From:
To:
 
 

Greek Translator

 • 'Εφτασα πια στα όριά μου!
 • 'I have reached my limits!
 • "Ως προς τη μορφή λοιπόν ήταν κάπως έτσι: το πρόσωπο του έκλινε μάλλον προς το μαυριδερό παρά προς το λευκό, τα μαλλιά του ήταν πυκνά και σκούρα, μαύρα τα μάτια του, γεμάτα από έγνοιες και φροντίδες,
 • "As for the form, then, it was like this: his face leaned towards the blackish rather than the white, his hair was dense and dark, his eyes black, full of cares and cares,
 • sleep
 • κοιμάμαι
 • koimasai
 • koimasai
 • Acting-Out: Its Functions Within
  Analytic Group Psychotherapy and Its
  Transformation into Dreams
 • Ενεργώντας-έξω: Οι λειτουργίες του μέσα
  Η Ψυχοθεραπεία του Αναλυτικού Ομίλου και η
  Μετατροπή σε Όνειρα
 • genealogy
 • γενεαλογία
 • Jupiter
 • Δίας
 • Merkur
 • Μερκούρ
 • Sonne
 • Σον
 • mars
 • Άρης
 • Would you like a cucumber
 • Θα θέλατε ένα αγγούρι
 • γη
 • earth
 • tomb desecrators
 • βεβήτες τάφων
 • That is the book I referred to.
 • Αυτό είναι το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκα.
 • shortcomings
 • Ελλείψεις
 • shortcoming
 • έλλειψη
 • "I'm going out on the pull"
 • "Βγαίνω έξω για τράβηγμα"
 • El moussa
 • El moussa
 • solo
 • solo
 • ΣΥΜΒΑΔΙΖΩ
 • KEEP UP
 • φύλακας
 • keeper
 • Χρησιμοποιείται κυρίως στη φράση «Τι κοιτάς σαν χάνος, ρε;» - ή, εναλλακτικά, «τι χάσκεις σαν χάνος;». Είναι ερωτήσεις που κλασικά απευθύνουμε σε τύπο που έχει καρφωθεί είτε διότι έχει μείνει μαλάκα
 • It is mainly used in the phrase "What do you look like a mess, eh?" - or, alternatively, "what do you lose like a mess?" These are questions that we classically address to a guy who has been nailed or because he has been left asshole
 • Ένα μάλλον μικρό πετρόψαρο που έχει τη φήμη ότι είναι πολύ κουτό.
 • A rather small rockfish that has a reputation for being very foolish.
 • Μεταφορικά, ο βλάκας. Ειδικότερα, ο βλάκας που κοιτάει με το βλέμμα απλανές και - οπωσδήποτε αυτό - το στόμα ανοιχτό. Κατ' επέκταση, και το κορόιδο, το εξαιρετικά εύπιστο άτομο.
 • Metaphorically, the moron. In particular, the moron who looks with his gaze plain and - certainly this - his mouth open. By extension, and the sucker, the extremely gullible person.
 • Ένα μάλλον μικρό πετρόψαρο που έχει τη φήμη ότι είναι πολύ κουτό
 • A rather small rockfish that has a reputation for being too foolish
 • ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ
 • the day of faith is heard by the hearth of the holy spirit of Christ
 • Marny
 • Marny
 • although there are objections that also pose bioethical issues at an early or experimental phase in the preparation of vaccines
 • αν και υπάρχουν αντιρρήσεις που θέτουν επίσης βιοηθικά ζητήματα σε πρώιμο ή πειραματικό στάδιο στην παρασκευή εμβολίων
 • The matter does not appear to have any immediate spiritual or ecclesiastical dimensions,
 • Το θέμα δεν φαίνεται να έχει άμεσες πνευματικές ή εκκλησιαστικές διαστάσεις,
 • Much of this information has been debunked as false or dubious (at least with regard to the two principal vaccines in use in Greece)
 • Πολλές από αυτές τις πληροφορίες έχουν διαψευστεί ως ψευδείς ή αμφίβολες (τουλάχιστον όσον αφορά τα δύο κύρια εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα)
 • A plethora of conflicting information concerning vaccines against the coronavirus is circulating on the Internet, and even among experts in the scientific community
 • Μια πληθώρα αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, ακόμη και μεταξύ εμπειρογνωμόνων της επιστημονικής κοινότητας
 • Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται,
 • Now, without the law, justice of God is exalting,
 • smoker's sorority
 • αδελφότητα καπνιστή
 • Toxin
 • Toxin
 • FLATMATE
 • ΣΥΓΚΑΤΟΊΚΟΥ
 • SOULMATE
 • ΑΔΕΛΦΉ ΨΥΧΉς
 • AUSSIE
 • ΏΣΙ
 • it has been completed
 • έχει ολοκληρωθεί
 • γενικό λογιστήριο της δημοκρατίας
 • Treasury of the republic
 • ανώτερη λογίστρια
 • senior accountant
 • The lesion that produces the classical signs of internuclear ophthalmoplegia in multiple sclerosis is most often found in the:

  A.

  Superior colliculus
  B.

  Medial longitudinal fascic
 • Η βλάβη που παράγει τα κλασικά σημεία της μεσοπυρηνικής οφθαλμοππληγίας στην σκλήρυνση κατά πλάκας βρίσκεται συχνότερα στο:

  Ένας.

  Ανώτερος κολλικούλας
  B.

  Διάμηκες φασματική διάμεση διάμεση
 • EΠΩΦEΛHΘEITE EYNOIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ PYΘMIΣHΣ ME MEPIKH ΔIAΓPAΦH OΦEIΛΩN!EΠIKOINΩNHΣTE ME TH ΔIKHΓ. ΛABΔAKH BAΣIΛIKH ΣTO THΛ.2107542204.
 • EPOPFHTHEITE EYNOIKHS PPOSFAPAS PYTHMISHS ME MEPIKH DIAGPAFFH OPHILON! EPOIKOINΩNHSTE ME TH DIKHΓ. LIMADAKH BASILIKH IN THL.2107542204.
 • έμβασμα 105.000 χιλιάδων από πώληση ακινήτου
 • remit tax of 105,000 thousand from the sale of property
 • lost in the stars
 • χαμένος στα αστέρια
 • Τα πάντα ελέω χρήματος... Κάπου είχα διαβάσει, πως κάτι παρόμοιο και σε πολύ χειρότερο στάδιο συμβαίνει και στη Βαρκελώνη.
 • Everything I have money... Somewhere I had read that something similar and at a much worse stage is happening in Barcelona.
 • ἀποκρίνεται
 • responds
 • οὐκ
 • oὐκ
 • ὑμῶν
 • ὑμῶν
 • ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν οὐκ ἀποκρίνεται τῷ λαῷ μετ᾽ ἀγάπης·
 • our brothers and sisters respond to the people with love;
 • Σοβαρολογείς;
 • Are you serious?
 • are you serious?
 • Σοβαρολογείς;
 • Hight
 • Χάιτ
 • faculty
 • σχολή
 • ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΣ
 • DEDICATED
 • This means you\'ve watched it too many times!!!
 • Αυτό σημαίνει ότι το έχεις δει πάρα πολλές φορές!!!
 • information
 • πληροφορία
 • Σton
 • Ston
 • OpkoΣ Σton epΩta
 • OpkoS Ston epOta
 • OpkoΣ Σton epΩta
 • Όπκο Στον επότα
 • Are Greek words important?
 • Είναι σημαντικές οι ελληνικές λέξεις;
 • YOU SWEPT ME UP FROM MY FEET
 • ΜΕ ΣΆΡΩΣΕς ΑΠΌ ΤΑ ΠΌΔΙΑ ΜΟΥ.
 • Yes, everyone is good:) how’s everyone else doing?
 • Ναι, όλοι είναι καλοί:) Πώς είναι όλοι οι άλλοι;
 • CONDITIONER
 • ΜΑΛΑΚΤΙΚΌ
 • Drowning inside this agony of mine
  Heart in excile where shadows only make it
  Pain is a friend and sorrow leads the way
  I have got to break away, I will never meet this fate
 • Πνίγομαι μέσα σ' αυτή την αγωνία μου.
  Καρδιά στο excile όπου οι σκιές το κάνουν μόνο
  Ο πόνος είναι φίλος και η θλίψη δείχνει το δρόμο
  Πρέπει να φύγω, δεν θα συναντήσω ποτέ αυτή τη μοίρα.
 • Drowning inside this agony of mine
  Heart in excile where shadows only make it
  Pain is a friend and sorrow leads the way
  I\'ve got to break away, I will never meet this fate
 • Πνίγομαι μέσα σ' αυτή την αγωνία μου.
  Καρδιά στο excile όπου οι σκιές το κάνουν μόνο
  Ο πόνος είναι φίλος και η θλίψη δείχνει το δρόμο
  Πρέπει να φύγω, δεν θα συναντήσω ποτέ αυτή τη μοίρα.
 • AS TO THIALO
 • AS TO THIALO
 • Jonathan
 • Τζόναθαν
 • The SLOfit Barometer for Public Health Engagement is a public health tool used to monitor the successful implementation of countermeasures which are aimed at actively reducing sedentary behavior and d
 • Το βαρόμετρο SLOfit για τη συμμετοχή στη δημόσια υγεία είναι ένα εργαλείο δημόσιας υγείας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της επιτυχούς εφαρμογής αντιμέτρων που αποσκοπούν στην ενεργό μείωση της καθιστικής συμπεριφοράς και d
 • Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
 • Rooms to let
 • it's Tom’s book
 • Είναι το βιβλίο του Τομ.
 • Γεωργία
 • Georgia
 • Ταβάνι
 • Ceiling
 • Todd Hammond
 • Τοντ Χάμοντ
 • in loving name
 • στο στοργικό όνομα
 • ἔνochos ἔstai
 • ἔνochos ἔstai
 • ἔνοχος ἔσται
 • ἔνochos ἔstai
 • τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου,
 • the body and the body of the lord,
 • steelon leaders
 • ηγέτες χάλυβα
 • and the word in Greek for a bull “ταύρος” or tauros.
  1 vote
 • and the word in Greek for a bull "bull" or tauros.
  1 vote
 • Eíste étoimoi paidiá? (Nai, nai kapetánie)
  Den boró na se akoúso (nai, nai kapetánie)
 • Eíste étoimoi paidiá? (Nai, nai kapetánie)
  Den boró na se akoúso (nai, nai kapetánie)
 • Parting is such sweet sorrow that I shall say goodnight till it be morrow
 • Ο χωρισμού είναι τόσο γλυκιά θλίψη που θα πω καληνύχτα μέχρι να γίνει ζοφερός.
 • Dump
 • Αποθήκη
 • α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
 • a) I have not been convicted of a felony and to any penalty for theft, embezzlement (common and in the service), fraud, extortion, forgery, infidelity of a lawyer, bribery, oppression, infidelity about the
 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 • On my own responsibility and knowing the penalties (3, provided for by the provisions of paragraph 6 of article 22 of Law 1599/1986, I declare that:
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • RESPONSIBLE DECLARATION
 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
 • With my personal responsibility and knowing the penalties (3, provided by the provisions of paragraph 6 of article 22 of Law 1599/1986,
 • Что происходит в центральном парке имени Фрунзе в Евпатории? Вырубка реликтовых деревьев ради очередного инвестпроекта? Общественники уверены: никакая это не санитарная рубка, рабочие пилят под корен
 • Что происходит в центральном парке имени Фрунзе в Евпатории? Вырубка реликтовых деревьев ради очередного инвестпроекта? Общественники уверены: никакая это не санитарная рубка, рабочие пилят под корен
 • You are my sun, my moon, my sky.
 • Είσαι ο ήλιος μου, το φεγγάρι μου, ο ουρανός μου.
 • διεγραψε απο την ομαδικη το ρολοι που ρωτας πρην στειλεις στιν ομαδικη και μας ξεφτιλιζεις ρωτα τους ανθρωπους που ειναι διπλα σου πρωτα
 • delete from the group the rolls you ask before you send to the group and you fray us asking the people who are next to you first
 • Kadının Güçlenmesi, Atıksız Bir Dünya, Suyun Geri Kazanımı ve Topluma Katkı alanlarında ürettiğimiz projelerle, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.
  Coca‑Cola olarak işimizi en kolay şekilde
 • Kadının Güçlenmesi, Atıksız Bir Dünya, Suyun Geri Kazanımı ve Topluma Katkı alanlarında ürettiğimiz projelerle, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.
  Coca‑Cola olarak işimizi en kolay şekilde
 • os dé egéfsato o architríklinos tó ýdor oínon gegeniménon - kaí ouk ídei póthen estín : oi dé diákonoi ídeisan oi intlikótes tó ýdor - foneí tón nymfíon k lirchi
 • os dé egéfsato o architríklinos tó ýdor oínon gegeniménon - kaí ouk ídei póthen estín : oi dé diákonoi ídeisan oi intlikótes tó ýdor - foneí tón nymfíon k lirchi
 • little doll
 • μικρή κούκλα
 • Στρατηγικές εμπορικών διαπραγματεύσεων στην εφοδιαστικη αλυσιδα
 • Strategies for trade negotiations in the supply chain
 • Afternoon Ride
 • Απογευματινή βόλτα
 • why risk parking anywhere else
 • γιατί να διακινδυνεύσει τη στάθμευση οπουδήποτε αλλού
 • Ideal for holiday-makers and longer stays
 • Ιδανικό για παραθεριστές και διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας
 • Flexible booking
 • Ευέλικτη κράτηση
 • Uncovered
 • Ακάλυπτος
 • world
 • κόσμος
 • paradise on the water
 • παράδεισος στο νερό