From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Dankbaar dat zij niet verder meer hoeft team lijden
 • Grateful that they need no further team suffering
 • romeo and juliet start at
 • Romeo en juliet beginnen bij
 • als maximum per aanspraak

 • If maximum per claim
 • de bestuurder ons oppikt
 • the driver picks up us
 • the driver pickes
 • de bestuurder pickes
 • However, it has come to the FBI’s attention that “Fair Use Warnings” accompanied by an image of the official FBI Seal (or similar insignia) have been posted on various websites, giving the appearance
 • Echter, het is gekomen onder de aandacht van de FBI die "Eerlijk gebruik waarschuwingen" vergezeld door een afbeelding van het officiële zegel van de FBI (of soortgelijke insignia) zijn geboekt op verschillende websites, waardoor de schijn
 • and confirm its correct understanding
 • en bevestigen van zijn correct begrip
 • the coach reaches
 • de coach bereikt
 • tegenlicht aan geven
 • from light to give
 • zich verzekerd houden
 • keep secured
 • Closed-loop communication
 • Mededeling van de gesloten-lus
 • onder directe schade wordt ook een boete verstaan
 • direct damage is also a fine means
 • we arrive in canterbury
 • we aankomen in canterbury
 • • General annual growth rates of 5% have been assumed on all sales prices and material and labor costs.
 • • Algemene jaarlijkse groei van 5% op alle verkoopprijzen vergoed en de kosten voor materiaal en arbeid.
 • voorschriften
 • rules
 • • Innovative environment Solutions n.v. has allowed for 30 days to collect receivables due to knowledge and experience with customers in the industry.
 • • Innovatieve omgeving Solutions n.v. heeft toegestaan voor 30 dagen voor het verzamelen van vorderingen als gevolg van kennis en ervaring met klanten in de industrie.
 • wat toerekenbaar is aan
 • What is attributable to
 • rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van het treffen van onvoldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door de Bewerker
 • directly and exclusively the result of taking insufficient technical and organisational security measures by the processor
 • een vermindering van de Boete te realiseren, en
 • a reduction of the fine, and
 • To measure is ta know, if you can not measure it. you can not improve it
 • Meten is ta weet, als je niet kunt meten. je kunt niet verbeteren
 • de aanwijzing van de Autoriteit Persoonsgegevens zorgvuldig op te volgen en / of een vermindering van de Boete te realiseren, en
 • the indication of the authority carefully to follow personal data and/or a reduction of the fine, and
 • concrete information
 • concrete informatie
 • than we do not have any problems
 • dan we geen problemen hebben
 • in staat stellen • enable
 • concrete informatie
 • concrete information
 • het bedrijf heeft zich ingespannen
  voor • the company has made an effort
  for
 • zich inspannen voor


 • strive for
 • zich maximaal inspannen voor


 • to work for
 • dan wel over de aanwijzing

 • or on the designation
 • onverwijld
 • without delay

 • mits
 • provided that
 • with optional plinth
 • met optionele plint
 • Onder directe schade wordt een door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boete aan VLC wegens het toerekenbaar tekortschieten en / of nalaten terzake de verwerking van Persoonsgegevens conform
 • Direct damage is a fine imposed by the authority personal data to VLC due to attributable failure in this area and/or the processing of personal data in accordance with
 • heeft besloten
 • has decided
 • compatible mental models of the task that are sufficiently
  aligned so as to coordinate multiple task-related perspectives
  and efforts
 • compatibele mentale modellen van de taak die voldoende
  uitgelijnd om het coördineren van meerdere taakgerelateerde perspectieven
  en inspanningen
 • alsmede
 • as well as
 • Anaal zonder condoom. Daar ben ik naar op zoek. Wie kan het mij geven? Liefst dus mannen met enige ervaring op gebied van seks. Maar jonge mannen mogen ook als ze goed geschapen zijn ;-)
 • Anally without a condom. I am looking for it. Who can give me? Preferably so men with some experience in the field of sex. But young men may also if they created good are;-)
 • vervullen en uitvoeren
 • fulfill and perform
 • zeegebied
 • Sea area
 • The mobile apps usually either made available at minimal fee or free of charge.
 • De mobiele apps meestal ofwel of beschikbaar zijn gesteld op minimale vergoeding kosteloos.
 • and a reallocation
  of intra-team resources, or by altering a course of action
  or team repertoire in response to changing internal and
  external conditions based on information gathered from
  the environ
 • en een herverdeling
  van de intra-team middelen, of door een wijziging van een cursus van actie
  of team repertoire in reactie op veranderende interne en
  externe voorwaarden op basis van de verzamelde informatie uit
  de environ
 • glazy haze
 • glazy haze
 • The mobile apps typically operated by the four mobile operating system including apple App store, Google Play, Windows Phone Store en Blackberry App World.
 • De mobiele apps meestal beheerd door de vier mobiel werkend systeem met inbegrip van de apple App store, Google Play, Windows Phone Store nl Blackberry App World.
 • The mobile apps are an end-user software created for mobile device operating systems which extend the capabilities of the mobile device.
 • Mobiele apps zijn een eindgebruiker software gemaakt voor mobiel apparaat besturingssystemen die Breid de mogelijkheden van het mobiele apparaat.
 • Back-up behavior
 • Back-up gedrag
 • with these value-added attributes of the smartphone technology , mobile applications is rapidly growing ever since Apple introduced the iphone in 2007.
 • met deze toegevoegde waarde kenmerken van de technologie van de smartphone, mobiele toepassingen snel groeit sinds Apple introduceerde de iphone in 2007.
 • worst case circumstances
 • ergste geval omstandigheden
 • keeping track of one’s fellow team members’
  work while carrying out one’s own work to ensure that
  all is running as expected and procedures are followed
  correctly (Salas et al., 2005).
 • het bijhouden van iemands collega teamleden
  werken terwijl het uitvoeren van iemands eigen werk om ervoor te zorgen dat
  alles wordt uitgevoerd zoals verwacht en procedures worden gevolgd
  correct (Salas et al., 2005).
 • worst circumstances
 • slechtste omstandigheden
 • fundamenteel belang
 • fundamental importance
 • ubiquity, convenience, instant connectivity, personalization and localization of product and services.
 • ubiquity, gemak, onmiddellijke connectiviteit, personalisatie en lokalisatie van producten en diensten.
 • instant connectivity
 • onmiddellijke connectiviteit
 • value-added attributes
 • toegevoegde waarde kenmerken
 • The major characteristics in the smarthpone technologies such as mobility and broad reach have created five value-added attributes that break the barriers of geography and time.
 • De belangrijkste kenmerken in de smarthpone technologieën zoals mobiliteit en brede bereiken hebt gemaakt vijf toegevoegde waarde kenmerken die de barrières van de geografie en tijd breken.
 • Tabata djamars 21 di febrüari 2017, alrededor di 06.45 or, Sentral di polis a dirigí un patruya na
  Caracasbaaiweg pa un aksidente entre un outo i un motosaikel.
  Na yegada di e patruya nan a bin topa u
 • Tabata djamars 21 di febrüari 2017, alrededor di 06.45 or, Sentral di polis a í un patruya after
  Caracasbaaiweg pa un aksidente entre un outo i un motosaikel.
  After yegada di e patruya nan a bin topa you
 • Midline voetstuk
 • Midline pedestal
 • Inclusief de midline
 • Inclusief de middellijn
 • It is spreading at work and at home, in education, healthcare and entertainment and in many other areas.
 • Het verspreidt zich op het werk en thuis, in onderwijs, gezondheidszorg en entertainment en op vele andere terreinen.
 • a tendency to enhance individual
  performance through coordination of one’s actions with
  other team members while performing group tasks
 • een neiging om individuele
  prestaties door middel van coördinatie van de acties met
  andere teamleden tijdens het uitvoeren van taken groeperen
 • Qualify for
 • In aanmerking komen voor
 • It is widely acknowledged that emergence of smartphone technology providing extraordinary changes to virtually every aspect of societies worldwide.
 • Het wordt algemeen erkend dat opkomst van smartphone technologie verstrekken van buitengewone veranderingen in vrijwel elk aspect van samenlevingen wereldwijd.
 • maximaal 1,25 miljoen en tot maximaal twee aanspraken per jaar
 • up to 1.25 million and to a maximum of two claims per year
 • further passengers able to review their taxi drivers and see taxi driver review before confirming a ride.
 • verder passagiers kan bekijken hun taxichauffeurs en zie taxichauffeur bekijken alvorens een rit te bevestigen.
 • zich verzekerd te hebben en houden voor een bedrag van
 • to have and keep secured for an amount of
 • further passengers able to review their drivers and see driver review before confirming a ride.
 • verder passagiers kan bekijken hun stuurprogramma's en Zie stuurprogramma bekijken alvorens een rit te bevestigen.
 • The mobile apps enable passengers to view taxi availability based on their current location.
 • De mobiele apps kunnen passagiers om te bekijken op basis van hun huidige locatie van de beschikbaarheid van de taxi.
 • Appalachen
  - Grote Meren en het laagland van St. Lawrence
  - Canadese Schild
  - Canadese vlakten van het binnenland
  - Westelijke Cordillera
  - Vulkanen
  - Canadese Noordpoolgebied
 • Appalachian mountains
  -Great Lakes and the St. Lawrence
  -Canadian Shield
  -Canadian Plains of the Interior
  -Western Cordillera
  -Volcanoes
  -Canadian Arctic
 • Kuipjes
 • Tubs
 • *KIPJE KITTY*

  Het patroon van dit lieve kipje kun je gratis
 • * KADAM KITTY *

  The pattern of this sweet Kadam you can free
 • Vlootjes
 • Trays
 • Wood burning model only
 • Wood burning model only
 • flink duurder zijn geworden
 • have become considerably more expensive
 • pak bon
 • Pack bon
 • Hello,
  Thank you for your offer. I can accept 35 Euro. You can collect the Bench this evening after 19:30. Does that suit you? Kind Regards
 • Hallo
  Dank u voor uw aanbod. 35 Euro kan ik aanvaarden. U kunt de Bank vanavond na 19:30 verzamelen. Dat bij jou past? Vriendelijke groeten
 • vandaag komen halen
 • today come and get
 • this result service level can be improved in terms of shorter time for passengers to have their orderings confirmed by the taxi driver.
 • Dit serviceniveau resultaat kan worden verbeterd in termen van kortere tijd voor passagiers hebben hun ordeningsprincipes bevestigd door de taxichauffeur.
 • mobile apps have been applied to financial services, airline booking services, shopping and revolutionary service on taxi ordering
 • mobiele apps zijn toegepast op financiële diensten, luchtvaartmaatschappij boekingsservice, winkelen en revolutionaire service op taxi bestellen
 • factors influencing passengers attitude and adoption intention of mobile taxi booking application
 • factoren die beïnvloeden passagiers houding en goedkeuring voornemen van mobiele taxi boeken toepassing
 • factors influencing passengers' attitude and adoption intention of mobile taxi booking application
 • factoren die beïnvloeden passengers' houding en goedkeuring voornemen van mobiele taxi boeken toepassing
 • why are you not going to reduce taxes  when shall i wake up?

  what am i doing on • Waarom ga je niet om belastingen te verlagen

  Wanneer wordt ik wakker?

  Wat doe ik op
 • Misschien zijn ze Fins en houden ze van een sauna
 • Maybe they are Finnish and keep them from a sauna
 • oosterhuis oosterhoud
 • Oosterhuis East please
 • you will probably come round  when shall i wake up?

  what am i doing on • waarschijnlijk komt u rond

  Wanneer wordt ik wakker?

  Wat doe ik op
 • when will i wake up?  when shall i wake up?

  what am i doing on • Wanneer zal ik wakker?

  Wanneer wordt ik wakker?

  Wat doe ik op
 • when i shall wake up?  when shall i wake up?

  what am i doing on • Als ik wordt wakker?

  Wanneer wordt ik wakker?

  Wat doe ik op
 • 1. IP’s moeten omgezet worden. Zowel intern (sommige systemen blijven bij ons) als de externe nummers (30 adressen)
  Aandachtspunt Dyna. Graag Plan van Aanpak aan kant van Dyna, hoe men de omgeving gaa
 • 1. Ip's must be implemented. Both internally (some systems remain with us) if the remote numbers (30 addresses)
  Focus Dyna. Like to Plan of action on side of Dyna, how one near gaa

 • when shall i wake up?

  what am i doing on • Wanneer wordt ik wakker?

  Wat doe ik op
 • Na de FES audit in goed overleg.
  Spare parts en service contract is geen onderdeel van de training maar had ik graag zelf met Paul besproken.
  Ook dit na een afspraak.

 • After the FES audit in good consultation.
  Spare parts and service contract is not part of the training but I had love to own with Paul discussed.
  Also this after an appointment.
 • how long will take the operation?


  what am i doing on • Hoe lang duurt de operatie?

  Wat doe ik op
 • in the text there stands something about you
 • in de tekst staat er iets over jou
 • godawn
 • godawn
 • your wife are coming to take you


  what am i doing on • uw vrouw komen om u wat moet ik doen op
 • HARLOTRY
 • HARLOTRY
 • Throughout the Scriptures, harlotry refers to idolatry, the worship of any god other than Yahweh, the one true God of the Bible.
 • In de Schriften verwijst harlotry naar afgoderij, de verering van een god dan JHWH, de enige waarachtige God van de Bijbel.
 • gestopt met bestaan
 • stopped existence
 • you are discussing next year's
 • u bespreekt de volgende year
 • you are meeting our
 • u voldoet aan onze
 • What is happening this afternoon
 • Wat gebeurt er deze middag
 • nogmaals het zou fijn zijn als de profielen onder Centralis vallen maar het hoeft in feite niet
 • Once again it would be nice if the profiles under Centralis fall but it does in fact not
 • Ik keek toen mijn ogen uit naar alle mooie dwergauto’s die voorbijkwamen en het stimuleerde me om zo snel mogelijk ook in een dwerg te gaan rijden.
 • I looked when my eyes to all the beautiful dwarf cars passing by and it stimulated me to as quickly as possible in a dwarf.