From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Beschrijf indien nodig waar de gegevens bewaard worden
 • If necessary, please describe where the data stored
 • voor de Duitsers worden binnengedragen.
 • be carried for the Germans.
 • Een ondergedoken man verhaalt een jaar na dato hoe zijn vrouw gedurende die laatste winter dagelijks van half tien tot halfzes op een emmertje heeft zitten wachten voor Antonius-ziekenhuis, waar kolen
 • A hiding man recounts one year on how his wife during that last winter daily from half past nine to half past five on a bucket has been waiting for Antonius hospital, where coal
 • Af en toe gooien Duitsers vanaf de wagen een zak om en kijken dan geamuseerd naar de kluwen vrouwen die zich met blote handen graaiend op de kostbare brandstof van de Oud-Ketholieke gemeente aan het
 • Occasionally throw Germans from the car a bag to and look than amused at the tangle women with bare hands grabbing on the precious fuel by the old-Ketholieke municipality to the
 • te vinden
 • to find
 • het duo bestaande uit de Limburgse zusjes Mieke en Selma weren in de jaren 50 en 60 regelmatig terug te vinden in de hitlijsten
 • the duo consisting of the Limburg sisters Mieke and Selma ward off in the 1950s and 1960s, regularly reflected in the charts
 • Af en toe gooien Duitsers vanaf de wagen een zak om en kijken dan geamuseerd naar de kluwen
 • Occasionally throw Germans from the car a bag to and look than amused at the tangle
 • de postkoets
 • the Stagecoach
 • (Risico op informatieachterstanden door nieuwe technologieën welke niet zomaar door vader op zoon kunnen worden doorgegeven.)
 • (Risk information backlogs by new technologies which not just by father to son.)
 • Niet alle koffieboeren zijn geschoold. De kennis van de oudere mensen wordt doorgegeven aan de jongeren.
 • Not all coffee farmers are trained. The knowledge of the older people is passed on to the young people.
 • De boeren vertrouwen wat de coöperatie zegt. Bijvoorbeeld de nieuwsberichten als die door de coöperatie zijn ingebracht.
 • Farmers trust what the cooperative says. For example the news reports like those by the cooperative.
 • Ook gebuikt CMS de informatie van Cropmon om de boeren te kunnen adviseren.
 • Also used CMS Cropmon information to the farmers to be able to advise.
 • Daarnaast trainen ze de boeren en geven ze adviezen, bijvoorbeeld om geen pesticiden te gebruiken
 • In addition, they train the farmers and give them advice, for example, to use no pesticides
 • Coffee Management Services organiseert voorlichtingsdagen voor de koffieboeren. Boeren met specifieke problemen worden op die dagen bij elkaar gebracht.
 • Coffee Management Services organises information days for the coffee growers. Farmers with specific problems are brought together on those days.
 • • Kennis met betrekking tot productie wordt overgedragen van vader op zoon
 • • knowledge regarding production is transferred from father to son
 • • Door coöperatie wordt kennis samen gevoegd
 • • knowledge is joined together By cooperative
 • • Kennis van de grond/bemesting is een voorwaarde voor een vruchtbare oogst en winstgevendheid van de onderneming.
 • • knowledge of the basic/fertilization is a condition for a fruitful harvest and profitability of the company.
 • Na 2 weken krijg je terug hoeveel stikstof, fosfaat etc in de grond zit.
 • After 2 weeks you get back how much nitrogen, phosphate etc in the ground.
 • • Soilcares heeft een scanner ontwikkeld waar je grondmonsters mee kan maken (€3.000). Dit werkt in combinatie met software op je smartphone. Je maakt 5 grondmonsters en stuurt dit in via de App.
 • • Soilcares has developed a scanner where you can make soil samples (€3,000). This works in conjunction with software on your smartphone. You make 5 soil samples and sends this in via the App.
 • Als er een tekort aan water is, gaat het huishoudelijke gebruik voor ander gebruik.
 • When there is a shortage of water, the household use for other uses.
 • De boeren hebben last van de klimaatverandering. Zelfs met irrigatie konden ze het vorig jaar niet bijhouden.
 • The farmers suffer from climate change. Even with irrigation they could not track last year.
 • brancard naar een ziekenhuis gebracht, waar ze van ongedierte werder gezuiverd en ze van schurft genazenen
 • stretcher to a hospital, where they of pests werder purified and they of scabies gena Gristle
 • De koffieboeren proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, daarom lenen ze geen spullen uit. Voordat het water wordt gebruikt, kan/wordt het getest.
 • The coffee growers try as much as possible to be self sufficient, therefore they do not borrow stuff from. Before the water is used, can/will be tested.
 • Ze houden bij hoeveel regenwater er gevallen is. Op basis van ervaring kunnen ze zeggen of de plant water nodig heeft of niet. Verder is er interactie met andere boeren om het gebruik van water te min
 • They love how much rain water there. Based on experience they can say whether the plant needs water or not. There is interaction with other farmers to use water to min
 • Het is één van de vele tochten die duizenden menschen gemakt hebben.
 • It is one of the many tours that have made thousands of men.
 • onderdak
 • accommodation
 • Het water wordt gerecycled. Daarnaast gebruiken ze opvangbakken tussen de koffieplanten om het regenwater op te vangen. Er worden sprinklers gebruikt, maar in de toekomst willen ze een dripsysteem aan
 • The water is recycled. In addition, they use catch basins between the coffee plants to the rain water. Sprinklers are used, but in the future they want a drip system to
 • Voor water wordt per m3 betaald en ze halen het uit de rivier. Water uit een boorhole is voor huishoudelijk gebruik.
 • For water is paid per m3 and they get it from the river. Water from a drill hole is for domestic use.
 • (je hebt slechts een smartphone nodig; de rest kan hieraan gelinkt worden met sms pushberichten)
 • (you have only one smartphone needed; the rest can be linked with sms push messages)
 • App cropmon: Hiermee maak je een soort ‘AANlaag’ van je percelen en dit stuur je in. Na een maand krijg je wekelijks een update van de weersverwachting/ wat dat voor jouw percelen betekend.
 • Cropmon: This app to make a kind of ' AANlaag ' of your plots and this you send in. After a month you get a weekly update of the weather forecast/what that means for your plots.
 • • ‘Baden’ tussen de plantage (Hierin gaat veel water verloren in de grond)
  • Bij de plantages zijn waterleidingen aangelegd waar water getapt kan worden.
 • • ' Baths ' between the plantation (This is going to be a lot of water lost in the ground)
  • When the plantations are water pipes laid out where water can be tapped.
 • De kennis welke wij hebben opgedaan met betrekking tot Water, Bodemgebruik en Kennis hebben we hieronder beschreven.
 • The knowledge that we have gained with respect to Water, land use and Knowledge we have described below.
 • Sorry we missed the party, it was so nice to see the friends, old and new, on Friday. Perhaps we see you next year?
 • Droevig misten wij de partij, het was zo leuk om te zien de vrienden, oud en nieuw, op vrijdag. Misschien zien we u volgend jaar?
 • Door coöperatie vorming kunnen koffieboeren de kosten beheersen, kwaliteit van de gewassen verhogen en de winst maximaliseren.
 • By the coffee farmers cooperatives can control costs, maximize profits and increase the quality of the crops.
 • Daardoor krijgen de koffie plantages betere onderhandelingsposities en gunstigere kansen op de markt
 • Get the coffee plantations better negotiating positions and thereby more favorable market opportunities
 • Ze ondersteunen koffieboeren (minimale grootte 2,5 hectare) door ze te ondersteunen in de uitdagingen van het landbouwbeheer van de koffie plantages te verbeteren.
 • They support coffee farmers (minimum size 2.5 hectares) by giving them support in meeting the challenges of the agricultural management of the coffee plantations.
 • Coffee Management Services is een serviceverlener in de koffiebranche die een breed scala aan diensten aanbiedt.
 • Coffee Management Services is a service provider in the coffee industry covering a wide range of services.
 • In Kenia hebben we Coffee Management Services bezocht, zei hebben een samenwerking met het Cropmon project.
 • In Kenya we have visited, said Coffee Management Services have a cooperation with the Cropmon project.
 • Door goed inzicht in de bodemstructuur, kan er juist bemest worden en ontstaat er beter landbouwbeheer wereldwijd.
 • By good understanding of the soil structure, can be treated correctly and better agricultural management worldwide.
 • Zo ja, kan je ons het nummer van de plaats doorgeven.
  Kan je ook de prijs meedelen voor 1 auto + caravan - 3 volwassenen
  Hartelijk dank
 • If so, could you give us the number of the place.
  You can also inform the price for 1 car + caravan-3 adults
  Thank you very much
 • Cropmon is in staat kostenverlagend te werken voor de landbouwindustrie, door het ontwikkelen van lab in a box en de bodemscanner.
 • Cropmon is able to work for the agricultural industry, reducing their costs by developing lab in a box and the bottom scanner.
 • Hierdoor voorzien zei de wereldwijde landbouwers van specifieke informatie door gebruik te maken van bodemmonsters en input van de agrariër
 • As a result, have said the global farmers of specific information by using soil samples and input of the farmer
 • Beste,
  Is er nog een kampeerplaats vrij voor de periode van woensdag 12 juli tot woensdag 19 juli (= 7 nachten).
  Graag een mooie, grote plaats met elektriciteit en voldoende beschutting voor de zon.
 • Best,
  There is a camping place free for the period of Wednesday 12 July to Wednesday 19 July (= 7 nights).
  Like a nice, big place with electricity and adequate shelter for the Sun.
 • een van de eerste landen van vastlegging is Kenia
 • one of the first countries of commitment is Kenya
 • Voor het Midden bedrijf hebben we in Nederland Cropmon bezocht, onderdeel van Soilcares, ze zijn uniek met hun eigen database door wereldwijd bodemonderzoek in een database vast te leggen
 • For the Middle company we visited Cropmon in Netherlands, part of Soilcares, they are unique with their own database by the world-wide soil survey to capture in a database
 • Focusgroep: Midden bedrijf
 • Focus group: Middle company
 • Ouderlijk huis van
 • Childhood home of
 • Hello thank very much for the beautiful gifts


 • Hallo danken zelfs zeer voor de prachtige geschenken
 • THE SCHOOLGIRL
 • HET SCHOOLMEISJE
 • Hello thank you all for the beautiful gifts
 • Hallo dank u allen voor de prachtige geschenken
 • Sommige producten in je winkelwagen zijn uitverkocht, daarom kun je deze bestelling niet plaatsen
 • Some products in your shopping cart are sold out, thus you can not place this order
 • Controleer hier of uw bestelling volledig juist is. Wanneer alles naar wens is, kiest u voor "Bestelling plaatsen".
 • Check here if your order is completely right. When you are satisfied with everything, you choose "order".
 • voor dit project werkte ik samen met reclamebureau fitzroy
 • for this project I worked with advertising agency fitzroy
 • Om duidelijk te maken dat Grolsch 0.0% Radler met echt citroensap wordt gemaakt, ontwikkelde reclamebureau Fitzroy een uiting gemaakt met echt citroensap
 • To make it clear that Grolsch 0.0% Radler with real lemon juice is made, developed advertising agency Fitzroy an expression made with real lemon juice
 • echt citroensap
 • real lemon juice
 • What did the 10 year old Jolien wanted to be when she grew up?
 • Wat deed de 10-jarige Jolien wilde toen ze opgroeide?
 • What did the 10 year old Jolien want to become when she grew up?
 • Wat wilde de 10-jarige Jolien geworden toen ze opgroeide?
 • YouTube-mp3.org is de makkelijkste online dienst voor het converteren van videos naar mp3. Je hebt geen account nodig, alleen maar een YouTube URL. We starten het converteren naar het audiobestand gel
 • YouTube-mp3.org is the easiest online service for converting videos to mp3. You do not need an account, just a YouTube URL. We start converting to the audio file gel
 • Hahaha, als zij problemen maakt, mag ze onze pistolen pijpen!

 • Hahaha, if they problems they must our pistols pipes!
 • mee hespa
 • with hespa
 • mee koas
 • with koas
 • Botrams
 • Botrams
 • veel succes met je studie
 • good luck with your study
 • je toonde veel inzet
 • you showed a lot of commitment
 • Je hebt goed geholpen
 • You have helped
 • Je hebt geweldig goed geholpen
 • You have great good help
 • Bedankt voor al je inzet
 • Thanks for all your efforts
 • Om het weekeinde enigszins in (goede) banen te leiden hebben we een programma samengesteld, wat er als volgt uit ziet:
 • Somewhat in the week end (good) track we have a programme, which is as follows:
 • Mütercim Beëdigd Vertaler Nederlands - Turks - Nederlands
  Ken U Zelve / Kendini Bilmek Universiteit van Leiden
 • Mütercim Sworn Translator Dutch-Turkish-Dutch
  Do you Zelve/Kendini Bilmek University of Leiden
 • Om jullie verblijf in het appartement aangenaam te maken hebben we de koelkast gevuld met wat versnaperingen en drank. Ook is er genoeg koffie , thee, en uiteraard heerlijke wijn uit de streek.
 • In order to make your stay in the apartment pleasant we have the refrigerator stocked with what snacks and drinks. Also there is plenty of coffee, tea, and of course delicious wine from the region.
 • jeatzt oscj scjp word a kapjr ver ganga oms jat
 • kapjr far jeatzt oscj scjp word a ganga oms jat
 • welke letter herken jij?
 • What letter do you recognize?
 • amedello
 • amedello
 • voor moeder zyn meer bloemen in myn hart dan in alle tuinen
 • for mother zyn more flowers in my heart than in all gardens
 • A dire location
 • Een ontzettende locatie
 • kapelaan
 • Chaplain
 • thanks you! I love you
 • Dank u! Ik hou van jou
 • was al naar huis. Daarom dat wij via deze weg in beroep gaan. Hopelijk is het hiermee afgerond en kunnen wij onze vakantie vervolgen. Bedankt voor de medewerking! Met vriendelijke groet, Joost de Graa
 • was already home. Why we appeal in this way. Hopefully it is this completed and we can continue our holiday. Thanks for the cooperation! Best regards, Joost de Graça
 • De sheriff van dienst heeft dat ook gezien en heeft nog meegezocht naar de parkeerambtenaar, maar helaas niet meer gevonden. Vervolgens hebben wij het kantoor gebeld, maar de parkeerambtenaar
 • The sheriff of service that has also seen and still has meegezocht to the parking officer, but unfortunately no longer found. We then call the Office, but the parking officer
 • Wij hebben geen bonnetje ontvangen om onder de ruit te leggen. Kortom: wij hebben betaald voor het parkeren via de nummerplaat en dus onterecht een boete ontvangen.
 • We have received no receipt under the glass. In short: we have paid for parking through the license plate and so unjustly receive a fine.
 • Wij zijn op vakantie in Florida. We bij de parkeerautomaat betaald voor het parkeren en vervolgens een kop koffie gedronken op de pier bij Dania Beach. Het betalen ging op basis van nummerplaat.
 • We are on vacation in Florida. We paid for parking at the parking meter and then a cup of coffee on the pier at Dania Beach. Paying went based on license plate.
 • Het appartement is op het eerste verdiep. Je kan mij steeds telefonisch bereiken. Is dat ok voor jou? We wensen jullie een heel aangenaam verblijf! Vriendelijke groeten.
 • The apartment is on the first floor. You can reach me by phone. Is that ok for you? We wish you a very pleasant stay! Kind regards.
 • zoo kankert
 • Zoo kankert
 • Dag Jennifer, dinsdag kunnen jullie inchecken vanaf 15u. Uitchecken is om 11u. Je kan jezelf binnen laten. We werken met een keylocker die rechts van de voordeur hangt. De code is 0517. Het appartemen
 • Day Jennifer, you can check in from 3 pm Tuesday. Check-out is at 11 am. You can let yourself. We work with a keylocker to the right of the front door. The code is 0517. The apartment
 • afhankelijk van de aanvoer van grondstoffen, en die uiterst beperkt
 • Depending on the supply of raw materials, and that extremely limited
 • aufhankelijk van de aanvoer van grondstoffen, en die uiterstbeperkt
 • aufhankelijk the supply of raw materials, and that uiterstbeperkt
 • Dear Helena, Where will we collect the key on Tuesday? We are looking forward to our visit and expect to arrive around 17.00
  best wishes Jennifer
 • Lieve Helena, waar we de sleutel op dinsdag zal verzamelen? Wij verheugen ons op ons bezoek en verwachten tot ongeveer 17.00 uur
  beste wensen-Jennifer

 • beste Nenci we waren naar megraten geweest het zag er weer goed verzorgt uit met ons is alles goed de groetjes jo fieny
 • best Nenci we were to have been megraten it looked good again serves out with us all is well the greetings jo Rob
 • In reactie op alle mailberichten van de laatste maanden over oom Feliks, het directe verzoek van Tamara en Lucek, stuur ik deze mail naar jullie allen.

  Net als jullie, vind ik het bijzonder verdrieti
 • In response to all the mail messages of the last few months about the direct request of Uncle Feliks, Tamara and Lucek, I send this mail to you all.

  Like you, I find it particularly verdrieti
 • Zodra u hem met uw telefoon heeft gesynchroniseerd, koppelt hij automatisch. En wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u het rechtstreeks beantwoorden van de Jabra Drive. Handsfree bellen is nog nooi
 • Once you synchronize your phone with him, he automatically. And when a call comes in, you can directly answering the Jabra Drive. Hands-free calling is still never o
 • how trouw
 • How wedding
 • hough trouw
 • Hough wedding
 • Watermeloen, cactus, flamingo
 • Watermelon, cactus, flamingo
 • bigottary
 • bigottary
 • bigottery
 • bigottery

 • Beste Nigel,

  Je hebt gereageerd op een advertentie van een adverteerder die zich mogelijk in het buitenland bevindt. Het betreft je reactie op de advertentie: 'Matchless'.

  Als je niet in persoon k
 • Best Nigel,

  You have responded to an advertisement by an advertiser who may be abroad. It concerns your comment on the ad: ' Matchless '.

  If you're not in person k
 • loon administratie
 • Payroll Administration
 • loonadministratie
 • Payroll Administration
 • Koereiger met Breede rode halsband en nummer 7 er op
 • Cattle egret with Wide red collar and number 7 there on
 • Ik heb 3 jaar als
  planner gewerkt bij een brandwachtenbedrijf wat helaas afgelopen december failliet is gegaan
 • I have 3 years if
  Planner brandwachten worked at a company that unfortunately went bankrupt last december