From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • het ontwerp dient binnen het huurcontract te vallen
 • the design shall, within the rental contract to fall
 • Put the key through the letterbox
 • Zet de sleutel via de brievenbus
 • het ontwerp valt binnen de gemaakte afspraken van het huurcontract
 • the design falls within the agreements made by the rental contract
 • Additional: alligement landlord for changes on tenanty
 • Extra: alligement verhuurder voor wijzigingen op tenanty
 • That is, the fitness of the body seems to carry implications for the fitness of the mind.
 • Dat wil zeggen, lijkt de geschiktheid van het lichaam te voeren van de gevolgen voor de geschiktheid van de geest.
 • Indeed, several recent literature reviews have concluded that a positive relationship exists between exercise and/or physical fitness and cognitive function- ing
 • Indeed, several recent literature reviews have concluded that a positive relationship exists between exercise and/or physical fitness and cognitive function-ing
 • Ik kan niet goed Engels praten
 • I can not good speak English
 • zuurstofverdringend
 • zuurstofverdringend
 • Having good command of the English language is a given
 • Het hebben van goede beheersing van de Engelse taal is een bepaalde
 • Afwezig op maandag en dinsdag.
 • Absent on Monday and Tuesday.
 • Damen Drukkers Werkendam Holland ISO Certificaten
 • Women Printers Werkendam Holland ISO Certificates
 • we zullen zorgen voor pauzemuziek
 • We will take care of hold music
 • If we receive the new certificates, I will send them to you.
 • Als we de nieuwe certificaten ontvangen, zal ik hen naar u verzenden.
 • If we receive the new certificates, I will email them to you.
 • Als we de nieuwe certificaten ontvangen, zal ik hen naar u e-mail.
 • als wij de nieuwe certificaten ontvangen zal ik die naar u mailen
 • If we receive the new certificates I will email to you
 • schlepen
 • schlepen
 • schlepin
 • schlepin
 • De invloed van beweging in de klas
 • The influence of movement in the classroom
 • laat het mij weten
 • Please let me know
 • afleiding
 • distraction
 • weten welke onderwerpen in welk leerjaar onderwezen worden
 • know what subjects in which grade are taught
 • Welk(e) gerecht(en) zou je aanbevelen?

 • What Court (s) would you recommend?
 • als u meer informatie wilt ontvangen, dan hoor ik dat graag
 • If you wish to receive more information, then I hear that like
 • matig

 • moderately
 • Wij ondergaan de hercertificering eind september 2016
 • We undergo the recertification at the end of september 2016
 • gerechten

 • dishes
 • Bijwerken review commentaar

 • Update review comments
 • Rework Review Comments

 • Herwerken van revisieopmerkingen
 • Review comments

 • Revisieopmerkingen
 • Goedemorgen,

  Onze certificaten ISO 9001 en ISO 14001 eindigen 15 november 2016 (zie bijlage)
  Wij ondergaan de hercertificering van beide certificaten in week 37 2016
  Ik hoop dat ik u hiermee voldoend
 • Good morning

  Our ISO 9001 and ISO 14001 certificates end up 15 november 2016 (see annex)
  We undergo the recertification of both certificates in week 37 2016
  I hope I meeting
 • evaluated
 • geëvalueerd
 • Dear Ladies and Gentlemen,

  It has come to our attention that your ISO 9001 certification is almost or already expired. We kindly ask you to send us the updated ISO 9001 certificate per email by Frid
 • Geachte dames en heren, het onze aandacht gekomen dat uw ISO 9001-certificering is bijna of reeds verlopen. Vragen wij u om ons te sturen het bijgewerkte ISO 9001 certificaat per e-mail door Frid
 • vrijblijvendheid

 • non-binding nature
 • vrijblijvend
 • without obligation
 • Aan de binnenkant bij de tenen is zijn beide laarzen geheel misvormt. Kunnen we de laarzen terugsturen voor garantie?
 • On the inside at the toes is are both boots completely deforms. We can return the boots for guaranteed?
 • allemighty it is me a party hot today I sweat me an accident
 • allemighty it's me een partij warm dat vandaag ik zweet me een ongeluk
 • Niet in het laatste jaar, geen files/ containers/ bestemming bekend hiervan
 • Not in the last year, no files/containers/known destination of this
 • Can you please confirm the new offer?
 • Kunt u alstublieft bevestigen het nieuwe aanbod?
 • Ariba Network team would contact you to establish trading relationship

  Appreciate your support.

 • Ariba netwerk team zou contact met u om handel verhouding te vestigen

  Waarderen uw steun.
 • There was an amendment created to post pone this minimum.


 • Er was een amendement gemaakt om te posten pone dit minimum.
 • I signed last Tuesday with the notary on my apartment contract and I informed that my offer now with low percent rate (2.2%) instead of (2.4%). I did not receive update from you about my offer.
 • Ik afgelopen dinsdag met de notaris op mijn appartement contract ondertekend en ik geïnformeerd dat mijn aanbod nu met laag percentage tarief (2,2%) in plaats van (2,4%). Ik heb geen update ontvangen van u over mijn aanbod.
 • it was postponed

 • het werd uitgesteld
 • of iets dergelijks
 • or something like that
 • It is all booked
 • Het is al geboekt
 • in de bijlage vind je
 • in the annex you will find
 • It is not possible to change the date
 • Het is niet mogelijk om de datum te wijzigen
 • gedeactiveerd
 • deactivated

 • •Wanneer u saldo ontoereikend blijkt te zijn, wordt de betaalwijze na twee pogingen aangepast naar handmatig betalen.
 • • When you balance turns out to be insufficient, the payment method after two attempts adapted to manual pay.
 • •Een aantal dagen voor het vervallen van elke nieuwe termijn sturen we een herinnering betalingsregeling.
 • • A few days before the expiry of each new term, we will send a reminder payment arrangement.
 • ik heb de informatie gevraagd aan
 • I got the information requested from
 • •U kunt in de komende 365 dagen niet nogmaals een betalingsregeling treffen.
  •U dient andere vorderingen ook op tijd te betalen om te voorkomen dat de betalingsregeling vervalt.
 • • You can not again in the next 365 days a payment arrangement.
  • You should also other claims to pay on time to prevent the payment arrangement shall cease to be in force.
 • afsrpaak
 • appointment
 • afgsproken
 • afgsproken
 • aan de telefoon bespraken we een betalingsregeling voor de jaarnota
 • on the phone we discussed a payment arrangement for the year note
 • Nederlands is de voertaal binnen Aspen Oss. Wanneer je geen Nederlands spreekt is wegens veiligheidsoverwegingen niet mogelijk om voor Aspen Oss te werken
 • Dutch is the official language in Aspen Oss. If you do not speak Dutch is because of security reasons not possible to for Aspen Oss to work
 • Geachte mijnheer, mevrouw,
  Met interesse heb ik de vacature van Directiesecretaresse gelezen en hierbij reageer ik dan ook met veel belangstelling op deze functie.
  Na meer dan 20 jaar ervaring als o
 • Dear Sir, Madam,
  With interest I read the vacancy of Executive Secretary and this review I therefore with great interest on this feature.
  After more than 20 years of experience as o
 • Reason of my contact request is that l aim to explore possibility of an employment at Aspen Oss BV
 • Reden van mijn Contactaanvraag is die l erop gericht te verkennen van de mogelijkheid van een arbeidsovereenkomst bij Aspen Oss BV
 • beste meneer hansen, bedankt voor uw bericht. Welke vragen heeft u? Dan zal ik kijken of ik ze voor u kan beantwoorden.
 • best Mr. hansen, thanks for your message. What questions do you have? Then I will see if I can answer them for you.
 • Would you be able to determine the correct MN to be used instead?
 • Zou u zitten kundig voor het bepalen van de juiste MN moet worden gebruikt?
 • Engels, al Engelse woorde wat ek ken is yes, no en Coca Cola
 • English, though English word wat ek ken is yes, no and Coca Cola
 • is het mogelijk om het rekening uittreksel van de betaling op te sturen.
 • is it possible to send the statement of the payment.
 • gisteren is mijn verjardag geweest
 • Yesterday my been anniversary
 • gisteren was ik jarig
 • Yesterday I was year
 • gisteren was mijn verjardag
 • yesterday was my anniversary
 • ik was jarig
 • I was year
 • ik was jaarig
 • I was jaarig
 • De leverancier heeft gelijk, line item 10 wordt op 07.09 geleverd.
 • The supplier is right, line item 10 is on September 7th.
 • Er is geen behoefde om deze kaarten in twee verschepingen retour te sturen
 • There is no need to send these cards in two shipments return

 • Week eers 4 eetlepels sago en kook dit dan in melk gaar.
  [​IMG]
  Dit moet\'n loperige dun mengsel wees.
  [​IMG]
  Voeg\'n bietjie suiker by, sout e\'n stukkie botter.
  [​IMG]
  Roer dan meel by totdat dit
 • First week 4 tablespoons of sago and cook it in milk until tender.
  [IMG]
  This loperige moet\ a thin mixture.
  [IMG]
  Voeg\ ' n e\ ' n bietjie sugar by, sout short botter.
  [IMG]
  Then stir flour by until this
 • Week eers 4 eetlepels sago en kook dit dan in melk gaar.
  [​IMG]
  Dit moet 'n loperige dun mengsel wees.
  [​IMG]
  Voeg 'n bietjie suiker by, sout e 'n stukkie botter.
  [​IMG]
  Roer dan meel by totdat dit 'n
 • First week 4 tablespoons of sago and cook it in milk until tender.
  [IMG]
  This should've loperige thin mixture.
  [IMG]
  Add 'n bietjie sugar by, sout e ' n make a blunter.
  [IMG]
  Then stir flour by until this ' n
 • goed dat je hebt aangepast
 • good that you have customized
 • goed opgemerkt
 • well noted
 • de afrekening volgt per aparte email
 • the Bill follows a separate email
 • ik heb een aanmaning ontvangen
 • I have received a collection letter
 • I have a tenant who broke the windows glass Can you help me to replace the glass
 • Ik heb een huurder die brak het glas windows annuleerteken u steun mij ter vervanging van het glas
 • The films to be loaded to RECALL are named as filename.tif.tif. I rename them as filenmane.tif else it might cause problem between the file name synchronization
 • De films worden geladen om te herinneren zijn genoemd als filename.tif.tif. Ik hen als filenmane.tif anders kan dit leiden tot hernoemen probleem tussen de naam bestandssynchronisatie
 • het betreft niet
 • It does not concern
 • disposan

 • disposan
 • Onze vraag aan julllie of er een mogelijkheid is om dit artikel terug te sturen.
 • Our question to you whether there is a possibility to send back to this article.
 • We hebben per abuis de bovengenoemde order besteld.
  Het blijkt nu dat we dit artikel niet nodig hebben, we hebben nu teveel.
 • We have mistakenly ordered the above order.
  It now appears that we do not need this article, now we have too much.
 • We hebben per abuis de bovengenoemde order besteld.
  Het blijkt nu dat we dit artikel niet nodig hebben, het is teveel.
 • We have mistakenly ordered the above order.
  It now appears that we do not need this article, it's too much.
 • Walterus gnd die Grave voller verkocht aan Willelmus gnd Andries een erfcijns van 24 schelling, waarvan een helft wordt betaald met St.Jan en de andere met kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin in
 • Walterus Willelmus gnd gnd that Grave fuller sold to Abba a erfcijns of 24 schelling, of which half is paid with St. John and the other with Christmas, ranging from (1) a House and garden in
 • Schepen van Boxtel: 1355, 1359
  Familieverbanden zijn onduidelijk.
 • Ships of Boxtel: 1355, 1359
  Family relationships are unclear.
 • the cup labels have to be printed in four setups to the max numerbs of items per sheet
  we,ve calculated accordingly
 • de cup-etiketten moeten worden gedrukt in vier opstellingen aan de max numerbs items per vel wij, ve dienovereenkomstig berekend
 • Good Morning Walther,
  In continuation to the below email, do you have Ariba ANID number? if not I will ask Ariba Network team to contact you to establish trading relationship

 • Goedemorgen Walther,
  In vervolg op de onder e, heb je Ariba ANID nummer? Zoniet zal ik Ariba netwerk team om u vast te stellen de handelsrelatie te contacteren
 • Hallo.

  Ik heb besloten te werken via Ariba en zou dit graag zo vlot mogelijk installeren.?
  Graag kontaktname voor verdere stappen.
 • Hello.

  I've decided to work through Ariba and would like to install this as smoothly as possible.?
  Like kontaktname for further steps.
 • de ene lijn staat boven de andere
 • one line stands above the other
 • wat zijn zijn karaktertrekken?
 • What are his character traits?
 • goet zo houen zo
 • so love so much in vogue
 • ik zit lekker in minj vel want er zit eenamsterdammer in
 • I is sitting in minj sheet as there is eenamsterdammer in
 • Sorry vriend, ze hebben dusver prima service van ze gehad, ondersteund door hun London office.

  We gebruiken meerdere brokers en zonder duidelijke reden om te switchen houd ik mijn woord.
 • Sorry friend, they have had excellent service from them so far, supported by their London office.

  We use multiple brokers and for no apparent reason to switch I keep my word.
 • De schaduwkopieopslag op het volume C: heeft onvoldoende grote aaneengesloten blokken voor het voorbereiden van een nieuwe volumeschaduwkopie van het volume C:. Overweeg om niet-benodigde bestanden op
 • The shadow copy storage on volume c: does not have enough large contiguous blocks for preparing a new volume shadow copy of the volume C:. Consider non-necessary files on
 • Stretches and Exercises for Tired, Achy Legs
 • Rek en oefeningen voor de benen moe, Achy
 • Beste Hans,

  Dank voor je reactie en mijn excuses voor mijn late reactie.

  Het is op basis van de plattegrond voor ons moeilijk om in te schatten of we alle velden die jij in je mail noemt nodig h
 • Best Hans,

  Thanks for your comment and I apologize for my late response.

  It is based on the map for us hard to estimate whether we all fields that you need in your mail h
 • foedraal
 • sheath
 • magtig
 • extremely
 • Ik kan er niks van hoor.
 • I can nothing like though.
 • Zou je met me dansen?
 • Would you dance with me?
 • Mag ik mee?
 • Should I bring?
 • Om te dansen?
 • To dance?