From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • Elk kind dat op de montessorischool zit, zal in de periode dat ze op onze school zitten wel eens in het Leerplein belanden.
 • Each child on the montessori school, in the period that they are now at our school once in the study centre.
 • inca bessen

 • Inca berries
 • ze zijn geen uitzondering
 • they are no exception
 • CLAUSULE BLAD • CLAUSE SHEET
 • BIJZONDERE VOORWAARDEN • SPECIAL CONDITIONS
 • Kinderen voelen zich veiliger in een kleine groep, ze zijn geen uitzondering
 • Children feel safer in a small group, they are no exception
 • Hoe kom ik achter mij wachtwoord?
 • How do I find out my password?
 • BEHOUDENS DE IN BOVENGENOEMD SPECIAAL REGLEMENT EN/OF DE VERDEROP IN DEZE POLIS BEPAALDE SPECIFIEKE EIGEN RISICO'S.


 • SUBJECT TO THE SPECIAL RULES IN THE ABOVE AND/OR THE SPECIFIC OWN RISK LATER IN THIS POLICY'S.
 • Ahhh Schade! Ik ga met mijn meidenjaarclub 3 oktober vieren in Amsterdam.
 • Ahhh Damage! I'm going to celebrate with my girls jaarclub 3 October in Amsterdam.
 • EN/OF DE VERDEROP IN DEZE POLIS BEPAALDE SPECIFIEKE EIGEN RISICO'S.


 • AND/OR THE SPECIFIC OWN RISK LATER IN THIS POLICY'S.
 • openbaar exploot
 • public exploit
 • BEHOUDENS DE IN BOVENGENOEMDE SPECIAAL REGLEMENT


 • SUBJECT TO THE SPECIAL RULES IN THE ABOVE
 • BEHOUDENS DE IN BOVENGENOEMDE


 • SUBJECT TO THE ABOVE-MENTIONED
 • Telefoonnummer gooit je gedurende bandje er gewoon uit.....het 750 en ook als je support kiest via 600 op het eind.
 • Phone number for strap just throws you out ..... the 750 and also if you choose via 600 support on the end.
 • EUROPA

 • EUROPE
 • waarvan de 1e grosse op 23 augustus 2016 is afgegeven en welke aanmij, deurwaarder, ter executie is overhandigd, waarbij voorts bevel werd gedaan om binnen 2 dagenna heden aan de inhoud van de beteken
 • whose 1st grosse on 23 August 2016 has been issued and which aanmij, bailiff, in execution is handed over, which furthermore was done within 2 days after order date to the contents of the mean
 • NIHIL


 • NIL
 • werd betekend een in executoriale vorm uitgegeven grosse van de notariele aktevan geldlening met hypotheekstelling op 30 juli 2004 door mr. R. van Heukelem, notaris te Capelle aanden IJaaeIJr verleden
 • was meant a notarial act in enforceable form issued grosse of the cash loan with mortgage up on 30 July 2004 by Mr. r. van Heukelem, civil-law notary in Capelle IJaaeIJr months past
 • The Governor and Company of The Bank of Scotland, gevestigd te Amsterdam, ten laste van G.F. Spataro geboren op 8 december1970, zonder bekende woon of verblijfplaats zowel binnen alsbuiten Nederland,
 • The Governor and Company of The Bank of Scotland, based in Amsterdam, at the expense of G.F. Spataro born on 8 december1970, no known living or stay both in Netherlands, alsbuiten
 • Uit een exploot d.d. 7 september 2016 van (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder A. Benningshof to Hotterdam, blijkt dat op verzoek van de vennootschap naar buitenlands recht Bank of Scotland Plc voorheenge
 • From a writ dated 7 september 2016 (added) judicial officer a. Baby to Hotterdam, it turns out that at the request of the company under foreign law Bank of Scotland Plc voorheenge
 • Binnen het Leerplein wordt er onder leiding van de ondersteuners, met de kinderen in kleine groepjes aan uiteenlopende onderwerpen gewerkt.
 • Within the learning area is under the leadership of the supporters, with the children in small groups to a variety of subjects.
 • omzet btw laag
  btw laag
  omzet btw hoog
  btw hoog
 • sales VAT low
  VAT low
  sales VAT high
  BTW high
 • ALGEMEEN EIGEN RISICO


 • GENERAL OWN RISK
 • VERZEKERINGSGEBIED

 • INSURANCE AREA
 • Uit een exploot d.d. 7 september 2016 van (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder A. Benningshof to Hot-
  terdam, blijkt dat op verzoek van de vennootschap naar buitenlands recht Bank of Scotland Plc voorhee
 • From a writ dated 7 september 2016 (added) judicial officer a. Baby to Hot-
  terdam, it turns out that at the request of the company under foreign law Bank of Scotland Plc voorhee
 • PER AANSPRAAK

 • PER CLAIM
 • substitute for 4WR225W220
 • vervanging van 4WR225W220
 • Op deze manier wordt er binnen de school verder vorm gegeven aan het bieden van passend onderwijs.
 • In this way within the school further shaped the offer of suitable education.
 • verzekerd

 • insured
 • verzekerdbedrag


 • verzekerdbedrag
 • verzekerd bedrag


 • coverage amount
 • voorspoedig • for soon
 • op reis


 • on travel
 • zorgeloos

 • hassle-free
 • hij gaat zonder zorgen op reis
 • He goes on a trip without any worries
 • zorgeloos op reis
 • carefree travel
 • bekende
 • known
 • In groep 8 tenslotte maken de kinderen de bekende Cito eindtoets.
 • In Group 8 finally make the children the famous Cito end key.
 • die rekenig moet gestud worden naar de baas schilder van knoke die zy vrouw wilde voor moorden ze moest gepreed worden voor spataaders maar dat word versed 20 doende
 • that gestud must be held to the boss painter of knoke that zy wife wanted for murders they had to be gepreed for spataaders but that become versed in doing 20
 • Door het gebruik van interactieve elementen betrek je de gebruiker meer bij de inhoud van je E-learning module.
 • Through the use of interactive elements engage your users more at the content of your E-learning module.
 • De periode 2011-2014 draaide om fusie en krimp. Die krimp werd zichtbaar in verschillende kerksluitingen, een veel kleiner pastoraal team en forse bezuinigingen op de uitgaven.
 • 2011-2014 turned to merger and shrinkage. That shrinkage became visible in different church closures, a much smaller volunteer team and hefty cuts in spending.
 • Our team of experts is constantly monitoring and reacting to new initiatives in our industry.
 • Ons team van experts is voortdurend toezicht en reageren op nieuwe initiatieven in onze industrie.
 • een aantal worden verwijderd
 • Some are removed
 • No smoke without fire
 • Geen rook zonder vuur
 • Zo wist hij de verkoop van tuinplanten te stimuleren door de bijzondere en onbekende verhalen achter de planten te vertellen
 • So he knew to stimulate the sale of garden plants by the special and unknown stories behind the plants to tell
 • boeiende
 • engaging
 • weinig middelen een groot bereik te realiseren
 • few resources to reach a large
 • Van oersaai naar tof
 • By oersaai to great
 • aanpakt
 • tackles
 • Het doel is om innovatief pastoraat een krachtige impuls te geven en ervoor te zorgen dat er voldoende tijd en middelen worden ingezet voor de kerk van morgen.
 • The goal is to give a strong impetus to innovative pastoral care and to ensure that sufficient time and resources for the Church of tomorrow.
 • U zal het bedrag weldra op rekening zien verschijnen.
 • You will see the amount presently on account appear.
 • ze maken je lezer hongerig naar meer. Met unieke content creëer je fans en conversie. Dat betekent meer klanten!
 • they make you reader hungry for more. With unique content you create fans and conversion. That means more customers!
 • Sluiten ze aan bij de belevingswereld van je publiek?
 • They close in to the world of your audience?
 • Er is daarbij bijzondere aandacht voor jongeren.
 • There is special attention for young people.
 • Ingredients :
  1. 60 grams of NaOH

  2. 120 ml of gamma butyrolactone

  3. 1000 ml of pure ethanol

  These quantities are not fixed – use more or less as needed, but keep the proportions the same.
 • Ingrediënten:
  1. 60 gram NaOH

  2. 120 ml gamma-butyrolacton

  3. 1000 ml pure ethanol

  Deze hoeveelheden zijn niet vastgesteld – gebruiken min of meer zo nodig, maar de verhoudingen blijven hetzelfde.
 • zin in het leven
 • meaning in life
 • glas rode huiswijn
  tafelwater met koolzuur
 • glass of Red House wine
  table water with carbonic acid
 • zin zoekers
 • meaning seekers
 • zinzoekers
 • zinzoekers
 • Hotelkamer
  Toeristenbelasting
 • Hotel room
  Tourist tax
 • Naast observaties door de leerkracht wordt gebruik gemaakt van toetsen die bij de methodes horen die in de school gebruikt worden. Om een objectief beeld te krijgen van de leervorderingen van de kinde
 • In addition to observations by the teacher uses keys that came with the methods that are used in the school. To get an objective picture of the learning progress of the children
 • And in the naked light I saw
  Ten thousand people, maybe more
  People talking without speaking
  People hearing without listening
  People writing songs that voices never share
  No one dare
  Disturb the
 • En ik zag in de naakte licht
  Tienduizend mensen, misschien meer
  Mensen praten zonder te spreken
  Mensen horen zonder te luisteren
  Mensen schrijven liedjes die stemmen nooit delen
  Niemand durven
  Verstoren de
 • om aansluiting te zoeken

 • to connect
 • blistering debate
 • zinderende debat
 • bilstering debat
 • bilstering debat
 • You were the shadow to my light
  Did you feel us?
  Another start, You fade away
  Afraid our aim is out of sight
  Wanna see us, Alive
 • Je was de schaduw aan mijn licht
  Voelde je je ons?
  Een ander begin, waar u het verdwijnen
  Bang dat ons doel is uit het zicht
  wil graag dat ons, Alive
 • rond voorwerp
 • round object
 • foutief doorstarten
 • fresh start was incorrectly
 • Zij registreert opvallende zaken, kijkt wat een kind nodig heeft en stuurt regelmatig bij op grond van wat zij ziet.
 • They record notable Affairs, look at what a child needs and regularly sends at on the basis of what it sees.
 • longblaasjes • alveoli
 • eindvertakking
 • end branch
 • 1st vertakking
 • 1st branch
 • handvaten

 • grab bars
 • luchtpijp • air pipe
 • Zij observeert het kind tijdens lesjes, het begeleid oefenen na een instructie, de vragen die een kind stelt, het zelfstandig werken, bij het nakijken van gemaakt werk en tijdens de creatieve lessen
 • She spies on the child during lessons, the exercise after an instruction, the questions that accompanied a child allows, working independently, at checking created work and during the creative classes
 • neusholte

 • nasal cavity
 • Hey, heb niet nog iets kleiner van formaat? Ik zoek iets waarmee ik dit kan bevestigen aan mijn duiven hun te lokaliseren ?Bedankt Glenn
 • Hey, haven't even slightly smaller in size? I am looking for something with which I can confirm this to my pigeons locate their? Thanks Glenn
 • jouw gang
 • your gang
 • Heb je ook belangstelling ?
 • You also have interest in?
 • Vond vandaag Gulden roede langs de kant van de weg,ook wat plantjes mee genomen voor in de tuin !
 • Was made golden rod on the side of the road, even when taken for plants in the garden!
 • opendak
 • sunroof
 • bedieningknop
 • bedieningknop
 • AWP Health & Life SA is a limited company, governed by the French Insurance Code with a capital of €65,190,446, with its registered office at 20 place de Seine, La Défense 1, 92086 Paris La Defense C
 • AWP gezondheid & Life SA is een naamloze vennootschap, geregeld door de Franse verzekeringscode met een kapitaal van €65,190,446, met maatschappelijke zetel op 20 plaats de Seine, La Défense 1, 92086 Paris La Defense C
 • WELCOME TO AMSTERDAM PLEASE DO NOT ENTER THE RED LIGHT DISTRICT
 • WELKOM BIJ AMSTERDAM VOER GEEN DE ROSSE BUURT
 • Ik heb ik sterk de indruk dat er mogelijk een zeer goede fit is tussen het geschetste profiel en mijn eigen ervaring, en ambities. Dit, mede vanwege mijn ervaring met het opstellen en uitvoeren van IT
 • I I have the strong impression that there may be a very good fit between the sketched profile and my own experience, and ambitions. This, partly because of my experience with the drafting and implementation of IT
 • Met zeer veel belangstelling heb ik de vacature gelezen voor de rol van Corporate ICT Director, bij Kiwa.
 • With great interest I read the vacancy for the role of Corporate ICT Director, at Kiwa.
 • Langdon Systems has specialised in the creation and delivery of Duty Management Systems since 1984 and we’ve been leading the way ever since.
 • Langdon Systems is gespecialiseerd in het creëren en leveren van systemen voor het beheer van plicht sinds 1984 en wij hebben het voortouw genomen in de manier waarop sinds.
 • betalingen onderweg
 • payments on the go
 • ben ik erachter gekomen
 • I found out
 • beginnende artiest
 • novice artist
 • Leading the way in duty management for over three decades
 • Richtinggevend in taak beheer voor meer dan drie decennia
 • herberekening
 • recalculation
 • mijn eigen cover up. nog steeds aan het leren .
 • my own cover up. still learning.
 • to replicate anywhere else in the world.
 • om te repliceren ergens anders in de wereld.
 • De bevindingen van de screening worden besproken met leerkracht en ouders. Als blijkt dat er logopedische begeleiding nodig is, bespreekt de logopedist met de ouders het vervolg; adviezen, verwijzing
 • The findings of the screening are discussed with teacher and parents. If it turns out that there is speech therapy guidance is needed, discusses the speech therapist with the parents the sequel; advice, reference
 • grenswaarde
 • limit value
 • Je kunt je hieraan bij het maken van E-learning materiaal conformeren. Het gebruik van standaarden - ook op dit gebied - verhoogt de herkenning en dus de acceptatie van je E-learning module.
 • You can this when creating E-learning material conform. The use of standards-also in this area-increases recognition and therefore the acceptance of your E-learning module.
 • Het kan geen kwaad zo’n afdeling
  te vragen naar deze richtlijnen en naar bestaand beeldmateriaal. Je weet dan in ieder geval zeker dat deze afbeeldingen aansluiten bij het beeld dat de organisatie wil
 • It can't hurt such a Department
  to ask about these guidelines and to existing images. You know at least sure that these images fit in with the image the organization wants to
 • Bij het maken Rapid E-learning binnen een organisatie heeft een afdeling PR of communicatie waarschijnlijk richtlijnen over foto- en ander publicatiemateriaal beschikbaar.
 • When creating Rapid E-learning within an organization has a Department PR or communications probably guidelines on photo and other publication material available.
 • Standaard beeldmateriaal
 • Standard image material