From:
To:
 
 

Greek Translator

 • vertebrate
 • σπονδυλωτό
 • I will be there in spirit
 • Θα είμαι εκεί στο πνεύμα
 • Thank upu
 • Ευχαριστούμε, upu
 • Loyal
 • Πιστός
 • Πρόνοια
 • Providence
 • Ξυδι
 • Vinegar
 • Φροντιστηριο ξένων γλωσσων
 • Foreign language school
 • Ηρωας
 • Hero
 • βέβαιος
 • sure
 • ἐβεβαιώθη
 • Confirmed
 • Hello from Greece
 • Γεια σας από την Ελλάδα
 • Bring me water
 • Φέρε μου νερό
 • No regreats
 • Δεν regreats
 • Απαραίτητα για όλες τις κινήσεις του κυττάρου, ιδιαίτερα εκείνες στις οποίες μετέχει η κυτταρική επιφάνεια: π.χ. μετακίνηση σε επιφάνεια, μετανάστευση, φαγοκυττάρωση, κυτταρική διαίρεση.
 • Necessary for all cell movements, especially those involving the cell surface: e.g. surface movement, migration, phagocytosis, cell division.
 • Οργανώνονται σε δέσμες και δίκτυα που εκτείνονται σε όλο το κυτταρόπλασμα
 • They are organized into bundles and networks that extend throughout the cytoplasm
 • Πολύ δυναμικές δομές που συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται πολύ γρήγορα, όπως και οι μικροσωληνίσκοι
 • Very dynamic structures that are assembled and disassembled very quickly, just like microtubules
 • Πρωτεϊνικά νημάτια διαμέτρου ~7nm, ευλύγιστα και πολυπληθή (περισσότερα από όλα τα άλλα ινίδια)
 • Protein filaments ~7nm diameter, flexible and numerous (more than all other fibrils)
 • ενημέρωσε τους ότι επιλέγουμε και τις δύο εκδοχές
 • Let them know that we are choosing both versions
 • Postecoglou
 • Postecoglou
 • Sieht im Modulhandbuch alles gleich aus?
 • Sieht im Modulhandbuch alles gleich aus?
 • Where are the bathrooms?
 • Πού είναι τα μπάνια;
 • House For Sale
 • Σπίτι Προς Πώληση
 • ουρανιας
 • OURANIAS
 • На айтитаи о энтолодохос я как тон энтолоеон ту тин исподный карта (хреωσтиксы и аналышеωн) еп' намяти тош ме тон кодхо номер изображение (PIN), така каи та параламбение о энтолодохос (карта каи кодо)
 • На айтитаи о энтолодохос я как тон энтолоеон ту тин исподный карта (хреosтиксы и аналышен) еп' намя �ти тош ме тон кодхо номер изображение (PIN), така каи та параламбение о энтолодохос (карта каи кодо)
 • На упографие симброаиографические хочествомы объявление клестон спамини паркунцион сотные ме тон Ν.1221/1981 каа на зезети се койний участи рымотомомуление межих.
 • На упографие симброаиографические хочествомы объявление клестон спамини паркунцион сотные ме тон N. 1221/1981 каа на зезети се койний участи рымотомомуление межих.
 • Abigail is my name
 • Abigail είναι το όνομά μου
 • Name: Fane Efthalitsidis
  Date of birth: 09/18/1990
  Marrying: Christopher Gravallese
  Fathers first name: Andonis
  Mothers first and maiden last name: Maria Papadopoulou
 • Όνομα: Fane Efthalitsidis
  Ημερομηνία γέννησης: 18/09/1990
  Παντρεύεται: Christopher Gravallese
  Πατρώνυμο: Αντώνης
  Επώνυμο μητέρας: Μαρία Παπαδοπούλου
 • Please see below for the required information for a single status letter. The document must state who I am marrying and that we have no family relation. The document must also state my parent’s names.
 • Ανατρέξτε παρακάτω για τις απαιτούμενες πληροφορίες για μία μόνο επιστολή κατάστασης. Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει ποιον παντρεύομαι και ότι δεν έχουμε οικογενειακή σχέση. Το έγγραφο πρέπει επίσης να αναφέρει τα ονόματα των γονέων μου.
 • For help in Spanish, call this number.
 • Για βοήθεια στα ισπανικά, καλέστε αυτόν τον αριθμό.
 • Τα χρόνια περνούν σα νερό πότε μου έλεγες "ένα κεφτεδάκι θεία" και πότε γιορτάζουμε την αποφοίτηση σου μικρό και αγαπημένο μου παιδί!
  Καλή Σταδιοδρομία και πάντα καλοτυχία!
 • The years go by like water, when you used to tell me "a meatball, auntie" and when we celebrate your graduation, my little and beloved child!
  Happy Career and always good luck!
 • Đủ để complain chưa ạ
 • Đủ để complain chưa ạ
 • Tuvlo
 • Tuvlo
 • ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ (7/12)...
 • MEDIOLANA (7/12) ...
 • συνδρομητές και χορηγοί: μόνο από τη μητρική εταιρεία
 • Subscribers and sponsors: Parent company only
 • Hi there,
  I am yacht manager for Stella Polaris. I often birth at the IRIS hotel and I would like to know how much it would cost for lifting out of our yacht and winter storage. Then the cost of lift
 • Γεια σου
  Είμαι υπεύθυνος γιοτ για το Stella Polaris. Γεννάω συχνά στο ξενοδοχείο IRIS και θα ήθελα να μάθω πόσο θα κόστιζε η ανύψωση από το γιοτ μας και τη χειμερινή αποθήκη. Στη συνέχεια, το κόστος του ανελκυστήρα
 • sky
  healer
 • ουρανός
  Θεραπευτής
 • The integrity of reviews and how they’re managed differs greatly across the internet, so it’s important that people take the time to understand how their genuine feedback is being treated. Our Transpa
 • Η ακεραιότητα των κριτικών και ο τρόπος διαχείρισής τους διαφέρουν σημαντικά στο διαδίκτυο, επομένως είναι σημαντικό οι χρήστες να αφιερώσουν χρόνο για να κατανοήσουν πώς αντιμετωπίζονται τα γνήσια σχόλιά τους. Η Transpa μας
 • compromised
 • Παραβιαστεί
 • τον συκοφάντησαν ότι είχε αθέμιτες σχέσεις με τη νεαρή μωαμεθανή και με κραυγές συγκέντρωσαν μπροστά στο σπίτι της μωαμεθανής τον τουρκικό όχλο.
 • They slandered him for having illicit relations with the young Mohammedan woman, and with shouts they gathered the Turkish mob in front of the Mohammedan house.
 • ο σπίτι μιας φτωχής μωαμεθανής, η οποία είχε μια νεαρή θυγατέρα και αγόραζε αυγά.
 • O house of a poor Mohammedan woman, who had a young daughter and bought eggs.
 • Παρά τις προσπάθειες του κριτή και τις κολακείες ή φοβέρες του όχλου, ο Μάρτυρας παρέμεινε αμετάθετος στην πίστη, δηλώνοντας ότι Χριστιανός γεννήθηκε και Χριστιανός θέλει να πεθάνει.
 • Despite the efforts of the judge and the flattery or fearmongering of the mob, the Witness remained unwavering in the faith, declaring that a Christian was born and a Christian wants to die.
 • Ο Γεώργιος, διαμαρτυρόμενος για την προσαπτόμενη ψευδή κατηγορία, οδηγήθηκε βίαια στον ιεροδικαστή. Εκείνος μάταια προσπάθησε να τον πείσει να γίνει μουσουλμάνος προς αποφυγήν της τιμωρίας. Παρά τις π
 • George, protesting against the false accusation, was forcibly taken to the magistrate. He tried in vain to persuade him to become a Muslim to avoid punishment. In spite of the
 • do you know the way to the restaurant?
 • Ξέρετε το δρόμο για το εστιατόριο;
 • Good morning My Queen.
 • Καλημέρα βασίλισσά μου.
 • Good morning MybQueen.
 • Καλημέρα MybQueen.
 • Psychoeducation Improved Illness Perception and Expressed Emotion of Family Caregivers of Patients with Schizophrenia
 • Η ψυχοεκπαίδευση βελτίωσε την αντίληψη της ασθένειας και εξέφρασε το συναίσθημα των οικογενειακών φροντιστών ασθενών με σχιζοφρένεια
 • Adjunctive Psychotherapy for Bipolar Disorder: A Systematic Review and Component Network Meta-analysis
 • Συμπληρωματική Ψυχοθεραπεία για τη Διπολική Διαταραχή: Μια Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση Δικτύου Συνιστωσών
 • Είμαι ακόμα συνδεδεμένος
 • I'm still logged in
 • Подтвердите, что это вы, и войдите в аккаунт
 • Подтвердите, что это вы, и войдите в аккаунт
 • dwn de touV oclouV anebh eiV to oroV: kai kaqisantoV autou proshlqan autw
 • dwn de touV oclouV anebh eiV to oroV: kai kaqisantoV autou proshlqan autw
 • Since 1864 Smirnoff has travelled from Russia to Poland, Paris to the World, using our multiple column filtration method to make award-winning, smooth-tasting vodka for EVERYONE.
 • Από το 1864 ο Smirnoff ταξίδεψε από τη Ρωσία στην Πολωνία, από το Παρίσι στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο φιλτραρίσματος πολλαπλών στηλών για να φτιάξει βραβευμένη, απαλή γεύση βότκα για ΟΛΟΥΣ.
 • υφάλμυρος
 • brackish
 • όψη
 • look
 • συχνάζω
 • haunt
 • Gained or acquired
 • Αποκτήθηκε ή αποκτήθηκε
 • sightseeing
 • Αξιοθέατα
 • Adhuc idiotae creduli sumus
 • Adhuc idiotae creduli sumus
 • κέντρο
 • center
 • σωματείο
 • club
 • δυνάμεις ασφαλείας
 • Security forces
 • shine brightly, my moon
 • Λάμψε έντονα, φεγγάρι μου
 • 1. All fonts should be editable, not all words in a separate frames. The text is not editable. Minimum size for small letters is 1,2mm.
 • 1. Όλες οι γραμματοσειρές πρέπει να είναι επεξεργάσιμες, όχι όλες οι λέξεις σε ξεχωριστά πλαίσια. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειμένου. Ελάχιστο μέγεθος για μικρά γράμματα είναι 1,2mm.
 • divine intervention
 • Θεϊκή παρέμβαση
 • Gusto mo bang malaman kung ano ang benefits ng iTeracare device sa ating katawan?
 • Gusto mo bang malaman kung ano ang benefits ng iTeracare device sa ating katawan?
 • The effect of different dietary protein levels on growth
  performance and nutrient utilization of snarpsnout sea bream
  (Diplodus puntazzo
 • Η επίδραση των διαφορετικών διατροφικών επιπέδων πρωτεΐνης στην ανάπτυξη
  Απόδοση και αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών της τσιπούρας
  (Diplodus puntazzo
 • Chemotherapy
 • Χημειοθεραπεία
 • φιλοξενία
 • hospitality
 • Παραδοσιακές εκδηλώσεις, λαϊκά πανηγύρια με αστείρευτο κέφι και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας του επισκέπτη.
 • Traditional events, folk festivals with endless fun and international sports events, contribute decisively to enhancing the experiential experience of the visitor.
 • Στο νησί που η λέξη «φιλοξενία» αποκτά την μεγαλύτερη έννοια!
 • On the island where the word "hospitality" acquires the greatest meaning!
 • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  Αγαπητοί επισκέπτες ,
  Συνδημότες και συνδημότισσες,

  σας καλωσορίζουμε στη Λέρο, στο νησί που ξέρει να ζει, να διασκεδάζει, να χορεύει και να τραγουδά.
  Στο νησί που η λέξη «φιλοξ
 • MAYOR'S GREETING

  Dear visitors,
  Fellow citizens,

  we welcome you to Leros, the island that knows how to live, have fun, dance and sing.
  On the island where the word "philox
 • building
 • κτίριο
 • Technology
 • Τεχνολογία
 • Nature
 • Φύση
 • why
 • why
 • You are a strong woman than I respect and appreciate.
 • Είσαι μια δυνατή γυναίκα από ό, τι σέβομαι και εκτιμώ.
 • We wish you a Happy Mother's Day! Thank you for all that you do for us everyday! You are a strong woman and I thank you for everything. We love you very much. We hope you have a wonderful day
 • Σας ευχόμαστε Happy Mother's Day! Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για εμάς καθημερινά! Είσαι μια δυνατή γυναίκα και σε ευχαριστώ για όλα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να έχετε μια υπέροχη μέρα
 • Dear Mom,
  We wish you a very Happy Mother's Day! Thank you for all that you do for us everyday! You are a strong woman and I thank you for everything. We love you very much. We hope you have a won
 • Αγαπητή μαμά,
  Σας ευχόμαστε μια πολύ Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας! Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για εμάς καθημερινά! Είσαι μια δυνατή γυναίκα και σε ευχαριστώ για όλα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να έχετε κερδίσει
 • on 19th June 2023. I am wanting to book a dinner reservation for 19th at 8pm. My husband is a fussy eater (easts steak) and wondered if this could be accommodated.
 • στις 19 Ιουνίου 2023. Θέλω να κλείσω κράτηση δείπνου για τις 19 στις 8μμ. Ο σύζυγός μου είναι ένας ιδιότροπος τρώγων (μπριζόλα easts) και αναρωτήθηκε αν αυτό θα μπορούσε να φιλοξενηθεί.
 • Καλό απόγευμα Φτάνουμε για διακοπές δύο εβδομάδων στο θέρετρό σας στις 15 Ιουνίου 2023 (Peter Hood και Sarah Tonks: Jet 2). Κατά τη διάρκεια των διακοπών μας θα γιορτάσουμε την πρώτη επέτειο του γάμου
 • Good afternoon We arrive for a two-week vacation at your resort on June 15, 2023 (Peter Hood and Sarah Tonks: Jet 2). During our holidays we will celebrate the first wedding anniversary
 • Καλό απόγευμα Φτάνουμε για διακοπές δύο εβδομάδων στο θέρετρό σας στις 15 Ιουνίου 2023 (Peter Hood και Sarah Tonks: Jet 2). Κατά τη διάρκεια των διακοπών μας θα γιορτάσουμε την πρώτη επέτειο του γάμου
 • Καλό απόγευμα Φτάνουμε για διακοπές δύο εβδομάδων στο θέρετρό σας στις 15 Ιουνίου 2023 (Peter Hood και Sarah Tonks: Jet 2). Κατά τη διάρκεια των διακοπών μας θα γιορτάσουμε την πρώτη επέτειο του γάμου
 • Good Afternoon  We arrive for a two week holiday at your resort on 15th June 2023 (Peter Hood and Sarah Tonks: Jet 2). During our holiday we will be celebrating our first year wedding anniversary on
 • Καλό απόγευμα

  Φτάνουμε για διακοπές δύο εβδομάδων στο θέρετρό σας στις 15 Ιουνίου 2023 (Peter Hood και Sarah Tonks: Jet 2). Κατά τη διάρκεια των διακοπών μας θα γιορτάσουμε την πρώτη επέτειο του γάμου μας στις
 • Dear Nikos We are very sorry to hear your sad news. I remember your mother well. She was a kind and gentle lady. You and the family are in our thoughts. With our love.
 • Αγαπητέ Νίκο, λυπούμαστε πολύ που ακούμε τα θλιβερά νέα σου. Θυμάμαι καλά τη μητέρα σου. Ήταν μια ευγενική και ευγενική κυρία. Εσείς και η οικογένεια είστε στις σκέψεις μας. Με την αγάπη μας.
 • Wishing you health always.
  Much love
 • Σας εύχομαι υγεία πάντα.
  Πολλή αγάπη
 • Siempre si fuiste a port Aransas
 • Siempre si fuiste a port Aransas
 • latensy
 • λανθάνουσα κατάσταση
 • To women who conceive naturally having an ultrasound is not such a big deal.
 • Για τις γυναίκες που συλλαμβάνουν φυσικά, το να κάνεις υπερηχογράφημα δεν είναι τόσο μεγάλη υπόθεση.
 • For instance, the first ultrasound in which the patient gets to see the fetus for the first time is a very emotional moment.
 • Για παράδειγμα, το πρώτο υπερηχογράφημα στο οποίο ο ασθενής βλέπει το έμβρυο για πρώτη φορά είναι μια πολύ συναισθηματική στιγμή.
 • Every phase of IVF comes with a mixture of feelings, including anticipation, hope, anxiety, and fear.
 • Κάθε φάση της εξωσωματικής γονιμοποίησης έρχεται με ένα μείγμα συναισθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προσμονής, της ελπίδας, του άγχους και του φόβου.
 • Having a first pregnancy scan following IVF treatment At Newlife IVF Greece, we understand how emotionally draining the IVF treatment process can be for our patients.
 • Έχοντας μια πρώτη σάρωση εγκυμοσύνης μετά από θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης Στη Newlife IVF Greece, καταλαβαίνουμε πόσο συναισθηματικά εξαντλητική μπορεί να είναι η διαδικασία θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης για τους ασθενείς μας.
 • Midday hello Blue
 • Μεσημέρι γειά σου Μπλε
 • τριφυλλι
 • clover
 • τρυφιλι
 • TRYFILI
 • Hej, denna mailadress fungerar inte längre. Kontakta oss på AB Rådstornet på telefonnummer 08-545 660 90 för vidare information om fakturaadress mm.
 • Hej, denna mailadress fungerar inte längre. Kontakta oss på AB Rådstornet på telefonnummer 08-545 660 90 för vidare information om fakturaadress mm.
 • Additional work for entering the part
  designation from the new exhaust gas
 • Πρόσθετες εργασίες για την είσοδο του εξαρτήματος
  Χαρακτηρισμός από τα νέα καυσαέρια
 • pasitsio
 • pasitsio
 • point past the audience
 • Δείξτε πέρα από το κοινό
 • It crashed through the floor
 • Συνετρίβη στο πάτωμα
 • dependable
 • αξιόπιστος
 • 
 • 
 • We can keep it for now unless something comes up.
 • Μπορούμε να το κρατήσουμε προς το παρόν, εκτός αν προκύψει κάτι.