From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Bedankt voor je mail. We hebben deze in goede orde ontvangen. Indien nodig zullen we zo snel mogelijk reageren.
 • Thank you for your mail. We received it in good order. If necessary, we will respond as soon as possible.
 • Indien er binnen een week geen reactie is ontvangen, is bovenstaande verslaglegging als akkoord beschouwd.
 • If no response is received within a week, the above report is considered an agreement.
 • Happy Birthday Nick!
  Have a super day x
 • Gelukkige verjaardag Nick!
  Heb een super dag x
 • In alle deelstaten is daarnaast de 2G-regel van kracht of is deze regeling gepland. Dit betekent dat u volledig gevaccineerd of hersteld van corona moet zijn om toegang te krijgen tot grote delen van
 • In addition, the 2G rule is in force or planned in all federal states. This means that you must be fully vaccinated or recovered from corona to access large parts of
 • Laatst gewijzigd op: 26-11-2021 | Nog steeds geldig op: 26-11-2021

  Nederland is voor Duitsland een hoogrisicogebied. U heeft bij het inreizen van Duitsland een coronabewijs nodig. In alle deelstaten
 • Last Modified: 11/26/2021 | Still valid on: 26-11-2021

  The Netherlands is a high-risk area for Germany. You will need a corona certificate when entering Germany. In all federal states
 • Reisadvies kies uw bestemming
 • Travel advice choose your destination
 • Butterkoek
 • Butter cake
 • How did I contribute to our company’s purpose and my own personal purpose
 • Hoe heb ik bijgedragen aan de purpose van ons bedrijf en mijn eigen persoonlijke purpose
 • Voordat je verdergaat naar Google Zoeken

  Google gebruikt cookies en gegevens voor
 • Before you continue to Google Search

  Google uses cookies and data for
 • Foutje
 • Mistake
 • Brand in rekken combine
 • Fire in racks combine
 • Traktor I brand
 • Traktor I fire
 • Afgefkit
 • Defkit
 • Your request has been resolved.

  Please let us know if you feel your request has been correctly resolved:
 • Uw aanvraag is opgelost.

  Laat het ons weten als u denkt dat uw verzoek correct is opgelost:
 • Tijdens VGM observaties wordt de uitvoering van een bepaalde werkzaamheid enige tijd geobserveerd door een leidinggevende. De uitvoerder wordt vooraf steeds op de hoogte gebracht van de VGM observatie
 • During HSE observations, the performance of a certain activity is observed for some time by a manager. The executor is always informed in advance of the HSE observation
 • VGM observaties zijn bedoeld om vast te stellen of de uitvoering van werkzaamheden conform verloopt aan de procedures, die opgesteld zijn om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren.
 • HSE observations are intended to determine whether the execution of work is in accordance with the procedures that have been drawn up to be able to carry out the work safely and properly.
 • I am not re-appraising the issues surrounding the order. GBS site are clown from the proper customer's site for SaaS deal. Anyway, we are just awaiting some other things now. We will do correction as
 • Ik ben de problemen rond de bestelling niet opnieuw aan het beoordelen. GBS-site zijn clown van de juiste klant 's site voor SaaS-deal. Maar goed, we wachten nu gewoon op wat andere dingen. We zullen corrigeren als
 • Som del af et større netværk med bla: establishloves.com, gladnessjoy.com formentlig alt under Yokawa Network Limited, er de alle fælles om bevidst at snyde personer som handler på deres site. Direkte
 • Som del af et større netværk med bla: establishloves.com, gladnessjoy.com formentlig alt under Yokawa Network Limited, er de alle fælles om bevidst at snyde personer som handler på deres site. Direct
 • Via de knop ‘Nieuwe overschrijving’ kunt u een nieuwe overschrijving betaling ingeven.
 • Via the button 'New transfer' you can enter a new transfer payment.
 • No thank you
 • Nee dank je
 • good morning, trust that you are well ?

  with pleasure to send to you
 • goedemorgen, vertrouw erop dat het goed met je gaat ?

  met plezier naar u te sturen
 • Volgende aandachtspunten kunnen bij een werkplaatsinspectie belicht worden
 • The following points of attention can be highlighted during a workshop inspection
 • Maandelijks voert een leidinggevende een werkplaatsinspectie (WPI) uit rond de uitvoering van een opdracht door een van de projectmedewerkers.
 • Every month, a manager carries out a workshop inspection (WPI) around the execution of an assignment by one of the project employees.
 • Out of rance
 • Uit rance
 • Matching
 • Bijpassend
 • Flip
 • Flip
 • Brightnese
 • Helderder
 • We neer thuis
 • We settle down at home
 • Op de centrale keuring Groningen is Ziffora (Polansky x elite pref prest sport prok V. Nocturn) bevordert tot Keur Sport merrie. Ziffora is voor 2019 wederom dragend van For Ferrero.
 • At the central inspection Groningen Ziffora (Polansky x elite pref prest sport prok V. Nocturn) is promoted to Keur Sport mare. Ziffora is again wearing For Ferrero for 2019.
 • In afhandeling bij de douane
 • In customs clearance
 • TO UTILIZE PANDORA MID-LAYER FOR REAL WORLD ASSET TOKENIZATION
 • PANDORA MID-LAYER GEBRUIKEN VOOR REAL WORLD ASSET TOKENIZATION
 • PLUTOS NETWORK PARTNERS WITH PANDORA
 • PLUTOS NETWORK WERKT SAMEN MET PANDORA
 • Klvanuk
 • Klvanuk
 • onderstaande mail
 • mail below
 • moet ruhaan meteen naar huis of kan ik eerst varsha ophalen
 • ruhaan has to go home immediately or can I pick up varsha first
 • He is my perfect place
 • Hij is mijn perfecte plek
 • skeered
 • skeered
 • Zee Valk
 • Sea Falcon
 • Falk
 • Falk
 • Zee Falk
 • Sea Falk
 • chasing
 • Achter
 • Oprit van het huis
 • Driveway of the house
 • Zijkant van het huis
 • Side of the house
 • Goedeavond, ik had een vraagje aan u wanneer heeft u een plekje vrij om mijn wimpers op te vullen.
  Groetjes Felicia
 • Goedeavond, ik had een vraagje aan u wanneer heeft u een plekje vrij om mijn wimpers op te vullen.
  Groetjes Felicia
 • Ik ga naar school in ...
 • I go to school in ...
 • grote ai
 • great ai
 • varkenknietje
 • pig knee
 • buikspeck
 • pork belly
 • afrikaan dat nederlander nederland
 • afrikaan that dutchman netherlands
 • impact van melatonine op de slaapkwaliteit van kritiek zieke patiënten opgenomen op de dienst intensieve zorg
 • impact of melatonin on the sleep quality of critically ill patients admitted to the intensive care unit
 • Thanksgiving
 • Dankzegging
 • OSTRE KRAWEDZIE ZATEPIC
 • OSTRE KRAWEDZIE ZATEPIC
 • En mijn geduld is echt op. Ruben is geen goede partner voor mij en gebruikte ook drugs. Dus nu ben ik weer alleen en er komt vanzelf wel weer eens iemand. Eerst op mezelf focussen. Hoe gaat het daar ?
 • And my patience has really ran out. Ruben is not a good partner for me and also used drugs. So now I'm alone again and someone will come again. Focus on myself first. How are things going there?
 • Hallo lieve tante dat klopt ruben en ik zijn uit elkaar . En ik woon niet meer in grou . Het ging al een langere tijd niet meer goed en we hebben hiervoor ook hulp gehad. Maar het meeste kwam van mij
 • Hello dear aunt that's right ruben and I are apart . And I don't live in grou anymore. It has not been going well for a long time and we have also had help for this. But most of it came from me
 • Hallo lieve tante
 • Hello dear aunt
 • Zoals afgesproken kan je deze factuur betalen op 1 december
 • As agreed, you can pay this invoice on 1 December
 • Bottomless
 • Bodemloos
 • How was your day?
 • Hoe was je dag?
 • See yourself completely relaxed. Relax the constriction of arteries. See your heart pumping easily. Notice that your blood is flowing smoothly. See your kidneys flushing properly.

  You head feels clea
 • Zie jezelf helemaal ontspannen. Ontspan de vernauwing van slagaders. Zie je hart gemakkelijk pompen. Merk op dat je bloed soepel stroomt. Zie je nieren goed spoelen.

  Je hoofd voelt clea
 • Helaas konden niet alle tickets gereserveerd worden.
 • Unfortunately, not all tickets could be reserved.
 • Beste,

  In onderstaande mail heb ik uw vragen beantwoord.

  Alvast bedankt,


  Met vriendelijke groeten,
 • Best

  In the e-mail below I have answered your questions.

  Thanks in advance,

  With kind regards,
 • Had no adverse effects in human toxicity testing
 • Had geen nadelige effecten bij toxiciteitstests bij de mens
 • Good luck finding better coworkers than us
 • Veel succes met het vinden van betere collega's dan wij
 • (WMTC) is een beweging die adviseert over het beleid op de sociale en fysieke leefomgeving van Amsterdam vanuit vrouwelijk perspectief. Met onze inzet op het vrouwelijke perspectief s
 • (WMTC) is a movement that advises on the policy on the social and physical living environment of Amsterdam from a female perspective. With our commitment to the female perspective
 • GETUIGSCHRIFT VAN QUARANTAINE
  bestemd voor de werkgever van de persoon / voor de persoon die zelfstandig
  is / voor de onderwijsinstelling van de persoon
  Ik, ondergetekende, Dokter in de geneeskunde, v
 • CERTIFICATE OF QUARANTINE
  intended for the employer of the person / for the person who is self-employed
  is / for the educational institution of the person
  I, the undersigned, Doctor of Medicine, v
 • Beste,

  Gezien u geïdentificeerd werd als een persoon met een verhoogd risico op besmetting met COVID-19, vindt u in bijlage uw getuigschrift van quarantaine.

  Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijg
 • Best

  Since you have been identified as a person at increased risk of infection with COVID-19, you will find your quarantine certificate attached.

  Some persons are partially free
 • gatenpons
 • hole punch
 • Jong
 • Young
 • Kan jij de opening van een bedrijf in gang zetten? Die kosten zijn 1926 Euro.

  Naam: Quinta Filippa
  Adres is bekend

  In de eerste fase willen we nog geen financiering. Dat zetten we wel op in Q2 v
 • Can you set the opening of a company in motion? Those costs are 1926 Euro.

  Name: Quinta Filippa
  Address is known

  In the first phase, we do not want any funding yet. We'll set that up in Q2 v
 • You are handsome my friend
 • Je bent knap mijn vriend
 • Refine existing application documents to increase common understanding and advancing application knowledge.
 • Verfijn bestaande toepassingsdocumenten om het gemeenschappelijke begrip en de kennis van toepassingen te vergroten.
 • Bekijk de vacatures op
 • View the vacancies on
 • ze hebben me net 1 min terug een mail gestuurd
 • they just sent me an email 1 min back
 • Hi morgen Hotin
  Heb jij hier misschien iets van gezien?
  Met vr gr
  Paul
 • Hi tomorrow Hotin
  Have you seen any of this?
  With fri gr
  Paul
 • Bordellet
 • Bordellet Hotels
 • Snoezig
 • Lovely
 • Nut allergy
 • Notenallergie
 • Being a smart arse are we?
 • Een slimme ree zijn, zijn we?
 • Avsminkat
 • Avsminkat
 • Volgens het Nederlandse recht gelden voor de totstandkoming van overeenkomsten in beginsel geen nadere vormvereisten. Een mondelinge overeenkomst is volkomen rechtsgeldig.
 • Under Dutch law, in principle, no further formal requirements apply to the conclusion of contracts. An oral agreement is fully legally valid.
 • A joyous Merry Christmas from Santa Claus
 • A joyous Merry Christmas from Santa Claus
 • lieverd
 • darling
 • Artikel 217 van boek 6 van het Nederlandse overeenkomstenrecht bepaalt hierover het volgende.
  “Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan.”
 • Article 217 of Book 6 of Dutch contract law provides the following in this regard.
  "An agreement is concluded by offer and acceptance thereof."
 • Na het eventueel bieden van hulp volgt uiteraard rapportage.
 • After possibly offering help, of course, reporting follows.
 • Shortcuts
 • Snelkoppelingen
 • In May and June 2012 Complicite, a touring theatre company
  based in London, and Geraldine Pilgrim, an installation artist
  specialising in performances in unusual buildings, collaborated to
  create Tea.
 • In mei en juni 2012 is Complicite een rondreizend theatergezelschap
  gevestigd in Londen, en Geraldine Pilgrim, een installatiekunstenaar
  gespecialiseerd in optredens in ongewone gebouwen, werkte mee aan
  thee maken.
 • Tea was an intergenerational arts project that brought older and
  younger people together to recapture the stories and traditions
  passed down through families. Piloted at Dora House Sheltered
  Housing,
 • Thee was een intergenerationeel kunstproject dat oudere en
  jongere mensen samen om de verhalen en tradities te heroveren
  doorgegeven via families. Piloted bij Dora House Sheltered
  Huisvesting
 • Bedankt voor de informatie, ik heb nog een server met het zelfde systeem maar deze lijkt wel geüpdatet want die zie er anders uit. kan dit misschien een oplossing bieden
 • Thanks for the information, I still have a server with the same system but it seems to be updated because it looks different. this might offer a solution
 • Bedankt voor de informatie, ik heb nog een server met het zelfde systeem maar deze lijkt wel geüpdatet want die zie er anders uit?
 • Thanks for the information, I still have a server with the same system but it seems to have been updated because it looks different?
 • Diversity, ik ben er nog niet …
  In mijn teams behandelen we elkaar als gelijken. Thuis krijgen mijn kinderen (jonge en meisje) gelijke behandeling en mijn vrouw en ik zijn gelijken. In mijn beleving,
 • Diversity, I'm not there yet ...
  In my teams, we treat each other as equals. At home, my children (young and girl) receive equal treatment and my wife and I are equals. In my experience,
 • Mooie familie! Je truitje is er echter over, Appie. La couleur - non mais!
 • Lovely family! However, your sweater is over, Appie. La couleur - non mais!
 • Welcome to Sovaria. Greetings from Texas. I hope all is well with you.
 • Welkom bij Sovaria. Groeten uit Texas. Ik hoop dat alles goed met je gaat.
 • Gezien in de cache
 • Cached
 • Sjoelbak
 • Shuffleboard
 • ja.. zie ze.
 • yes.. see them.
 • hier staan ze. ff naar boven scrollen
 • here they are. ff scroll up
 • Hangt er een beetje vanaf, ik denk dat je ook halfpension kan boeken met UP!, dus alleen ontbijt + lunch. Er zijn verschillende opties! In het hotel zelf is er een groot buffet dat 's ocht
 • Depends a bit, I think you can also book half board with UP!, so only breakfast + lunch. There are several options! In the hotel itself there is a large buffet that
 • goedendag,
  mijn stream heeft geen ssl verbinding meer. kan deze ook worden overgezet naar automatisch
 • good day
  my stream no longer has an ssl connection. it can also be transferred to automatic
 • goedendag,
  mijn stream heeft geen ssl verbinding meer. kan deze ook worden overgezet naar automatich
 • good day
  my stream no longer has an ssl connection. it can also be transferred to automatich
 • The mechanism will perform at its best in the absence of excessive friction or excessive play of its parts
 • Het mechanisme zal op zijn best presteren in afwezigheid van overmatige wrijving of overmatig spel van zijn onderdelen