From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Resource manager: to keep track of who is
  using which resource, to grant resource
  requests, to account for usage, and to resolve
  conflicting requests
 • Bronnenbeheerder: om bij te houden wie gebruikt welke resource, toekennen resource aanvragen, aan account voor gebruik, en op te lossen tegenstrijdige verzoeken
 • Paediatric end-of-life care at home is only feasible if parents make extraordinary efforts. If family-centred end-of-life home care is provided by a hospital-based paediatric palliative home care team
 • Pediatrische zorg thuis end-of-life is alleen haalbaar als ouders buitengewone inspanningen leveren. Als familie-centered end-of-life thuiszorg wordt verzorgd door een team van de palliatieve thuiszorg pediatrisch ziekenhuis gebaseerde
 • Extended machine: present the user with the equivalent of a virtual machine that is easier to program than the underlying hardware
 • Uitgebreide machine: het presenteren van de gebruiker met het equivalent van een virtuele machine die is makkelijker te programma dan de onderliggende hardware
 • I can confirm that the local LRoS surveyor will require plan approval to have a look at this.
 • Ik kan bevestigen dat de lokale LRoS surveyor plan goedkeuring vergt te hebben een kijkje op deze.
 • Parents needed practical help with housekeeping and had negative experiences when dealing with insurance.
 • Ouders praktische hulp bij het huishouden nodig en negatieve ervaringen gehad omgang met verzekering.
 • Parental readiness and social support drove EOL care for children at home.
 • Ouderlijke readiness en sociale ondersteuning reed EOL zorg voor kinderen thuis.
 • Since the approved superstucture drawing excludes the funnel (see attached knipsel document) and looking at the JCR of Willem Kater the LR surveyor who is also asking for approved drawings.
 • Aangezien de goedgekeurde superstucture tekening de trechter sluit (zie bijgevoegd knipsel document) en kijken naar de JCR van Willem Kater de LR-inspecteur die vraagt ook om goedgekeurde tekeningen.
 • This work exhausted parents. Parental readiness and social support drove EOL care for children at home. Parents needed practical help with housekeeping and had negative experiences when dealing with
 • Dit werk uitgeput ouders. Ouderlijke readiness en sociale ondersteuning reed EOL zorg voor kinderen thuis. Ouders praktische hulp bij het huishouden nodig en negatieve ervaringen gehad omgang met
 • The system programs: they manage the operation of the computer itself.• The application programs: they solve problems for their users.
 • De system-programma's: ze beheren de werking van de computer zelf. • de applicatieprogramma's: ze lossen problemen voor hun gebruikers.
 • Parents created an intimate lifeworld and a sense of normality for the child at home. They constantly balanced the fails lifeorld ith the requirements and challenges posed by the outside world. T
 • Ouders gemaakt een intieme lifeworld en een gevoel van normaliteit voor het kind thuis. Ze voortdurend de fails lifeorld ith de eisen en de uitdagingen die worden opgeleverd door de buitenwereld in evenwicht. T
 • Uber suspends self-driving cars after Arizona crash
 • Uber schorst zelf-rijdende auto's na Arizona crash
 • We aim to describe the contents of care provided, utilization
  of different disciplines, and times of usage of a pediatric palliative care case management program compared for
  patients with malignant
 • Wij streven ernaar om te beschrijven de inhoud van de verzorging, gebruik
  van verschillende disciplines en tijden van het gebruik van een pediatrische palliatieve zorg case management programma vergeleken voor
  patiënten met maligne
 • dit is niet voldoende voor hen
 • This is not sufficient for them
 • parental questionaire
 • ouderlijke vragenlijst
 • “stakeholder voelt zich niet of onvoldoende gehoord"
 • "stakeholder does not feel or insufficient heard "
 • Concurrent embedded mixed methods
 • Concurrent ingesloten gemengde methoden
 • Ik mis bij gevolg van oorzaak 3 nog:
 • I miss at a result of cause 3:
 • case management provided by a hospital based palliative care team

 • casebeheer verzorgd door een team van de palliatieve zorg ziekenhuis
 • Passport

  All travellers to the United States must have an e-passport that can be read by a machine (also known as an MRP or machine-readable passport). Depending on where and when it was issued, such
 • Paspoort

  Alle reizigers naar de Verenigde Staten moeten een e-paspoort die kan worden gelezen door een machine (ook bekend als een MRP of machine-leesbare paspoort). Afhankelijk van waar en wanneer werd het uitgegeven, zoals
 • A prospective study on the characteristics and subjects of pediatric palliative care case management provided by a hospital based palliative care team
 • Een prospectieve studie van de kenmerken en de onderwerpen van case management pediatrische palliatieve zorg verzorgd door een team van de palliatieve zorg ziekenhuis
 • fans het ook blijven waarderen en ons bij weten te houden.”
 • fans also continue to appreciate and know. "
 • Ik hoop vooral dat we dit nog lang kunnen blijven doen. We spelen nog altijd op grote festivals en in grote zalen, ook in Europa. Ik zou niet weten wat ik nog meer kan wensen. Nu nog hopen dat onze f
 • I especially hope that we can continue to do this for a long time. We still play on major festivals and in large halls, also in Europe. I wouldn't know what else I could ask for. Still hope that our f
 • We hebben al zo veel moois gedaan en zoveel bereikt, op zo veel toffe plaatsen op mogen treden. We hebben zo veel enthousiaste oude en zelfs nog steeds nieuwe fans overal ter wereld, wat wil je nog me
 • We have already done so much beauty and achieved so much, on so many cool places on May. We have so many enthusiastic old and even still new fans all over the world, what else do you want me
 • Heb je na alles wat je hebt bereikt nog doelen waar je naar uitkijkt?
 • Have you after all you've achieved goals yet where you are looking for?
 • Ik ben nooit écht opgegroeid, ik ben meer een Peter Pan! En dat wil ik nog lang blijven. Ik wil nooit volwassen hoeven worden.”
 • I've never really grown up, I'm more of a Peter Pan! And that I want to stay long. I never want to have to be mature. "
 • Mijn dagen zijn gevuld met het maken van muziek, spelen van games en vooral spelen met mijn kinderen. We gaan er graag op uit en beleven avonturen en doen gekke dingen
 • My days are filled with creating music, playing games and especially play with my kids. We like to go out and experience adventures and do crazy things
 • dan word ik opa. Al schrikt het me nu nog af, het lijkt me fantastisch want ik ben zelf het grootste kind!
 • then I become Grandpa. All scares me now, I think it would be fantastic because I myself am the largest child!
 • Zeppy is bijna tien! Zij groeien ook zo ontzettend hard op en daar schrik ik weleens van. Gelukkig denkt Nathan op het moment nog niet over een gezin beginnen, maar ergens in de verre toekomst, ooit,
 • Zeppy is almost ten! They also grow so incredibly hard on and I heard scare there. Happy think Nathan at the time not yet about a family start, but somewhere in the distant future, ever,
 • “Ik heb Nathan op zien groeien tot volwassen man, hij maakt zelf ook muziek en is al getrouwd. Pirate is pasgeleden twaalf geworden,
 • "I have Nathan on see grow to mature man, he makes music and is already married. Pirate is recently has become 12,
 • Kan jij dit verder oppakken ??
 • Can you pick up this further??
 • Meer dan twintig jaar verder als band, maar ook persoonlijk. Is er veel veranderd?
 • More than twenty years as a band, but also personal. Much has changed?
 • Niemand verdient het zo gepest te worden, dat ze zichzelf of anderen wat aandoen omdat ze er niet meer tegen kunnen. Niemand verdient het om zo te lijden.”
 • No one deserves to be bullied, so that they themselves or others what ports because they can take it anymore. No one deserves to suffer. "
 • Ik vind het vreselijk, iemand laten lijden door jouw handelen, het hoort gewoon niet. Het is helemaal niet nodig en het zou gestopt moeten worden.
 • I find it terrible, someone suffer by your Act, it should just not. It is not at all necessary and it would have to be stopped.

 • Hoi Merijn,

  Wij hebben een aantal nieuwe cost centres doorgekregen van Tricia. Wie past de Excel lijst aan? Wellicht kan Tricia in het vervolg gelijk een nieuwe lijst meesturen.

 • Hi Merijn,

  We have received a number of new cost centres by Tricia. Who fits the list to Excel? Perhaps in the future a new list send Tricia.
 • Maar tegenwoordig lijkt het veel erger te zijn. Wat je tegenwoordig veel ziet is dat mensen online de meest vreselijke dingen over anderen posten, hier constant mee door blijven gaan of zelfs fysiek i
 • But nowadays it seems to be much worse. What you see is that nowadays many people online the most awful things about others posts, here constantly with it continue or even physically i
 • Daar moet je tegen kunnen, daar word je hard van, het hoort bij volwassen en sterker worden, het hoort bij het leven
 • There you should be against can, there you become hard by, it belongs to mature and become stronger, it's part of life
 • Toen ik jong was er nog wel een beetje een verschil tussen pesten en plagen, plagen is op zich niet zo heel erg
 • When I was young there may still be a bit of a difference between bullying and teasing, teasing is not really all that
 • Ik haat het. Ik vind het niet normaal als je een ander zo erg kwetst dat diegene er fysiek en geestelijk pijn van heeft, zich minderwaardig gaat voelen of erger.
 • I hate it. I don't normally if you get another one there that hurts so bad physical and mental pain of, are going to feel inferior or worse.
 • Nu je zelf vader bent van opgroeiende kinderen, hoe kijk je er tegenaan als je eigen kinderen zouden pesten of gepest worden?
 • Now that you are father of growing children, how do you look up against it like your own children would be bullying or being bullied?
 • amoureuze verbinding
 • amorous connection
 • hi, hoe zullen we het donderdag doen?
  >
  > heb jij nog wat van Neil of Mark Every gehoord?
  >


  Heb verder niks gehoord van Neil of mark
 • Hi, how will we do it Thursday?
  >
  > have you got some of Neil or Mark Every heard?
  >

  Have nothing heard of Neil or mark
 • ontmoet de andere donkere kant van mij
 • meet the other dark side of me
 • Ik heb smiddags vrij, kan hier 12:30 wegrijden. Als het verkeer meezit mooi op tijd om je op het vliegveld op te halen. Moet vrijdag wel werken.

  Heb verder niks gehoord van Neil of mark
 • I can here 12:30 afternoon smoking, driving away. If you are lucky, beautiful traffic in time to you at the airport to pick up. Friday should work though.

  Have nothing heard of Neil or mark

 • ontmoet de andere donkere kant van mij
 • meet the other dark side of me
 • a nation-wide-train-the trainer educational initiative
 • een educatief initiatief van nation-wide-train-de trainer
 • impellor
 • Impellor
 • Het geeft me een ontzettend goed gevoel, daar kan geen enkel geldbedrag tegenop. Dát is denk ik wel het mooiste wat muziek mij gebracht heeft.
 • It gives me a very good feeling, there can be no single money amount can beat that. That is, I think the most wonderful thing music has brought me.
 • We horen zelfs verhalen van mensen dat we hen gered hebben, dat ze door onze muziek niet langer hebben hoeven lijden en hun kracht terug hebben gevonden
 • We even hear stories of people that we have, that they saved them by our music no longer need suffer and have their power back have found
 • Dat er daarnaast ook een grote groep is waarop wij een positieve impact hebben gehad als band; nee, ik had het nooit verwacht.
 • That there is also a large group in which we have had a positive impact as a band; No, I had never expected.
 • dat had ik nooit kunnen durven dromen. We hebben zat fans die gewoon naar onze muziek luisteren en optredens komen omdat ze het goed vinden
 • that had I could never even dream of. We have sat just to our fans who listen to music and performances because they find the good
 • Nu meer dan twintig jaar later, hebben we daar zo veel mee bereikt,
 • Now more than twenty years later, we have reached there as much with it,
 • We waren gewoon iets aan het doen dat we graag deden; muziek maken
 • We were just doing something that we like did; make music
 • effective helping relationship
 • effectieve helpende relatie
 • Toen we net startten als band was ik er totaal blind voor
 • When we just started as a band, I was totally blind for
 • Het is gewoon zo gelopen, het is iets heel, heel bijzonders.
 • It's just so, it's something very, very special.
 • overtredingen
 • violations
 • “Nee, ik had echt geen flauw benul. We waren jong en wilden muziek maken.
 • "No, I really had no clue about. We were young and wanted to make music.
 • boetes
 • fines
 • zouden zijn
 • would be
 • Had je in 1994 enig idee dat je miljoenen fans over de hele wereld zou hebben en dat jullie ruim twintig jaar later nog relevant zouden zijn
 • In 1994 you had any idea that you would have millions of fans around the world, and over twenty years later still would be relevant
 • verantwoordelijk voor
 • responsible for
 • Nam nos in culina: "Non semper ad lectum!"
 • Nam amendementen in Čulina: "Non semper ad lectum! "
 • my eyes don't conceal much
 • mijn ogen don't veel verbergen
 • my eyes don't conceal much..
 • mijn ogen don't verbergen veel...
 • my eyes conceal much..
 • mijn ogen verbergen veel...
 • When will the remaining purchase parts be delivered at Slavia.
 • Wanneer wordt de rest van de aankoop bij Slavia bezorgd.
 • A cancer diagnosis in a child leads to an existential
  shock to the parents and overall disruption to normal
  life. Experiencing such a period was the subject of
  many qualitative studies (McGrath, 2002;
 • Een diagnose van kanker in een kind leidt tot een existentiële
  schok voor de ouders en de algemene ontwrichting van normaal
  leven. Sprake van een dergelijke periode was het onderwerp van
  veel kwalitatieve studies (McGrath, 2002;
 • in de loop van de tijd
 • in the course of the time
 • Based on the results of the thematic analysis, we
  identified three major themes, namely Managing the
  treatment, Relapse and Communication and social
  support. As a part of the themes, we uncovered othe
 • Op basis van de resultaten van de thematische analyse, wij
  geïdentificeerd drie grote thema's, namelijk beheren de
  behandeling, herval en communicatie en sociale
  ondersteuning. Als een onderdeel van de thema's, die we ontdekt othe
 • dat helpt mij enorm. Het heeft een bijna helend effect. Muziek is mijn therapie.
 • that helps me greatly. It has an almost healing effect. Music is my therapy.
 • En dat ik nu als muzikant hetzelfde kan doen voor onze fans, dat zij weer kracht putten uit onze muziek en zich wat beter gaan voelen
 • And that I am now as a musician can do the same for our fans, that they draw strength from our music and what better start feeling
 • voor mijzelf als tiener begon dit met bands als Duran Duran en The Cure. Hun liedjes hielpen mij door al mijn moeilijke momenten
 • for myself as a teenager began this with bands like Duran Duran and The Cure. Their songs helped me through all my difficult moments
 • dat geeft me echt een kick! Muziek is voor iedereen een ontsnapping
 • that really gives me a kick! Music is for everyone an escape
 • Als ik dan ook nog zie dat het andere mensen helpt en dat het publiek samen met mij helemaal los gaat en even alle ellende kan vergeten
 • If I still see that it helps other people and that the public join me completely unrelated and equally all the misery can forget
 • kan ik dan uiten door muziek te maken, nummers te schrijven, te zingen en te schreeuwen
 • can I express to make music, write songs, sing and shout
 • Alle innerlijke strijd en pijn waar ik zelf ooit last van had of heb
 • All inner struggle and pain where I had or have ever suffered from
 • eel nummers gaan over een innerlijke strijd. In navolging van de ‘suffering’ in de albumtitel behandel je thema’s als ‘lijden onder pesten’ of ‘lijden onder anders zijn’. Kun je uitleggen waarom?
 • eel songs are about an inner struggle. Following the example of the ' suffering ' in the album title you treat themes such as ' suffer from bullying ' or ' suffer from being different '. Can you explain why?
 • thematic analyses
 • thematische analyses
 • aimed to examine the role of the general practitioner (GP) in children’s oncology palliative care from the perspective of GPs who had cared for a child with cancer receiving palliative care at home an
 • gericht op de rol van de huisarts (GP) onderzoeken in Kinder oncologie palliatieve zorg vanuit het perspectief van GPs die had verzorgd voor een kind met kanker, palliatieve zorg thuis ontvangen een
 • aimed to examine the role of the general practitioner (GP) in children's oncology palliative care from the perspective of GPs who had cared for a child with cancer receiving palliative care at home an
 • gericht op het onderzoeken van de rol van de huisarts (GP) in children van oncologie palliatieve zorg vanuit het perspectief van GPs die had verzorgd voor een kind met kanker, palliatieve zorg thuis ontvangen een
 • Lack of familiarity with the family, coupled with an acknowledgment that it was a rare and could be a frightening experience, also influenced their level of interaction. There was no consistency in G
 • Gebrek aan vertrouwdheid met de familie, in combinatie met een bevestiging dat het was een zeldzame en een beangstigende ervaring, ook kon worden beïnvloed hun niveau van interactie. Er was geen consistentie in G
 • wij zullen geen bespreking meer houden
 • We will not talk more like
 • wij zullen geen bespreking houden
 • We will keep no discussion
 • their ability to address their identified learning deficits. Lack of familiarity with the family, coupled with an acknowledgment that it was a rare and could be a frightening experience, also influenc
 • hun vermogen om hun geïdentificeerde leren tekorten te verhelpen. Gebrek aan vertrouwdheid met de familie, in combinatie met een bevestiging dat het was een zeldzaam en zou een beangstigende ervaring, ook influenc
 • wij zullen geen meeting houden
 • We will not keep meeting
 • Similarity in GP and parent viewpoints was found, the GPs role seen as one of providing medication and support. Time pressures GPs faced influenced their level of engagement with the family during pal
 • Gelijkenis in GP en bovenliggende standpunten werd gevonden, de rol van de GPs gezien als één van de medicatie en ondersteuning. Tijdsdruk GPs geconfronteerd beïnvloed hun niveau van betrokkenheid bij de familie tijdens pal
 • alarm fluit geluid
 • alarm whistle noise
 • fluit
 • flute
 • polisnummer
 • policy number
 • Getting to the
  real problem is a joint effort of the
  consultant and the client
 • Om de
  echte probleem is een gezamenlijke inspanning van de
  consultant en de client
 • Zo kreeg onze producer toch gelijk en is het nu mijn favoriete nummer geworden.”
 • So our producer got right after all and it is now my favorite song. "
 • Ik geloofde er weinig van, wat haatte ik dat nummer. Maar niet lang daarna had ik ineens de inspiratie die ik nodig had en had een doorbraak
 • I believed there is little of, which I hated that song. But not long after that I had all of a sudden the inspiration that I needed and had a breakthrough
 • Onze producer Nick zei: “Uiteindelijk ga je dit juist het tofste nummer van de plaat vinden, omdat het zo’n strijd was om het te maken.
 • Our producer Nick said, "Eventually you go this just the coolest find of the plate number, because it is such a fight was to make it.
 • Ik vond het maar stom, had het er moeilijk mee en kon mijn inspiratie maar niet vinden. Niets wat ik probeerde werkte
 • I found it but stupid, it had difficult and could not find my inspiration but. Nothing I tried worked
 • “Er is op ons nieuwe album een nummer genaamd, Please Come For Me, dat is mijn favoriet. Al was dat juist een nummer dat ik vanaf het begin enorm haatte
 • "There is on our new album a song called, Please Come For Me, which is my favorite. Though that was just one song I hated huge from the start
 • Welk nummer tijdens het opnemen van The Serenity of Suffering was je favoriete nummer om op te nemen?
 • What number while recording The Serenity or Suffering was your favorite songs to record?
 • Include in the project scheduling liaison time for getting the permit;
 • Opnemen in het project scheduling liaison tijd voor het verkrijgen van de vergunning;
 • Cleary identify the submittals required to get the permit;
 • Cleary identificeren de submittals die nodig is om de vergunning;
 • Current documented EoL planning varies between services. Those who are
  infrequently involved in the provision of EoL care may benefit from support by those for whom this
  is part of their daily working
 • Huidige gedocumenteerde EoL planning varieert tussen diensten. Degenen die zijn
  zelden betrokken bij het aanbieden van EoL zorg kan profiteren van de ondersteuning door degenen voor wie dit
  deel uitmaakt van hun dagelijkse werk
 • Include key team members acquainted with the stakeholder’s internal process and involved in previous permits for that stakeholder;
 • Zijn belangrijkste teamleden Hélion de belanghebbenden de interne proces en betrokken bij de vorige vergunningen voor die belanghebbenden;