From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Copycat Starbucks Lemon Loaf
 • Copycat Starbucks Citroenbrood
 • Leenovereenkomst

  De ondertekende.
 • Loan agreement

  The undersigned.
 • Leenovereenkomst

  De ondertekende.

  Naam : Binnemans Kristof Naam : Marc Binnemans
  Adres : Tessenderloseweg 4 2440 Geel
 • Loan agreement

  The undersigned.

  Name : Binnemans Kristof Name : Marc Binnemans
  Address : Tessenderloseweg 4 2440 Geel
 • Floors racket is done. When taking the strings out the mains had lost tension. I raised the tension to 52lbs to handle hot weather ball control.
 • Vloeren racket is klaar. Bij het verwijderen van de snaren had het lichtnet spanning verloren. Ik verhoogde de spanning tot 52 pond om balcontrole bij warm weer aan te kunnen.
 • Busha
 • Busha
 • samen spraak
 • Speech together
 • Drastic portfolio pruning
 • Drastische snoei in de portefeuille
 • Bruikbaar
 • Usable
 • searched for Isagenix over a period of two years.
  After 9 months of using Isagenix I changed. At first I couldn’t put my finger on what had changed, but someone else on an Isagenix post, came up with
 • zocht naar Isagenix over een periode van twee jaar.
  Na 9 maanden Isagenix te hebben gebruikt, ben ik overgestapt. In eerste instantie kon ik mijn vinger er niet op leggen wat er veranderd was, maar iemand anders op een Isagenix-post kwam met
 • . She explained she was using a nutritional system and as I’d started to put on weight and was aware of my unhealthy relationship with food, I couldn’t wait to try the products and actively searched f
 • . Ze legde uit dat ze een voedingssysteem gebruikte en toen ik begon aan te komen en me bewust was van mijn ongezonde relatie met eten, kon ik niet wachten om de producten te proberen en zocht ik actief naar voedsel
 • over my appetite, which I could easily suppress.
  I heard about Isagenix from a friend of mine living in LA, who was looking fantastic with more ‘body’ and muscle definition. She explained she was usi
 • over mijn eetlust, die ik gemakkelijk kon onderdrukken.
  Ik hoorde over Isagenix van een vriend van mij die in LA woont, die er fantastisch uitzag met meer 'body' en spierdefinitie. Ze legde uit dat ze usi was
 • Before Isagenix I had no self-esteem, a perpetual sense of self-doubt, anxiety, lack of basic trust and no feeling of autonomy. I’d never been worthy of boundaries. The only control I felt I had was o
 • Vóór Isagenix had ik geen gevoel van eigenwaarde, een voortdurend gevoel van zelftwijfel, angst, gebrek aan basisvertrouwen en geen gevoel van autonomie. Ik was nooit grenzen waard geweest. De enige controle die ik voelde dat ik had, was o
 • Can anyone help you at home
 • Kan iemand je thuis helpen?
 • Lieve Gees, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wij wensen je een super gezellige dag en heel veel goeds in je nieuwe levensjaar. Joop, Anja en Willem en Annie
 • Dear Gees, happy birthday. We wish you a great day and lots of good luck in your new year of life. Joop, Anja and Willem and Annie
 • een hoog gehalte psychologie, mensenkennis rondom relationele problemen, empathie en sensualiteit.
 • a high level of psychology, knowledge of people about relational problems, empathy and sensuality.
 • Ik krijg vragen over of iedere mooie meid escort kan worden en dat je dus niet slim hoeft te zijn.
  Nou ... het gesprek is niet altijd van hoog niveau, maar toch heeft elk bezoek een hoog gehalte psyc
 • I get questions about whether any beautiful girl can become an escort and that you don't have to be smart.
  Well... The conversation is not always of a high level, yet every visit has a high level of psyc
 • to clean
 • om schoon te maken
 • Good morning, dear friend
 • Goedemorgen, beste vriend
 • relaised
 • relaised
 • Hi Tom,
  How do we get this range in Oceania, how do we get this process running g?
 • Hoi Tom,
  Hoe krijgen we dit bereik in Oceanië, hoe krijgen we dit proces op gang?
 • Handtekening
  opdrachtgever
 • Signature
  Client
 • Please address it first.

  Please check your physical connections, ensuring there are no unintended redundant or incorrect connections.
  Be mindful of devices that may be connected to multiple network
 • Pak het eerst aan.

  Controleer uw fysieke verbindingen en zorg ervoor dat er geen onbedoelde redundante of onjuiste verbindingen zijn.
  Houd rekening met apparaten die mogelijk op meerdere netwerken zijn aangesloten
 • Ik hoop dat iedereen morgen goed speelt!!
 • I hope everyone plays well tomorrow!!
 • more
 • meer
 • louder
 • Luider
 • terrasje
 • Terrace
 • Wat leuk dat je een zakelijke rekening wil openen. We waarderen het enorm dat je voor Knab hebt gekozen en gaan direct voor je aan de slag!
 • How nice that you want to open a business account. We really appreciate that you have chosen Knab and will get to work for you right away!
 • In unserer Querschnittsstudie betrug die große Stichprobe von 400 pädiatrischen Patienten im Alter von 6, 12 Jahren durchschnittlich 8, 21 Jahre, 51, 3% Männer und 48, 9% Frauen, die Mehrheit der Pati
 • In unserer Querschnittsstudie betrug die große Stichprobe von 400 pädiatrischen Patienten im Alter von 6, 12 Jahren durchschnittlich 8, 21 Jahre, 51, 3% Männer und 48, 9% Frauen, die Mehrheit der Pati
 • mangel
 • absence
 • Vlamwerend rooster op
  Overdrukventiel
 • Flame retardant grille on
  Pressure relief valve
 • gesschrei engespeeld door elena cuypers
 • Scried and played by Elena Cuypers
 • drapieżnym
 • drapieżnym
 • When nothing else matters.
 • Als niets anders ertoe doet.
 • parlsey
 • Parlsey
 • Copycat Crumbl Chocolate Chip Cookies
 • Copycat Crumbl Chocolate Chip Cookies
 • try it
 • Probeer het
 • waar kan ik diesel tanken
 • Where can I fill up with diesel
 • waar kan ik benzine tanken
 • Where can I fill up with petrol?
 • Heel erg moe en trillen en neuropathie.
  Hoop dat dat later nog wat afzakt.
  Dus moet nu herstellen.

  Hoe gaat het met jou
 • Very very tired and shaking and neuropathy.
  Hope that subsides a bit later.
  So need to recover now.

  How are you doing
 • Hoi Tom

  Het gaat gelukkig redelijk goed.
  Heb een gesprek gehad met de arts en het lichaam is nu weer goed.
  Moet nu proberen het allemaal weer op te pakken.
  Heb nog wel last van bijwerkingen
  Heel erg
 • Hi Tom,

  Fortunately, it's going pretty well.
  Had a conversation with the doctor and the body is now well again.
  Have to try to pick it all up again now.
  Still suffer from side effects
  Very
 • Hoe gaat het.
 • How are you doing.
 • He lovely lady

  How are you?
  How is your health?

  I hope you are ok
  Sending Love
 • Hij mooie dame

  Hoe gaat het?
  Hoe is het met je gezondheid?

  Ik hoop dat het goed met je gaat
  Liefde sturen
 • Op een creme kleurige achtergrond met lavendel erom heen
 • On a cream colored background with lavender around it
 • I have been a customer of Artitec for some time now and have received excellent service on every transaction, including great communication.
 • Ik ben al enige tijd klant bij Artitec en heb bij elke transactie een uitstekende service gekregen, inclusief goede communicatie.
 • My name is adelaide
 • Mijn naam is adelaide
 • Cricket
 • Krekel
 • Sensitive to glare
 • Gevoelig voor verblinding
 • Glaucoma
 • Glaucoom
 • Good rolemodels to look up to
 • Goede rolmodellen om naar op te kijken
 • Contoleer op lekken en draai de doppen op de uiteinde indien nodig verder aan.
 • Check for leaks and tighten the caps on the end if necessary.
 • Hallo, Ik had eerder willen reageren maar dat is er bij gebleven. Ik zit momenteel met een gebroken hak in het gips. Dus het loopt allemaal even anders. Deze week wordt het een beetje lastig plannen.
 • Hello, I would have liked to respond earlier but that was not enough. I'm currently in a cast with a broken heel. So it's all a bit different. This week it's going to be a bit tricky to plan.
 • Ga naar http://zeker.com/ | Mark, Margreet en hun 2 zoontjes zijn op vakantie in Amerika. Vandaag bezoekt het gezin een van de drukke pieren langs de kust. Daar ziet een straatdief kans om de tas van
 • Go to http://zeker.com/ | Mark, Margreet and their 2 sons are on holiday in America. Today, the family visits one of the busy piers along the coast. There, a street thief sees an opportunity to steal the bag of
 • The Imperial Palace has served as the residential place of the successive Emperors since 1868. It contains the Imperial Residence and the Imperial Palace Complex, where His Majesty the Emperor underta
 • Het keizerlijk paleis doet sinds 1868 dienst als residentie van de opeenvolgende keizers. Het bevat de keizerlijke residentie en het keizerlijk paleiscomplex, waar Zijne Majesteit de Keizer
 • waardes in blokken
 • Values in blocks
 • bagger
 • mud
 • In goed Nederlands noemen we dit bagger
 • In good Dutch we call this dredge
 • Het leven is onlosmakelijk verbonden met competitie, strijd en vernietiging, maar minstens zo belangrijk is symbiose: het samenleven en samenwerken van mensen, andere levensvormen en technische artefa
 • Life is inextricably linked to competition, struggle and destruction, but at least as important is symbiosis: the coexistence and cooperation of people, other life forms and technical artefacts.
 • I am fat
 • Ik ben dik
 • We hebben zonet vanuit een DVS gemerkt dat zij er in geslaagd zijn de IWS API te gebruiken. En ze gebruiken dit al geruime tijd.
  We hebben hun rechten ondertussen afgenomen door de technische users op
 • We have just noticed from a DVS that they have succeeded in using the IWS API. And they've been using this for quite some time.
  In the meantime, we have taken away their rights by the technical users on
 • Severely fatigued patients with MS tend to interpret ambiguous information in a somatically threatening way, potentially contributing to the perpetuation of severe fatigue
 • Ernstig vermoeide patiënten met MS hebben de neiging om dubbelzinnige informatie op een somatisch bedreigende manier te interpreteren, wat mogelijk bijdraagt aan het voortduren van ernstige vermoeidheid
 • Als je een hond naar een asiel brengt omdat je hem zat bent, omdat hij je lastig valt...
  Of je verhindert op vakantie te gaan... probeer het dan niet voor jezelf goed te praten. Hij zit daar gewoon t
 • If you take a dog to a shelter because you're tired of it, because it's bothering you...
  Or prevent you from going on holiday... Then don't try to justify it to yourself. He just sits there t
 • Hello,

  just asking if you any NOS closed rear window guards/grill for
  GMC CCKW / Chevy G506 WW2
  I am located in England

  Regards Tony Goode
 • Hallo

  gewoon vragen of je een NOS gesloten achterruitbeschermers/grill voor
  GMC CCKW / Chevy G506 WW2
  Ik ben gevestigd in Engeland

  Groeten Tony Goode
 • het geval
 • The case
 • reageren
 • react
 • liefde
 • love
 • Lieve familie,
  Verdere informatie voor onze familiedag op,
  Zondag 26 mei 2024
  Wij hopen dan iedereen weer te ontmoeten en er een gezellige dag van te ma
 • Dear family,
  Further information for our family day on,
  Sunday 26 May 2024
  We hope to meet everyone again and have a nice day.
 • Worteldoek in geotextiel
  Voorkomt onkruidgroei
  Stevig materiaal
  Verkrijgbaar in verschillende formaten
  meer lezen
 • Root cloth in geotextile
  Prevents weed growth
  Sturdy material
  Available in different sizes
  read more
 • from Suralco’s Bayer liquor storage tanks located in the Precipitation Building (Bldg. 45). When the
  production in an alumina refinery cease, there remains a significant volume of process solution
 • van Suralco's Bayer-opslagtanks voor sterke drank in het neerslaggebouw (gebouw 45). Wanneer de
  productie in een aluminiumoxideraffinaderij stopzetten, blijft er een aanzienlijk volume aan procesoplossingen
 • This memorandum summarizes the results of a 45-month study to develop and demonstrate the most
  efficient process to treat the condensed alumina refining process solution, commonly referred to as CARPS
 • Dit memorandum vat de resultaten samen van een 45 maanden durend onderzoek om de meest
  efficiënt proces voor de behandeling van de oplossing van het gecondenseerde aluminiumoxideraffinageproces, gewoonlijk CARPS genoemd
 • Het eerste gebruik
  1. Start het programma op en bevestig de configuratie om je persoonlijke voorkeuren in te stellen
  2. Vink aan: Vraag toestemming aan voor toegang tot internet' aan (indien nog niet
 • First use
  1. Launch the program and confirm the configuration to set your personal preferences
  2. Check: Request permission to access the Internet (if not already
 • 1. Verbreek de internetverbinding van je computer
  2. Installeer de app met "VRDTVS-6-62-4-827.exe" in de map "Setup"
  3. Anuleer de configuratiestap aan het einde van de installatie
  4. Vink uit Start V
 • 1. Disconnect your computer from the internet
  2. Install the app with "VRDTVS-6-62-4-827.exe" in the "Setup" folder
  3. Unculate the configuration step at the end of the installation
  4. Uncheck Start V
 • Luontoliven Petolintulive. Seuraa luonnonvaraisten petolintujen elämää livenä.
 • Luontoliven Petolintulive. Seuraa luonnonvaraisten petolintujen elämää livenä.
 • Ik heb gebruik gemaakt van uv resin om het aan elkaar te maken nadat het uitgehard was
 • I used uv resin to put it together after it was cured
 • Echter is dit een losse storing, welke los staat van de inspectie vorig jaar.
  Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
 • However, this is a separate malfunction, which is separate from last year's inspection.
  Hoping to have informed you sufficiently.
 • Zojuist heb ik gelegenheid gehad, om in ons systeem naar uw storing te kijken. Echter dient u voor deze storing contact op te nemen met Kleurrijk Wonen. Wij voeren alleen inspecties en nazorg uit.
 • I have just had the opportunity to look at your malfunction in our system. However, you must contact Colorful Living for this malfunction. We only carry out inspections and aftercare.
 • Geachte heer, mevrouw,

  Hierbij ontvangt u onze inkooporder met nummer 03339. Wij verzoeken u deze inkooporder te verwerken en ons een bevestiging met vermelding van levertijd te mailen.

  Voor vragen
 • Dear Sir or Madam,

  You will receive our purchase order with number 03339. Please process this purchase order and email us a confirmation of delivery time.

  For questions
 • Martijn is niet aanwezig
 • Martijn is not present
 • Thanks to all for the AWESOME Birthday wishes. It’s not easy turning 26 for an entire decade, but I gladly accepted the challenge.
 • Iedereen bedankt voor de GEWELDIGE verjaardagswensen. Het is niet gemakkelijk om een heel decennium 26 te worden, maar ik ging de uitdaging graag aan.
 • Daring
 • Gedurfd
 • Thanks to all for the AWESOME Birthday wishes. It’s not easy turning 26 for an entire decade, but I gladly accept the challenge
 • Iedereen bedankt voor de GEWELDIGE verjaardagswensen. Het is niet makkelijk om een heel decennium 26 te worden, maar ik ga de uitdaging graag aan
 • Thanks to all for the awesome Birthday wishes. It’s not easy turning 25 for an entire decade, but I gladly accept the challenge.
 • Iedereen bedankt voor de geweldige verjaardagswensen. Het is niet makkelijk om een heel decennium 25 te worden, maar ik ga de uitdaging graag aan.
 • You are a pain in the butt

  I still love you

  call when you have time
 • Je bent een pijn in de kont

  Ik hou nog steeds van je

  Bel wanneer je tijd hebt
 • Proostdijerdwarsweg
 • Proostdijerdwarsweg
 • I am vcose to being slightly annoyed
 • Ik ben een beetje geïrriteerd
 • Grote
 • Big
 • Kruiwagen
 • Wheelbarrow
 • gefeicteer met jouw verjaardag uit hoorn
 • Congratulations on your birthday from Hoorn
 • mij
 • me
 • jaa waarom niet
 • yes why not
 • heir betje zetten
 • Heir bet
 • als Tot en met de flop gaat het goed
 • if Up to and including the flop it goes well
 • dat zeggen ze maar je druk
 • That's what they say but you're busy
 • torn
 • Torn
 • In reality, a star rating is simply a summation of your opinion. It is there to help you (and others) to identify your favourite styles, genre and authors and help you create a vivid picture of what r
 • In werkelijkheid is een sterbeoordeling gewoon een samenvatting van uw mening. Het is er om u (en anderen) te helpen uw favoriete stijlen, genres en auteurs te identificeren en u te helpen een levendig beeld te creëren van wat er is
 • Whether you are rating a book on an App like Goodreads or for your own book blog, it can be challenging to decide on a Star rating.
 • Of je nu een boek beoordeelt op een app als Goodreads of voor je eigen boekenblog, het kan een uitdaging zijn om een sterbeoordeling te kiezen.
 • Oh echt.., ik dacht dat je er misschien wel van gehoord had. Het gaat absoluut over wat het lopende DHHS-programma met mij heeft gedaan. Heb je er al van gehoord?
 • Oh really.., I thought you might have heard of it. It's definitely about what the ongoing DHHS program has done to me. Have you heard of it?
 • How is it ,in Holland at the moment?

  I am playing Roland AE 30 EWI now
 • Hoe is het op dit moment in Nederland?

  Ik speel nu Roland AE 30 EWI
 • Ik probeer in orde te zijn! Ik heb een bronchitis-oorontsteking en ik kan niet praten of slikken. De dokter heeft me gevraagd geen oproepen te beantwoorden. Ik hoop morgen antibiotica en steroïde ne
 • I'm trying to be okay! I have a bronchitis ear infection and I can't talk or swallow. The doctor has asked me not to answer calls. I hope to take antibiotics and steroid tomorrow
 • cluster elongation
 • Cluster Rek
 • it's funny how self pitty can take over in self esteem
 • Het is grappig hoe zelfmedelijden het kan overnemen in zelfrespect