From:
To:
 
 

Dutch Translator

 • A loss for her family, the nation, and her many fans.
 • Een verlies voor haar familie, de natie, en haar vele fans.
 • Who are you calling Flemish?
 • Wie noem je Vlaams?
 • Via hun pogingen de top te bereiken behandelt de comedydramaserie maatschappelijk relevante thema’s, waarbij de hoofdpersonen in seizoen 3 tijdens hun Europese tournee in Amsterdam terechtkomen.
 • Through their attempts to reach the top, the comedy drama series deals with socially relevant themes, with the main characters ending up in Amsterdam during their European tour in Season 3.
 • Nadat hij zijn studie heeft verpest, probeert Earl (Donald Glover) het te maken als agent van zijn neef Alfred, ook wel rapper Paper Boi. Via hun pogingen de top te bereiken behandelt de comedydramase
 • After he ruins his studies, Earl (Donald Glover) tries to make it as an agent for his cousin Alfred, also known as rapper Paper Boi. Through their attempts to reach the top, the comedy drama
 • Geen WK voor Lara van Ruijven en Niki Wories vanwege coronavirus
 • No World Cup for Lara van Ruijven and Niki Wories due to coronavirus
 • Ik zoek een leuke tekening logo om op mijn ijs bekers af te drukken .
  Mag een stoere zomerse uitstalling hebben.
  IJs van Matthijs is een IJsmaker die bijzondere gekke smaken maakt
 • I'm looking for a nice drawing logo to print on my ice cream cups.
  May have a tough summer display.
  Ice cream from Matthijs is an Ice Cream maker that makes special crazy flavours
 • Please describe your cartoon logo idea as concise as possible.
 • Beschrijf uw cartoon logo idee zo beknopt mogelijk.
 • Eggstatt
 • Eggstatt
 • we hebben ook de met rood gemarkeerde gegevens van u nodig
 • we also need the details of you marked in red
 • let's here it
 • let\\\\\\\\\
 • to here
 • naar hier
 • here
 • Hier
 • fuss
 • Ophef
 • De directeur Zorg en Behandeling is als psychiater eindverantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg en behandeling die binnen de instelling geboden wordt.
 • As a psychiatrist, the Director of Care and Treatment is ultimately responsible for the medical-psychiatric care and treatment provided within the institution.
 • I am writing to you to start coordinating a bit on the blog-piece that we need to produce on the reality of Covid-19 in the penitentiary system of the Netherlands. I know you are super-busy, so the on
 • Ik schrijf u om te beginnen met het coördineren van een beetje op de blog-stuk dat we moeten produceren over de realiteit van Covid-19 in het penitentiaire systeem van Nederland. Ik weet dat je superdruk, dus de op
 • Bij notenverwerkingsbedrijf Snack Connection in Giessen zijn vijftien coronabesmettingen vastgesteld. Dat bevestigen de directeur van het bedrijf en de GGD. De besmettingen zijn waarschijnlijk buiten
 • 15 coronary infections have been identified at nut processing company Snack Connection in Giessen. The director of the company and the GGD confirm this. The infections are likely outside
 • Wir haben Ihre Nachricht erhalten und dieser die Ticket-Nr. [2C1-269B4B8D-0008] zugeteilt. E-Mails werden zu unseren Geschäftszeiten (Montag - Freitag, 09:00-17:00) bearbeitet.

  Wenn Sie Fragen oder w
 • Wir haben Ihre Nachricht erhalten und dieser die Ticket-No. [2C1-269B4B8D-0008] zugeteilt. E-mails were zu unseren Geschäftszeiten (Montag - Freitag, 09:00-17:00) bearbeitet.

  Wenn Sie Fragen oder w
 • Je mag niet hier zitten
 • You can't sit here.
 • Niet hier zittenn
 • Not sitting here
 • Gaat zelfstandig op zoek naar werk
 • Independently looking for work
 • installeren openen dat afrikaan dat nederlander dat nederland
 • install that african that dutch that the Netherlands
 • Deze reactie had ik eerlijk gezegd wel verwacht.
 • I honestly expected this reaction.
 • can I have some grit for the garden
 • kan ik wat gruis voor de tuin
 • Moot
 • Betwistbaar
 • Je kan zo veel mogelijk vrienden aanmelden
 • You can sign up as many friends as possible
 • zo veel mogelijk
 • as much as possible
 • kadobon
 • Gift certificate
 • right back at ya
 • rechtsback bij ya
 • gratis geld
 • free money
 • We zouden uw beste prijs nodig hebben ten opzichte van het bijgevoegde verzoek om quotatio, omdat het materiaal dringend nodig is door de eindgebruiker.
 • We would need your best price compared to the attached request for quota fee, as the material is urgently needed by the end user.
 • We hebben ook ons leveranciersregistratieformulier verstrekt, zodat we alle contactgegevens van uw bedrijf kunnen hebben om de inkooporder voor te bereiden,
  vul het op en stuur zo snel mogelijk terug.
 • We have also provided our supplier registration form so that we can have all your company's contact information to prepare the purchase order,
  fill it up and send it back as soon as possible.
 • Wij vertrouwen erop dat het bovenstaande voldoet aan uw goedkeuring en aarzel niet om contact met ons op te nemen, mocht u aanvullende informatie nodig hebben.
 • We trust that the above complies with your approval and do not hesitate to contact us if you need additional information.
 • Goede dag,

  We zouden uw beste prijs nodig hebben ten opzichte van het bijgevoegde verzoek om quotatio, omdat het materiaal dringend nodig is door de eindgebruiker.
  We hebben ook ons leveranciersregi
 • Good day

  We would need your best price compared to the attached request for quota fee, as the material is urgently needed by the end user.
  We have also
 • Ik wens iedereen een prettig en een veilig vakantie toe , 2 weken de riem afleggen om zo de nodige onderhoud te kunnen doen tijdens het collectief verlof !
 • I wish everyone a pleasant and a safe holiday, 2 weeks to be able to do the necessary maintenance during the collective leave !
 • Verloop
 • Gradient
 • Keep on smiling
 • Blijf glimlachen
 • Kennis en expertise sluit aan bij werkzaamheden
 • Knowledge and expertise is in line with work
 • Fill your mug with memories!
 • Vul je mok met herinneringen!
 • put some itar/scent in the cotton especially on fridays
 • put some itar/scent in the cotton especially on Fridays
 • Christine we hebben weer een sterfgeval in de
 • Christine, we have another death in the
 • Bedankt voor je schrijven, het is ons helemaal duidelijk .
  Wat een prachtig gedichtje van haar, ja zo is precies het leven. Wij zijn trots op je moeder.
  Christine we hebben weer een sterfgeval in de
 • Thanks for your writing, it's completely clear to us.
  What a beautiful poem of hers, yes, that's exactly life. We're proud of your mother.
  Christine, we have another death in the
 • Arij van Roo
 • Arij van Roo
 • Van Roo
 • Van Roo
 • Dear customer,

  Under the current pandemic situation, it’s crucial to protect our warehouse staff and delivery postmen, we strictly apply safety rules and social distancing, which lead
 • Beste klant,

  Onder de huidige pandemische situatie, is het van cruciaal belang om ons magazijn personeel en bezorgers te beschermen, passen we strikt veiligheidsregels en sociale distantiëring, die leiden
 • Dear customer,

  Under the current pandemic situation, it’s crucial to protect our warehouse staff
 • Beste klant,

  Onder de huidige pandemische situatie is het van cruciaal belang om ons magazijnpersoneel te beschermen
 • Talentvol
 • Talented
 • For each state of mind
 • Voor elke gestandstaat
 • Concerned
 • Betrokken
 • niets verschuldigd was aan de schuldenaar en niets van de schuldenaar onder zich had omdat
 • owed nothing to the debtor and had nothing to do with the debtor because
 • naar de inhoud mag ik u wel verwitjzen
 • I can tell you about the content
 • bijgaand ontvangt u de op 10 juni 2020 afgelegde verklaring derdenbeslag
 • you will receive the third-party seizure statement made on 10 June 2020
 • in bovengenoernd dossier is derdenbeslag gelegd
 • in the upper file, third party seizures have been made
 • We zijn in het mooie Mechelen waar Natascha haar eerste goede doorsmeerbeurt krijgt voor onze camera's. Deze milf weet maar al te goed hoe ze een man moet plezieren. Ze stopt niet tot haar hele gezich
 • We are in beautiful Mechelen where Natascha gets her first good smear for our cameras. She doesn't stop until her whole
 • chocolade openen installeren
 • install chocolate
 • dat volks volk
 • that people
 • ate
 • Ate
 • bonuskind
 • bonus child
 • Een huis om in te wonen
 • A house to live in
 • Why would I speak English
 • Waarom zou ik Engels spreken?
 • De heerelycke ende vrolycke daeden van Keyser Carel den V
 • Mrelycke ende vrolycke daeden of Keyser Carel den V
 • Whiteline Anti Lift Kits are primarily designed to improve traction and cornering grip under power. By increasing static caster and improving front end geometry the new alloy mounts coupled with low
 • Whiteline Anti Lift Kits zijn voornamelijk ontworpen om tractie en grip in bochten onder vermogen te verbeteren. Door het verhogen van de statische caster en het verbeteren van front-end geometrie de nieuwe legering mounts in combinatie met lage
 • These Whiteline front lower control arms feature high-quality alloy, which offers considerable weight saving over original equipment quality arms. The reduction in weight of the arm, which is partly u
 • Deze Whiteline front lower control arms zijn voorzien van hoogwaardige legering, die een aanzienlijke gewichtsbesparing biedt ten opzichte van de originele apparatuur kwaliteit armen. De vermindering van het gewicht van de arm, die deels u
 • Doos is kapot
 • Box is broken
 • In An Insane World, Madness Looks Moderate And Sanity Looks Radical
 • In een krankzinnige wereld, Madness ziet er matig en gezond verstand ziet er radicaal
 • business
 • Business
 • bedankt voor de mogelijkheid dat we bij u langs mogen komen
 • thank you for the possibility that we may visit you
 • De digitale stemming over een nieuwe lijsttrekker bij het CDA moet opnieuw. Een hacker van de TU Delft kon het computerprogramma waarmee wordt gestemd manipuleren. Hij was in staat de stemcode te krak
 • The digital vote on a new list leader at the CDA must be re-cast. A hacker from Delft University of Technology was able to manipulate the computer program with which voting is made. He was able to crack the voting code.
 • Een hacker kon valse stemmen uitbrengen bij de verkiezingen die het CDA organiseert voor een nieuwe lijsttrekker. De partij past de procedure aan.

  Jelle Brandsma8 juli 2020, 19:04
  De digitale stemmin
 • A hacker was able to cast false votes in the elections organised by the CDA for a new list leader. The party adjusts the procedure.

  Jelle Brandsma8 July 2020, 7:04 PM
  The digital voice min
 • bestuurswetenschap
 • administrative science
 • als ze in den haag wonen, kan ik hem bij hun langsbrengen vandaag.
 • If they live in the hague, I can bring him to see them today.
 • oke sorry als u de fiets niet meer wilt ophalen dan heb ik meerdere personen die willen komen.
 • Okay sorry if you don't want to pick up the bike anymore then I have several people who want to come.
 • Salaam, alles goed? Zou ik wat meer info krijgen over jullie prijzen?
 • Salaam, all right? Would I get some more info on your prices?
 • en de ober ander installeren openen
 • and open the waiter other install
 • tunnel
 • Tunnel
 • instortingsgevaar
 • risk of collapse
 • Heb ze vanmorgen gesproken. Men wacht daar nog op de bewerkingskosten om te kunnen bepalen welke optie het meeste voordeel oplevert.
 • Spoke to them this morning. There, the processing costs are still waiting to be able to determine which option is the most advantage.
 • Soak School
 • Weekschool
 • gemakkelijker zichtbaar te zijn voor het publiek, boekte Radio Caroline
  in 2006 het kanaal 0199 van Sky met de verwachting dat het aantal
  luisteraars zou toenemen (Productie 21). Toen
 • easier to be visible to the public, Radio Caroline
  in 2006, Sky's Channel 0199 with the expectation that the number of
  listeners would increase (Production 21). When
 • 20). De overeenkomst tussen Radio Caroline en Worldspace duurde tot
  het einde van 2008 toen Worldspace haar activiteiten beëindigde.
 • 20). The agreement between Radio Caroline and Worldspace lasted until
  the end of 2008 when Worldspace ceased operations.
 • 2003 schakelde het radiostation van analoge satellietuitzendingen over
  naar digitale, via een kanaal dat werd verstrekt door Messrs World Radio
  Network Ltd
 • 2003 switched the radio station from analogue satellite broadcasts
  digital, via a channel provided by Messrs World Radio
  Network Ltd
 • Vaneind1998totbeginl999werddeweekend-zendtijdvanhetsatelliet
  station European Classic Rock ingekocht. Toen dat station werd gesloten
 • From the end of 1998to the beginning of the weekend-airtime of the satellite
  european classic rock. When that station was closed
 • Als van uitstel afstel komt is het voor de tweede keer dat een conferentie wordt afgeblazen sinds Bilderberg van start ging in 1954. De eerste keer was in 1976, te midden van het Lockheed smeergeldsch
 • If a postponement is postponed, it will be the second time that a conference has been called off since Bilderberg started in 1954. The first time was in 1976, in the midst of the Lockheed kickback
 • subtitles
 • Ondertitels
 • Blokkadeformulieren
 • Blockade forms
 • Kwaliteitsmanager
 • Quality Manager
 • Bewakingsverslag
 • Surveillance report
 • bevroren
 • Frozen
 • meet up close
 • ontmoeten van dichtbij
 • If you have queries, please contact me
 • Als je vragen hebt, neem dan contact met mij op
 • If you further queries, do not hesitate to contact me
 • Als u nog meer vragen stelt, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen
 • dat afrikaan afrikaan dat openen installeren nederlander nederland
 • that african african that open install dutchman netherlands
 • Appeal If you are not satisfied with the result of your case or the way we have handled it, y
 • Beroep Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw zaak of de manier waarop wij deze hebben behandeld,
 • You and the seller did not reach an agreement. The refund amount will be based on the previous solution.
 • U en de verkoper hebben geen overeenkomst bereikt. Het restitutiebedrag wordt gebaseerd op de vorige oplossing.
 • The program is now past due.
 • Het programma is nu achterstallig.
 • Summary of paid invoices
 • Overzicht van betaalde facturen
 • overseas
 • Overzeese
 • Royal Overseas Transport
 • Royal Overseas Transport
 • Steivje tepels
 • Steivje nipples
 • Hard nipples
 • Harde tepels
 • Jika aku tiada dan tidak lagi menyapa, ingatlah aku dalam ruang yang positif.
 • Jika aku tiada dan tidak lagi menyapa, ingatlah aku dalam ruang yang positif.