From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • like visiting other places
 • zoals het bezoeken van andere plaatsen
 • do you like traveling
 • hou je van reizen
 • voor bovengenoemde aangifte hebt u aan alle verplichtingen voldaan en is de regeling beeindigd. Deze brief ontvangt u namens de inspecteur.
 • For the above declaration, you have fulfilled all obligations and the scheme has ended. You will receive this letter on behalf of the inspector.
 • Monday 20 February would be fine with us, should we say 3pm LU time?
 • Maandag 20 februari zou prima met ons zijn, moeten we zeggen 15.00 uur LU-tijd?
 • Invoice Settlement
 • Factuurafwikkeling
 • Settlement
 • Nederzetting
 • Yes, chicken.
 • Ja, kip.
 • de lul
 • the dick
 • Uitpakken en /of sorteren van binnenkomende goederen
  Orders verzamelen en verpakken
  Order controleren op hoeveelheid
  Melding maken van eventuele fouten
  Op orde houden van het magazijn
 • Unpacking and/or sorting of incoming goods
  Collecting and packaging orders
  Check order for quantity
  Report any errors
  Keeping the warehouse in order
 • derailleur
 • derailleur
 • You can download the past performance over the last 8 years from our website at
 • U kunt de afgelopen prestaties van de afgelopen 8 jaar downloaden van onze website op
 • Pakket is nog niet door PostNL ontvangen of verwerkt

  We hebben het bezorgmoment niet gehaald vandaag, sorry. Houd je track en trace-overzicht in de gaten. Je nieuwe bezorgmoment vind je hier.
 • Package has not yet been received or processed by PostNL

  We didn't make it to the delivery time today, sorry. Keep an eye on your track and trace overview. You can find your new delivery time here.
 • Pakket is nog niet door PostNL ontvangen of verwerkt
 • Package has not yet been received or processed by PostNL
 • sportveldbekleding
 • sports field cladding
 • You are correct in the asumtion that you would need a Dutch course first. If you would like to do the course I would recomend that you get a 2F for Dutch so that you can do the course with some ease o
 • Je hebt gelijk in de gedachte dat je eerst een cursus Nederlands nodig zou hebben. Als je de cursus wilt doen, raad ik je aan om een 2F voor Nederlands te krijgen, zodat je de cursus met enig gemak kunt doen o
 • The rampant practices of child marriage in Putha Uttarganga RM have hugely affected the lives of children, adolescents, and youths in negative ways than contributed positively. The significant effects
 • De ongebreidelde praktijken van kindhuwelijken in Putha Uttarganga RM hebben het leven van kinderen, adolescenten en jongeren op een negatieve manier enorm beïnvloed dan positief bijgedragen. De significante effecten
 • We hebben al een berichtje gestuurd maar of die aangekomen is???
  Zouden jullie Contact willen opnemen of een bericht
 • We have already sent a message but whether it has arrived???
  Would you like to Contact us or send a message
 • Hello Margaret, slechts nieuws onze vader ligt in het ziekenhuis.
  Al ruim 2 weken.
  We hebben al een berichtje gestuurd maar of die
 • Hello Margaret, only news our father is in the hospital.
  For over 2 weeks.
  We have already sent a message but whether it
 • dat weet ik zelf niet
 • I don't know
 • I know that already
 • Dat weet ik al.
 • Alte worter
 • Alte worter
 • Je hebt er oog voor, Mhmulder
 • You have an eye for it, Mhmulder
 • gvaredactie
 • gvaredactie
 • kempen
 • kempen
 • stadkrant
 • city newspaper
 • I have ants in my butt and I need to strut
 • Ik heb mieren in mijn kont en ik moet stutten
 • Trappen, trut
 • Stairs, trut
 • Good day! Please could you direct me to the nearest discotheque?
 • Goede dag! Kunt u mij alstublieft doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde discotheek?
 • 160326394.jpg 103.8 KB

  ui-button
  Invalid file name detected. Only file name in Latin language (characters or numbers) are be allowed, without any special characters or spaces.
 • 160326394.jpg 103,8 KB

  ui-knop
  Ongeldige bestandsnaam gedetecteerd. Alleen bestandsnaam in Latijnse taal (tekens of cijfers) is toegestaan, zonder speciale tekens of spaties.
 • anders kun je beter geld terug storten en kijk ik verder, dit kan nog wel weken duren zo
 • otherwise you better deposit money back and I look further, this can take weeks so
 • Diederik said you wanted to get rid of all your Telme machinery. If that is the case you will need another pasteuriser instead of the Telme machine.
 • Diederik zei dat je van al je Telme-machines af wilde. Als dat het geval is, heb je een andere pasteur nodig in plaats van de Telme-machine.
 • Happy Birthday Sarah!
 • Gelukkige verjaardag Sarah!
 • Schnell, zuverlässig und wir freuen uns auf ein Wiedersehen !! Ihre Nähwelt !!!
 • Schnell, zuverlässig und wir freuen uns auf ein Wiedersehen !! Ihre Nähwelt !!!
 • Good luck next week honey. Let the full timers do the work
 • Succes volgende week schat. Laat de fulltimers het werk doen
 • Wie bindet man eine thailändische Wickelhose
 • Wie bindet man eine thailändische Wickelhose
 • bailiffs
 • Deurwaarders
 • betaling doen
 • make payment
 • Yes I had a chat with Diederik yesterday. I will send you an offer this morning
 • Ja, ik had gisteren een gesprek met Diederik. Ik stuur u vanmorgen een aanbod
 • tuinen
 • Gardens
 • Grijze gebieden zijn uitsluitend vierkant/rechthoekig, witte gebieden zijn dat juist niet. Aanwijzingen geven de grootte van het bijbehorende gebied aan.
 • Grey areas are exclusively square/rectangular, white areas are not. Clues indicate the size of the corresponding area.
 • , zodanig dat gebieden van dezelfde kleur elkaar alleen diagonaal raken. Grijze gebieden zijn uitsluitend vierkant/rechthoekig, witte gebieden zijn dat Verdeel het diagram in witte en grijze gebieden
 • , such that areas of the same color touch each other only diagonally. Gray areas are square/rectangular only, white areas are that Divide the diagram into white and gray areas
 • Verdeel het diagram in witte en grijze gebieden, zodanig dat gebieden van dezelfde kleur elkaar alleen diagonaal raken. Grijze gebieden zijn uitsluitend vierkant/rechthoekig, witte gebieden zijn dat j
 • Divide the diagram into white and gray areas so that areas of the same color touch each other only diagonally. Grey areas are only square/rectangular, white areas are that j
 • De slimme Jim is 11 jaar en woont bij zijn vader, een astronaut die binnenkort de ruimte in gaat. Tijdens een wedstrijd voor jonge wetenschappers krijgt hij zijn mysterieuze klasgenote Emma toegewezen
 • The smart Jim is 11 years old and lives with his father, an astronaut who will soon go into space. During a competition for young scientists, he is assigned his mysterious classmate Emma.
 • tickets
 • Tickets
 • my best side
 • mijn beste kant
 • We are not able to pay you at the moment because you have outstanding verifications.
 • We kunnen u op dit moment niet betalen omdat u openstaande verificaties heeft.
 • Cor de Graaf, adjunct-gemeentearchivaris bij Erfgoed Leiden en Omstreken sinds 2007, volgt Ariela H. Netiv op. Zij is naast gemeentearchivaris ook directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken. Dat laatst
 • Cor de Graaf, deputy municipal archivist at Erfgoed Leiden en Omstreken since 2007, succeeds Ariela H. Netiv. In addition to being a municipal archivist, she is also director of Erfgoed Leiden en Omstreken. The latter
 • De Gemeente Leiden heeft per 1 januari 2023 een nieuwe gemeentearchivaris. Cor de Graaf is benoemd tot gemeentearchivaris van Leiden én alle gemeenten waarvoor Erfgoed Leiden het archiefbeheer en -toe
 • The Municipality of Leiden will have a new municipal archivist as of 1 January 2023. Cor de Graaf has been appointed municipal archivist of Leiden and all municipalities for which Erfgoed Leiden is responsible for the archive management and management
 • Antwoorden wijzigen? Klik op het vraagnummer in de voortgangsbalk.

  Klik op "Inleveren" om de antwoorden te versturen.

  Let op: Na het inleveren kunnen de antwoorden niet meer aangepast worden.
 • Change answers? Click the question number in the progress bar.

  Click on "Hand in" to send the answers.

  Please note: After handing in, the answers can no longer be changed.
 • ik heb je een feedback met de gevraagde gegevens doorgestuurd. Heb je deze ontvangen? Ik stuur ze nogmaals. Heb je nog iets anders nodig?
 • I have sent you a feedback with the requested data. Did you receive it? I'll send them again. Do you need anything else?
 • "Join the Peaky Brothers 23, a tight-knit tanking community from the Netherlands. Lead by brothers Dennis and Patrick, our goal is to take down opponents with strategy and friendly competition. Experi
 • "Sluit je aan bij de Peaky Brothers 23, een hechte tankgemeenschap uit Nederland. Onder leiding van de broers Dennis en Patrick is het ons doel om tegenstanders uit te schakelen met strategie en vriendschappelijke concurrentie. Ervaring
 • contracept
 • contracept
 • dabble
 • liefhebberen
 • I do prefer English as speaking it I find reading it at times difficult as I do not use it every day
 • Ik geef de voorkeur aan Engels omdat ik het spreek, ik vind het soms moeilijk om het te lezen, omdat ik het niet elke dag gebruik
 • Dus je kan Nederlands met me spreken?
 • So you can speak Dutch with me?
 • film is het ultieme middel om verhalen te vertellen
 • film is the ultimate means of telling stories
 • How did it go at Tracey’s house yesterday
 • Hoe ging het gisteren bij Tracey thuis
 • Malt dextrines, dextrose, potato soluble fibre (alpha-cyclodextrin), MILK proteins, stabilizer: locust bean gum.
  May contain: SOYA, EGGS, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUTS, CASHEW NUTS, PISTACHIOS.
 • Moutdextrine, dextrose, aardappeloplosbare vezels (alfa-cyclodextrine), MELK-eiwitten, stabilisator: johannesbroodpitmeel.
  Kan bevatten: SOJA, EIEREN, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOTEN, CASHEWNOTEN, PISTACHENOTEN.
 • Hello

  when is the ship sailing?
 • Hallo

  wanneer vaart het schip?
 • Als u uw maandelijkse teruggaaf stopzet, dan moet u de bedragen terugbetalen die u in 2023 al hebt ontvangen. Hierover krijgt u van ons apart bericht. Blijkt daarna bij uw definitieve aangifte inkoms
 • If you stop your monthly refund, you will have to repay the amounts you have already received in 2023. You will receive a separate message from us about this. Then it appears with your final declaration of income
 • presently
 • weldra
 • Geachte Heer,

  Hierbij brengen u vrijblijvend een offerte voor de installatie werkzaamheden.

  Project: UNIT I,II,III Distributie Centrum JD-Sports Heerlen CONCEPT -1-

  De volgende leveranties en werk
 • Dear Sir,

  Hereby you will provide a free quote for the installation work.

  Project: UNIT I,II,III Distribution Centre JD-Sports Heerlen CONCEPT -1-

  The following deliveries and work
 • We zij hier tot gisteren laat mee bezig geweest, kennelijk had ATOS er belang bij dat ze een boeking hadden voor het verstrijken van januari. Dat is dus gelukt voor ATOS, zie hieronder.
  Alle documente
 • We have been working on this late until yesterday, apparently ATOS had an interest in having a booking before the end of January. So that has succeeded for ATOS, see below.
  All documents
 • op zich vind ik het jammer
 • in itself I think it's a pity
 • Hoi
  Ik ben niem(verkorte nicknaam) en geboren in 2002, woon in het Antwerpse.
  Nu terug single.
 • Hi
  I am niem (shortened nickname) and born in 2002, live in Antwerp.
  Now back single.
 • Martin und der zauberer
 • Martin und der zauberer
 • Just in case you were unsure why my account was completely new
 • Voor het geval je niet zeker wist waarom mijn account helemaal nieuw was
 • Just in case you were unsure about my account being completely new
 • Voor het geval je niet zeker wist of mijn account volledig nieuw is
 • Just in case you were questioning why my account was completely new
 • Voor het geval je je afvroeg waarom mijn account helemaal nieuw was
 • Just in case you were wondering why my account was completely new
 • Voor het geval je je afvroeg waarom mijn account helemaal nieuw was
 • pond poelet,2l water, 1 selderieknol,, 1 pond sperziebonen,1pond gare witte bonen bv, ui bkik bieslook peterselie 2 geraspte aardappelen zout evt boillonblokje tym en foelie
 • pounds of poelet,2l water, 1 celerynol,, 1 pound green beans,1pond gare white beans eg, onion bkik chive parsley 2 grated potatoes salt possibly boillon cube tym and mace
 • Take some classes
 • Volg een aantal lessen
 • Business
 • Zaak
 • Jullie worden allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies.
 • You are all invited to participate in the discussions.
 • Ik ben op 31 januari 2023 afwezig.
  Voor dringende zaken kun u contact opnemen met het algemene telefoonnummer 071-5165355
 • I will be absent on January 31, 2023.
  For urgent matters you can contact the general telephone number 071-5165355
 • doelgroepen
 • target groups
 • om een verandering teweeg te brengen
 • to bring about a change
 • op zichzelf
 • on its own
 • Wat is de lengte van de oorbellen?
 • What is the length of the earrings?
 • geborgen en verheven
 • secure and exalted
 • zeg eens, waar moet ik naar toe?
 • tell me, where should I go?
 • If you have already completed an enquiry form and therefore have an account on Open Apply, you can access it via the following link
 • Als u al een aanvraagformulier hebt ingevuld en dus een account hebt op Open Apply, kunt u deze openen via de volgende link
 • of our Admissions Team will be in touch as soon as possible.
 • van ons Admissions Team neemt zo snel mogelijk contact met u op.
 • Please only complete this form if you are sure you wish to apply to BSB and are ready to pay the application fee. If you have not yet decided, please complete an Admission Enquiry instead and a member
 • Vul dit formulier alleen in als u zeker weet dat u zich bij BSB wilt aanmelden en klaar bent om de aanvraagkosten te betalen. Als u nog geen beslissing hebt genomen, vul dan in plaats daarvan een toelatingsaanvraag in en een lid
 • Afstoting van de entiteit als gevolg van de fusie met ALD, volgens de toezeggingen aan de Europese Commissie.
 • Divestment of the entity as a result of the merger with ALD, in accordance with commitments to the European Commission.
 • beste,
  µzoals telefonisch afgesproken in bijlage de toestemmingsformulier in het engels
 • best
  As agreed by telephone in the annex to the consent form in English
 • ik vind van niet
 • I don't think so
 • Deduct product level inventory (if stock management not enabled for variations)

  You can go to Settings tab later
 • Voorraad op productniveau aftrekken (als voorraadbeheer niet is ingeschakeld voor variaties)

  U kunt later naar het tabblad Instellingen gaan
 • koffiepad
 • coffee pod
 • Het werk dat World Vision doet is erg belangrijk want daardoor worden miljoenen kinderen in meer dan honderd landen op een structurele manier geholpen.
 • The work that World Vision does is very important because it helps millions of children in more than a hundred countries in a structural way.
 • back
 • Terug
 • Ja, op de 5de.
 • Yes, on the 5th.
 • Sigrid is er nu
 • Sigrid is er nu
 • Graag meer aanvalien
 • Would like more attacks
 • hondweg
 • dog road
 • hollandisch fur Anfanger
 • hollandisch fur Anfanger
 • Familiehuis in Franse stijl direct aan de baai. Zwembad erbij en ook in september nog genoten van de prachtige zonsondergangen, suppen, omgeving met fietsen en Bordeaux. Voelden ons bevoorrecht deze d
 • Family house in French style directly on the bay. Swimming pool and also in September enjoyed the beautiful sunsets, supping, surroundings with bicycles and Bordeaux. Felt privileged this d
 • Mandeln
 • Mandeln Hotels
 • Ging heel erg goed en is super vezonden, invoerrechten enzo zorgden uiteindlijk wel voor hogere kosten dan verwacht
 • Went very well and is super sent, import duties and so on ultimately caused higher costs than expected
 • start verkoop vanaf
 • start selling from