From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Uit de controle is gebleken dat u door rood bent gereden.
  Hiervoor hanteren wij een minnelijke schikking van ¬ 547,63 (inclusief administratiekosten).
  Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht
 • From the verification that you are driven by red.
  To do this, we use a amicable settlement of € 547.63 (including administration costs).
  We have often invited
 • De leukste en kortste Mattheus Passion op zakformaat! Voor iedereen voor wie dit meesterwerk nog een groot mysterie is en voor iedereen die hem al vaker heeft gehoord. Met Henk Zwart (tekst, zang), Sa
 • De Le nl kortste Mattheus Passion op zakformaat! Voor iedereen voor wie dit meesterwerk nog een groot mysterie is nl voor iedereen die hem al vaker heeft gehoord. Ontmoette Henk Zwart (tekst, zang), Sa
 • Geachte heer / Mevrouw

  U ontvangt deze e-mail omdat uit onze administratie is gebleken dat u een openstaande bedrag heeft staan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift.
  Uit de controle is g
 • Dear Sir/Madam

  You are receiving this email because our records showed that you has a outstanding amount due to violating a traffic law.
  The audit is g
 • het allerbeste en jullie zijn steeds welkom
 • all the best and you are always welcome
 • het allerbeste
 • the very best
 • veel beterschap
 • a speedy recovery
 • horrible coughs
 • vreselijke hoest
 • ik verneem dat jullie wat problemen hebben
 • I understand that you have some problems
 • ik verneem dat jullie wat problemen hadden
 • I understand that you had some problems
 • wij zullen blij zijn met jullie aanwezigheid
 • We will be delighted with your presence


 • Systeem GLT = 100% betrouwbaar.
  Zege voor technology. Typisch geval van n 'own goal.'

 • System GLT = 100% reliable.
  Victory for technology. Typical case of n ' own goal. '
 • iedereen zal blij zijn met jullie aanwezigheid
 • everyone will be happy with your presence
 • de geboortekaartjes komen binnenkort
 • the birth announcements are coming soon
 • gelukkig maar!
 • Fortunately!
 • Mit Herz und Hand und viel Aufwand haben Sabine Krauss, Designerin, sowie die Internet Spezialisten Frank Seiferlein und Stephan Hochberger, der Repräsentạnz Niederlandt's im weltweiten Web, ein neue
 • MIT Herz und Hand fell Aufwand und haben Sabine Krauss, Designerin, sowie Seiferlein und Stephan that Internet Spezialisten Frank Hochberger, der im weltweiten Web Niederlandt's Repräsentạnz, ein neue
 • je verliest waardevolle tijd
 • you lose valuable time
 • Romige hampignonsoep
 • Creamy hampignonsoep
 • Zie had allein un slipke aon
 • See had AB un slipke aon
 • Zie had all EIN un slipke aon
 • See all had EIN un slipke aon
 • blijf hangen

 • hang on
 • colon infection
 • dikke darm infectie
 • Ik heb hem naar vermogen getroost. Als hij daar in het Louvre iets harder loopt, haalt hij de Mona Lisa wel...
 • I got it to power. If he runs a little harder in the Louvre, does he get the Mona Lisa ...
 • Ambuigity
 • Ambuigity
 • ‘Dat weggegooide geld is nou nog tot daar aan toe,’ zei hij ontevreden tegen mij, ‘maar ik heb de Nachtwacht niet gezien en vanavond moet ik alweer naar Parijs...’
 • ' That discarded money is still well up there, "he said to me, ' dissatisfied but I have not seen the night watch and tonight I have been to Paris... '
 • De uitkomst van de interaction groups worden teruggekoppeld tijdens de closing ceremony
 • The outcome of the interaction groups are fed back during the closing ceremony
 • Achter hem gingen de deuren dicht.
 • The doors close behind him.
 • In de Doopsgezinde Kerk in de stad Groningen schuiven vrijdagavond negentig mensen aan voor een benefietdiner. Met de opbrengst wordt het maandelijkse daklozendiner van de kerk betaald.
 • In the Baptist Church in the city of Groningen sliding Friday night to 90 people for a benefit dinner. With the proceeds, the monthly dinner of the church paid homeless.
 • spurtte de Amerikaan in de hem aangewezen richting, rende al die treden af, nam in gallop de poort en stond weer buiten.
 • dashed off the American in the designated direction, ran all those steps, took in gallop the gate and rose again outside.
 • Geïrriteerd door de meningsverschillen die er blijkbaar onder het personeel bestonden over de plaats van de Nachtwacht, spurtte de Amerikaan in de hem aangewezen richting, rende al die treden af, nam
 • Irritated by the differences which there apparently existed among the staff about the place of the night watch, dashed off the American in the designated direction, ran all those steps, took
 • Maar die suppoost daarbóven stond op het standpunt dat het mooi genoeg was geweest voor vandaag. Omdat zijn Engels niet zo bijzonder woordenrijk was, begon hij liever geen debat, maar maakte alleen ee
 • But that guard daarbóven stood on the view that it had been nice enough for today. Because his English was not that special words, he began rather not debate, but made only ee
 • AnalitikusMaar die suppoost daarbóven was die Amerikaan, door mijn nieuwsgierigheid geschaduwd, in de bovenzaal aangekomen, of hij liep hijgend in de armen van een functionaris, die daarmee bezig was.
 • Daarbóven AnalitikusMaar that guard was that American, shadowed by my curiosity, in the upper room arrived, he ran or gasping in the arms of an officer, who was working on.
 • Het is belangrijk om voldoende facilitaire ondersteuning te hebben die materialen kunnen klaarleggen etc.
 • It is important to have sufficient facility support materials can place accessibly etc.
 • Kan U mij vertellen wanneer ik de bestelling mag verwachten die ik gedaan heb op datum van 25.11.2016
 • Can you tell me when I can expect the order which I have done on date by 25.11.2016
 • Het is belangrijk om voldoende ondersteuning te hebben
 • It is important to have sufficient support to
 • Nauwelijks was die Amerikaan, door mijn nieuwsgierigheid geschaduwd, in de bovenzaal aangekomen, of hij liep hijgend in de armen van een functionaris, die daarmee bezig was.
 • No sooner was that American, shadowed by my curiosity, in the upper room arrived, he ran or gasping in the arms of an officer, who was working on.
 • Nu is het in het museum gebruik, dat bij het naderen van het sluitingsuur, de suppoosten die in de zalen en kabinetten dienstdoen, het publiek met zachte drang voor zich uitdrijven naar de uitgangen.
 • Now it is in the museum use, that as you approach the closing time, the attendants who serve, the public in the rooms and cabinets with soft urge for itself extruding to the exits.
 • NIn een moordend tempo begon de gepresseerde bezoeker nu al die trappen op te hengsten, een met de wijzers van de klok, die langzaam maar zeker verder gleden.
 • Nin a murderous pace began the visitor gepresseerde now all these stairs to stallions, one with the hands on the clock which is slowly but surely slid further.
 • Always.
 • Altijd.
 • Nu was die portier een tolerante geest. Hij stond blijkbaar op het standpunt dat een mens zijn lust, een mens zijn leven is, nam het geld en schoof de Amerikaan, per tourniquet zijn kunsttempel binnen
 • Now that Porter was a tolerant spirit. He was apparently on the point of view that a man his lust, a man his life, took the money and moved the American, per turns his art Temple
 • NU WAS DIE PORTIER EEN TOLERANTE GEEST. HIJ STOND BLIJKBAAR OP HET STANDPUNT DAT EEN MENS ZIJN LUST, EEN MENS ZIJN LEVEN IS, NAM HE
 • NOW THAT PORTER WAS A TOLERANT SPIRIT. HE WAS APPARENTLY ON THE POINT OF VIEW THAT A MAN HIS LUST, A MAN TOOK HIS LIFE, HE
 • DÉZE KREEG TENMINSTE, BIJ HET VERNEMEN VAN ZIJN TIJDNOOD, EEN VASTBERADEN TREK OM DE LIPPEN EN ZEI:
 • THIS GOT AT LEAST, AT THE HEARING OF HIS TIME, A DETERMINED TREK TO THE LIPS AND SAID:
 • VOLGENS AVONDLANDELIJKE MAATSTAVEN IS DAT WAT KRAP VOOR EEN DOEK DAT ZÓ IN DE BREEDTE WERD GESCHILDERD ALS DE NACHTWACHT, MAAR DE AMERIKANEN VORMEN NU EENMAAL EEN SPORTIEF VOLK. DÉZE KREEG TENMINSTE,
 • ACCORDING TO NATIONAL STANDARDS IS THAT WHAT EVENING TIGHT FOR A CANVAS THAT SO IN WIDTH WAS PAINTED AS THE NIGHT GUARD, BUT THE AMERICANS ARE A SPORTY PEOPLE. THIS GOT AT LEAST,
 • Kind t/m
 • Child up to
 • Beschikbaarheid

   
  Ruim
   
  Normaal
   
  Laag
   
  Niet beschikbaar
 • Availability

  Spacious
   
  Normal
   
  Low
   
  Not available
 • als ik vanavond genoeg kijkers heb zal er een Giveaway zijn, er worden 3 mysteryskins verloot onder de kijkers
 • If I have enough viewers tonight there will be a Giveaway, there are 3 mysteryskins raffled among the viewers
 • wegfriasen
 • wegfriasen
 • wegfraisen
 • wegfraisen
 • Sagan trekt de sprint al aan
 • Sagan draws the sprint already
 • valt hier vast niet meer stil
 • is stuck here no longer silent
 • schools in south Africa
 • scholen in Zuid-Afrika
 • nu greg aub?
 • now greg please?
 • peloton lijkt me zo langzaam kansloos
 • platoon seems to me so slowly catch-22
 • greg geslapen?
 • Greg slept?
 • bmc laat da beter ni gebeuren
 • bmc let da better ni happen

 • Sagan schudt dit jaar ook weer aan de boom
 • Sagan shakes again this year to the tree
 • sagan es ist kommes
 • Sagan es ist kommes
 • toch wel zelfmoord he Farazyn
 • Surely suicide Hey Fabry
 • juist may
 • right may
 • Niet allen het bier, er is geen parcours vlak genoeg voor mij als ik wielrenner was geworden... absoluut valleispecialist hier.
 • Not all the beer, there is no trail flat enough for me as I had become cyclist ... absolutely Valley specialist here.
 • voor ieder kleintje een nandatrintje
 • for any little one a nandatrintje
 • responses to strain
 • Reacties op stam
 • Higher Vocational Education degree
 • Hogere beroepsopleidingen mate
 • Albert Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis. Zelf noemde hij altijd Newton a
 • Albert Einstein was a German-Swiss-American theoretical physicist. He is generally considered one of the most important physicists in history. He always called Newton a
 • de Grote
 • the great
 • Kop van de wedstrijg
 • Wedstrijg Cup
 • However poverty and discrimination means that opportunities are blocked from many individuals
 • Maar armoede en discriminatie betekent dat de kansen van vele individuen worden geblokkeerd
 • direct employee behaviour through the organizing of individuals and groups, the
  monitoring of behaviour and who you make employees accountable to for their behaviour,
 • directe gedrag van de werknemer door middel van het organiseren van individuen en groepen, de
  controle op gedrag en die u werknemers aan verantwoording afleggen over hun gedrag,
 • Ik zou op je kantoor op je bureau komen dansen. Daarna zou ik bij je op schoot kruipen, ik zou je zoenen. Mijn tong in jouw mond.
 • I would come dancing on your Office on your desk. Then I would crawl on your lap, I would kiss you. My tongue in your mouth.
 • This is the most sought after engine
 • Dit is de meest gewilde motor
 • Farmers button
 • Boeren knop
 • I have not been able to help with this work
 • Ik heb niet kunnen om te helpen met dit werk
 • helemaal niet gewoon
 • not at all just
 • tege mij. 2 dage later is ze self married en ik nog steeds niet wauw hypocriet
 • lunac. 2 day later she self married and I still don't WOW hypocrite
 • tege mij. 2 dage later is ze self married
 • lunac. 2 day later she self married
 • Plastic beschermhoesjes voor CD's. Bespaar ruimte door jewel cases te vervangen voor deze plastic hoesjes. In dit hoesje past de CD samen met het boekje en de papieren achterzijde. Een handige en voor
 • Plastic protective cases for CD's. Save space by to replace jewel cases for these plastic covers. In this case fits the CD together with the booklet and the paper back. A convenient and for
 • Plastic beschermhoesjes voor dubbel CD's. In dit hoesje passen twee CD's samen met het boekje en de inlay. Vanuit het midden kunnen de CD's in het hoesje gestoken worden. Een handige en voordelige opl
 • Plastic protective cases for double CD's. In this case fit two CD's along with the booklet and inlay. From the middle to the CD's inside cover. A convenient and economical opl
 • hood it
 • kap het
 • de rooy
 • DAS

 • iK heb nog geen andere dieren gezien. We zijn gisteren terug gevlogen naar Manilla omdat ik niet weer 3 dagen na elkaar zou moeten vliegen. We verblijven in Cavite, in het duplex huis van haar zust
 • I still have no other animals seen. We are back yesterday flown to Manila because I do not again 3 days apart should fly. We stay at Cavite, in the duplex House of her zust
 • I have attached an aerial photo of our farm. At the top of the photo is the river Wyre Estuary and the tidal salt marsh.

  Best Wishes,
 • Ik heb een luchtfoto van onze boerderij bijgevoegd. Op de top van de foto is de rivier Wyre estuarium en het getijde zout moeras.

  Beste wensen
 • I am using a computer app to translate. I used it yesterday to translate your email, it's not perfect but it does enable us to communicate.
 • Ik ben met behulp van een computer-app te vertalen. Ik gebruikte het gisteren om uw e-mail te vertalen, Zijn is niet perfect maar het laten te communiceren.
 • heder
 • Heder
 • Gedistileerd water
 • Distilled water
 • groter
 • larger
 • gebouw
 • building
 • Thank you for the photos, they are very much appreciated.
 • Dank u voor de foto's, ze zijn zeer op prijs gesteld.
 • Good morning Hermien and Marius
 • Goedemorgen Hermien en Marius
 • 50th wedding anniversary
 • 50e huwelijksverjaardag
 • Strooi de inhoud van het sachet (18 g) in een koffiekop. Schenk hierbij al roerende 150 ml warm, niet meer kokend water.
 • Sprinkle the contents of the sachet (18 g) in a coffee cup. Pour 150 ml warm while stirring, no more boiling water.
 • Wij controleren eerst of het nieuwe rekeningnummer op uw naam staat. Zodra wij onze controle hebben afgerond, krijgt u van ons bericht. Krijgt u een bedrag van ons? Wij wachten met uitbetalen tot zeke
 • We check first if the new account number in your name. As soon as we have completed our audit, we will send you message. You will receive an amount of us? We are waiting with cash out to zeke
 • Is het een buitenlands rekeningnummer?
 • It is a foreign account number?
 • Onthoud mijn DigiD gebruikersnaam
 • Remember my DigiD username
 • stuur me een mailtje op
 • Stuur me een mailtje op
 • Zonder migratie-achtergrond betekent slechts dat hij daar is geboren. Zegt niets over wel of geen moslim en islam-moordaanslag
 • Without migration background only means that he is born. Says nothing about whether or not a Muslim and islam-assassination
 • don\'t be denied
 • don\'t worden geweigerd
 • De koop
  wordt afgerond op 16 maart en de kopers gaan er de volgende dag in.
 • The sale
  is completed on 16 March and the buyers go there the next day.
 • Ja, ik heb de nullen goed geteld! Begin deze
  week wordt er andere insulatie ingedaan en dan is dat hoofdstuk ook weer af.
 • Yes, I have counted correctly the zeroes! At the beginning of this
  week ingedaan and insulatie other then that chapter again.
 • Op het
  plafond lag vermerculite (een soort asbestos) en dat moest er professioneel
  uitgehaald worden - au au, 11,000!!
 • On the
  ceiling was vermerculite (a type of asbestos) and that there had to be professional
  be removed-au au, 11,000!!
 • Het huis waar Arnold zo hard aan heeft gewerkt, heeft nu eindelijk een koper.
 • The House where Arnold has worked so hard, now has finally found a buyer.
 • Hopelijk gaat het met jullie goed en ook met de gezinsuitbreiding!
 • Hopefully it goes well with you and also with the family expansion!