов'язковою і, отже, дуже варіативною.
 • The data of the ISAAC project in Spain show a prevalence of childhood asthma ranging from 7.1% to 15.3%, with regional differences; a higher prevalence, 22.6% to 35.8%, is described for rhinitis, and
 • Дані проекту ISAAC в Іспанії показують поширеність дитячої астми в діапазоні від 7,1% до 15,3%, з регіональними відмінностями; більш висока поширеність, від 22,6% до 35,8%, описується при риніті, і
 • Apoptosis plays a critical role in maintaining the homeostasis of various tissues in the adult human body, as well as regulating normal embryonic development. After tissue injury, a variety of cells,
 • Апоптоз грає найважливішу роль в підтримці гомеостазу різних тканин в організмі дорослої людини, а також регуляції нормального ембріонального розвитку. Після травмування тканин з'являються різноманітні клітини,
 • The ghost
 • Привид
 • посочи, кои на Черно море искат сащ да са там
 • posochi, koi on the Cherno sea iskat sach da sa there
 • Bob Smith
 • Боб Сміт
 • Do you speak Russian?
 • Ви розмовляєте російською?
 • what happened to Petrov? was he terminated by Scrub?
 • що сталося з Петровим? чи був він припинений Скрабом?
 • Irzean
 • Irzean
 • Hello! My name is Yegor. I'm 13 years old and I'm in the 7th grade. Last winter, my parents, brother, and I went to the mountains. While we were there, we saw that there was a helicopter tour through
 • Привіт! Мене звуть Єгор. Мені 13 років, і я вчуся в 7-му класі. Минулої зими ми з батьками, братом пішли в гори. Поки ми були там, то побачили, що була екскурсія на вертольоті
 • In my defense
 • На мій захист
 • shuffling around
 • тасування навколо
 • fancy a cup of tea?
 • Любите чашку чаю?
 • Goodby
 • Гудбі
 • address. Or should I just come by in the morning?
 • адреса. Або я повинен просто прийти вранці?
 • i need your address
 • Мені потрібна ваша адреса
 • This is Alexis, Kristina’s friend
 • Це Алексіс, друг Христини
 • Is it okay to stop by now?
 • Чи нормально зараз зупинитися?
 • Контейнер з Вашим поштовим відправленням оброблюється в аеропорту
  Термiнал, Туреччина
 • The container with your postal item is processed at the airport
  Terminal, Turkey
 • I want you like the sun wants the moon
 • Я хочу тебе, як сонце хоче місяць
 • Прямо как трипоиды Крита позднего бронзового века
 • Just like the tripoids of the Crete late bronze vek
 • Hello, nice to meet you!
 • Привіт, приємно з вами познайомитися!
 • Він помітив, як я виходила рано вранці.
 • He noticed me coming out early in the morning.
 • aliqua enim pariatur do
 • aliqua enim pariatur do
 • ballet test
 • балетний тест
 • When a person or business is unable to pay its debts they are considered to be in a state of insolvency or to be insolvent.
  If the creditors, the people who are owed money take the matter to the court
 • Коли людина або бізнес не в змозі сплатити свої борги, вони вважаються такими, що перебувають у стані неплатоспроможності або неплатоспроможними.
  Якщо кредитори, люди, яким заборгували гроші, передадуть справу до суду
 • Здраво!

  Могли бисте имати проблема са законом.

  Ово вам је последња шанса да спречите непријатне последице и сачувате своју репутацију.
 • Hello!

  They could have had a problem with the law.

  Ovo вам је последња шанса да спречите непријатне последице и сачувате своју репутацију.
 • Здраво!

  Могли бисте имати проблема са законом.
 • Hello!

  They could have had a problem with the law.
 • побоище
 • Fear
 • You must be tired after such a long day
 • Ви повинні бути втомлені після такого довгого дня
 • Sup friend! why did you choose now to come over?
 • Вечеряй, друже! Чому ви вирішили зараз прийти?
 • Володіючи вказаними компетенціями, я впевнена, що буду корисна.
 • Possessing these competencies, I am sure that I will be useful.
 • Так я видимо первый перехожу, жду вас всех там!) в альянсе (ХхХ)!
 • So I'm visibly the first passerby, I'm going to get you all there!) in alliance (XXX)!
 • Всем кто хочет играть, выходите с этого альянса, и переходите в альянс (ХхХ)!
 • Everyone who wants to play, leave this alliance, and go to the alliance (XXX)!
 • Кто готов перейти в альянс ХхХ, ставим +
 • Who is ready to join the XXX alliance, become +
 • да и твоя пипеткатам заблудится, поэтому продолжай дрочить в кулак а то никто тебе не дает ничего большего.
 • Yes, and your pipetters will get lost, after that, you will stick to a fist and then nikto does not give you any more.
 • Поздравляю с профессиональным юбилеем!
 • I congratulate you with a professional jubilee!
 • Stork
 • Лелека
 • That's one hell of a camel toe she has going on...
 • Це один пекельний носок верблюда, який вона має...
 • Congratulations on your beautiful son
 • Привітання з прекрасним сином
 • Lekovite Biljke, kanal namenjen svima onima koji u zdravoj ishrani i prirodi vide recept za zdrav i dugovečan život. Podržite nas klikom na lajk i prijavljivanjem na kanal i budite među prvima koji će
 • Lekovite Biljke, kanal namenjen svima onima koji u zdravoj ishrani i prirodi vide recept za zdrav i dugovečan život. Podržite nas klikom na lajk i prijavljivanjem na kanal i budite među prvima koji će
 • Hello My name is Michelle and every year I come to see you all
 • Привіт Мене звуть Мішель, і щороку я приходжу до всіх вас
 • Hello there
 • Привіт усім
 • не припомню орденов на арест: Била Клинтона (Югославия 1999 год), Джорджа Буша Мл. (Ирак 2003 вроде), Обамы (Сирия 2016 год). Мне как гражданину России немного странно слышать это лицимерие. Если что
 • I will not put orders on the arest: Beat Clinton (Yugoslavia 1999), George W. Bush Ml. (Iraq 2003), Obama (Ciriya 2016). Mne as a citizen of Russia is not very long ago to follow this face. If that's what
 • welcome help available
 • Привіт, доступна допомога
 • Давай
 • Let's
 • Przchowywac
 • Przchowywac
 • Food safety exam
 • Іспит з безпеки харчових продуктів
 • закінчив у 2014 Медичний коледж Державного вищого навчального закладу \" Івано- Франківський національний медичний університет\" за спеціальністю \" Стоматологія ортопедична\"
 • graduated in 2014 from the Medical College of the State Higher Educational Institution \" Ivano-Frankivsk National Medical University\" with a degree in \" Orthopedic Dentistry\"
 • МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
 • JUNIOR SPECIALIST
 • No thank you. I don't want to sell my account.
 • Ні, дякую. Я не хочу продавати свій обліковий запис.
 • Доброго дня,
  Мене звати Павло, я представник компанії «Finnish tuote and Сo.» LLC. (Україна).
  Наша компанія спеціалізуєтьться на продажі запасних частин та інструменту
 • Hello,
  My name is Pavel, I am a representative of the company "Finnish tuote and Co." LLC. (Ukraine).
  Our company specializes in the sale of spare parts and tools
 • He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer. They were admirable things for the observer--excellent for drawing the veil from men's motives and actions.
 • Він ніколи не говорив про більш м'які пристрасті, за винятком гіба і посміховиська. Вони були чудовими речами для спостерігача - відмінними для малювання завіси з мотивів і вчинків чоловіків.
 • He was, I take it, the most perfect reasoning and observing machine that the world has seen, but as a lover he would have placed himself in a false position.
 • Він був, я вважаю, найдосконалішою машиною міркувань і спостереження, яку бачив світ, але як коханець він поставив би себе в помилкове становище.
 • It was not that he felt any emotion akin to love for Irene Adler. All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise but admirably balanced mind.
 • Не те щоб він відчував якусь емоцію на кшталт любові до Ірен Адлер. Всі емоції, і той, зокрема, були огидні до його холодного, точного, але чудово врівноваженого розуму.
 • To Sherlock Holmes she is always THE woman. I have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes she eclipses and predominates the whole of her sex.
 • Для Шерлока Холмса вона завжди ЖІНКА. Я рідко чув, щоб він згадував її під будь-яким іншим ім'ям. В його очах вона затьмарює і переважає всю свою стать.
 • Activity can be atomic or non-atomic (compound)
  • High-level, so does not describe the activity detail (not
  the job of BPMN)
  • Three types: Task, Sub-process, and Transaction
  • Lanes are used to or
 • Активність може бути атомної або неатомної (складеної)
  • Високий рівень, тому не описує деталі діяльності (не
  робота БПМН)
  • Три типи: завдання, підпроцес і транзакція
  • Смуги руху використовуються для або
 • Orosz vagyok
 • Orosz vagyok
 • https://xhamster.com/
 • https://xhamster.com/
 • вот такие ошибки идут, процессор загружен очень сильно, при том что в процессах ничего нет
 • here is the same oshibki idut, the processor is loaded very much, with the volume that in the processes of nichego net
 • Вот так загружен, перезагрузить его не получается
 • Вот так загружен, перезагрузить его не получается
 • Да, что-то с сервером не так:
 • Yes, something with the server is wrong:
 • Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто не может нарушить вечный порядок. Завтра наступает всегда. И каждое утро отец уезжает работать. И она остается одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое любят ее. Она
 • They live in the steppes. Fathers and daughters. Nichto cannot initiate an eternal order. Tomorrow comes all the time. И каждое утро отец уезжает работать. And there is only one. Wait for the father. And feel. Two love uh. Ona
 • You are a fucking faggot
 • Ти трахающий фагот
 • Ми не знайшли посилку за таким номером. Якщо ви шукаєте інформацію про посилку, якій більше 3 місяців, будь ласка, зверніться у контакт-центр
 • We did not find the parcel by this number. If you are looking for information about a parcel that is more than 3 months old, please contact the contact center