From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • U heeft een ongeldig bedrag ingevoerd. Zorg dat alle leestekens op de juiste plaats staan en dat u alleen het numerieke gedeelte van het bedrag invoert. Als het bedrag bijvoorbeeld €5,00 EUR is, dan v
 • You have an invalid amount entered. Make sure all punctuation in the right place and that you enter only the numeric portion of the amount. For example, if the amount is € 5.00 EUR, then v
 • I wish I could tell what you are thinking sometimes
 • Ik wou dat ik kon vertellen wat je soms denkt
 • Jouir de la vie n\'est pas une pathologie. L\'humain est fait de passions, d\'excès et de raisons mêlés. Les supprimer, c\'est supprimer la vie! Et je vis à Lausanne !
 • Sanjay n\ ' est pas une pathology. L\ ' humain est fait the passions, excès et de raisons mêlés city '. Supprimer Les supprimer, c\ ' est la vie! Et je vis à Lausanne!
 • Minister Ploumen is somber over de onderhandelingen tussen de VS en de EU over het vrijhandelsverdrag TTIP. Tegen de NOS zegt ze dat de onderhandelingen stroever zijn gaan lopen de afgelopen maanden,
 • Minister Paknejad is bleak on the negotiations between the US and the EU on the free trade treaty TTIP. Against the NOS she says that the negotiations are going to run harder in recent months,
 • CAV lamp uit jaren 20 vorige eeuw
  model ES
  originele staat , niet gepoetst
  paar kleine deukjes
  doorsnede rand 12 cm
 • CAV lamp from 1920
  model ES
  original condition, not polished
  few small dents
  rim diameter 12 cm
 • Tooth Pick will be our first comic attempt, for the worse or the best, and 4's an optional number... but. We've been working hard to construct this site, from zero knowledge on web design. With the pr
 • Tand Pick zullen onze eerste komische poging, voor het erger of de beste, en een optionele nummer... van de 4 maar. We hebben hard gewerkt om te bouwen van deze site, van nul kennis van webdesign. Met de pr
 • Mannen willen altijd de eerste liefde van een vrouw zijn. Dat is hun onhandige ijdelheid. Vrouwen hebben een subtieler instinct voor dat soort dingen: zij willen de laatste romance van een man zijn.
 • Men always want to be the first love of a woman. That is their clumsy vanity. Women have a more subtle instinct for that sort of thing: they want the last romance of a man.

 • De rol van een gepensioneerd man is er niet langer een te hebben.
 • The role of a retired man there is no longer a.

 • Monogaam huwelijk: een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde ezelin.
 • Monogamous marriage: a donkey punch no twice to the same donkey.
 • Schuld vreet je op, schuld laat je nooit meer los.
  Schuld is het ergste wat over je kan komen.
 • Debt eats you up, debt never let you go.
  Debt is the worst thing about you may come.
 • Als God deze kosmos heeft geschapen, weet hij niets over ons, wij denken alleen dat wij iets over hem weten.
 • If God has created this Cosmos, he knows nothing about us, we just think we know something about him.
 • Wees lief voor je kinderen, want zij zullen je bejaardentehuis kiezen.
  Er is een dubbele zon voor nodig om de bodem van menselijke domheid te verlichten.
 • Be kind to your children, as they will choose your nursing home.
  There is a double Sun to the bottom of human stupidity.
 • Wees lief voor je kinderen, want zij zullen je bejaardentehuis kiezen.
  Er is een dubbele zon voor nodig om de bodem van menselijke domheid te verlichten.Als God deze kosmos heeft geschapen, weet hi
 • Be kind to your children, as they will choose your nursing home.
  There is a double Sun to the bottom of human stupidity. If God has created this Cosmos know hi
 • Wees lief voor je kinderen, want zij zullen je bejaardentehuis kiezen.
 • Be kind to your children, as they will choose your nursing home.
 • heeft geen uitgebreide woordinformatie en komt niet voor in de woordenlijsten die zijn goedgekeurd door de Taalunie.
  Ook op encyclo.nl zijn geen resultaten gevonden voor `gedue`.
 • has no extensive word information and does not appear in the dictionaries that are approved by the Taalunie.
  Also on no results were found for ' gedue encyclo.nl '.
 • Uw Referentie:
 • Your Reference:
 • klant nummer
 • customer number
 • Uw Bestelling van:
 • Your order by:
 • Ben het volmondig met je eens!!!!
 • 'M full agree with you!!!!
 • Please take your action towards that as I mentioned this before and still wrong in your file.
 • Neem uw maatregelen ten aanzien van die, zoals ik al zei dit vóór en nog steeds fout in het bestand.
 • I received your offer (Overlijdensrisicoverzekering), and still mentioned that my nationality is Moroccan and also my wife while our nationality is Egyptians.
 • Ik kreeg uw aanbod (Overlijdensrisicoverzekering), en nog steeds vermeld dat mijn nationaliteit is Marokkaans en ook mijn vrouw, terwijl onze nationaliteit Egyptenaren.
 • Het is een zeer persoonlijk, aangrijpend filmrelaas. Regisseur BarBara Hanlo is bij de vertoning aanwezig.
 • It is a very personal, poignant film narrative. Director BarBara Hanlo is present at the screening.
 • Daar overlijdt Fons Berger op 22 januari 1945 ten gevolge van dysenterie en uitputting. De documentaire over hem is er niet een van dertien in een dozijn
 • There the deceased Fons Berger on January 22, 1945 as a result of dysentery and exhaustion. The documentary about him is there not one of dime a dozen
 • Na wekenlang verhoord te zijn, zetten de Duitsers hem op transport naar kamp Amersfoort
  en vervolgens naar het beruchte concentratiekamp Neuengamme
 • After weeks of questioning, the Germans put him on transport to camp Amersfoort
  and then to the infamous concentration camp Neuengamme
 • Op 28 februari 1944 wordt hij gearresteerd en overgebracht naar Maastricht.
 • On 28 February 1944 he is arrested and transferred to Maastricht.
 • Als koerier geeft hij berichten door, brengt hij Joodse kinderen naar onder- duikadressen en helpt hij bij het transport van neergehaalde geallieerde piloten en ontsnapte krijgsgevangen
 • As a courier, he posts by, he brings Jewish children to under-dive addresses and he helps in the transport of downed allied pilots and escaped prisoners of war
 • Zeventien jaar is hij pas als Fons Berger, oudste zoon in het Venlose burgemeestersgezin Berger, zich in 1942 aanmeldt bij de Landelijke Organisatie tot hulp aan Onderduikers, de L.O.
 • Seventeen years he only when Fons Berger, oldest son in the family Berger, in 1942 Venlo mayors sign in to the national organisation to help to people in hiding, the Lo

 • De documentaire vertelt het beklemmende levensverhaal van Fons Berger, leerling aan het Sint-Thomascollege en een van jongste leden van het verzet in Limburg.
 • The documentary tells the life story of oppressive Fons Berger, a student at the Saint Thomas college and one of the youngest members of the resistance in Limburg.
 • Ryanair take online security very seriously. That’s why we require that you enter your credit/debit card verification number (CVV) or card identification number (CID) for American Express cards before
 • Ryanair online beveiliging zeer serieus nemen. Dat is waarom wij vereist dat u voer je credit/debit kaartverificatienummer (CVV) of card identificatienummer (CID) voor American Express kaarten voor
 • het is een opdrachtje
  "nu je mijn foto geliked hebt heb je de uitdaging aangenomen gelieve een foto zwartwit te plaatsen met titel uitdaging aanvaard,de mensen die jou foto geliked "hebben gelieve de
 • It's a opdrachtje "now you have liked my photo you have the challenge please a picture black and white with title challenge accepted, the people who you liked photo " the Please
 • ne welgemeenden makker
 • NE welgemeenden buddy
 • De kreet der Afrikanen tegen hunne Européesche verdrukkers of tafereel van den slavenhandel
 • The cry of Africans against their oppressors or Européesche scene of the slave trade
 • De kreet der Afrikanen tegen hunne Européesche verdrukkers of tafereel van den slavenhandel
 • De kreet der Afrikanen tegen hunne Européesche verdrukkers van tafereel van den slavenhandel
 • The inside wheels may lift on the inner contact edge of the tire duration extreme cornering.
 • De binnenkant wielen op de binnenste contact rand van de band duur extreme heffen kunnen bochten.
 • Dat kan je ook zien aan de vele kruisingen van de horizontale lijnen met de vork! Het word dus een zenuwachtige tijd! En dat staat dan weer gelijk aan de verandering die ons te wachten staat!
 • You can also see that the many intersections of the horizontal lines with the fork! The word so a nervous time! And that in turn is equal to the change that lies ahead!
 • best suited for maximum acceleration and braking, this set up makes sure a flat contact patch is retained on flat road surfaces.
 • geschikt voor maximale acceleratie en remmen, deze opstelling zorgt ervoor dat wordt een plat contact patch op vlakke wegoppervlakken behouden.
 • administer


 • beheren
 • Regiment of Horse
 • Regiment van paard
 • ET, Het is moeilijke markt deze week! We hebben vandaag de horizontalenlijn van 1.18 3 keer getest! En de 1.18 van de vork 3 keer getest!
 • ET, it's difficult market this week! We have today the horizon languages line of 1.18 tested 3 times! And the 1.18 of the fork 3 times tested!
 • ET, Het is moeilijke markt deze week! We hebben vandaag de horizontalenlijn van 1.18 3 keer getest! En de 1.18 van de vork 3 keer getest! Pfffffff
 • ET, it's difficult market this week! We have today the horizon languages line of 1.18 tested 3 times! And the 1.18 of the fork 3 times tested! Francesca
 • ontvoeren
 • kidnap
 • Schuldhulp, Hulp bij belasting aangiftes, ondersteunen sociaal werkers of deelgebieden

 • Debt help, help with tax returns, social workers or support areas

 • What about art and music?

 • Hoe zit het met kunst en muziek?
 • foundation

 • Stichting

 • How are thee

 • Hoe bent u
 • The roll center of your car will in turn determine how weight will be transferred when cornering and this will have an important effect on handling.
 • De roll-center van uw auto op zijn beurt zal bepalen hoe het gewicht zal worden overgebracht, bochten en dit zal een belangrijk effect hebben op behandeling.
 • thee

 • thee
 • I am related to you

 • Ik ben aan u gerelateerde
 • Camber intake will define how the roll-center of your race car behaves.
 • Camber inname wordt gedefinieerd hoe de roll-center van uw raceauto zich gedraagt.
 • keren
 • times
 • (and a car that behaves erratically).
 • (en een auto die schokkerig).
 • Wil je enkele keren per jaar een nieuwsbrief?
 • Would you like a newsletter several times a year?
 • Having suspension arms that are closer to each other at the wheel side than at the car, will result in camber angles that vary radically
 • Na schorsing wapens die dichter bij elkaar aan de zijkant van het wiel dan aan de auto, zal resulteren in camber hoeken die radicaal verschillen
 • disbalans
 • imbalance
 • Strijk daarna de naadwaarde van de knopenpat al 1 cm om, en daarna nog eens 2,5

  cm. De ingestreken plooi vergemakkelijkt nadien het afwerken van de knopenpat.
 • Then the value of the knopenpat all seam 1 cm to 2.5, and again

  cm. fold the zones facilitates later finishing the knopenpat.
 • doelbewust
 • purposefully
 • VOOR DE VERSIE MET KNOPENPAT:

  Verstevig de knopenpat met vlieseline (H180). Neem hiervoor een strook van 2,5 cm
  breed en strijk deze op de verkeerde kant van het achterpand, op 1 cm van de kant.
 • FOR THE VERSION WITH KNOPENPAT:

  Strengthen the knopenpat with vlieseline (H180). Take a strip of 2.5 cm
  wide and ironing it on the wrong side of back piece, at 1 cm from the side.
 • Verstevig de knopenpat met vlieseline (H180). Neem hiervoor een strook van 2,5 cm

  breed en strijk deze op de verkeerde kant van het achterpand, op 1 cm van de kant.

  Strijk daarna de naadwaarde van d
 • Strengthen the knopenpat with vlieseline (H180). Take a strip of 2.5 cm

  wide and ironing it on the wrong side of back piece, at 1 cm from the side.

  Then the seam value of d
 • the suspension arms should be either parallel or closer to each other on the inside
  (car side) than on the wheel side.
 • de schorsing armen moeten parallel of dichter bij elkaar aan de binnenkant (de kant van de auto) dan aan de kant van het wiel.
 • To us receiving and being satisfied with a full application form and supporting documents showing the above figures
 • Om ons te ontvangen en zijn tevreden met een volledig aanvraagformulier en ondersteunende documenten tonen de bovenstaande cijfers
 • The valuation of the property which we will arrange (fee included in the afore mentioned arrangement fee)
 • De waardering van de woning die we zullen regelen (vergoeding opgenomen in de hiervoor genoemde regeling vergoeding)
 • Ø Capped +1.5% variable rate currently starting at 2.45%.
  This is capped at +1.5% for 10 years meaning that the rate would not exceed 3.95% during the first 10 years of the mortgage.

 • Ø Capped minimaal 1,5% variabele rente momenteel basisgewicht van 2,45%.
  Dit wordt afgetopt op minimaal 1,5% voor 10 jaar, wat betekent dat het tarief zou niet meer bedragen dan 3,95% tijdens de eerste tien jaren van de hypotheek.
 • This product is completely flexible and enables you to pay off lump sums without incurring any redemption penalties.
 • Dit product is volledig flexibel en kunt betalen van forfaitaire bedragen zonder eventuele sancties verlossing.
 • De foto's van de badkamer en de toiletten zoals het er nu uitziet.
  We gaan komende winter renoveren zodat het er volgend jaar nog mooier wordt.
 • The photo's of the bathroom and the toilets as it stands now.
  We're going to renovate this winter so that it is even better next year.
 • A certain amount of camber intake is desirable to maintain the face of the wheel
  parallel to the ground as the car rolls into a corner.
 • Een zekere mate van camber inname is het wenselijk om het gezicht van het wiel parallel aan de grond zoals de auto in een hoek rolt.
 • And that is what will happened with modern Formula 1 cars with zero keel.
 • En dat is wat er gebeurd met moderne Formule1-auto's met nul Kiel.
 • dank je voor uw begrip
 • Thank you for your understanding
 • Op die manier kan je de auto nog eens controleren en ben je zeker
 • That way you can check the car again and are you sure
 • Op die manier kan je de auto nog eens controleren
 • That way you can check the car again
 • dank je wel voor je interesse. Ik zal nog enkele foto's nemen en naar je opsturen. Ik ben niet vertrouwd met Paypal, daarom heb ik liever dat je contant betaald of via mijn bankrekeningnummer. Alvast
 • Thank you so much for your interest. I will still take some photo's and send to you. I'm not familiar with Paypal, that is why I rather get paid in cash or through my bank account number. Already
 • If the
  angle between the arms is considerable, the camber will increase as the suspension is compressed
 • Als de hoek tussen de armen aanzienlijk is, zal de camber toenemen als de schorsing is gecomprimeerd
 • dank je wel voor je interesse. Ik zal nog enkele foto's nemen en naar je opsturen. Ik ben niet vertrouwd met Paypal, daarom heb ik liever dat je contant betaald, zo kan je nog eens de auto bekijken
 • Thank you so much for your interest. I will still take some photo's and send to you. I'm not familiar with Paypal, that is why I rather get paid cash, so you can see the car
 • If the top and bottom suspension arms are parallel, camber will not change as the suspension is compressed.
 • Als de boven- en onderkant schorsing armen parallel, verandert camber niet als de schorsing is gecomprimeerd.
 • dank je wel voor je interesse. Ik zal nog enkele foto's nemen en naar je opsturen. Ik ben niet vertrouwd met Paypal, daarom heb ik liever dat je contant betaald of via mijn bankrekeningnummer.
 • Thank you so much for your interest. I will still take some photo's and send to you. I'm not familiar with Paypal, that is why I rather get paid in cash or through my bank account number.
 • This is determined by the length and angle between the top and bottom suspension arms (or turnbuckles)
 • Dit wordt bepaald door de lengte en de hoek tussen de boven en onderkant schorsing armen (of spanschroeven)
 • Camber intake is the measure of how much the camber angle changes as the suspension is compressed.
 • Camber-inname is de maatregel van hoeveel de camber-hoek verandert als de schorsing is gecomprimeerd.
 • tijdens het betalen kreeg ik een script fout op de website.
  weet zo even niet precies wat. daarom maakte ik mij zorgen over mijn bestelling.
  Maar zoals ik het nu hoor komt het wel goed.
 • during the payment I got a script error on the website.
  not just know exactly what. so I made me care about my order.
  But as I now hear will be fine.
 • put all the disparate parts of your life together into a complete picture, so that you can understand the whole.
 • samen te stellen alle uiteenlopende onderdelen van uw leven in een volledig beeld, zodat u het geheel kan begrijpen.
 • as the position of the tire’s wake can play havoc on how airflow is manipulated over the car, as well as disrupt the properties of the front wing aero structures
 • Als de positie van de band van wake kunt ravage spelen op hoe de luchtstroom over de auto wordt gemanipuleerd, evenals het verstoren van de eigenschappen van de voorvleugel aero structuren
 • Adjusting the camber too much either side of this tested reference can be detrimental to aerodynamic performance
 • Aanpassing van de camber kan teveel aan weerszijden van deze geteste verwijzing schadelijk zijn voor aërodynamische prestaties
 • Dans stimuleert lichaamsbewustzijn en creativiteit. Binnen de therapeutische relatie kunnen mensen zichzelf anders waarnemen en letterlijk en figuurlijk nieuwe bewegingen uitproberen, zowel op een sp
 • Dance encourages body awareness and creativity. Within the therapeutic relationship, people can perceive themselves differently and try out new moves, both literally and figuratively on a sp
 • Om me verder te verdiepen in wat dans en beweging voor de ontwikkeling van mensen kan betekenen volg ik sind 2014 de Master Dance Therapy op Codarts Rotterdam.
  Dans stimuleert lichaamsbewustzijn


 • To me to delve into what dance and movement for the development of humans can mean I follow sind 2014 the Master Dance Therapy on Codarts Rotterdam.
  Dance encourages body awareness
 • Ik was geboeid door de verhalen van oude mensen en zag de weerslag van hun ervaringen op het ouder wordende lichaam. Inmiddels geef ik ook lessen in zorgcentra aan dementerenden.


 • I was enthralled by the stories of old people and saw the impact of their experiences on the aging body. In the meantime, I also give lessons in health care centres to dementia patients.
 • Daarnaast heb ik gewerkt voor kindervoorstellingen en les gegeven in Moderne Dans en Dansimprovisatie aan dansopleidingen als Codarts en brede instellingen als ToBe en SKVR.


 • In addition, I have worked for children's shows and taught modern dance and dance improvisation of dance training as Codarts and wide settings as ToBe and SKVR.
 • Na mijn dansopleiding in Rotterdam heb ik gedanst bij oa De Meekers, Rieks Swarte, Xavier LeRoy en Jerôme Bel, met wie ik tourde over de hele wereld. Daarnaast heb ik gewerkt voor kindervoorstellin


 • After my dance training in Rotterdam I have danced at the Macapagal, Rieks Swarte, Xavier LeRoy and Jérôme Bel, with whom I toured all over the world. In addition, I worked for kindervoorstellin
 • vergroten


 • increase
 • dansbeoefenaar

 • Dance practitioner
 • dansbeofenaar

 • dansbeofenaar
 • Ik wilde ouder wordende dansers een podium geven
 • I wanted to give aging dancers a podium
 • Allereerst dank voor je eerdere contact met ons!

  Hierbij ontvang je ons algemene verhuisbericht.
  En info over de cursus ‘Wijze lessen van je dier’ dit najaar i.s.m. Bets Engel.
 • First of all thanks for your previous contact with us!

  Here you will receive our general announcement of moving.
  And info about the course ' wise lessons of your animal ' i.s.m. Bets this autumn Angel.
 • diploma • Diploma
 • The United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2012-2016 for Suriname is based on a thorough analysis of the national development challenges, and the UNs expertise and strengths in the co
 • De Verenigde Naties ontwikkeling bijstand kader (UNDAF) 2012-2016 voor Suriname is gebaseerd op een grondige analyse van de nationale ontwikkeling uitdagingen, en de UNs expertise en sterke punten in de co
 • groothandel • wholesale
 • belading


 • loading
 • Geachte Michael Birtwistle,
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich hebt geregistreerd op onze website. Is dit onjuist? Beschouw dit bericht dan als niet verzonden.
  Bent u wel de aanvrager, klik dan op
 • Dear Michael Birtwistle, you are receiving this e-mail because you registered on our website. Is this incorrect? Consider this post then as not shipped.
  You are the applicant, click on
 • Goede avond,
  Het pakje is zaterdag afgeleverd en verkeerde in goede staat.
  U heeft het zeer goed verpakt. Wij zijn er blij mee, het is een mooie fles met een mooie inhoud.
 • Good evening, the parcel is delivered Saturday and was in good condition.
  You have the very well packed. We are happy with it, it's a nice bottle with a nice content.
 • werkbegeleidingsinstanties

 • on-the-job-coaching bodies
 • Ja laten we de COE toevoegen, en het is goed om Kevin met wat vreemde talen in aanraking te laten komen. Doen we onze vergaderingen vanaf nu ook in het Nederlands?
 • Yes let's add the COE, and it is good to Kevin with what foreign languages in touch. We do our meetings from now also in Dutch?
 • Maasvlakte
 • Maasvlakte
 • Also available in a handy Grab & Go bag, perfect if you are in a rush, heading to work or just want a treat on the move.
 • Ook verkrijgbaar in een handige Grab & Go tas, perfect bent u in een haast, rubriek om te werken of wil gewoon een traktatie voor onderweg.