From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Kan je alstublieft de plastic kap terugplaatsen voordat het gaat regenen? Deze ligt achter in de wagen
 • Can you please put the plastic cover back in before it rains? This is in the back of the car
 • Opklapbed
 • Rollaway bed
 • Happy Birthday young lady!
  Have a wonderful time!
 • Gelukkige verjaardag jongedame!
  Veel plezier!
 • Fiets- en fitnessregeling
 • Cycling and fitness control
 • Een aanvulling op mijn eerdere mail van vandaag.
  Er bleek een foutje te zitten in een hole, dank voor de oplettende lezer, deze is in de aangehangen versie rechtgetrokken.

  Daarnaast nog een mededelin
 • An addition to my earlier mail today.
  There appeared to be a mistake in a hole, thanks for the attentive reader, this has been corrected in the attached version.

  In addition, a mededelin
 • Really, this is one of the best presented in my 7 years as a reviewer. Best of luck!
 • Echt, dit is een van de beste gepresenteerd in mijn 7 jaar als recensent. Veel succes!
 • A well considered and presented protocol
 • Een weloverwogen en gepresenteerd protocol
 • call it hope
 • call it hope
 • tof geep
 • cool geep
 • je bent lief
 • you are sweet
 • ik zal je Misson
 • I'll miss you
 • Somewhat less investigated are the correlates of—and consequences associated with—this small group of persons who are simultaneously perpetrators and victims of bullying, commonly referred to as bully
 • Iets minder onderzocht zijn de correlaten van - en de gevolgen van - deze kleine groep personen die tegelijkertijd daders en slachtoffers van pesten zijn, gewoonlijk pestkop genoemd
 • CORRECTIE OFFERTE, er was een fout geslopen in de afmetingen, maar deze is nu de juiste.
 • CORRECTION QUOTE, there was an error in the dimensions, but this one is now the correct one.
 • goedemorgen,

  de order is doorgezet en het transport is geregeld bij onze planning.
 • Good morning

  The order has been continued and the transport has been arranged in our planning.
 • Wonderful Wonderful Copenhagen
 • Prachtig prachtig Kopenhagen
 • Goedemiddag Stefanie,

  zie bijlage voor de offerte, na akkoord verzend ik het meubel.
 • Good afternoon Stefanie,

  see attachment for the quotation, after approval I will send the furniture.
 • Dear Rene and Bea
  We hope all is good with you and hope you have a wonderful Christmas and 2024.
  I had a bad year with two lots of surgery but all is fine. now
 • Beste Rene en Bea
  We hopen dat alles goed met je gaat en hopen dat je een prachtige kerst en 2024 hebt.
  Ik heb een slecht jaar gehad met twee operaties maar alles is in orde. nu
 • Ik ga er van uit dat ze bij jullie bekend zijn, in ons systeem slaan we alles gezamelijk op
 • I assume that they are known to you, in our system we store everything together
 • Omelette
 • Omelet
 • happy birthday, you old lady
 • Gelukkige verjaardag, je oude dame
 • Unable to bind data
 • Kan geen gegevens binden
 • Bij het indienen van de oorspronkelijke aangifte
 • When submitting the original declaration
 • fooi geven
 • Tipping
 • Im so bored right now
 • Ik verveel me nu zo
 • I am in nederland almost nine months . Nederland culture ,weather are so hard to adopt
 • Ik ben bijna negen maanden in Nederland. Nederland cultuur, weer zijn zo moeilijk te adopteren
 • I was born and raised in somalia.
 • Ik ben geboren en getogen in Somalië.
 • I am mahdi
 • Ik ben mahdi
 • Dispute charges from your bank account
 • Kosten van uw bankrekening betwisten
 • lets see how this works
 • Laten we eens kijken hoe dit werkt
 • Er is een aansluitpunt met tussenmeter. Dat is destijds bij iedere plek aangelegd. Vanaf die tussenmeter moet er nog wel een aparte autospecifieke lader worden aangelegd. Wij hebben een tesla wallchar
 • There is a connection point with intermediate meter. That was installed at every place at the time. From that intermediate meter, a separate car-specific charger still needs to be installed. We have a tesla wallchar
 • In dit rapport staan details van alle SurePower-batterijen die ooit in het systeem zijn geregistreerd.
 • This report details all SurePower batteries ever registered in the system.
 • SurePower-activa
 • SurePower Assets
 • flavourings for beverages [essential oils]; cake flavourings [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; non-medicated lotions; bath foam; flower perfumes (bases for -); cotton sticks for cos
 • aroma's voor dranken [etherische oliën]; cakearoma's [etherische oliën]; samentrekkende middelen voor cosmetische doeleinden; niet-medicinale lotions; badschuim; bloemparfums (basis voor -); Wattenstaafjes voor COS
 • AED 3 batterijpakket-activa
 • AED 3 battery pack assets
 • Daags na Prinsjesdag organiseerde VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam het grote miljoenen ontbijt. Onder leiding van journalist Martijn de Greve werden de consequenties van de miljoenennota doorgenomen.
 • The day after Prinsjesdag, VNO-NCW Metropolitan Area Amsterdam organized the large millions of breakfasts. Under the leadership of journalist Martijn de Greve, the consequences of the multimillion-dollar bill were discussed.
 • pray without stopping
 • Bid zonder te stoppen
 • pray always
 • Bid altijd
 • pray forever
 • Bid voor altijd
 • pray without ceasing
 • Bid zonder ophouden
 • Het pakket wordt versneld verzonden dus zal eind deze week bij jullie aankomen. Bijgaand de link om het pakket te traceren.
  Succes met de testen!
 • The package will be shipped faster so will arrive at you at the end of this week. Enclosed the link to trace the package.
  Good luck with the tests!
 • Blijkt dat ik niet helemaal gelijk had, het pakket is vandaag verzonden ter attentie van Alana. Brad Getsfred staat altijd vermeld op de pakketten in verband met import in Amerika.
  Het pakket wordt ve
 • Turns out I wasn't quite right, the package was sent today to Alana's attention. Brad Getsfred is always listed on the packages related to import into America.
  The package is
 • perfume water; ammonia [volatile alkali] [detergent]; aloe vera preparations for cosmetic purposes; amber [perfume]; starch glaze for laundry purposes; fabric softeners for laundry use; aromatics [ess
 • parfum water; ammoniak [vluchtige alkali] [wasmiddel]; aloë vera-preparaten voor cosmetische doeleinden; amber [parfum]; zetmeelglazuur voor wasdoeleinden; wasverzachters voor wasgoedgebruik; Aromaten [ESS
 • Class 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; polishing preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; eau de cologne; lavender water; pe
 • Klasse 3: bleekmiddelen en andere stoffen voor wasgoed; polijstpreparaten; Zeep; parfumerie, etherische oliën, cosmetica, haarlotions; dentifrices; eau de cologne; lavendel water; Pe
 • and how do you like it
 • en hoe bevalt het
 • Ulven min, ilden min, oh hvordan sjelen min roper ut for deg. Et rungende hyl møttes til gjengjeld. Ikke bare alfaen min, men partneren min, kameraten min.
 • Ulven min, ilden min, oh hvordan sjelen min roper ut for deg. Et rungende hyl møttes til gjengjeld. I bare alphas min, men mate min, comrades min.
 • When and where can I pick it up?
 • Wanneer en waar kan ik het ophalen?
 • Als jouw antwoord ja is, wat is jouw geslacht?
 • If your answer is yes, what is your gender?
 • Vind je het prettig om ons te vertellen hoe je jouw geslacht omschrijft?
 • Would you like to tell us how you describe your gender?
 • Excellent, Thank you!
 • Uitstekend, bedankt!
 • old
 • Old
 • Dank u wel en prettig weekend!
 • Thank you and have a nice weekend!
 • Schenk de sausage In een pan
 • Pour the sausage into a pan
 • Kind ook genoemd: Geertruij.
 • Child also called: Geertruij.
 • Gefeliciteerd met jouw verjaardag!
 • Happy birthday!
 • Uitlokken
 • Provoke
 • Monatig, Es liegt auf diesen Niveaus eines Kindes.
 • Monatig, Es liegt auf diesen Niveaus eines Kindes.
 • Honey badger
 • Honingdas
 • Honey badger
 • Honey badger
 • While ready to settle down
 • Terwijl je klaar bent om te settelen
 • exit
 • uitgang
 • bazooka
 • bazooka
 • visitor
 • bezoeker
 • Trouser
 • Broek
 • I slammed my penis in the car door.
 • Ik sloeg mijn penis in de autodeur.
 • Zeedijk
 • Seawall
 • Big umbrella
 • Grote paraplu
 • Big turnip
 • Grote raap
 • roerdomp
 • bittern
 • oke dan zal het goed zijn. ik vond het vreemd vandaar de melding. dan kan ik dit loslaten en genieten van eset. bedankt voor info en advies
 • okay then it will be good. I thought it was strange hence the notification. Then I can let this go and enjoy ESET. thanks for info and advice
 • bij installeren eset kreeg ik de melding dat uw code eset bij een ander account hoort kit[email protected] en dat ik verwijdert kon worden van dat account
 • When installing ESET, I received the message that your ESET code belongs to another account k[email protected] and that I could be removed from that account
 • Happy birthday Joyce, you leather clad motorcycle riding change manager
 • Gelukkige verjaardag Joyce, je in leer geklede motorrijden change manager
 • Happy birthday Joyce, you motorcycling star
 • Gelukkige verjaardag Joyce, jij motorster
 • Happy birthday Joyce, you motorcycling woman
 • Gelukkige verjaardag Joyce, jij motorrijdende vrouw
 • that`s what happened, why would i make that up
 • Dat is wat er gebeurde, waarom zou ik dat verzinnen
 • I didn`t invent anything, everything i have found out is true, i measured the disks again, they might be 246mm, but the wheelhub is also from the 238mm 1.2 brakes, just like the control arms, there is
 • Ik heb niets uitgevonden, alles wat ik heb ontdekt is waar, ik heb de schijven opnieuw gemeten, ze zijn misschien 246mm, maar de wielnaaf is ook van de 238mm 1.2 remmen, net als de bedieningsarmen, is er
 • instellen
 • set
 • Nudism
 • Nudisme
 • Vanwege verlof ben ik tot 2-10 niet bereikbaar. Uw mail wordt in de tussentijd beperkt gelezen of doorgestuurd. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met het algemene nummer van VDE (0492-747500
 • Due to leave, I am not available until 2-10. In the meantime, your e-mail will be read or forwarded to a limited extent. For urgent matters you can contact the general number of VDE (0492-747500
 • Book
 • Book
 • Airco die om de 2 uur door een timer uit gaat, middernacht moet je 4 keer opstaan om deze aan te zetten omdat het bloedheet wordt.
  Huis is grondig aan een renovatie toe, oude bedden, douches die niet
 • Air conditioning that goes out every 2 hours by a timer, midnight you have to get up 4 times to turn it on because it gets very hot.
  House is in need of a thorough renovation, old beds, showers that are not
 • Mit dem winde
 • Mit dem winde
 • U heeft al een account bij onze site. Ga naar www.xxxgamesnetwork.com om in te loggen.
 • You already have an account with our site. Go to www.xxxgamesnetwork.com to log in.
 • Waar kan ik de bijzondere dieren vinden?
 • Where can I find the special animals?
 • anglerfish skeleton
 • zeeduivel skelet
 • the only kind of bread my inner body tolerates well is sourdough bread.
 • Het enige soort brood dat mijn innerlijke lichaam goed verdraagt is zuurdesembrood.
 • Het enige soort brood dat mijn maag goed verdraagt is zuurdesembrood
 • The only kind of bread that my stomach tolerates well is sourdough bread
 • the only kind of bread my stomach handles well is sourdough bread
 • Het enige soort brood waar mijn maag goed mee omgaat is zuurdesembrood
 • alvast bedankt voor het reageren
 • Thanks in advance for responding
 • in afwachting van uw reactie
 • awaiting your response
 • evident
 • evident
 • That's what I think too.
 • Dat vind ik ook.
 • Dat is wat ik ook denk.
 • That's what I think too.
 • in de basis is het hetzelfde principe
 • Basically, it's the same principle
 • The Fare column is skewed, so taking the natural log will make it more even
 • De kolom Tarief is scheef, dus het nemen van het natuurlijke logboek zal het gelijkmatiger maken
 • If you can install it, you did not need to download it again.
  It sounds like a possible graphics error.
 • Als u het kunt installeren, hoeft u het niet opnieuw te downloaden.
  Het klinkt als een mogelijke grafische fout.
 • If you can install it, you didn\\\'t need to download it again.
  It sounds like a possible graphics error.
 • Als u het kunt installeren, hoeft u het niet opnieuw te downloaden.
  Het klinkt als een mogelijke grafische fout.
 • If you can install it, you didn\'t need to download it again.
  graphics error.
 • Als u het kunt installeren, hoeft u het niet opnieuw te downloaden.
  grafische fout.
 • Zonde, ik had het wel geweten!
 • A shame, I would have known!
 • in dezelfe ruimte verkeren als schotten? nee bedankt (zou wel geinig zijn om te doen eerlijk maar ik zou eten koken vanavond dus kan niet)
 • Being in the same room as bulkheads? no thanks (would be funny to do honestly but I would cook dinner tonight so can't)
 • Gast dat zijn top notch fans, lekker in een pub kijken die pot en hopen dat er wat gekke Schotten waren die geen kaartje konden bemachtigen
 • Dude that's top notch fans, snuggle up in a pub watching that pot and hoping there were some crazy Scots who couldn't get a ticket