From:
To:
 
 

Greek Translator

 • TPOIIAP CBETOM
 • TPOIIAP CBETOM
 • Πούρο
 • Cigar
 • Gwenevere
 • Γκουένβερε
 • dingy
 • Σκοτεινός
 • outboard engine
 • εξωλέμβιος κινητήρας
 • Buenos Dias mi Bella Reina
 • Buenos Dias mi Bella Reina
 • I won’t forget you
 • Δεν θα σε ξεχάσω.
 • Δεν έχω τίποτα κοινό με αυτό το βρωμερό παλιό κοπρόσκυλο.
 • I have nothing in common with this stinking old cockroach.
 • I have nothing in common with this smelly old mutt
 • Δεν έχω τίποτα κοινό με αυτό το βρωμερό παλιό κοπρόσκυλο.
 • I am proud of you
 • Είμαι περήφανος για σένα.
 • Ευλυγισία
 • Flexibility
 • ΕΥΛΙΓΥΣΙΑ
 • EYLIGYSIA
 • Πέθανε ένας πραγματικά μεγάλος τραγουδιστής τού ελληνικού πενταγράμμου από κορονοιο Λευτέρης μιτηλιναιος καλό ταξίδι στην πόλη τών αθανάτων εκεί θά δώσεις την τελευταία συναυλία. Προσκυνώ αυτή την μεγ
 • A truly great singer of the Greek pentagram died from a crown of Lefteris mitlinios good trip to the city of the immortals there you will give the last concert. I'm worshipping this max.
 • ανατομικα οδηγα σημεια
 • anatomical driving points
 • Hello John Rose,
  my name is Maria and as Tracy is not at work at the moment I will be supporting you for 2 months. I am sorry but I do not speak Greek - but hopefully we will understand each other.
 • Γεια σου Τζον Ρόουζ,
  το όνομά μου είναι Μαρία και καθώς η Τρέισι δεν είναι στη δουλειά αυτή τη στιγμή θα σε υποστηρίζω για 2 μήνες. Λυπάμαι, αλλά δεν μιλώ ελληνικά - αλλά ελπίζουμε ότι θα καταλαβαινόμαστε.
 • bigger
 • Μεγαλύτερο
 • “You – you alone will have the stars as no one else has them…In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be laughing, And so it will be as if all the stars were laughing, when you
 • "Εσύ – μόνο εσύ θα έχεις τα αστέρια όπως κανείς άλλος δεν τα έχει... Σε ένα από τα αστέρια θα ζήσω. Σε ένα από αυτά θα γελάω, και έτσι θα είναι σαν όλα τα αστέρια να γελούσαν, όταν εσύ.
 • Repurpose
 • Επαναπροσδιορίσετε
 • Fava
 • Fava
 • Hello my friend.
 • Γεια σου φίλε μου.
 • Λυπούμαστε που δυσκολεύεστε να συνδεθείτε στο
 • We're sorry you're having trouble connecting to
 • Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
 • We can help you regain access to your account.
 • Qvalescvnqpe primitias academicas
 • Qvalescvnqpe primitias academicas
 • Please stop sending me emails. I do not want to receive any emails from you. Please respect my wishes.
 • Σε παρακαλώ σταμάτα να μου στέλνεις e-mail. Δεν θέλω να λαμβάνω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς. Σε παρακαλώ σεβάσου τις επιθυμίες μου.
 • Wishing you and all my family the very best of health and fortune for April
 • Ευχόμενος σε εσάς και σε όλη την οικογένειά μου ό,τι καλύτερο για την υγεία και την τύχη για τον Απρίλιο
 • Η λογική της υποδαπέδιας θέρμανσης συναντάται και νωρίτερα στα λουτρά, την κλασική και ελληνιστική εποχή, ωστόσο στα ρωμαϊκά χρόνια το σύστημα αυτό εξελίσσεται και αποτελεί το γνωστό μας «υπόκαυστο σύ
 • The logic of underfloor heating is found earlier in the baths, the classical and Hellenistic era, but in Roman times this system evolves and is our well-known "sub-hot
 • Ακόμη οι μηχανικοί της περιόδου εξέλιξαν τα συστήματα θέρμανσης και η θέρμανση του λουτρού και επιτυγχανόταν μ’ ένα πρωτοποριακό υπόκαυστο σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης και κοίλους θερμαινόμενους τοί
 • Moreover, the engineers of the period developed the heating systems and the heating of the bathroom and were achieveable with a pioneering sub-hot underfloor heating system and ground heated
 • Το ζητούμενο ήταν η ορθολογική διαχείριση του νερού, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες ποσότητες για την τροφοδοσία του λουτρού και αυτό επιτυχαινόταν μέσα από υδραγωγεία και συστήματα πήλινων
 • The aim was the rational management of water in order to ensure the quantities required to supply the bath and this was achieved through aqueducts and clay systems.
 • energy
 • Ενέργειας
 • Dear John Rose Lydakis,

  My name is Maria and as Tracy is off work at the moment I will be supporting you for a couple of months so please do not hesitate to come to see me should you need any help.
 • Αγαπητέ Τζον Ρόουζ Λυδάκη,

  Το όνομά μου είναι Μαρία και καθώς η Τρέισι είναι εκτός δουλειάς αυτή τη στιγμή θα σας στηρίξω για μερικούς μήνες, οπότε παρακαλώ μην διστάσετε να έρθετε να με δείτε αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια.
 • Στους ρωμαϊκούς χρόνους και στον ελλαδικό χώρο το λουτρό αποκτά πλατιά κοινωνική διάδοση, καθώς η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως δεκάδες ιδιωτικά και δημόσια λουτρά (Θέρμες
 • In Roman times and in Greece the bath acquires wide social dissemination, as the archaeological hoe has brought to light dozens of private and public baths (Thermes
 • Οι Ρωμαίοι δημιούργησαν έναν σπουδαίο πολιτισμό που χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια και τα μνημειακά έργα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο το λουτρό δε θα μπορούσε να μείνει ουραγός της εξελικτικής κοινωνικ
 • The Romans created a great civilization characterized by luxury and monumental works. In this context, the bath could not remain a tail of evolutionary social
 • Στο ίδιο λουτρό ήδη από τα μέσα του 5° αιών π.Χ., κτίζεται μια εξωτερική πισίνα διαστάσεων 24μ.X16μ. και βάθους 1,60μ., η οποία διέθετε ένα εντυπωσιακό για τα δεδομένα της εποχής σύστημα υδροδότησης κ
 • In the same bathroom as early as the middle of the 5th century BC, an outdoor swimming pool measuring 24m is built. X16m. and depth of 1.60m, which had an impressive water supply system for the data of the time and
 • . Στο εν λόγω λουτρό υπήρχε ένα σύστημα κλιβάνου και λέβητα που παρείχε μέσω της τοιχοποιίας ζεστό νερό την αίθουσα με τις μπανιέρες.
 • . In this bathroom there was a furnace system and boiler that provided through the masonry hot water the room with bathtubs.
 • Apart from the obvious beneficial effects of drugs
  on patients, ancient physicians extended their field
  of research to the adverse and inadvertent effects
  of drugs. The potency of these drugs led p
 • Εκτός από τις προφανείς ευεργετικές επιδράσεις των φαρμάκων
  σε ασθενείς, οι αρχαίοι γιατροί επέκτειναν τον τομέα τους
  έρευνας για τις δυσμενείς και ακούσιες επιπτώσεις
  των ναρκωτικών. Η δραστικότητα αυτών των φαρμάκων οδήγησε p
 • Καλή μέρα αγάπη μου
 • Have a good day, darling.
 • enhancing the relevance of text segments compensates for breaks
  in local and global coherence
 • Η ενίσχυση της συνάφειας των τμημάτων κειμένου αντισταθμίζει τις διακοπές
  σε τοπική και παγκόσμια συνοχή
 • . Ανασκαφές που έγιναν τόσο στην ίδια την πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όσο και σε διάφορες πόλεις της επικράτειας του ρωμαϊκού κράτους
 • . Excavations carried out both in the capital of the Roman Empire itself and in various cities in the territory of the Roman State
 • Η σημασία των λουτρών και το ενδιαφέρον για αυτά δεν ατόνησε κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά αντίθετα θα λέγαμε ότι συνέχισε να παραμένει αμείωτο μέσα στις κοινωνίες της εποχής
 • The importance of the baths and the interest in them did not change during the Roman years, but on the contrary we would say that it continued to remain undiminished within the societies of the time
 • και η διαχείριση του νερού μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίφημη και προϋποθέτει την ύπαρξη εξαιρετικών υδραυλικών μηχανικών με σπουδαία τεχνογνωσία για τα δεδομένα της εποχής
 • and water management can be described as famous and presupposes the existence of excellent hydraulic engineers with great know-how for the data of the time
 • που στους τοίχους τους είχαν κτιστές τετράγωνου σχήματος μπανιέρες και στο κέντρο μία δεξαμενή και στις δύο περιπτώσεις τα υδραυλικά συστήματά τους
 • which on their walls had building square-shaped bathtubs and in the center a tank in both cases their hydraulic systems
 • BEAD
 • Χάντρα
 • Αυτήν την περίοδο τα λουτρά ήταν είτε κτίρια πουαποτελούνταν από μία κύρια αίθουσα με κυκλικό ή τετράπλευρο σχήμα είτε κτίρια με δύο ή τρεις αίθουσες που στους τοίχους
 • Currently the baths were either buildings that were made up of a main hall with a circular or four-sided shape or buildings with two or three rooms set on the walls
 • Τα λουτρά τη μεγάλη τους ακμή και διάδοσή τη γνώρισαν στην ελληνιστική εποχή, καθώς τότε συναντάμε τα περισσότερα λουτρά στον ελλαδικό χωρο
 • The baths of their great prosperity and spread experienced it in the Hellenistic era, as then we meet most baths in Greece
 • Η λειτουργίατους βασίζονταν σε σύνθετα υδραυλικά συστήματα, ενώ συχνά τα βρίσκουμε σε συνάρτηση με ποταμούς, από όπουπρομηθεύονταν το νερό που απαιτούνταν για τη λειτουργ
 • Their operation was based on complex hydraulic systems, and we often find them in connection with rivers, from which they supplied the water needed for the operation
 • Στους χώρους αυτούς υπήρχαν κυκλικά διατεταγμένεςλεκάνες, που χωρίζονταν μεταξύ τους με στενούς διαχωριστικούς τοίχους
 • In these areas there were circularly arranged basins, separated by narrow dividing walls
 • . Αυτά μπορούσε να ήταν δημόσια και η διαχείριση τους άνηκε στην πόλη ήμπορούσε να ήταν ιδιωτικά οπότε η διαχείριση τους άνηκε σε κάποιον ιδιώτη που τα εκμεταλλευονταν οικονομικα
 • . These could have been public and their management belonged to the city or could have been private, so their management belonged to a private individual who took advantage of them financially.
 • ἐὰν ὁ βασιλεὺς ἀκούσῃ τούτον τὸν λόγον ἐκ τῶν οὐρανῶν, πιστεύσει ὅτι κύριος ἐστιν ὁ Ἰησοῦς.
 • If the king listens to this word from the heavens, he will believe that Jesus is the master.
 • την περίοδο αυτή εμφανίζονται οικοδομήματα όπου στον τοίχο τους κρέμονται κρουνοί απότους οποίους τρέχει νερό με το οποίο λούονται οι άνθρωποι. Έτσι, τα λουτρά την περίοδο αυτή εξελίσσονται σε αυτόνο
 • during this period there are buildings where on their wall hang hydrants from which runs water with which people bathe. Thus, baths are currently developing into a
 • Επιπρόσθετα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι παράλληλα με την εμφάνιση των πρώτων οργανωμένων λουτρικών εγκαταστάσεων η χρήση νερών από ποτάμια, λίμνες και πηγές εξακολουθούσε ως μέσο λουτρού.
 • Additional archaeological findings show that in parallel with the emergence of the first organized bath facilities, the use of water from rivers, lakes and springs continued as a means of bathing.
 • Ο χώρος που ανακαλύφθηκε ήταν καλυμμένος μεπλακάκια και ήταν κοντά σ’ ένα πηγάδι από το οποίο προέρχονταν το νερό που απαιτούνταν
 • The site discovered was covered in sticks and was close to a well from which the water required came.
 • Για παράδειγμα στο Παλαίκαστρο σώζεται μια αρκετά βαθιά«μπανιέρα» ορθογωνίου σχήματος που χρονολογείται πριν το 1400 π.Χ
 • For example, in Palaikastro, a fairly deep rectangular bath dating back to before 1400 BC is preserved.
 • Τα λουτρά αυτά βρίσκονταισε συνάρτηση με τα ανάκτορα, όπως προκύπτει από αρχαιολογικές έρευνες τόσο στη Φαιστό, στο Παλαίκαστρο
 • These baths are located in connection with the palaces, as evidenced by archaeological research both in Phaistos, in Palaikastro
 • Γεια σας. Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω.
 • Hello. It's good to see you, too.
 • mony
 • mony
 • αδύνατον εστι
 • αδύνατον εστι
 • εστι
 • εστι
 • manual qualities
 • χειρωνακτικές ιδιότητες
 • καλοδιο
 • well-to-do
 • darion
 • darion
 • sarcy
 • Σάρσι
 • ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
 • WORLD CONNECTION OF FRIENDS OF NEFROPATHES
 • υπόβαθρο
 • Background
 • Wildrose.jpg
 • Wildrose.jpg
 • Ελπίζω να μην νευριασες
 • I hope you're not mad.
 • What is the difference between weathering and erosion?
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διάβρωσης και της διάβρωσης;
 • Only essential, properly documented travel is allowed on domestic flights (health, business, imperative family reasons, return to permanent residence). 
 • Μόνο απαραίτητα, σωστά τεκμηριωμένα ταξίδια επιτρέπονται στις εγχώριες πτήσεις (υγεία, επιχειρήσεις, επιτακτικοί οικογενειακοί λόγοι, επιστροφή σε μόνιμη κατοικία). 
 • Only Essential
 • Μόνο απαραίτητα
 • evil
 • Κακό
 • thank you my beautiful mother
 • Σ' ευχαριστώ όμορφη μητέρα μου.
 • ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • THE DEVICES AND THE SERVICES ARE TRANSFERED WITHOUT THE RESPONSIBILITY OF THE SHIFT, THE PAYMENT AND THE COMPANY.
 • Όλα όσα βλέπετε έχουν το δικό τους σκοπό.

  Κάθε λάθος που βλέπετε δεν είναι καθόλου λάθος. Κάθε ορθογραφία που γίνεται γίνεται με σκοπό.

  Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν
 • Everything you see has its own purpose.

  Every mistake you see is not wrong at all. Every spelling that is made is done with purpose.

  If you still have questions, this means that you don't
 • Go die you piece of crap
 • Πήγαινε να πεθάνεις, σκατό.
 • Mop
 • Σφουγγαρίστρα
 • I’m sorry, I can’t.
 • Λυπάμαι, δεν μπορώ.
 • Αγαπητέ xxxx,
  Καλημέρα σας,
  Ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρει ασφαλή και υγιή!
  Ως μέρος της σημασια που δινομε στην "Ικανοποίηση των Πελατών μας ", θα εκτιμούσαμε πολύ αν αφιερώσετε χρόνο για να μας
 • Dear xxxx,
  Good morning,
  I hope this message finds you safe and healthy!
  As part of the importance we give to our Customer Satisfaction, we would greatly appreciate if you take the time to
 • Εδώ πραγματικά είναι που νιώθεις την παρουσία του Θεού μέσα σου. Δεν μπορείς παρά να προσκυνήσεις με ταπεινότητα αυτή την όμορφη παρουσία. Μακάρι αυτή η φυσική κατάσταση να διαρκέσει αρκετά, προτού β
 • This is really where you feel god's presence inside you. You can only humbly worship this beautiful presence. May this physical condition last long enough before b
 • μακριά από τα έργα του ανθρώπου, δημιουργεί μια απερίγραπτη ψυχική κατάσταση που δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Ακόμα και τα πουλιά και τα τσακάλια σιώπησαν ευρισκόμενα μέσα στα σύννεφα. Εδώ πρ
 • away from man's works, it creates an indescribable mental state that cannot be described in words. Even the birds and jackals were silent in the clouds. Here's a
 • Αυτή η φυσική κατάσταση, δηλαδή το να είσαι πάνω στο βουνό ολομόναχος, μες τα σύννεφα, και να μη βλέπεις πέρα από 30 m, αλλά όλα τα βουνά και η θάλασσα να έχουν κρυφτεί, και η απόλυτη ηρεμία, μακριά
 • This physical condition, that is, being on the mountain all alone, in the clouds, and not seeing beyond 30 m, but all the mountains and the sea hidden, and the absolute tranquility, far away
 • dont come the raw prawn with
  me
 • μην έρθεις με τις ωμές γαρίδες.
  Me
 • τι γραμμή
 • what line
 • Where the flowers bloom so does hope
 • Εκεί που ανθίζουν τα λουλούδια, έτσι ελπίζει
 • In flagrant delicto
 • In flagrant delicto
 • You never should have given that guy the goods without getting paid first. Amateur move angelo.
 • Δεν έπρεπε να του δώσεις τα αγαθά χωρίς να πληρωθείς πρώτα. Ερασιτεχνική κίνηση angelo.
 • Little girl
 • Little girl
 • Little one
 • Little one
 • what a line
 • τι γραμμή
 • γεια σου εφη ειμαι ο Νοκος καραντζουνης απο τα πατησια, πως εισαι, ολα καλα, γπαψε μου θα χαρω πολυ
 • Hey, I'm The Knockos of The Floors, how are you, it's all right, me, I'll be very happy
 • Venom
 • Δηλητήριο
 • happy book
 • ευτυχές βιβλίο
 • Θα σας βόλευε τότε?
 • Would it be good for you then?
 • Αγαπητή Andy,
  Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο! Θα μπορέσουμε να βρεθούμε για την προσφορά την Πέμπτη 15/4 στις 12.00 στο γραφείο μας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 35 (απέναντι από το γραφείο τ
 • Dear Andy,
  I hope you had a nice weekend! We will be able to meet for the offer on Thursday 15/4 at 12.00 in our office at 35 Andreas Papandreou Street (opposite the office of
 • Siki Allah bas sol
 • Siki Allah bas sol
 • Greetings from sunny Pensacola!
 • Χαιρετισμούς από την ηλιόλουστη Πενσακόλα!
 • Μαθαίνω νέα σου
 • I'm learning from you.
 • um comunicado para os demais quando estiver trabalhando via Wi-Fi redes wi-fi não é segura rede segurança para trabalho de desenvolvimento de infraestrutura mundial para pesquisar e filtro em proteção
 • um comunicado para os demais quando estiver trabalhando via Wi-Fi redes wi-fi não é segura rede segurança para trabalho de desenvolvimento de infraestrutura mundial para pesquisar e filtro em proteção
 • Hier zie je ze zelden. Zal wel iets met formaat en verbruik te maken hebben
 • Hier zie je ze zelden. Zal wel iets met formaat en verbruik te maken hebben
 • Arkhe
 • Arkhe
 • inseparable aspect of identity.
 • αδιαχώριστη πτυχή της ταυτότητας.
 • this is the first translation
 • Αυτή είναι η πρώτη μετάφραση