From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Vertel ons een beetje over jezelf
 • Tell us a bit about yourself
 • lets anders
 • other
 • Algemeenheden
 • General points
 • Als jij niet hebt aangevraagd jouw account te sluiten en niet hebt gespamd en denkt dat dit in fout is
 • If you have requested not to close your account and have not spammed and thinks that this is in error
 • Heb je een vraag? Klik ajb HIER om ons te contacteren!
 • Do you have a question? Please click here to contact us!

 • Klik hier om je bericht naar de klantenservice te sturen
 • Click here to send your message to customer service
 • Jouw bericht is nog niet gestuurd
  Wij hebben een overeenkomende antwoord in onze FAQ gevonden.
 • Your message is not yet sent
  We have found a matching answer in our FAQ.
 • Hoe deactiveer ik mijn gratis account?

  Indien je gevonden hebt wat je zocht of om een hele andere reden jouw account wilt deactiveren. Deze optie vind je terug bij jouw instellingen. Je kan nog a
 • How do I deactivate my free account?

  If you have found what you were looking for or to a whole other reason want to deactivate your account. You can find this option in your settings. You can still a
 • Je hebt de verkeerde veiligheidscode ingevoerd. Probeer het ajb opnieuw.
 • You have entered the wrong security code. Please try it again.
 • Als jij niet hebt aangevraagd jouw account te sluiten en niet hebt gespamd en denkt dat dit in fout is

 • If you have requested not to close your account and have not spammed and thinks that this is in error
 • hoezo heb ik niet eens mijn eigen theme song
 • What do you mean I don't even have my own theme song
 • wedge tail eagle
 • wig staart adelaar
 • bij dag en nacht sta ik voor u klaar, In het Oude -, maar ook in het Nieuwe jaar. Wernst een nieuwe verwarmde auto, een slee? Bel 234 op en het is oke! Voor zowel grote als kleine ritten
 • by day and night, I am waiting for you, In the old-but also in the new year. Wernst a new heated car, a sled? Call 234 on and it's okay! For both large and small rides
 • bij dag en nacht sta ik voor u klaar, In het Oude -, maar ook in het Nieuwe jaar.
 • by day and night, I am waiting for you, In the old-but also in the new year.
 • bij dag en nacht ata ik voor u klaar
 • by day and night ata I waiting for you
 • bij dag
 • by day
 • Ambij
 • Ambij
 • moutwijr
 • moutwijr
 • mouthwijr
 • mouthwijr
 • Korianderblad
 • Coriander leaves
 • Productbeschrijving

  Led upgrade voor Magcharger

  Mag-led Trading is leverancier van LED upgrade modules voor Maglites®. Met behulp van deze upgrade Modules
 • Product description

  Led upgrade for Magcharger

  MAG-led Trading is a supplier of LED upgrade modules for storage rack ®. Using this upgrade Modules
 • sollicitatie vacature sales advisor
 • job vacancy sales advisor
 • Geef twee voorbeelden van conversie in het goederenrecht
 • Give two examples of conversion in property law
 • weet dat ik zo intens van je hou en je nooit kwijt wil, ben op dit moment alleen zo in de war.
 • know that I love you so intense and you never want to lose, am currently only so confused.
 • ik hoop zo dat je dit niet leest als je aan het werk bent of als je aan het werk bent of als je nog moet werken
 • I hope so that you do not read if you are working or if you are working or if you still have to work
 • ik wil heel graag morgen met je praten want op dit moment kan ik alleen maar huilen en vermijd ik contact me je omdat ik me zo schuldig tegenover jou voel.
 • I really want to talk to you tomorrow because at this point I can only cry and I avoid contact me you because I feel so guilty towards you.
 • je hebt gemerkt dat er wat is en dat klopt ook
 • you've noticed that there is and that is also true
 • Spielwarenmesse
 • Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg
 • The tattoo is still amazing though, also i love the page
 • De tatoeage is echter nog steeds geweldig, ik hou ook van de pagina
 • Haha sorry i have lived in Canada for 9 years that sometimes i forget to write on Dutch pages
 • Haha sorry dat ik woon in Canada voor 9 jaar die soms vergeet ik te schrijven op de Nederlandse pagina 's
 • Onaangenaam. En lomp ook. Dat ben ik. Althans, dat beweren onderzoekers van de Universiteit van Michigan. Reden? Ik erger mij aan spelfouten en wijs anderen op taalfouten. Dus ben ik onaangenaam. En l
 • Unpleasant. And bumbling as well. That's me. At least, that claim researchers at the University of Michigan. Reason? I am to spelling errors and point to others on language errors. So I am unpleasant. And l
 • hij voorkwam een tweede doelpunt
 • He avoided a second goal
 • hij voorkomt
 • It prevents
 • Rug gebraad
 • Back roast
 • Ruggebraad
 • Ruggebraad
 • het schot botste tegen Michel
 • the shot bumped into Michel
 • afgekaatst
 • afgekaatst
 • We just read the referentie of one of your guests. Do we have the whole place to ourself? Do you have a crib for my one year old? We would like to pay with airbnb, than we have the gerauntie
 • Gewoon lezen we de referentie van een van uw gasten. Hebben we de hele plek voor onszelf? Heb je een wieg voor mijn één jaar oud? Wij zouden willen betalen met airbnb, dan we de gerauntie hebben
 • Tad didn't stay. Her son and his girlfriend did. They were nice, however very messy, to the point of dropping chips packets on the floor and leaving it there. Acting like we were meant to clean up aft
 • Tad-didn die 't blijven. Haar zoon en zijn vriendin deed. Ze waren mooi, echter erg rommelig, tot het punt van dropping chips pakketten op de vloer en het er verlaten. Handelend als we waren bedoeld om het schoonmaken van aft
 • to blot
 • te wissen
 • netherland government online archive
 • Nederland regering online archief
 • netherland government birth records 1900-1925
 • Nederland regering geboorte records 1900-1925
 • government birth records 1900-1925
 • regering geboorte records 1900-1925
 • birth records
 • geboorte records
 • Can you resist this cute little handsome valentine
 • Je kan dit schattige kleine knappe Valentijn weerstaan
 • Document Processing Automation
 • Document verwerking van automatisering
 • Ik spreek veel beter Engels, dus veel makkelijker om de diverse soorten van yield te begrijpen!
 • I speak much better English, so much easier to understand the various types of yield!
 • formal factor
 • formele factor
 • Your extensive communications with our users alert you to possibilities for improvements in our services and financial processes. Lastly, your skill with language enables you to help your coll

 • Uw uitgebreide communicatie met onze gebruikers wijzen u op mogelijkheden voor verbetering van onze diensten en financiële processen. Tot slot, uw vaardigheid met taal kunt u helpen uw coll
 • and timely manner, via phone or email. You can communicate in a clear, customer oriented manner; customer satisfaction is your main goal. You try your utmost to find fitting solutions to all

 • en tijdige wijze, via telefoon of e-mail. U kunt communiceren op een duidelijke, klant georiënteerde manier; klanttevredenheid is uw belangrijkste doel. U probeert uw uiterste best om te zoeken naar passende oplossingen voor iedereen
 • As Customer Support Representative, you are the first point of contact for sellers and buyers, and are also responsible for their complaints and questions being addressed and resolved in a correct

 • Als medewerker van Customer Support, u bent het eerste aanspreekpunt voor verkopers en kopers, en ook verantwoordelijk zijn voor hun klachten en vragen worden aangepakt en opgelost in een juiste
 • Customer Support Representative

 • Medewerker van Customer Support
 • You can communicate in a clear, customer oriented manner; customer satisfaction is your main goal. You try your utmost to find fitting solutions to all problems.

 • U kunt communiceren op een duidelijke, klant georiënteerde manier; klanttevredenheid is uw belangrijkste doel. U probeert uw uiterste best om te zoeken naar passende oplossingen voor alle problemen.
 • Tasks and responsibilities
  •Timely and correctly dealing with questions and/or complaints from sellers and buyers, via phone and email;
  •Managing disputes and complaints;
 • Taken en verantwoordelijkheden
  •Tijdige en het correct omgaan met vragen en/of klachten van kopers en verkopers, via telefoon en email;
  •Managing geschillen en klachten;
 • As Customer Support Representative, you are the first point of contact for sellers and buyers, and are also responsible for their complaints and questions being addressed and resolve
 • Als medewerker van Customer Support, u bent het eerste aanspreekpunt voor verkopers en kopers, en ook verantwoordelijk zijn voor hun klachten en vragen worden aangepakt en op te lossen
 • leendert and Jacob were cousins
 • Leendert en Jacob waren neven
 • Thanks Marc! As up can see I do not get out here often. I made it to 5 years or something I guess. :)
 • Bedankt Marc! Zoals omhoog kunt zien krijg ik niet hier vaak. Ik heb het 5 jaar of iets denk ik. :)
 • technicist
 • technicus
 • u kunt betalen
 • You can pay
 • Beweegatlas
 • Move atlas
 • uitslapen
 • sleep late
 • functionalism based on materials, disposition of rooms
 • functionalisme gebaseerd op materialen, vervreemding van de kamers
 • woont een paar huizen verderop
 • lives a few houses away
 • I will introduce you to the Department Head and I will inform you soon about the outcome.
 • Ik laat u kennismaken met het afdelingshoofd en ik zal u snel informeren over het resultaat.
 • Londen is tier keen zo groot als Amsterdam
 • London is tier keen as big as Amsterdam
 • on par
 • op lijn
 • in vain
 • tevergeefs
 • to assert
 • doen gelden
 • there is no lemon so sour that you can't make something resembling lemonade vertaling
 • Er is geen citroen zo zuur dat u huicheltaal 't maken iets wat lijkt op limonade vertaling
 • multiplied
 • vermenigvuldigd
 • Bacobouw is professionele vloerder in de buurt van Brugge
 • Baco construction is professional academic officer near Bruges
 • lees uw bericht
 • read your post
 • bacobouw heeft een bericht voor u achtergelaten op IQ Elite.
 • Baco construction has left a message for you on IQ Elite.
 • ze worden steeds mooier
 • they are getting more beautiful
 • reschurch
 • reschurch
 • Thank you very much for your room inquiry - we will of course also be available for 1 night.
  However, we cannot guarantee definitely at the current moment the accommodation with us in the main house f
 • Dank u hartelijk voor uw kamer-vraag - we zullen natuurlijk ook beschikbaar zijn voor 1 nacht.
  Echter kunnen we niet garanderen absoluut op het huidige moment de accommodatie bij ons in de hoofdwoning f
 • Ik heb nog een foto op het voetbalveld ,daar staat J v d Vliet en J C visser achter op geschreven.JC visser is me vader.
 • I still have a picture on the football field, there is J v d Vliet and J C visser behind written on it. JC visser is me father.
 • Als het warmer wordt, verdwijnt de sneeuw.
 • As it gets warmer, the snow disappears.
 • Kun jij al een gesprek voeren met Nederlanders?
 • Can you all carry on a conversation with Dutch?
 • Hoe bevalt het jou hier? Vind je het hier prettig?
 • How do you like it you here? Do you here a nice?
 • i catch your eye
  and smile once more.

  i think i see you smile back,
  just for a moment.

  this must be
  what happiness feels like.
 • Ik vangen uw oog en glimlach nog eens.

  Ik denk dat ik zie je glimlach terug, enkel voor een ogenblik.

  Dit moet wat geluk voelt.
 • Hoe gebakkenbevalt het jou hier? Vind je het hier prettig?
 • How gebakkenbevalt the you here? Do you here a nice?
 • This bias adjustment system allow brake bias to be altered in several ways, firstly fine adjustment of braking level front to rear is completed with a dial adjuster on the mechanism.
 • Dit bias verstelsysteem toestaan rem bias op verschillende manieren worden aangepast, ten eerste fijnafstelling van het niveau van voor naar achter remmen wordt aangevuld met een externe expert op het mechanisme.
 • Deze tas gebruikt hij voor zijn zware boeken
 • This bag he used for his heavy books
 • We gaan de stad in als we nieuwe bevaltspullen nodig hebben.
 • We're going to need in the city if we new bevaltspullen.
 • Jong geleerd, oud gedaan.
 • Young learned, the better.
 • liedjes .
 • songs.
 • bewegen .
 • move.

 • Wat schrijf je onder een brief aan vrienden?
 • What do you write under a letter to friends?
 • Wat betekent ‘gratis’?
 • What does ' free '?

 • Wat krijg je als je klaar bent met school?
 • What do you get when you finish school?
 • The same four?
 • Dezelfde vier?

 • Waar kun je na de gewone school verder leren?
 • Where can you get after the ordinary school further learning?
 • Hoe noem je het vak waarbij kinderen veel over het verleden leren?
 • What do you call the box where children learn a lot about the past?

 • Op welke leeftijd mogen ze al met school beginnen?
 • At what age they should all in school start?
 • Leendert van der Vliet was my wife's father
 • Leendert van der Vliet was het mijn wife vader
 • Leendert van der Vliet was my father in law.
 • Leendert van der Vliet was mijn vader in wet.
 • Centred Tag Fuse
 • Gecentreerd Tag Fuse

 • Op welke leeftijd moeten kinderen in Nederland naar school?
 • At what age should children in Netherlands to school?
 • The aforementioned threaded adjuster at the pedal is controlled by a complex mechanism near the
  [출처] F1 모든 기술적인 설명.|작성자 슈퍼카
 • De bovengenoemde schroefdraad adjuster op het pedaal wordt bestuurd door een complex mechanisme in de buurt van de [출처] F1 모든 기술적인 설명. | 작성자 슈퍼카