From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • we hopen dat u hier rekening mee houdt
 • We hope you take this into account keeps
 • we houden dat u hier rekening mee houdt
 • We love you here takes into account
 • Velsen, 1965) is een Nederlands filmregisseur en scenarioschrijver. Ze heeft veel telefilms op haar naam staan
 • Velsen, 1965) is a Dutch film director and screenwriter. She has many telefilms to her name
 • Feijs komt ook voor als Veijs
 • FADO is also found as Veijs
 • Ne tik daudz kā es mīlu tevi
 • Kā es tevi mīlu daudz tap ne
 • Wat is de invloed van vluchten op de psychosociale gezondheid van vluchtelingen
  psychologische en sociale
 • What is the influence of flights on the psychosocial health of refugees
  psychological and social
 • the truth will see you free
 • de waarheid zal u vrij Zie
 • I know you are lying your fingers are typing
 • Ik weet dat je zijn liegen je vingers aan het typen bent
 • scotoe
 • scotoe
 • poliltie
 • poliltie
 • goathet
 • goathet
 • gaathet
 • gaathet
 • gaoathet
 • gaoathet
 • jamorri
 • jamorri
 • ja die ja
 • Yes Yes
 • The Marketing of Evil
 • De Marketing van het kwaad
 • haha jamorri gaathet ookniet
 • haha jamorri gaathet obebe
 • ONDER VOORBEHOUD 10-11 juni Historische Assen Trophy in samenwerking met 402Automotive Nationaal Oldtimer Festival. Er is ruimte voor 3 raceklassen: NK82-90, NKGTTC, NKHTGT of MG Triumph Competitions
 • SUBJECT to 10-11 June in cooperation with 402Automotive National Historical Axes Trophy Oldtimer Festival. There is room for 3 race classes: NK82-90, NKGTTC, NKHTGT or MG Triumph Competitions
 • 7-8 oktober mogelijkheid voor een historische klasse om mee te rijden op de Finaleraces Zandvoort
 • 7-8 October opportunity for a historical class to drive on the final races Zandvoort
 • I want to try and recover from the illness that I have.
 • Ik wil proberen en herstellen van de ziekte waarover ik beschik.
 • aandacht richten op

 • attention on
 • In Nederland ben je verplicht rijles te nemen.
 • In Netherlands you are obliged to take driving lessons.
 • In Nederland ben je verplicht rijles bij een rijschool te nemen.
 • In Netherlands you need driving lessons at a riding school.
 • Hier is haar andere zus!
 • Here is her other sister!
 • CSS Industrial Services is een gerenommeerd bedrijf gevestigd in Tongeren, de oudste stad van België.
  Met meer dan 20 jaar ervaring in het toeleveren van alle soort beroeps- en promotiekledin
 • CSS Industrial Services is a reputable company based in Tongeren, the oldest town in Belgium.
  With over 20 years of experience in the supply of all kind of professional and promotiekledin
 • veel succes samen
 • much success together
 • Again my apologies for lack of license, I'm not happy about it either
 • Nogmaals mijn excuses bij gebrek aan licentie, I ben niet blij mee
 • pireel
 • pireel
 • October 28, 2016
 • Oktober 28, 2016
 • obscured

 • verduisterd
 • O.i. zijn de deuren echter nog in prima staat; het ijzerwerk zou hier en daar wat bijgewerkt kunnen worden.
  Wellicht over een paar jaar en dan vinden we rood een prima kleur ;-)
  Hart. gr.,
 • I liked the position of the doors are still in very good condition; the iron would work here and there what can be updated.
  Perhaps in a few years and then we find red a fine color;-)
  Heart. Gr.,
 • Omdat -als alleen deze scheuren hersteld zouden worden- er waarschijnlijk kleurverschil optreedt met de rest van het witte deel van ons portiek, vinden we het prima als ook dit geverfd wordt.
 • Because-if only these cracks would be restored-there probably color difference occurs with the rest of the white part of our porch, we find it fine if this is dyed.
 • We hebben zojuist het verfwerk van de muren, deuren en ijzerwerk geïnspecteerd en zien eigenlijk alleen noodzaak voor het herstellen/oververven van enkele scheuren in de muren en het plafond op de bov
 • We have just the paint work of the walls, doors and iron work inspected and see really only need to restore/oververven of some cracks in the walls and ceiling in the bov
 • high performance
 • hoge prestaties
 • een boete krijgen
 • get a fine
 • telefoonontvangst
 • phone reception
 • Je zit nu vast in Exact.
  Als je de e4shell.exe opstart en je sluit internet kom je terug in Exact met de zending pop-up.
  zie voor scherm afdrukken de bijlagen
 • You're now stuck in Exact.
  If you have the boot and you close internet URe4shell.exe you come back in exactly with the shipment pop-up.
  see the attachments for screen printing
 • Sluit internet en je komt nu terug in de cockpit.
  Omdat de zending nog openstaat kan je in de cockpit niks meer doen, maar je ziet de pop-up van de zending niet en kan die dus niet sluiten.
 • Close internet and you will now be back in the cockpit.
  Because the shipment is still open you can do nothing in the cockpit, but you can see the pop up the consignment does not and can not close.
 • Open een zending met track and trace informatie.
  Druk op de knop Tracking.
  Een internet pagina wordt geopend met de track and trace informatie van die zending.
 • Open a shipment with track and trace information.
  Press the button Tracking.
  A Web page opens with the track and trace information of that shipment.
 • Trait theorists use trait constructs to serve at least two, and sometimes three, scientific functions: description, prediction, and explanation.
 • Trait theoretici gebruiken trait constructies om te dienen ten minste twee en soms drie, wetenschappelijke functies: beschrijving, verklaring en voorspelling.
 • The trait concept
  Personality traits refer to consistent patterns in the way individuals behave, feel, and think. (...)
  Trait terms, then, have two connotations: consistency and distinctivenes
 • Het concept van de Trek
  Persoonlijkheidskenmerken verwijzen naar consistente patronen in de wijze waarop personen gedragen, voelen en denken. (...)
  Trek de termen, vervolgens hebben twee connotaties: consistentie en distinctivenes
 • The URL may be misspelled or the page you're looking for is no longer available.
 • De URL kan worden gespeld, of de pagina you bent op zoek naar is niet langer beschikbaar.
 • frigide
 • frigid
 • Will jij deze meeting bevestigen?

 • Will you confirm this meeting?
 • wij verwacht dat
 • We expected that
 • Ja, doe ik. Succes vandaag!
 • Yes, I do. Success today!
 • to address a violation
 • om aan te pakken een schending
 • wij will
 • We will
 • Anna Fitzgibbon has a wheat intolerance for food.

  Any questions just ask.

  Thanks

  The Brighton posse
 • Anna Fitzgibbon heeft een tarwe-intolerantie voor voedsel.

  Vragen vragen gewoon.

  Bedankt

  De Brighton posse
 • We hebben onze buik er vol van.
 • We have our belly full of it.
 • droger zulvering
 • dryer zulvering
 • Regelmatige of frequente openbare bekendmakingen in zonderheid door advertenties, van onderhandse verkoop in één van de tot het flatgebouw met aanhorigheden behorende ruimten is niet toegestaan.
 • Regular or frequent public disclosures in zonderheid by ads, by private sale in one of the condo to appurtenances belonging areas is not allowed.
 • defensief
 • defensive
 • behoudend
 • Conservative
 • Enda minuset är att den har gått en del 34.000mil men det märks och syns inte på bilen.
 • ENDA minuset är att den har gått det märks och syns and del 34,000 mil one inte på bilen.
 • Aangezien het eind nog niet in zicht is, althans zo lijkt het, vraag ik me af of er mogelijk sprake is van een stilzwijgende verlenging of iets dergelijks? Ik denk het niet maar ik wil dat even gechec
 • Since the end is not yet in sight, at least so it seems, I wonder if there might be a tacit renewal or something like that? I don't think so but I want just gechec
 • PS: Ik laat Daryl weten 130,000 obv 2016 cijfers klopt maar dat ieder jaar de pensioengevend salaris zal stijgen, dus ook tijdens de 3 jarige verlenging en dat als gevolg daarvan ook het verschil grot
 • PS: I leave Daryl 130.000 know obv 2016 figures is correct but that every year the pensioengevend salary will rise, so also during the 3-year extension and that as a result, also the difference cave
 • action required

 • actie vereist
 • please do not say i am sorry
 • Gelieve niet zeggen dat i 'm sorry
 • Ik ben droevig
 • I'm sorry
 • Vanuit aandacht, erkenning en zelfvertrouwen
 • From attention, recognition and self esteem
 • Vanuit
 • From
 • is opgenomen alsdoogliet en de gemeente
 • is opgenomen alsdoogliet nl de gemeente
 • Er stond een oude kleerkast in de slaapkamer
 • There was an old wardrobe in the bedroom
 • muurbloem
 • Wall flower
 • Ik ben het daar helemaal mee eens
 • I totally agree
 • Er stond een oude kast in de slaapkamer
 • There was an old closet in the bedroom
 • rebaptise
 • ere
 • Er stond een kast waarvan de deur op een kier stond
 • There was a cupboard whose door was ajar
 • lidmaat geworden door belydenis des gedoop
 • limb become by belydenis des gedoop
 • adult baptism
 • volwassen doop
 • Tegenover het bed hing een kapotte spiegel
 • Opposite the bed hung a broken mirror
 • ik ging in het oude bed liggen
 • I went into the old bed
 • In geen van de tot het flatgebouw met aanhorigheden behorende ruimten
  mogen muziek-, dans- of balletlessen worden gegeven of uit hoofde van
  beroep muziekoefeningen worden gehouden.
 • In none of the appurtenances belonging to the condo spaces
  may music, dance or ballet classes are taught or under
  job music exercises are held.
 • Ik was bang maar wou weten wat er ging gebeuren
 • I was afraid but wanted to know what was going to happen
 • de vloer kraakte
 • the floor creaked
 • ik liep rustig door het huis
 • I walked quietly through the House
 • ik opende de deur
 • I opened the door
 • haar leven weer zo goed mogelijk kan hervatten
 • can resume her life as good as possible
 • Are there any haunted houses near your neighborhood
 • Zijn er spookhuizen huizen in de buurt van uw buurt
 • ja, middernacht
 • Yes, midnight
 • Ik zou graag vriendelijk twee vragen willen stellen
 • I would like to kindly like to ask two questions
 • trailing pictures
 • afsluitende foto 's
 • Wij hebben uw mail goed ontvangen en doorverwezen naar de bevoegde dienst. Zij zullen deze zo snel mogelijk behandelen.
 • We need your mail well received and referred to the appropriate service. They will treat these as soon as possible.
 • ja, als er veel wind is
 • Yes, if there is a lot of wind is
 • ja, als er veel wint is
 • Yes, if there is a lot of WINS is
 • I will send to you the PDF form, just let me know when you finish it?
 • Ik zal u het PDF-formulier sturen, laat me weten wanneer u klaar bent met het?
 • aan mekaar koppelen
 • link to each other
 • I need to fill in my work declaration for the IND, because I want to apply for the undefined period resident for Netherlands.
 • Ik moet invullen in de verklaring van mijn werk voor de IND, omdat ik wil toepassen voor de niet-gedefinieerde periode ingezetene voor Nederland.
 • Year-end Statutory Filing
 • Einde van het jaar wettelijk depot
 • Dibursement

 • Dibursement
 • writing and editing, financial reporting, managing the task order proposal cycle, subcontractor management, contracts administration, and procurement. Possesses a deep and broad knowledge of the entir
 • schrijven en bewerken, financiële rapportering, beheer van de taak voorstel ordercyclus, onderaannemer beheer, beheer van de contracten en aanbestedingen. Heeft een diepe en brede kennis van de entir
 • demographics
 • Demografie
 • the pleasure of our company is request at the
 • het plezier van ons bedrijf is op verzoek de
 • and afterwards at
 • en daarna op
 • herzlichen Gliickwinsch Zum Geburstag
 • herzlichen Gliickwinsch Zum Geburstag
 • R.S.V.P.
 • R.S.V.P.
 • predicted percentage of dissatisfied
 • percentage van de voorspelde van ontevreden
 • Vanya fijn wekend Wim
 • Vanya fine wekend Wim
 • We are requested to handle and deliver payroll processing, related taxation reporting of the oversea affiliates according to local statutory requirements.

 • We worden verzocht te verwerken en leveren payroll verwerking, gerelateerde belastingen rapportage van de overzeese partners volgens lokale wettelijke vereisten.