From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Justin Vreeland
 • Justin Vreeland
 • CHRISTMAS TREE
 • KERSTBOOM
 • gedestilleerd water
  rozenwater (optioneel)
  glycerine
  voedingsmiddelenkleurstof
  tube/rollerball/potje/lipgloss hulsje
 • distilled water
  rose water (optional)
  Glycerin
  food dye
  tube/rollerball/jar/tube lip gloss
 • Karbidarbeider
 • Karbidarbeider
 • button swaps the 2 currencies around and gets the exchange rates for the new order at the same time.
 • knop swaps de 2 munten rond en krijgt de wisselkoersen voor de nieuwe orde op hetzelfde moment.
 • frambozenbier
 • Raspberry beer
 • gaf een hartje aan een afbeelding
 • gave a heart to an image
 • have a good week end
 • hebben een goede weekend
 • waarom die haast weet jij wanneer je werk af is
 • Why hurry do you know when your work is
 • Kokosolie

 • Coconut oil
 • Speculaaskruiden
 • Speculaas spices
 • Bakpoeder
 • Baking powder
 • Applestroop
 • Apple syrup
 • I have included a photocopy of my identity card. Thank you kindly,
  Jack Ryan Twaronite
 • Ik heb ook een fotokopie van mijn identiteitskaart. Dank u vriendelijk,
  Jack Ryan Twaronite
 • She married in Lodi, New Jersey, USA, and became Jannetje van der Vliet in 1887.
 • Ze trouwde in Lodi, New Jersey, USA, en Jannetje van der Vliet werd in 1887.
 • She was born 23-9-1866 in Goedereede to parents Aren and Jannetje (née Bakelaar).
 • Ze werd geboren 23-9-1866 in Goedereede ouders Aren en Jannetje (née Bakelaar).
 • Dear Sir or Madam,
  I hope you are well. My name is Jack Ryan Twaronite. I would like to obtain a copy of my ancestor Jannetje Pippeling’s birth certificate.
 • Geachte heer of mevrouw,
  Ik hoop dat je goed. Mijn naam is Jack Ryan Twaronite. Ik wil een kopie van de geboorteakte van mijn voorvader Jannetje Pippeling.
 • Vraagprijs
 • Asking price
 • keramische over
 • ceramic on
 • I have changed the category. Hopefully this works. I am also sending with an offer...plan B. It may tell you that shipping is free with the offer; I am estimating $36 shipping and will have to add it
 • Ik heb de categorie veranderd. Hopelijk werken zulks. Ik ben ook sturen met een aanbod... plan B. Het kan u vertellen dat de scheepvaart gratis met de aanbieding is; Ik ben 36 dollar verzendkosten inschatten en zal het moeten toevoegen
 • Nè le lundi 28 mars 1955 à Luxembourg et y décédé le lundi février 2013 à l'age de 57 ans
 • Roma le lundi 28 mars 1955 décédé le lundi février à Luxembourg et y 2013 à l ' age the 57 ans
 • Mag ik de hele maten van je?
 • May I have the whole sizes from you?
 • als fokdier wenst te gebruiken dient dit duidelijk medegedeeld te worden bij de reservatie.
 • wish to use this as a breeding cat to be clearly communicated at the reservation.
 • zodat de aanpassing voor uw pup vergemakkelijkt
 • so that the adjustment for your puppy facilitates
 • De officiële naamkeuze van de hond is deze gegeven door de fokker, passend bij de kennelnaam en passend voor het hele nest. De roepnaam van de hond is een vrije keuze van de koper.
 • The official name choice of dog is this given by the breeder, fitting the kennel name and appropriate for the entire nest. The call sign of the dog is a free choice of the buyer.
 • De officiële voornaam van de hond op de stamboom moet beginnen met de beginletter opgegeven door KMSH van het jaar waarin de hond geboren is.
 • The official name of the dog on the family tree should start with the first letter specified by KMSH of the year in which the dog is born.
 • ’t Katoennestje is een hobbyfokker.
 • 't Cotton litter is a hobby breeder.
 • Van dit contract afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 18. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 • Of this contract alternative arrangements apply only insofar as they have been agreed in writing between the parties. 18. This agreement shall be governed by Belgian law.
 • van het aankoopbedrag. De fokker heeft recht op een second opinion voor eigen rekening.
 • of the purchase price. The breeder is entitled to a second opinion for its own account.
 • van een aangetekend schrijven, met bewijsstukken, te melden. De schadevergoeding, medische kosten inbegrepen, tot dewelke de fokker kan gehouden zijn, wordt beperkt tot het maximum van he
 • a registered letter, with supporting documents, to report. The compensation, medical costs, to which the breeder can, is limited to the maximum of Hey
 • wordt door de Universitaire dierenkliniek van Merelbeke of Luik vastgesteld, dan dient de koper het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, bij de fokker door midd
 • is referred to by the University Clinic of Merelbeke or Liège fixed, then the buyer must immediately inform the defect, in each case within eight days of discovery, at the breeder by midd
 • de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair pup onderzoek, en de aanwezigheid van dit gebrek
 • the dog has reached the age of six months, that lack could not be discovered at the veterinary puppy research, and the presence of this lack
 • Indien bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek ,welk de levenskwaliteit van de hond bedreigt, wordt aangetoond door veterinair onderzoek voordat
 • If the dog has a congenital or hereditary defect, which threatens the quality of life of the dog, is demonstrated by veterinary examination before
 • hebt u recht op een pup uit het volgend nest.
 • you are entitled to a puppy from the next litter.
 • Wanneer bij ziekte of overlijden van de pup, de fokker het contract niet kan naleven, kan in onderling akkoord ofwel het voorschot teruggegeven worden ofwel
 • Where, in the case of illness or death of the puppy, the breeder can not comply with the contract, agreement can either be returned either the advance
 • hosting
 • hosting
 • Een vaccinatie– en ontwormingsschema, en individuele fiche zal door de fokker worden meegegeven samen met de verkoopovereenkomst bij het afhalen van de pup.
 • A vaccination – and ontwormingsschema, and entry will be given by the breeder along with the sales agreement when you pick up the puppy.
 • overleggen i.v.m de herplaatsing en de gegevens van de nieuwe eigenaar aan mij, BVIRH en KMSH door te geven.
 • consult for the reinstatement and the data of the new owner to me, BVIRH and KMSH.
 • BVIRH en KMSH door te geven. De hond mag NOOIT naar een asiel gebracht worden !!
 • BVIRH and KMSH. The dog should NEVER be brought to an asylum!!
 • Mocht u om de een of andere reden de honden niet kunnen of willen behouden dient u met mij te overleggen i.v.m de herplaatsing en de gegevens van de nieuwe eigenaar aan mij, BVIRH en KMSH
 • If for some reason the dogs cannot or will not keep you need to consult with me for the reinstatement and the data of the new owner to me, BVIRH and KMSH
 • De koper verklaart de hond correct te zullen voeden, verzorgen, de vacht te onderhouden, behandelen en op te voeden.
 • The buyer declares the dog will feed correctly, take care, to maintain the coat, treat and educate.
 • Met een hond van ‘t Katoennestje fokken mag enkel onder FCI-voorwaarden.
 • With a dog van 't Cotton breed may only under FCI conditions.
 • medegedeeld te worden bij de reservatie. Dan gelden er andere criteria om een pup te selecteren evenwel zonder garantie dat de hond als dusdanig verder uitgroeit. Met een ho
 • to be notified upon reservation. Then there are other criteria for selecting a puppy, however, no guarantee that the dog expand as such. With a ho
 • De koper koopt deze hond als gezelschapshond, aan de prijs van een gezelschapshond. Indien u de hond als fokdier wenst te gebruiken dient dit duidelijk medegedeeld te worden bij de reserva
 • The buyer buys this dog as a companion dog, at the price of a companion dog. If you wish to use the dog as a breeding cat must be clearly communicated at the reserva
 • Bij eenzijdige annulering van de reservatie door de koper voor de geboorte of afhalingsdatum, wordt het voorschot door de fokker behouden als schadevergoeding
 • At unilateral cancellation of the reservation by the purchaser for the birth or collection date, the advance retain as compensation by the breeder
 • zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en komt het voorschot aan de fokker toe als schadevergoeding.
 • without prior notice and the advance to the breeder as compensation.
 • Indien de koper de pup niet op de gemelde of overeengekomen datum heeft afgehaald, wordt het contract van rechtswege ontbonden zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en komt het voorsch
 • If the buyer is not the puppy on the reported date downloaded or agreed, the contract shall be automatically terminated without prior notice and comes voorsch
 • Tot de gemelde of overeengekomen datum van afhaling blijft de pup bij de fokker en is voor diens rekening en risico.
 • To the reported or agreed pick-up date remains the puppy to the breeder and for his account and risk.
 • Blijft de pup langer hier op uw vraag bij reservatie, en met mijn akkoord wordt er een verblijfskost van € 10 extra per dag aangerekend
 • The puppy remains longer here on your ask when booking, and with my agreement is there a residence costs of €10 extra per day will be charged
 • De pup wordt afgehaald op de dag dat hij of zij de leeftijd van acht weken voor België, en vijftien weken (verplichte vaccinatie voor rabiës op 12 weken) voor re landen, bereikt heeft.
 • The puppy is picked up on the day that he or she is the age of eight weeks for Belgium, and fifteen weeks (mandatory vaccination for rabies at 12 weeks) for re countries, has reached.
 • acht weken voor België of vijftien weken voor andere landen zodat de aanpassing voor uw pup vergemakkelijkt.
 • eight weeks for Belgium or fifteen weeks for other countries so that the adjustment for your puppy.
 • Graag heb ik dat u bij uw tweede bezoek aan uw pup een pluchen knuffel met uw geur meebrengt. Dit krijgt u terug mee, met de nestgeur erin, als u uw pup afhaalt op de leeftijd van ach
 • Like I have you on your second visit to your puppy a plush hug with your scent. This gets you back with it, with the nest odor into it, if you pick up your puppy at the age of ach
 • U mag uw pup, na afspraak, op de leeftijd van drie weken komen bewonderen ( enkel kijken ) en op week vijf, ook na afspraak, mag u komen knuffelen met uw pup. Graag heb ik dat u bij uw tw
 • You may bring your pup, by appointment, at the age of three weeks (just watching) and on week five, also by appointment, should you cuddle with your puppy. Like I have that came with your tw
 • Mocht de fokker vinden dat een ander pup beter bij u/uw gezin past zal ik dat meedelen. In week 6 worden de pups definitief toegewezen omdat de pups dan geregistreerd worden bij Dog-ID
 • If the breeder find that another puppy fits better at you/your family I will tell that. In week 6, the pups finally assigned because the puppies then be registered with Dog-ID
 • U mag uw voorkeur voor een pup binnen de eerste week na de geboorte kenbaar maken aan de hand van de u toegestuurde foto’s via mail.
 • You may bring your preference for a puppy within the first week after birth to the hand of the photos sent to you via mail.
 • Als fokker heeft ‘t Katoennestje steeds de eerste keuze uit het nest, daarna verloopt de toekenning volgens volgorde op de wachtlijst. De wachtlijst is volgens datum van reservatie.
  4. U ma
 • As a breeder has 't Cotton litter becoming the first pick of the litter, then does the award according to order on the waiting list. The waiting list is according to date of reservation.
  4. you ma
 • wenskaart enkel chromazone
 • greeting card only chroma zone
 • chromazone
 • Chroma zone
 • lijnzaad
 • flax seed
 • Nightcrawler
 • Nightcrawler
 • sweet vengence
 • zoete wraak
 • Tendon
 • Pees
 • A proposal: I have a Dutch friend who bought some Campagnolo parts from me. Will you send him the money? He will also assure you.
 • Een voorstel: Ik heb een Nederlandse vriend die sommige Campagnolo onderdelen van mij gekocht. Stuurt u hem het geld? Hij zal ook u verzekeren.
 • sneeuw rijwiel en regen het het herstellen snee fabriek voor rijwiel en regen het het herstellen snee fabriek sneeuwen
 • Snow cycle and rain the recovering average factory for cycle and rain the recovering average factory snow

 • Bedankt voor je interesse in deze vacature. We hebben je kandidatuur zorgvuldig geëvalueerd.  Toc
 • Thank you for your interest in this job. We have evaluated your application carefully.

  TOC
 • spelt
 • spelt
 • dinkel
 • Dinkel
 • Hoop dat alles goed is. Hier gaat het prima, beetje bij beetje werken we aan het huis en doen we de usual dingen zoals roeien, werken etc.
 • Hope all is well. Here it goes fine, little by little, we work on the House and we do the usual things like rowing, work etc.
 • Wellicht nodig voor de feestdagen :-).
  In de bijlage de engelse vertaling van het recept.  De kaars geurt heerlijk en de jam was super lekker. We voelen ons zeer verwend door jullie. Heerlijk, dank
 • May be necessary for the holidays:-).
  In the annex the English translation of the recipe.

  The candle geurt delicious and the jam was super tasty. We feel very spoiled by you. Very good, thanks
 • Rechtsvorm Geplaatst kapitaal enig aandeelhouder alleen/zelstandig bevoegd
 • Legal form Posted only/sole shareholder capital competent self catering
 • leerlingadministratie
 • leerlingadministratie
 • Vil du tage denne, samme scoop som til Castle Peak /HAXKIN.AFM.000605C
 • Vil du tage denne, samme scoop sum til Castle Peak/HAXKIN. DIM 000605C.
 • Once she has received this approval and has forwarded it to us, we can change her Flex type in our system.
  We do not need a new VRF because we can us the VRF that you have already sent us.
 • Zodra ze deze goedkeuring heeft gekregen en het aan ons heeft voorgelegd, kunnen we haar Flex type veranderen in ons systeem.
  We hoeven niet een nieuwe VRF want we kunnen ons de VRF die u al hebt verzonden ons.
 • interieurfilter vervangen
 • replace cabin air filter
 • schooldirectie
 • school management
 • Hij was onze student
 • He was our student
 • hij onze student was tot en met 3 oktober.
 • He is our student was to 3 October.
 • Bij deze wil ik meedelen dat hij onze student was tot en met 3 oktober.
 • I should like to announce that he is our student was to 3 October.
 • Deze week maak ik en Goulash met Hutspot (Uien, Wortelen Aardappelen met Spek) Wie zonder Spek wil, graag bij de bestelling vermelden.
 • This week I make and Goulash with Stew (onions, carrots potatoes with Bacon) Who without Bacon will, like when ordering.
 • Kunnen we gebitsafdrukken maken voor een nachtbeugel
 • We can make prints for a dental night bracket
 • Kunnen we afdrukken maken voor een nachtbeugel
 • We can make prints for a night bracket
 • neuk je moeder
 • n mother
 • They sought healing for their children.
 • Zij zochten genezing voor hun kinderen.
 • Zij zochten genezing voor hun kinderen.
 • They sought a cure for their children.
 • Regen en het hersteller rejweil
 • Rain and the repairer rejweil
 • En sneeuw sneeuwen fabriek
 • And snow snow factory
 • Beste collega’s,

  Vanwege een niet-voorziene lozing op de waterzuivering afgelopen nacht is deze nu op storing. Edwin Hes zal naar verwachting veel tijd nodig hebben om dit te corrigeren en daardoor w
 • Ladies and gentlemen,

  Due to an unforeseen discharge at the water treatment plant last night is this now on failure. Edwin Hes expected to need much time to correct this and thereby w
 • folow a path with a selected face
 • Volg een pad met een geselecteerde gezicht
 • plane
 • vliegtuig
 • select edges in a plane
 • Selecteer randen in een vliegtuig
 • juridische gegevens rechtsvorm besloten vennootschap met gewone structuur
 • legal information legal form private company with ordinary structure
 • juridische gegevens rechtsvorm besloten vennootschapmet gewone structuur
 • legal information legal form decided vennootschapmet ordinary structure
 • Lover
  I feel your sorrow
  Pouring out
  Of your skin
  And I don't want to be alone
  If I'm tonight
  I'll always be
 • Minnaar
  Ik voel uw verdriet
  Uit gieten
  Van uw huid
  En ik don't wil om alleen te zijn
  Als I 'm tonight
  I zult altijd
 • het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen, alsmede hodster- en financieringsactiviteiten
 • How to obtain, manage, operate and dispose of registered property and asset values in General, as well as hodster and financing activities
 • the wet season the animals graze near the villages. When the rains end, the men take the herds to dry season pasturage then slowly bring them back, grazing along the way, to arrive in the village whe
 • het natte seizoen de dieren grazen in de buurt van de dorpen. Wanneer de regens beëindigt, nemen de mannen de kuddes te droog seizoen weidegronden dan langzaam terug te brengen hen, grazen langs de weg, om te komen in het dorp whe
 • plains and seasonal streams. Vegetation is limited to shrubs and short grass.[3]

  The Toposa mainly rely on cattle, sheep and goats, from which they obtain milk, blood, meat and leather. During
 • vlaktes en seizoensgebonden stromen. Vegetatie is beperkt tot korte gras en struiken. [3]

  De Toposa is voornamelijk afhankelijk van runderen, schapen en geiten, waaruit zij melk, vlees en bloed en leder verkrijgen. Tijdens
 • mantel
 • mantle
 • The Toposa people live in Greater Kapoeta, beside the Singaita and Lokalyen rivers, and have a ritual center at Loyooro River. For seasonal grazing they migrate to Moruangipi and sometimes east into t
 • Het Toposa-volk leeft in grotere Kapoita, naast de rivieren Singaita en Lokalyen, en hebben een rituele center op Loyooro rivier. Voor seizoensgebonden grazen migreren zij naar Moruangipi en soms Oost in t
 • The Toposa are an ethnic group in South Sudan, living in the Greater Kapoeta region of the erstwhile Eastern Equatoria state. They have traditionally lived by herding cattle, sheep and goats, and in t
 • De Toposa zijn een etnische groep in Zuid-Soedan, die in de regio van de grotere Kapoita van de toenmalige Oost-Equatoria staat wonen. Zij hebben traditioneel geleefd door runderen, schapen en geiten te hoeden, en in t
 • code paring
 • paring van de code