From:
To:
 
 

Greek Translator

 • Sunday
 • Κυριακή
 • a default
 • προεπιλογή
 • revelator
 • αποκαλυπτής
 • Lots of love my friend
 • Πολλή αγάπη φίλε μου
 • Much love my amazing friend
 • Πολλή αγάπη καταπληκτικό φίλο μου
 • καὶ ἐγένετο μεθ ἡμέρας ἤνεγκεν Καιν ἀπὸ τῶν

  καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ κυρίῳ
 • And there was a day after the

  the fruits of the earth sacrifice to the lord
 • chrono phage
 • chrono phage
 • Low latency mode
 • Λειτουργία χαμηλού λανθάνοντος χρόνου
 • AMBIENT OCCLUSION
 • ΑΠΌΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟς
 • SHRINK
 • Συρρικνωθεί
 • runner
 • Δρομέας
 • I am michael
 • Είμαι ο Μάικλ.
 • you speak good english
 • μιλάτε καλά αγγλικά
 • Kryanna
 • Kryanna
 • Balance
 • Ισορροπία
 • koran musa alla kamala
 • koran musa alla kamala
 • koran usu alla kamala
 • koran usu alla kamala
 • Τόνυ μου χρόνια πολλά για την γιορτή σου
 • Tony, happy birthday to you.
 • Τόνυ γεια σου τη κάνετε ο θείος πως. Είναι γράψε μου σε παρακαλώ γιατί θέλουν να μάθουν όλοι και ποιο πολύ τα αδέρφια του φιλιά σε. αγαπω
 • Tony, hello, uncle. It's write to me please because they want everyone to know and more his brothers kissing in. Agapo
 • love your enemies
 • αγαπούν τους εχθρούς σας
 • Αγαπητέ/ή upperridgerhodai,

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάνουμε μερικές αλλαγές στους Όρους χρήσης έτσι ώστε να γίνουν πιο σαφείς. Θέλουμε να κάνουμε πιο κατανοητό ποιο περιεχόμενο επιτρέπεται
 • Dear upperridgerhodai,

  We would like to inform you that we are making some changes to the Terms of Use to make them clearer. We want to make more clear what content is allowed
 • You better get your shit together
 • Καλύτερα να μαζέψεις τα πράγματά σου.
 • Xarosaste
 • Ξαρόσαστε
 • Η Ερημος Σαχάρα έγινε Αλάσκα, καμήλες τρέχουν στο χιόνι, χιόνισε στις θερμές Αραβικές χώρες, στην Ελλάδα είδαμε θερμοκρασίες -16οC και κατά τ' άλλα λιώνουν οι πάγοι και έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας
 • The Sahara Desert became Alaska, camels run in the snow, snow in warm Arab countries, in Greece we saw temperatures of -16oC and otherwise the ice melts and we have an increase in temperature
 • Fuck
 • Fuck
 • Идите домой, русские боты!
 • Идите домой, русские боты!
 • fondamentalism
 • φόντα
 • fundamentalism
 • Φονταμενταλισμού
 • Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 06.02.2021 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή εκδήλωση του Συνδέσμου μας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ, η οποία είναι
 • With this letter we would like to inform you that on 06.02.2021 at 19.00 the online event of our Association will take place through the digital platform ZOOM, which is
 • που προσφέρει τη δεδομένη στιγμή, θα επιδιώξουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τα συναισθήματά μας σε μια διαδικτυακή γιορτή, όπως αρμόζει στην περίσταση.
 • at this time, we will seek to unite our strengths and feelings in an online celebration, as befits the occasion.
 • υγειονομική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Φέτος, ο Σύνδεσμός μας αποφάσισε να διοργανώσει με εναλλακτικό τρόπο την καθιερωμένη ετήσια γιορτή του. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την ασφάλεια
 • health, economic and humanitarian crisis. This year, our Association decided to organize in an alternative way its established annual celebration. With the help of technology and security
 • Ωστόσο, έχουμε επιλέξει συνειδητά να μην το βάλουμε κάτω. Αποφασίσαμε να κλείσουμε το μάτι στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε και να στείλουμε το δικό μας μήνυμα αισιοδοξίας σ’ αυτή την
 • However, we have consciously chosen not to put it down. We decided to turn a blind eye to the difficult everyday life we are experiencing and send our own message of optimism to this
 • Nothing but love my brother
 • Τίποτα, αλλά αγαπώ τον αδερφό μου.
 • A very happy birthday my friend!
 • Πολύ χρόνια πολλά, φίλε μου!
 • Such rights are excluded because, for the ROC, “In Orthodoxy, there is an immutable conviction that in ordering its life a society should take into account not only human interests and wishes but also
 • Τα δικαιώματα αυτά αποκλείονται διότι, για την ROC, «Στην Ορθοδοξία, υπάρχει μια αμετάβλητη πεποίθηση ότι κατά την παραγγελία της ζωής της μια κοινωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα ανθρώπινα συμφέροντα και τις επιθυμίες, αλλά και
 • დილა მშვიდობისა დედა
 • დილა მშვიდობისა დედა
 • για την εξόφλησή
  της το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του παρόντος λογαριασμού. Ο παρών λογαριασμός αποτελε
 • for the pay-off
  by the expiry date of this account at the latest. This account is a
 • ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ! Έχετε οφειλή από προηγούμενο λογαριασμό σας. Παρακαλούμε για την εξόφλησή
  της το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του παρόντος λογαριασμού. Ο παρών λογαριασμός αποτελε
 • NOTICE OF STOP REFERENCE! You have a debt from your previous account. Please pay back
  by the expiry date of this account at the latest. This account is a
 • The post office lost the Tintin but you have my friendship insted
 • Το ταχυδρομείο έχασε το Tintin αλλά έχετε τη φιλία μου αντ 'αυτού
 • A very happy Birthday my friend
 • Πολύ χρόνια πολλά, φίλε μου.
 • where have you been
 • Πού ήσουν
 • are you well
 • είσαι καλά
 • Of course I do
 • Φυσικά και θέλω.
 • Κύπρος
 • Cyprus
 • einai diskoli i mera simera
 • einai diskoli i mera simera
 • Τὸν πέμπτο αἰῶνα ἐπεκτάθηκε σὲ συγκρότημα δύο βασιλικῶν, κιστέρνα καὶ ὀκταγωνικὸ βαπτιστήριο (προευφρασιανὸ συγκρότημα).
  Καὶ φθάνομε στὸν 6ο αἰῶνα. Ἡ αὐτοκρατορία τοῦ Ἰουστινιανοῦ συνδέεται μὲ μεγαλό
 • In the fifth century it was extended to a complex of two basilicas, a cisterna and an octagonal baptistry (a pre-phrase complex).
  And we reach the 6th century. The empire of Justinian is associated with a great
 • Εὐφρασιανὴ Βασιλική, Παρέντιο
  Τὸν τρίτο αἰῶνα, στὴν τότε ῥωμαϊκὴ πόλη Parentium (σήμερα κροατικὴ μὲ τὸ ὄνομα Poreč) κτίστηκε τὸ πρῶτο οἰκοδόμημα γιὰ τὴ χριστιανικὴ λατρεία. Ἕνα αἰῶνα μετὰ κτίστηκε ἐκκ
 • Euphrates Basilica, Paredia
  In the third century, in the roman city of Parentium (now Croatian by the name Of Poreč) the first edifice for Christian worship was built. It was built in the first place.
 • Ἕνα αἰῶνα μετὰ
 • I'm not going to let you get out of here.
 • The Tourists gaze ,the Cretans glance
 • Οι τουρίστες ατενίζουν, η ματιά των Κρητικών
 • Simple Payback Period
 • Απλή περίοδος αποπληρωμής
 • agora
 • agora
 • irregurality
 • αρρεγνωμικότητα
 • Επίσης σε υπενθυμίζω το email που έστειλα στις 21 Δεκεμβρίου του 2020 σε σένα και στον κύριο Χρήστο και παρακαλώ για την ενημέρωσή μου .
 • I also remind you of the email I sent on December 21, 2020 to you and Mr. Christos and please for my information.
 • appaling
 • εφαρμογή
 • @Aeinst-ai
  AEINST-BITCOIN
  /
  docs
  forked from github / docs
  Gree
  9k
  code
  Pull requests
  Actions
  Projects
  Security
  Insights
  Crowdin traslations
 • @Aeinst-ai
  AEINST-BITCOIN
  /
  Έγγραφα
  διχαλωτή από github / docs
  Gree
  9k
  Κωδικός
  Αιτήματα έλξης
  Ενέργειες
  Έργα
  Ασφαλείας
  Ιδέες
  Τραβηφοροι
 • contain at least one lowercase character
 • περιέχει τουλάχιστον έναν πεζό χαρακτήρα
 • contain at least one uppercase character
 • περιέχει τουλάχιστον έναν κεφαλαίο χαρακτήρα
 • looks good
 • φαίνεται καλό
 • Freezing cold
 • Πάγωμα κρύο
 • We regret to have been informed of your decision not to replace the position of programme coordinator following the departure of Mrs Julia Garcia. In her honour, Mrs JuliaGarcia, with whom we had an e
 • We regret to have been informed of your decision not to replace the position of programme coordinator following the departure of Mrs Julia Garcia. In her honour, Mrs JuliaGarcia, with whom we had an e
 • Hello how are you ? Hope you are fine and everything is ok
  I am home and I am going to make food and play games so if u like u can come a
 • Γεια σου πώς είσαι? Ελπίζω να είναι μια χαρά και όλα είναι εντάξει
  Είμαι σπίτι και εγώ είμαι πρόκειται να κάνει τα τρόφιμα και να παίξουν παιχνίδια, ώστε αν σας αρέσει μπορείτε να έρθετε ένα
 • polydispersities
 • πολυδιασπερίδες
 • Believer
 • Πιστός
 • accumulated
 • Συσσωρευμένη
 • Try Greek
 • Δοκιμάστε ελληνικά
 • degrowth
 • αποανάπτυξη
 • thing two
 • πράγμα δύο
 • weird
 • Περίεργο
 • Nugget
 • Nugget
 • I didn’t remember
 • Δεν το θυμόμουν.
 • Если у кого то есть проблемы с мужским здоровьем то заходите по ссылке
  Сиалис Купить с доставкой. Загляните на наш сайт
 • Если у кого то есть проблемы с мужским здоровьем то заходите по ссылке
  Сиалис Купить с доставкой. Загляните на наш сайт
 • biena
 • biena
 • Do you have a picture of grandmother?
 • Έχεις φωτογραφία της γιαγιάς;
 • Barakalo, gali nicta
 • Barakalo, gali nicta
 • Hi! How are you?
 • Γεια σου! Πώς είσαι?
 • Έκτοτε έχει παρέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο θα έπρεπε να έχετε ήδη αποφασίσει εάν κάποιος από το σχολείο θα ήταν δυνατό να την αντικαταστήσει. Όπως έχουμε ενημερωθεί από την Εθνική μας
 • Since then, a long time has passed in which you should have already decided whether someone from the school would be able to replace her. As we have been informed by our National
 • Happy Heavenly Birthday.....
 • Χρόνια πολλά παραδεισένια .....
 • Sounds delicious
 • Ακούγεται νόστιμο
 • LINKING: THE KEY PROCESS IN REASONING
  27
  Everyone knows that Australia has great natural beauty and a marvel-
  lous climate, and that makes it clear why many tourists come here.
  ('Everyone knows that'
 • ΣΥΝΔΕΣΗ: Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
  27
  Όλοι γνωρίζουν ότι η Αυστραλία έχει μεγάλη φυσική ομορφιά και ένα θαύμα-
  lous κλίμα, και αυτό καθιστά σαφές γιατί πολλοί τουρίστες έρχονται εδώ.
  ('Όλοι το γνωρίζουν αυτό'
 • James Mc
 • Τζέιμς Μακ
 • Assume that the attacker uses this malicious link with
  Javascript
 • Ας υποθέσουμε ότι ο εισβολέας χρησιμοποιεί αυτήν την κακόβουλη σύνδεση με
  Javascript
 • Yes, steal the session id cookie
 • Ναι, κλέψτε το cookie ταυτότητας περιόδου λειτουργίας
 • XSS to steal cookies
 • XSS για να κλέψει τα cookies
 • and he can mount various attacks from cookie theft to DOS
 • και μπορεί να τοποθετήσει διάφορες επιθέσεις από την κλοπή μπισκότων στο DOS
 • The plant brewed several types of beer, but the local Vienna lager enjoyed particular popularity; this is a variety of beer that is now nearly forgotten in Europe.
 • Το φυτό παρασκευάστηκε διάφορους τύπους μπύρας, αλλά η τοπική lager Βιέννη απολαμβάνουν ιδιαίτερη δημοτικότητα? πρόκειται για μια ποικιλία μπύρας που τώρα σχεδόν έχει ξεχαστεί στην Ευρώπη.
 • a sort of Russian Robin Hood.
 • ένα είδος Ρώσου Ρομπέν των Δασών.
 • As befit an Austrian, under all his pragmatism the immigrant businessman was sentimental and romantic: He named his brainchild after the Zhiguli hills — a picturesque Volga site connected with Stenka
 • Όπως αρμόζει σε έναν Αυστριακό, κάτω από όλο τον πραγματισμό του ο μετανάστης επιχειρηματίας ήταν συναισθηματικός και ρομαντικός: Ονόμασε το πνευματικό του παιδί από τους λόφους Zhiguli - μια γραφική τοποθεσία Volga που συνδέεται με stenka
 • epitopes
 • Επίτοπα
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 17ΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΕΤ) ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕTΑΝΙΑΣ (ΠΡΟΤ
 • PRACTICAL CODE FOR INSPECTION AND CONTROL OF ELECTRICAL INSTALLATIONS OF LOW TRANSFER: APPLICATION OF THE 17th IMPLEMENTATION OF THE REGULATIONS OF THE INSTITUTE OF MECHANICAL AND TECHNOLOGY (IET) OF GREAT BRITAIN (PROT
 • meow
 • Νιαούρισμα
 • Живите и процветайте,, Америка! Дамы и господа! Желаю вам счастливого Нового года! Скоро Новый год! Грядет новая эра! все беды позади! пусть хорошее настроение никогда не покидает вас! Удачи, удачи на
 • Живите и процветайте,, Америка! Дамы и господа! Желаю вам счастливого Нового года! Скоро Новый год! Грядет новая эра! все беды позади! пусть хорошее настроение никогда не покидает вас! Удачи, удачи на
 • Zeus
 • Δία
 • Sorry chuck time for me to realise
 • Συγγνώμη για το τσακ χρόνο για μένα να συνειδητοποιήσω
 • Heja Lynda, szukam osób, które oddadzą na mnie głos - info-sprawdzaj.eu ! Pomożesz mi? Proszę
 • Heja Lynda, szukam osób, które oddadzą na mnie głos - info-sprawdzaj.eu ! Pomożesz mi? Proszę
 • Koulkla mou
 • Koulkla mou
 • καλησπέρα κυρία
 • Good evening, ma'am.
 • understand?
 • Καταλαβαίνω?
 • lit
 • Αναμμένο
 • Εστάλη από το Huawei κινητό μου
 • Sent from my Huawei mobile
 • Вторичное уведомление. Добрый день! Вам начислена некоторая сумма, оформите вывод средств: https://tinyurl.com/y6jboyv8 Получить возврат средств может каждый гражданин достигший совершеннолетия.;Simpl
 • Вторичное уведомление. Добрый день! Вам начислена некоторая сумма, оформите вывод средств: https://tinyurl.com/y6jboyv8 Получить возврат средств может каждый гражданин достигший совершеннолетия.; Simpl