From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • 19) Vang het eerste deeg op in een recipient alvorens de deegtank te koppelen aan de verdeelmachine.
 • 19) Catch the first dough in a recipient before connecting the dough tank to the distribution machine.
 • A Sucker
 • Een
 • For the sake of brevity, I refer you to the legal English translation of the attached notarial deed.
 • Omwille van de beknoptheid verwijs ik u naar de juridische Engelse vertaling van de bijgevoegde notariële akte.
 • Setting on the short stroke may accomodate the present cylinder in the well if the barrel length is not sufficient to allow clearing of the long stroke
 • Instelling op de korte slag kan de huidige cilinder in de put plaatsen als de looplengte niet voldoende is om de lange slag te kunnen wissen
 • PROBLEEM : gekleurde schepjes liggen op elkaar
 • PROBLEM : coloured scoops are on top of each other
 • onderscheidend
 • distinctive
 • schrijfrechten
 • Write permissions
 • moreover this research paper aims to require insight into the nutritional assessment of fail elderly after hospitalization
 • bovendien beoogt dit onderzoeksdocument inzicht te vragen in de voedingswaardebeoordeling van falende ouderen na ziekenhuisopname
 • bewijs
 • proof
 • registratie
 • registration
 • to the wallet system upgrade, we cannot refund to klarna, we recommend that you pay the klarna bill by yourself.
  You can use the balance of the wallet in future purchases or we can help you withdraw
 • aan de upgrade van het portemonneesysteem, kunnen we niet terugbetalen aan klarna, we raden u aan de klarna-factuur zelf te betalen.
  U kunt het saldo van de portemonnee gebruiken bij toekomstige aankopen of wij kunnen u helpen bij het opnemen
 • 23) Nadat alle deegstralen goed lopen zet je de schakelaar terug naar het midden en de hoofdpomp af
 • 23) After all dough jets run smoothly, turn the switch back to the center and the main pump
 • Man moet mag zijn
 • Man must be may
 • 44) Indien de wafels niet in het midden op het ijzer liggen kun je dit aanpassen door de sensor naar de juiste richting te schuiven. Dit bevind zich aan de achterzijde van de verdeelmachine.
 • 44) If the waffles are not in the middle of the iron, you can adjust this by sliding the sensor in the right direction. This is located at the rear of the distribution machine.
 • Dis wak wou
 • Dis wak wanted
 • https://www.google.com/amp/s/www.nu.nl/nucheckt/4784391/nucheckt-kunnen-rothschilds-elke-aardbewoner-70-miljoen-dollar-schenken.amp
 • https://www.google.com/amp/s/www.nu.nl/nucheckt/4784391/nucheckt-kunnen-rothschilds-elke-aardbewoner-70-miljoen-dollar-schenken.amp
 • Goedemorgen, u heeft donderdag een afspraak met mijn collega Yvonne. Kunt u een halfuur eerder komen? Om 15:30? Groetjes Linda,
 • Good morning, you have an appointment with my colleague Yvonne on Thursday. Can you come half an hour early? At 3:30? Greetings Linda,
 • pudding
 • pudding
 • slaughtered
 • Geslacht
 • open spreekuur
 • open consultation hour
 • tempest
 • storm
 • Days gone by
 • Vervlogen dagen
 • Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost- en West-Indiën, mitsgaders andere gewesten, ter eerster ontdekking en soo vervolgens van verscheyde volkeren, meerendeels doo
 • Naaukeurige versameling of the most memorable sea and land-reysen after east and west Indies, provided that other regions, first discovered and so then of shifted peoples, meerendeels doo
 • Heren,

  Vandaag heeft inspectie-SZW de locatie Elsloo bezocht voor de boeteaanzegging betreffende het “Lost Time Incident” van 18 juni jongsleden.
  Hierbij heb ik de organisatie vertegenwoordigd in naa
 • gentlemen

  Today, inspectorate-SZW visited the Elsloo location for the penalty notice regarding the "Lost Time Incident" of 18 June.
  I hereby represented the organization in naa
 • affiliated
 • aangesloten
 • wauw dat was een lange tijd geleden! Blueprint dagen!
 • wow that was a long time ago! Blueprint days!
 • to approve a proposed project to draft and or amend national ordinance and the associated national decree to address developments in passenger transport based on socio-economic developments.
 • goedkeuring van een voorgesteld project tot ontwerp en of wijziging van de nationale verordening en het bijbehorende nationale decreet om de ontwikkelingen in het personenvervoer aan te pakken op basis van sociaal-economische ontwikkelingen.
 • Kuiten
 • Calves
 • Work/Residence
 • Werk/Woonplaats
 • mijn bloedresultaten behaalde de grenswaarde volgens mijn dokter
 • My blood results reached the limit according to my doctor
 • de resultaten behaalde de grenswaarde volgens mijn dokter
 • the results reached the limit value according to my doctor
 • Plafond
 • ceiling
 • Wrecked
 • Vergaan
 • restlevensduur
 • residual life
 • Valgewichtdeflectiemetingen kunnen worden gebruikt in alle fasen van de levensduur van een verhardingsconstructie
 • Fall weight reflection measurements can be used at all stages of the life of a hardening structure
 • zo, die Miro wil nederlands praten? Kan ie 't krijgen ook
 • So, this Miro wants to speak Dutch? Can he 't get it too
 • Life is a multiple choice test with no model answer ..
  #translation_challenge
 • Het leven is een meerkeuzetest zonder modelantwoord..
  #translation_challenge
 • op rekening bestellen
 • order on account
 • I don\'t want a fairy tale. I want a real moment. So kiss me when you\'re up in flames and about to burst. Kiss me when the tears are doing all the work.
 • Ik wil geen sprookje. Ik wil een echt moment. Kus me als je in vlammen opgaat en op het punt staat te barsten. Kus me als de tranen al het werk doen.
 • Kiss me mid sentence because my lips were moving, and you were jealous of the air beacause they weren't moving on yours. Don't read up on old fairy tales I don't want a fairy tale. I want a real momen
 • Kus me halverwege de zin omdat mijn lippen bewogen, en je was jaloers op de lucht omdat ze niet op de jouwe bewogen. Lees geen oude sprookjes, ik wil geen sprookje. Ik wil een echte moeder.
 • Don't kiss me during the fireworks. Kiss me after and give everyone else something to look at once chaos has passed. Don't kiss me when you don't know what else to say, kiss me when that's all that ne
 • Kus me niet tijdens het vuurwerk. Kus me daarna en geef iedereen iets om naar te kijken als de chaos voorbij is. Kus me niet als je niet weet wat je anders moet zeggen, kus me als dat alles is wat ne
 • De afmetingen die u mij gegeven hebt zijn dat de afmetingen van de deur zelf of van de muur openingen?
 • The dimensions you have given me are that the dimensions of the door itself or of the wall openings?
 • the head
 • het hoofd
 • het kop
 • the head
 • de kop
 • the head
 • kop
 • head
 • We zullen de schilder dit laten oplossen.
  Hij staat gepland op 18 augustus.
 • We'll have the painter take this out.
  It is scheduled for August 18.
 • verhoging
 • increase
 • risicovol gedrag
 • risky behaviour
 • Hartelijk dank voor de getekende overeenkomst.
  Wij hebben de rekening aangepast en een wereldpas voor u aangevraagd zodra u deze heeft ontvangen kunt u over de rekening beschikken.
 • Thank you very much for the agreement signed.
  We have adjusted the account and requested a world pass for you once you have received it you can have the account.
 • sanitize
 • Sanitize
 • sitting on a fence that is a dangerous course
 • zittend op een hek dat een gevaarlijke baan is
 • Don't forget the hardened'shim' washer at base before assembly as seen many with it missing and lockwire the grease nipple in place once you spun the eccentric bush to get correct 'end play' again loc
 • Vergeet niet de geharde 'shim' wasmachine aan de basis voor de montage zoals velen gezien met het ontbreekt en lockwire de vetnippel op zijn plaats zodra je de excentrische struik gesponnen om de juiste 'end play' weer loc
 • Minder ernstige en lichte hearted. Het verwijderen zich aan Canada was een goed avontuur voor papa, maar het was te afgelegen voor de familie om in dicht contact te blijven.
 • Less severe and light hearted. Deleting himself to Canada was a good adventure for Dad, but it was too remote for the family to stay in close contact.
 • Ik heb gelukkig geheugen van de tijd die wij samen in Holland bij Oom Cor & doorbrachten; Tante Coby\' s verjaardagspartij. U bent dad\' s oudere broer maar op heel wat manieren u veel jonger bent in u
 • I have a happy memory of the time we spent together in Holland at Uncle Cor & Amp; Aunt Coby's birthday party. You're Dad's older brother but in a lot of ways you're much younger in you
 • Keldonkse molen - Korenmolen De Hoop
 • Keldonkse mill - Korenmolen De Hoop
 • Beste Oom Piet: Ik gebruik een vertaal geroepen programma babelfish zodat hoop ik alles uit in orde komt. Ik ben droevig om te horen dat u niet goed bent. Mijn hart gaat aan u uit. Ik hoop dat u co
 • Dear Uncle Piet: I use a translation called program babelfish so I hope everything will work out. I'm sad to hear you're not good. My heart goes out to you. I hope you'll co-ord
 • Rustige zondag
 • Quiet Sunday
 • andere
 • other
 • Choose my best side
 • Kies mijn beste kant
 • Black Knight
 • Zwarte Ridder
 • Evidence supports daily high-volume saline irrigation with
  topical corticosteroid therapy as a first-line therapy for chronic sinusitis. A short course of
  systemic corticosteroids (1-3 weeks), short c
 • Bewijs ondersteunt dagelijkse zoutoplossingsirrigatie met
  topische corticosteroïdtherapie als eerstelijnstherapie voor chronische sinusitis. Een korte cursus van
  systemische corticosteroïden (1-3 weken), kort c
 • Twenty-nine studies met inclusion criteria: 12 meta-analyses (>60 RCTs), 13
  systematic reviews, and 4 RCTs that were not included in any of the meta-analyses. Saline
  irrigation improved symptom score
 • Negenentwintig studies voldeden aan inclusiecriteria: 12 meta-analyses (>60 RCT's), 13
  systematische reviews, en 4 RCT's die niet in een van de meta-analyses waren opgenomen. Saline
  irrigatie verbeterde symptoomscore
 • have you seen your bellybutton today?
 • Heb je je navel vandaag gezien?
 • Geef mij de erwten.
 • Give me the peas.
 • Naakt
 • naked
 • gekruist
 • crossed
 • vingers gekruist
 • fingers crossed
 • Duimen
 • thumbs
 • so
 • dus
 • installen openen
 • open installs
 • Unfreundlicher Verkäufer, der erst nach mehrmaligem auffordern liefert
 • Unfreundlicher Verkäufer, der erst nach mehrmaligem auffordern loves
 • Een zonnebloemgroet uit een bewolkt Frankrijk.
 • A sunflower greeting from a cloudy France.
 • bacterial, viral and fungal skin infections
 • bacteriële, virale en schimmelinfecties
 • Eczema has the highest effect on disability-associated life years for patients with skin diseases worldwide
 • Eczeem heeft wereldwijd het hoogste effect op invaliditeitsgerelateerde levensjaren voor patiënten met huidziekten
 • Hondenweer
 • Very bad weather
 • Stilte voor geburen stuur mij
 • Silence for neighbors send me
 • I will try my best to learn some Dutch
 • Ik zal mijn best doen om wat Nederlands te leren
 • bad and ugly
 • slecht en lelijk
 • De nacht van de dood, is de dageraad van de geest.
 • The night of death is the dawn of the spirit.
 • Draai richting van de deuren
 • Turn direction of the doors
 • Foot
 • Foot
 • Diagnose: Meningeale opladning primært svarende til cerebellums overflade - karcinomatos es us pekt.
  Diskrete følger efter tidligere lakunær infarktforandring i pons.
 • Diagnosis: Meningeale opladning primært svarende til cerebellums overflade - karcinomatos es us pekt.
  Diskrete følger efter tidligere lakunær infarktforandring i pons.
 • Je hebt het volgende geüpload naar
 • You uploaded the following to
 • De bosrijke omgeving leent zich uitstekend voor een prachtige wandeling. Hoogtepunt is ongetwijfeld de ‘Pyramide van Austerlitz’, gelegen op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug en in 1804 gebo
 • The wooded area is ideal for a beautiful walk. The highlight is undoubtedly the 'Pyramid of Austerlitz', located at the highest point of the Utrechtse Heuvelrug and built in 1804
 • Wat in het vat zit, verzuurt niet.
 • What's in the barrel doesn't sour.
 • some people get a cheap laugh breaking up the speed limit
 • sommige mensen krijgen een goedkope lach door de snelheidslimiet te doorbreken
 • Ruisdaalstraat
 • Ruisdaal Street
 • Glanderbrug mes in je rug
 • Glander bridge knife in your back
 • question
 • vraag
 • zien door een spinnenweb hoornvlies
 • see through a spider's web cornea
 • Bare feet, Sally haar
 • Blote voeten, Sally haar
 • Bare feest, Sally haar
 • Naakt feest, Sally haar
 • Gelieve kennis te nemen van het document in bijlage.  Werkwijze voor de vrijgave van de voorbehouden gelden voor de werken aan de woning

  - U bezorgt ons de te betalen facturen via de interactie
 • Please read the document attached.

  Method for the release of the reserved funds for the works on the house

  - You provide us with the invoices to be paid via the interaction
 • خدمة اسعافات تكون قبل مرور ساعتين من استلام الرسالة وان تم التاخير يكون هناك غرامة
 • خدمة اسعافات تكون قبل مرور ساعتين من استلام الرسالة وان تم التاخير يكون هناك غرامة
 • Hasst
 • Hasst
 • Sleep apnea
 • slaapapneu
 • and maybe belgium): votre clavier est erron� (
 • and maybe belgium): votre clavier est erron (
 • Hoffmeister van de hertog van Gelre in 1465, adviseur en erfelijke kamerheer van der hartog van Kleef
 • Hoffmeister of the Duke of Gelre in 1465, advisor and hereditary chamberlain van der hartog van Kleef
 • Teerlinck
 • Tarlinck