From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Geniet van uw reis
 • Enjoy your trip
 • je valt met je neus in de boter
 • you fall with your nose in the butter
 • Er is een prachtige gemeenschappelijke tuin.
  Heel fijn verblijf gehad in dit smaakvol ingerichte appartement op.
 • There is a lovely shared garden.
  Been in this tastefully decorated apartment on.
 • Prima verbalijf in een heel smaakvol ingerichte appartement. Erg netjes schoon, ruim en luxe. Gastvrije ontvangst. Besef wel dat het appartement op de 1e verdieping is.
 • Prima verba body in a very tastefully decorated apartment. Very clean, spacious and luxurious. Welcoming reception. Aware that the apartment is on the first floor.
 • myopia
 • bijziendheid
 • Laadbak is gestraald geweest, auto heeft geen roest

  Zijruitjes en stoelen ontbreken

  Met invoerpapier
 • Flatbed is blasted, car has no rust

  Zijruitjes and chairs missing

  With input paper
 • Ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur
 • Monday to Friday 09:00-17:00
 • am having a down size
 • heb een omlaag grootte
 • Wil je iets nieuws bestellen? Of heb je al besteld?
 • Would you like to order something new? Or did you already ordered?
 • Heb je een algemene vraag of wil je iets bestellen?
 • Do you have a general question or if you want to order something?
 • oude vrouw betaald huur met aftrekken
 • old woman paid rent with jerk off
 • Heb je al een zakelijke abonnement of wil je graag klant worden?
 • Do you already have a business plan or would you like to become a customer?
 • incasso
 • debt collection
 • Gratis voor een Vodafone 06-nummer, anders geldt het tarief voor bellen vanuit het buitenland.
 • Free for a Vodafone mobile number, otherwise the price is for calling from abroad.
 • Ik ben in het buitenland
 • I am abroad
 • Bel 0800-0094
 • Call 0800-0094
 • We are going on a cruise in the Baltic with Richard but unfortunately are not calling at the Netherlands.
  Hope you and your family is well.
  Lots of love Bill and Nina
 • We gaan op een cruise in de Oostzee met Richard maar helaas belt niet in Nederland.
  Hoop dat u en uw gezin is goed.
  Veel houden van Bill en Nina
 • Ik bestempel het dus als FAKE news
 • I am labeling it so if FAKE news
 • Bel 1200
  Bekijk keuzemenu
 • Call 1200
  View menu
 • Weet dat het expiratie is! VIX dan altijd hoger
 • Know the expiration is! VIX than always higher
 • Bel 1200
 • Call 1200
 • Ma t/m vr 08.00 - 20.00 uur
  Za 08.00 - 18.00 uur
 • Mon-Fri 08.00-20.00
  Sat 8 am-6 pm
 • Ik bel mobiel
 • I call mobile
 • Spreek direct met een medewerker
 • Speak directly with a member of staff
 • 24/7 gratis zelf zaken regelen met je telefoon
 • 24/7 free self things with your phone
 • She is called Emilia. She was premature but is now growing very well. Rebecca is studying at University to become a children's nurse and Jessica start university in September.
 • Ze heet Emilia. Ze was voorbarig maar groeit nu zeer goed. Rebecca is studeren aan de Universiteit te worden van een children verpleegkundige en Jessica Universiteit beginnen in September.
 • Dat is pas lekker het weekend in gaan.
  Elke vrijdag hebben we tussen 00.00 en 23.59 uur een fijn cadeautje of leuke aanbieding voor je klaar staan.
 • That's really good the weekend in go.
  Every Friday we have between 00:00 and 23:59 hrs a fine gift or nice offer for you.
 • Is het bijna weer Fantastic Friday? YES!
 • It is almost Fantastic Friday? Yes!
 • In en naar het buitenland
 • In and abroad
 • Tegoed en opwaarderen
 • Credit and upgrade
 • Tarieven & voorwaarden
 • Rates & conditions
 • Zo werkt YOU
 • How it works YOU
 • Online opwaarderen
 • Top up online
 • Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Auteursrechten © 2017 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, micro
 • Price changes, printing errors reserved. Copyright © Vodafone Libertel B.V. from 2017 this publication may not be reproduced and/or published by means of photocopy, micro
 • Prijslijst Vodafone YOU (introductiedatum 3 augustus 2015)Tarieven inclusief 21% btw, afgerond op 2 decimalen, geldig vanaf 1 juni 2017
 • Price list Vodafone YOU (launch date 3 August 2015) rates 21% VAT included, rounded to 2 decimal places, valid from 1 June 2017
 • Opvragen unlockcode (na 1 jaar)
 • Retrieve unlock code (after 1 year)
 • Opvragen pukcode
 • Get PUK
 • Vervanging simkaart
 • Replacement SIM card
 • Blokkeren alle gesprekken naar het buitenland
 • Block all international calls
 • Dear Hermien
  Thank you for your birthday wishes. We are both well. We think of you and Frank often. We are now great-grandparents. Andrews daughter Rebecca gave birth to a baby girl in 2016.
 • Lieve Hermien
  Dank u voor uw verjaardag wensen. We zijn allebei goed. We denken vaak aan u en Frank. We zijn nu groot-grootouders. Andrews dochter Rebecca gaf geboorte aan een babymeisje in 2016.
 • Bellen naar klantenservice 1200
 • Calls to customer service 1200
 • Bijzondere tarieven
 • Special rates
 • Voicemail berichten beluisteren, afspelen berichten via callback en instelllingen via 1233.
 • Listen to voicemail messages, play messages via callback and settings through 1233.
 • Voicemail notificaties aan- en uitzetten en het ontvangen van notificaties.
 • Voice mail notifications on and off and receiving notifications.
 • € 5 per 30 dagen
 • €5 per 30 days
 • Met de Bel & SMS bundel kun je 75 minuten bellen of 75 sms berichten versturen binnen Nederland en de EU. De bundel is 30 dagen geldig en wordt niet automatisch vernieuwd nadat de bundel is verlopen.
 • With the Bell bundle you can 75-minute call or SMS & 75 text (sms) messages within Netherlands and the EU. The bundle is valid for 30 days and does not refresh automatically after the bundle has expired.
 • Het ontvangen van gesprekken binnen Nederland en de EU is gratis.
 • Receiving calls within the Netherlands and EU is free.
 • met je
 • with your
 • Ontvangen gesprekken
 • Received calls
 • Beeldbellen
 • Image call
 • € 0,50 per minuut, naar boven afgerond naar hele minuten.
 • €0.50 per minute, rounded up to whole minutes.
 • Per seconde, voor gesprekken korter dan een minuut wordt een minuut in rekening gebracht.
 • Per second, for calls shorter than a minute is a minute will be charged.
 • Afrekenmethode bellen
 • Checkout method call
 • € 0,20 per minuut. Indien je een YOU 1GB, 2 GB of 3 GB maandbundel hebt aangesloten geldt een buiten bundel tarief van € 0,10 per minuut.
 • €0.20 per minute. If you have a YOU 1 GB, 2 GB or 3 GB month bundle have connected applies an outdoor bundle rate of €0.10 per minute.
 • Bellen naar vaste en mobiele nummers
 • Calls to landlines and mobiles
 • gesondhud
 • gesondhud
 • De YOU 1GB, 2GB en 3GB Maandbundels zijn 1 maand geldig en worden automatisch vernieuwd. De bundels zijn in Nederland en de EU (inclusief IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) te gebruiken
 • The YOU 1 GB, 2 GB and 3 GB Month bundles are valid for 1 month and are automatically renewed. The bundles are in Netherlands and the EU (including Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland)
 • gesondhid
 • gesondhid
 • Tarievenoverzicht Vodafone YOU
 • Rates Vodafone YOU Overview
 • Tarieven en voorwaarden

  Wil je graag alles weten? Bekijk dan het volledige overzicht.
 • Rates and terms

  Would you like to know everything? Check out the full review.
 • Heb je al een YOU simkaart?
 • YOU already have a SIM card?
 • 2GB
  internetten 4G

  20 minuten bellen

  Onbeperkt sms'en
  € 15
  Bestel simkaart + bundel
 • 2 GB
  Internet 4 g

  a 20-minute call

  Unlimited text ' and
  €15
  Order SIM card + bundle
 • Met deze YOU maandbundel kun je 20 minuten bellen, onbeperkt sms’en en tot 2 GB internetten in Nederland én de EU, zonder extra kosten. Is je bundel op? Sluit dan een nieuwe aan of gebruik simpelweg j
 • With this YOU month bundle you can call 20 minutes, unlimited texts and up to 2 GB Internet in Netherlands and the EU, at no extra cost. Is your bundle? Connect a new one or just use j
 • Prepaid YOU 2GB bundel
 • Prepaid YOU 2 GB bundle
 • Standaardtarieven Bellen € 0,20 p.min | SMS € 0,15 per sms | Internet € 0,10 per MB
 • Standard Call rates €0.20 p. min | €0.15 per SMS sms | Internet €0.10 per MB
 • Liever zelf opwaarderen?
 • Prefer to upgrade?
 • Sim met € 5 tegoed
 • €5 SIM with credit
 • Buiten je bundel héél goedkoop bellen en internetten (€0,10 per min. en €0,05 per MB)
 • Outside your bundle very cheap calls and Internet browsing (€0.10 and €0.05 per MB per min.)
 • Je maandbundel wordt automatisch verlengd
 • Your monthly bundle is automatically renewed
 • Dit zijn de voordelen van een maandbundel
 • These are the benefits of a month bundle
 • Veel meer data en belminuten voor een lagere prijs
 • Much more data and call minutes for a lower price
 • Heb je een simkaart? Sms 2GB naar 4000
 • You have a SIM card? SMS 2 GB to 4000
 • 20 min bellen
 • 20 min call
 • onbeperkt sms
 • Unlimited sms
 • Sim met 2GB maandbundel
 • SIM with 2 GB month bundle
 • Minuten in NL/EU worden afgerekend per seconde. Minuten van NL naar EU zijn niet inbegrepen in de bundel. Als het beltegoed voor 80% is verbruikt wordt een melding per sms verstuurd.
 • Minutes in NL/EU are charged per second. Minutes from NL to EU are not included in the bundle. If the call credit for 80% is consumed is notified by sms sent.
 • Alle abonnementen kunnen gebruik maken van de maximale download- en uploadsnelheid (4G).
 • All subscriptions can use the maximum download and upload speed (4 g).
 • Het gebruik van mobiel internet in NL/EU wordt afgerond per 1 kB. Een hoeveelheid van 1 GB staat gelijk aan 1000 MB. Als het datategoed voor 80% en 100% is verbruikt wordt een melding per SMS verstuur
 • The use of mobile internet in NL/EU is completed per 1 kB. A quantity of 1 GB equals 1000 MB. If the data credits for 80% and 100% is consumed is notified by SMS send
 • De geldigheid van de bundel is één kalendermaand.- Het gebruik van mobiel internet in NL/EU wordt afgerond per 1 kB. Een hoeveelheid van 1 GB staat gelijk aan 1000 MB. Als het datategoed voor 80% en 1
 • The validity of the bundle is one calendar month.-the use of mobile internet in NL/EU is completed per 1 kB. A quantity of 1 GB equals 1000 MB. If the data credits for 80% and 1
 • Hi Rachelle,

  Don't forget as per our phone conversation to send me with the invoice so that we can do the customs docs to take the goods out from them customs area where the vessel are located!
 • Hallo Rachelle,

  Don't vergeet volgens ons telefoongesprek te zenden mij met de factuur, zodat we kunnen doen de douane documenten om te houden van de goederen uit daaruit douanegebied waar het schip zich bevindt!
 • Dit wil je ook weten

  Je betaalt € 25 aansluitkosten
  Het tegoed is 1 maand geldig
  We sturen je een sms wanneer je 80% en 100% van je belminuten verbruikt hebt
  Alle prijzen zijn inclusi
 • This do you want to know

  You pay €25 connection fees
  The credit is valid for 1 month
  We will send you an sms when your 80% and 100% of your call minutes have consumed
  All prices are inclusi
 • Tarieven in Nederland en de EU

  Onbeperkt sms'en in Nederland en de EU (zie hieronder in welke landen)
  150 minuten bellen en 1 GB internetten in Nederland en de EU (zie hieronder in welke land
 • Rates in Netherlands and the EU

  Unlimited text ' and in Netherlands and the EU (see below in which countries)
  call 150 minutes and 1 GB Internet in Netherlands and the EU (see below in which country
 • Met een Start L abonnement kun je bellen, sms'en en 1 GB internetten in Nederland én de EU. Je telefoon gebruiken buiten de Europese Unie? Check alle tarieven en voorwaarden op deze pagina.
 • With a starting L subscription you can call, sms's and and 1 GB Internet in Netherlands and the EU. Use your phone outside the European Union? Check all rates and terms on this page.
 • Meer over dit abonnement
 • More about this subscription
 • in combinatie met een
  2 jarig Start XL abonnement.
 • in combination with a
  2 year Start XL subscription.
 • in combinatie met een
  2 jarig Red Essential abonnement
 • in combination with a
  2 year Red Essential subscription
 • onbeperkt sms'en
 • unlimited text ' and
 • Onbeperkt bellen en sms'en
 • Unlimited calls and sms's and
 • it is nice, the horses in the grass
 • het is leuk, de paarden in het gras
 • + tot 100% extra tegoed bij opwaarderen
 • + up to 100% extra credit at upgrade
 • Voordelige maandbundels
 • Profitable month bundles
 • Standaard met 4G
 • Standard with 4 g
 • Gratis € 5 extra tegoed bij registratie
 • Free €5 extra credits at registration
 • Geen extra kosten in de EU
 • No additional costs in the EU
 • Geen contract- en aansluitkosten
 • No contract-and connection fees
 • SECTOREN
 • SECTORS
 • To live your life in full, you should make sure to laugh each day.
 • Om uw leven vol is, moet u ervoor te lachen elke dag.
 • De klant heeft gevraagd dit ticket te sluiten.
 • The customer has asked to close this ticket.
 • Read this user manual with associated safety instructions attentively before using the Bell 200 BS, and accomplish repair or maintenance.
 • Lees deze gebruikershandleiding met bijbehorende veiligheidsinstructies aandachtig voordat u de Bell-200-BS en bereiken van herstellings- of onderhoudsdiensten.
 • Common description user manual Bell 200 BS
 • Gemeenschappelijke beschrijving Gebruikershandleiding Bell 200 BS