From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Fjord scale
 • Fjord schaal
 • Beste gerry,
  Je hebt gereageerd op de advertentie Kenworth onderlosser Siku 3420.
  Hieronder vind je een kopie van je vraag aan de verkoper.
  We hopen dat je snel een antwoord krijgt.
 • Best gerry,
  You have responded to the ad Kenworth hopper Siku 3420.
  Below you can find a copy of your question to the seller.
  We hope you will get a quick answer.

 • Ingen land kjører sitt eget løp under denne invasjonen, for det hele er en politisk agenda som ledes av FN, og som pushes frem av jødene og deres nikkedukker (politikerne).

  Derfor er vi maktesløse
 • Ingen kjører sitt eget løp country under denne invasjonen, for det politisk agenda there and whole sum Lai av FN, og som nikkedukker og deres jødene av pushes frem (politikerne).

  Derfor there vi maktesløse
 • dubbele
 • Double
 • iridescent fairy wings for cosplay
 • iriserende fairy vleugels voor cosplay
 • Ditt paket har skickats via Direct Link/Posten och du kommer att få ett skriftligt meddelande via brev, e-post eller sms med uppgifter om var det kan hämtas. Paketet bör hämtas ut inom 14 dagar, annar
 • Thiss paket har skickats och du kommer att via Direct Link/Post få ett meddelande skriftligt via brev, e-post med uppgifter eller sms to var det can hämtas. Paketet bör hämtas ut inom 14 dagar, Dushyant
 • gelukkig zijn er uitzonderingen
 • Fortunately, there are exceptions
 • Hello,my name is Russell.
 • Hallo, is mijn naam Russell.
 • Hello, I am Russell
 • Hallo, ben ik Russell
 • ONLY IF YOUR THREAD IS DEAD, otherwise leave it, you will place an additional o'ring
 • ALLEEN als uw draad IS DEAD, anders het laat, plaatst u een extra o'ring
 • romantisch graanveld
 • romantic grain field
 • aanwijzen voor voorlopig kroon
 • for provisional Crown
 • premiekeuring van entermerries
 • Premium inspection of enter mares
 • Ik ben er voor je geweest
  in vreugde en in smart
  En nu moet ik je missen
  met veel pijn in mijn hart
 • I am there for you been
  in joy and in smart
  And now I miss you
  with a lot of pain in my heart
 • Ik hoor van velen
  dat dit flauwekul zal zijn
  Waarom jij nu boos bent
  maar toch doet het best wel pijn
 • I hear from many that this baloney will be
  Why you are angry
  yet does it quite pain
 • can also make them sensitive. There are also bleaching strips from crest. I can do all that for you however I would need you to be here . I can order bleaching strips for you and you can give it a try
 • ook kunnen ze gevoelig. Er zijn ook strips van crest bleken. Ik kan dat alles voor u doen maar ik zou moeten u om hier te zijn. Ik kan bestellen bleken strips voor u en u kunt het eens proberen
 • Waren we dan toch geen vrienden?
  Heb ik dan zoveel fout gedaan?
  Wat is dan de reden
  Dat je mij alleen laat staan
 • We were not friends?
  I have so much wrong?
  What is the reason
  That you only let alone me
 • Soms vraag je je af,
  Wat doe ik in vredesnaam fout?
  Er word je zomaar wat kwalijk genomen
  door iemand waar je veel van houd.
 • Sometimes you wonder,
  What on earth am I doing wrong?
  There you become just some resent
  by someone where you have a lot of love.
 • You can have your dentist make some bleaching trays and buy the bleach from him or you can have zoom laswer whitening done. The zoom will make your teeth sensitive temporarily. The bleaching solution
 • U kunt uw tandarts maken sommige bleken trays en het bleekmiddel te kopen van hem of kunt u de zoom laswer whitening gedaan hebben. De zoom zal maken uw tanden gevoelig tijdelijk. Het bleken oplossing
 • Soms vraag je je af
 • Sometimes you wonder
 • Sometimes I feel I've got to
  Run away, I've got to
  Get away from the pain you drive into the heart of me
  The love we share
  Seems to go nowhere
  And I've lost my light
 • Soms voel ik me I heb om te
  Weglopen, I heb om te
  Ontsnap aan de pijn die je in het hart van mij rijdt
  De liefde die wij delen
  Lijkt nergens gaan
  En I hebt verloren mijn licht
 • Sometimes I feel I've got to
  Run away, I've got to
  Get away from the pain you drive into the heart of me
  The love we share
  Seems to go nowhere
 • Soms voel ik me I heb om te
  Weglopen, I heb om te
  Ontsnap aan de pijn die je in het hart van mij rijdt
  De liefde die wij delen
  Lijkt nergens gaan
 • sometimes I feel I got to runaway, i've got to run away
 • Soms voel ik me ik heb runaway, i heb weg te lopen
 • Per tray verkrijgbaar in 9cm 12 stuks, 11cm 10 stuks, 13cm 8 stuks en 15cm 6stuks in verschillende kleuren.
 • Per tray available in 9 cm 12 pieces, 11 cm, 13 cm and 15 cm, 6 pieces 10 pieces 8 pieces in different colors.
 • De Spro dull shad is een handgegoten shad gemaakt van soepel, maar robuust materiaal. De grote schoepstaart voorziet deze softbait van een bijzonder levendige actie.
 • The Spro dull shad is a hand moulded shad made of smoothly but robust material. The great schoeps cake provides a particularly lively this softbait of action.
 • LEARN MORE ABOUT MEYER
  MEYER is one of Europe´s leading specialists for men´s trousers. Founded in 1960 in Waldbröl, in the Bergisches Land region, the family business now enjoys the trust of more th
 • MEER INFORMATIE OVER DE MEYER
  MEYER is een van de toonaangevende specialisten van de Europe´s voor men´s broek. Opgericht in 1960 in Waldbröl, in de Bergisches Land regio, het familiebedrijf nu geniet het vertrouwen van meer th
 • fantasy fairy wings
 • fantasie fee vleugels
 • but the following things wasnt in the package.
 • maar de volgende dingen was niet in het pakket.
 • but the following things wasn't in the package.
 • maar de volgende dingen wasn't in het pakket.
 • but the following things weren't in the package.
 • maar de volgende dingen weren't in het pakket.
 • betrouwbaarste
 • most reliable
 • hierbij de aanbetaling zoals gevraagd als bijlage bijgevoegd
  Graag de bevestiging van de gemaakte boeking
 • the down payment as requested provided in an annex
  Like the confirmation of the booking
 • wind bearing
 • invloed van de wind
 • However, a two-hour cut-off applies to all Grands Prix.
 • Een twee uur durende cut-off geldt echter voor alle Grands Prix.
 • het hoogtepunt van de avond
 • the highlight of the evening
 • Lewis Griffiths zet met zijn hoog ruwe bolster, blanke pit-gehalte een perfecte Johnny neer. Met het beroemde “Nobody puts Baby in a corner” maakt het stel zich uiteindelijk op voor de finale dans: he
 • Lewis Griffiths put with its high Luigi content a perfect Johnny down. With the famous "Nobody puts Baby in a corner" makes the couple end up for the final dance, Hey
 • how go's it...Sunny or rain?
 • Hoe go's het... Sunny of regen?
 • Oh...bijna gemist...van harte gefeliciteerd...en ga zo door...een zonnetje..
 • Oh ... almost missed ... congratulations ... and so on by ... a..
 • Als 15 euro te veel is om bij te dragen, wil je dit dan laten weten? Dan kan ik meedenken voor een oplossing.
  Alvast heel veel bedankt en sowieso tot 28 augustus!

  Lieve groetjes
 • If 15 euros is too much to contribute, would you like to tell this? Then I can contribute ideas for a solution.
  Already very much thanks and anyway to 28 August!

  Dear greetings
 • Ik verwacht dat het vrijgezellenfeest per persoon 15 euro is, naast het persoonlijke cadeau voor Grace. Mocht er geld over blijven dan krijg je dat uiteraard terug op 28 augustus.
 • I expect the bachelorette party is 15 euros per person, in addition to the personal gift for Grace. If there is money left then you get that obviously back on 28 August.
 • We zullen starten met de high tea en het geven van de persoonlijke kadootjes. Vervolgens Hollandse spellen doen. In de middag komen de mannen bij ons aansluiten en gaan wij bbqen
 • We will start with the high tea and giving of personal gifts. Then Dutch games do. In the afternoon, the men join us and we are going to operate the BBQ
 • aanmelding mislukt
 • Login failed
 • Het begint om 12.30, in Leusden (bij de ouders van Grace, voor degene die daar slapen is het dus gemakkelijk vindbaar ;)) Adres: Heggerank 24, 3831WP Leusden
 • It starts at 12:30, in Leusden (at the parents of Grace, for the one who there sleeping is so easily findable;)) address: Heggerank 24, 3831WP Leusden
 • premiekeuring van hengsveulens
 • Premium inspection of Heng foals
 • Ik wil jullie graag nog even laten weten hoe laat en waar het vrijgezellenfeest op zondag 28 augustus is.
 • I would like to let you know what time and where the bachelorette party on Sunday 28 August.
 • aanmelding mislukt keuringrubriek onbekend
 • Logon failed inspection section unknown
 • Gegrilde kippenborst
 • Grilled chicken breast
 • Gegrillte Hähnchenbrust
 • Gegrillte Hähnchenbrust
 • Ik wens jullie alle liefde en Zegen van boven voor elkaar! Jullie zijn prachtig samen!
  Bij deze toast ik graag op jullie Liefde
 • I wish you all the love and blessings from above for each other! You guys are great together!
  At this toast I like on your love
 • Grace is altijd zo positief over jou Ben, ze praat echt dolgelukkig over jou! Ik geniet daar volop van en ben zo gelukkig voor jullie dat jullie elkaar hebben gevonden!
 • Grace is always so positive about you Am, she talks really very happy about you! I enjoy fully and am so happy for you that you have found each other!
 • welke weg je mocht gaan. Je had het niet meteen door maar Ben is ook onderdeel van Gods plan voor jou
 • which way you should go. You had not immediately but am is also part of God's plan for you
 • Ik weet nog dat we met elkaar skypte en dat je vertelde dat je een leuke jongen had ontmoet en je dat eigenlijk niet wilde. Omdat je echt alle tijd aan de opleiding en Jezus wilde geven om te ontdekke
 • I remember that we skypte with each other and that told you that you had met a nice boy and you actually did not want. Because you really wanted to give Jesus all the time to the training and to bite unless asked
 • België. Je was heel enthousiast over de opleiding en ik zag de rust weer bij jou.
 • Belgium. You were very excited about the training and I saw the rest back to you.
 • Ik weet nog goed dat je na jouw studie fotografie in Amsterdam wilde studeren. Je bleef er niet gerust over, je zei tegen mij dit is niet de weg die ik moet gaan. Al gauw werd jou de weg gebaand naar
 • I remember very well that you are after your studying photography in Amsterdam wanted to study. You stayed there not comfortable about, you said to me this is not the way I should go. It quickly became you paved the way to
 • Samen wandelen, zwemmen, winkelen en lekkers eten  Je bent gek op Belgische praline  We kunnen altijd goed met elkaar praten, lachen, bidden en delen!
 • Walking together, swimming, shopping and delicious food   you are fond of Belgian chocolates We can always good to talk to each other, laughing, praying and sharing!
 • om de dingen goed te doen. Overal waar je komt laat je een sprankel van liefde achter!
  Ik ben dankbaar dat jij mijn zusje bent, wij hebben zoveel mooie herinneringen samen.
 • in order to do things right. Everywhere you go you leave a sparkle of love behind!
  I am thankful that you know my little sister, we have so many beautiful memories together.
 • blij toen mama zwanger was, ik wist zeker dat ik een zusje kreeg. En daar was je dan, eindelijk een zusje om mee te spelen. Je bent altijd zo vrolijk en gezellig! Je doet altijd je uiterste best om de
 • happy when mom was pregnant, I was sure I got a little sister. And there it was you then, finally a little sister to play with. You're always so cheerful and fun! You do your very best to always
 • Lieve Ben en Grace,
  Wat een eer om hier te mogen staan en dat ik een toast op jullie huwelijk mag geven!
  Ik weet nog dat ik zes jaar was en een jaar lang elke dag bad om een zusje. Wat was ik reuze
 • Dear Ben and Grace,
  What an honor to be able to be here and that I should give a toast to your wedding!
  I remember when I was six and bath every day for a year to a little sister. What was I giant
 • Extra zomerdata bij YOU L en Online Only
  Voeten in 't gras en laat Spotify maar door je speakertjes knallen! Want deze zomer krijg je bij Online Only 1 GB extra data in Nederland. En bij de YOU L maan
 • Additional summer dates at YOU L and Online Only
  Feet in 't grass and let Spotify but through your ear speakers popping! Because this summer you get at Online Only 1 GB extra data in Netherlands. And at the YOU L Moon
 • Hoping this find you both well. Take Care
 • Deze vondst in de hoop goed je beide. Wees voorzichtig
 • That way, if we need to change our plans, we can do it now
 • Op die manier als we moeten veranderen onze plannen, kunnen we het nu
 • I want to contact my friend and Ellie and Bob before I leave for New Zealand
 • Ik wil contact opnemen met mijn vriend en Ellie en Bob voordat ik vertrek naar Nieuw-Zeeland
 • Could you let as know soon so that we know for sure what days we are staying in Holland?
 • Kunt u laten zoals weet snel zodat wij weten zeker wat dagen verblijven we in Nederland?
 • Are you guys also coming with us too Holland?
 • Jullie ook komen met ons ook Holland?
 • As for Holland, Greg and I are hoping to stay with Ellie and Bob, and a childhood friend of mine
 • Wat Holland hopen Greg en ik te blijven met Ellie en Bob en een jeugdvriend van mij
 • Let us know if you have other suggestions for our time in Spain and France, and what we should book now since we have been told that we are coming at a busy time
 • Laat het ons weten als u andere suggesties voor onze tijd in Spanje en Frankrijk, en wat we nu moeten boeken hebben omdat we te horen gekregen hebben dat we op een drukke tijd komen
 • Are we doing enough or too much in Spain and France
 • Zijn we doen genoeg of te veel in Spanje en Frankrijk
 • So what do you think of the plans?
 • Dus wat denk je van de plannen?
 • We are also looking forward to seeing you guys come 2017
 • We zijn ook kijken uit naar jullie komen van 2017
 • We will provide an update the moment it's back up
 • Wij zorgen voor een update het moment Zijn van back-up
 • We're sorry but the Pokemon Trainer Club service is currently offline so we can't perform any scans. Please follow us on Twitter to get real-time updates on when service is restored. We will provide a
 • We spijt maar de Pokemon Trainer Club-service is momenteel offline zodat we huicheltaal 't scans uitvoeren. Volg ons op Twitter om updates in real time op wanneer de service is hersteld. Wij zorgen voor een
 • afgestudeerd met grootste onderscheiding
 • graduated with highest honor
 • dit zijn technieken die ik toepas
 • These are techniques that I apply
 • potentiële werkgevers
 • potential employers
 • beheerdersechtpaar huis frankrijk
 • management couple Home France
 • 3 of the techniques I use to enhance change, growth, inspiration and peace.
 • 3 van de technieken die ik gebruik om wijzigen, inspiratie, groei en vrede.
 • om rust te vinden
 • in order to find peace
 • zowel werknemers als ondernemers
 • zowel vakbondscodes als ondernemers
 • kailangan mong i-translate sa English
  lopullinen koordinaatit palapeli
  Lo potete trovare in corrispondenza delle coordina
 • kailangan mong i-translate sa English
  ultimate koordinaatit palapeli
  Lo potete trovare in corrispondenza delle coordina • Please connect to your mailbox using your Web browser and rename those folders. Once renamed, those folders will be displayed in your IMAP e-mail application correctly. • Gelieve verbinding met uw postvak via de webbrowser en de naam van deze mappen wijzigen. Zodra gewijzigd, zal deze mappen worden weergegeven in uw IMAP-e-mailtoepassing correct.


 • Folders with these names can't be downloaded by your IMAP e-mail program.
  Notes
 • Mappen met deze namen huicheltaal 't door uw IMAP-e-mailprogramma worden gedownload.
  Notities
 • a covered entity
 • een overdekte entiteit
 • Ma is getroffen door blaasontsteking. Vnv aanvang kuur. Redelijk aanspreekbaar. Ze was blij dat Jochem en ik waren.

  groet, holger
 • MA is affected by bladder infection. VNV starting treatment. Reasonably approachable. She was happy that Jochem and I were.

  regards, holger
 • Kortom en om open en eerlijk te blijven: voor de ontwikkeling van buckets in zijn algemeenheid bevelen wij deze CPT tests aan, maar op het ontwerp van de AOWF buckets zal het weinig invloed hebben.
 • In short and to be open and honest to stay: for the development of buckets in general we recommend this CPT tests, but on the design of the AOWF buckets will have little influence.
 • ook niet echt een grote winst.wandhoogte, ook ni
 • also not really a big profit. wall height, also ni
 • Het zou wél een positieve invloed kunnen hebben op de berekeningen aangaande soil plug heave in de paal (het omhoogkomen van de grond in de paal), maar dit scheelt wellicht 5 – 10cm wandhoogte, ook ni
 • It would be a positive impact on the calculations on soil plug heave into the pole (the uprising of the ground into the pole), but this saves may be 5 – 10 cm wall height, also ni
 • capaciteit zal dus met name toch moeten komen uit de klei, waarvan de impact door de suction installation klein wordt geacht.
 • capacity will be so in particular still have to come out of the clay, whose impact is considered small by the suction installation.
 • Het Huis dient netjes achter gelaten te worden
 • The House must be left tidy
 • de added value voor de AOWF suction buckets marginaal is: de zandlaag is sowieso al niet zo sterk, dus het behouden van een beperkte sterkte zal geen grote impact hebben op het ontwerp, en de capacite
 • the added value for the AOWF suction buckets is marginal: the sand layer is already not as strong, so maintain a limited strength will have no major impact on the design, and the capacity
 • doordat mijn huisgenoot en ik ons appartement in Antwerpen ook verhuren en dit ons erg bevalt.
 • because my roommate and I also rent our apartment in Antwerp and this us very like it.
 • daar op dit moment en staat mijn huisje achter het huis van mijn ouders leeg. Ik ben in contact gekomen met air bnb doordat mijn huisgenoot en ik ons appartement in Antwerpen ook verhuren en dit ons
 • there right now and is my little house behind my parent's House empty. I am in contact with air bnb because my roommate and I also rent our apartment in Antwerp and this us
 • Ik ben Caroline een student aan de Universiteit Antwerpen. Omdat ik in Antwerpen studeer woon ik daar op dit moment en staat mijn huisje achter het huis van mijn ouders leeg. Ik ben in contact gekomen
 • I'm Caroline a student at the University of Antwerp. Because I study in Antwerp, I live there right now and is my little house behind my parent's House empty. I am in contact
 • We hebben dit echter intern nog goed doorgesproken en hoewel wij van mening zijn dat bovenstaand voor groot belang is voor de verdere ontwikkeling van suction buckets als fundatie, zien wij ook in dat
 • We have discussed this internally, however, still good and although we believe that the above is very important for the further development of suction buckets as Foundation, we see also in that
 • As a lifestyle and career coach, I aim to encourage as many people as possible to stand at the helm of their life and career, in order to discover their true essence and experience a mental, emotional
 • Als een levensstijl en carrière coach doel ik te stimuleren zo veel mogelijk te staan aan het roer van hun leven en carrière, om hun ware essentie Ontdek en ervaar een mentale, emotionele
 • to compell
 • naar compell
 • to
  breach
 • te schenden
 • In the current study it is not known whether the treatment effect found was due to training the local stability system or from training more general stabilization strategies.
 • In de huidige studie is het niet bekend of het effect van de behandeling gevonden was toe te schrijven aan de opleiding van de plaatselijke stabiliteit systeem of van de opleiding van meer algemene stabilisatie strategieën.
 • I speak Dutch. I am Dutch.
 • Ik spreek Nederlands. Ik ben Nederlands.


 • Programma Aangifte vennootschapsbelasting 2015
 • Program corporate tax return 2015
 • Vanaf 2015 zijn telecommunicatiediensten, radio- en televisie-uitzendingen en elektronische-diensten in de EU belast in het land van de consument. Biedt u deze diensten in EU-landen aan? Dan hoeft u n
 • Starting from 2015 are telecommunications services, radio and television broadcasting and electronic services in the EU taxed in the country of the consumer. Offers you this services in EU countries? Then you do n