From:
To:
 
 
 

Greek Translator

 • Madeothoxi
 • Madeothoxi
 • centre for promiscuity
 • Κέντρο για ασυδοσία
 • It's great to be friends with you. Thanks.
 • Αυτού είναι μεγάλη για να τους φίλους σας. Ευχαριστώ.
 • painyed
 • painyed
 • ότι είναι όλα ελληνικά για μένα
 • It's all Greek to me
 • Yacinthvs
 • Yacinthvs
 • heart of lion
 • η καρδιά του λιονταριού
 • Προσοχη ρε. Εγινε απ εξω απο εκει που μενω. 2 πραγματα θα πω: 1) Ο θορυβος και μονο ηταν τρομακτικος. 2) Η ροδα του ενος αυτοκινητου βρεθηκε 50.μετρα πιο κατω.
 • Caution eh. Egine re Exo APO ekei that Meno. 2 things to say: 1) the noise and were only tromaktikos. 2) Roda of a car found 50. meters more down.
 • put a ban
 • θέσει περιορισμούς
 • political science. International Relations. French
 • πολιτικής επιστήμης. Διεθνείς σχέσεις. Γαλλικά
 • political science. International Relations
 • πολιτικής επιστήμης. Διεθνείς σχέσεις
 • νομικη σχολη
 • legal school
 • yeah.. its hot here! ☀️
 • Ναι.. του ζεστό εδώ! ☀️ #travelingTheWorld #israel #TelAviv
 • All you need is a drink and the sunset..
 • Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ποτό και το ηλιοβασίλεμα...
 • μια υπεροχη ταινια!!! ....ολα ειναι τυχαια, ομως τιποτα δεν συμβαινει χωρις "λογο".
 • a wonderful movie!!! ....all are random, but nothing happens without "logo ".
 • oreini
 • oreini
 • we will see you on august 5. thank you
 • θα σας δούμε στις 5 Αυγούστου. Ευχαριστούμε
 • here is my $60 deposit
 • Εδώ είναι το μου κατάθεση $60
 • Ζηλεύω
 • Envy
 • I am traveling with my cousin to visit family in perista
 • Ταξιδεύω με τον ξάδελφό μου να επισκεφτεί την οικογένειά τους στο perista
 • 2 άτομα
 • 2 people
 • 2 poeple
 • 2 άτομα
 • Αιματωμα
 • Aimatwma
 • please reserve my room
 • Παρακαλώ κρατείστε μου δωμάτιο
 • Η κυρία πάσχει απο κάκωση ημιθωρακιου μετά απο αναφερόμενο τραυματισμό. Έγινε κλινικός και ακτινολογικού έλεγχος όπου διαπιστώθηκε ρωγμωδης πλευράς με αιμάτωμα.
 • The Lady suffers from contusions imithwrakioy after reported injury. Was clinical and radiological control where rwgmwdis terms were found with hematoma.
 • my reservation for 3 nights in august
 • η κράτησή μου για 3 νύχτες σε Αυγούστου
 • good afternoon Mr. Danios
 • Καλησπέρα κ. Danios
 • Η κυρία πάσχει απο κάκωση ημιθωρακιου μετά απο αναφερόμενο τραυματισμό.
 • The Lady suffers from contusions imithwrakioy after reported injury.
 • όνομα επιβάτη
 • passenger name
 • προσθήκη
 • Add
 • Έφτασε ο Απριλιος και δειλά δειλά η Άνοίζη κάνει τις εμφονίσεις στη φύση.
 • It is April and timidly the Anoizi make emfoniseis in nature.
 • Αποκλειστικά για μέλη.
 • Exclusively for members.
 • pawnshop

 • ενεχυροδανειστήριο
 • Και τον Απριλιο,
 • And in April,
 • ενεχυροδανειστηριο
 • enechyrodaneistirio
 • Μεινε συντονισμένος γία τις επόμενες προσφορές μας.
 • Stay tuned for our next offers.
 • Αποκλειστικά για μέλη. Και τον Απριλιο, η Τραινοσε σε επιβραβεύει και σου δινει αποκλειστική πρόσβαση οτις προσφορές των α, β και γ
 • Exclusively for members. And in April, trainose in rewards and gives you exclusive access offerings be exempt from a, b and c
 • GOOD EASTER
 • ΚΑΛΌ ΠΆΣΧΑ
 • Nurses provided more teacher and staff education for elementary school
 • Νοσοκόμες που παρέχονται περισσότερες δάσκαλος και εκπαίδευση του προσωπικού για το δημοτικό σχολείο
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • SERVICES OF TRAINOSE
 • Λαμβάνετε αυτό το Newsletter γιατί είστε μέλη του TRAINOSE REWARDS.

 • You receive this Newsletter because you are a member of TRAINOSE REWARDS.
 • ΠΑΣΧΑ 2015: ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
 • APRIL 2015: OUR SUGGESTIONS
 • Όνομα και Επώνυμο Μητέρας
 • Mother's name and surname
 • Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
 • E-mail addr. Mail
 • Αν δε σας εμφανίζεται το ενημερωτικό,
  πατήστε εδώ
 • If you don't receive the newsletter, click here

 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
  Ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας EDL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣ
 • With my individual responsibility and knowing the penalties (3, provided for by the provisions of paragraph 6 of article 22 of law 1599/1986, declare that: as the legal representative of the company EDL ELLAS MONOPROS
 • πενα κιθαρας
 • Pena kitharas
 • www.twitch.tv/
 • www.twitch.tv/
 • πενα
 • Pena
 • Τα ρούχα είναι από διάφορα on line καταστήμστα. Ποιο πολύ το άρθρο έχει σκοπό να δώσει ιδέες για στυλ και συνδυασμούς που μπορεί να κάνει μια μητέρα στην βάπτιση. Παρόμοια ρούχα υπάρχουν σε όλα τα μαγ
 • The clothes are from various on line katastimsta. What the article is intended to give ideas for styles and combinations you can make a mother to the christening. Similar garments exist in all the Cook
 • Mamy nadzieję, że sprawia, że ​​zespół !
 • Mamy nadzieję, że sprawia, że zespół !
 • Matching daughter mother dress baptism
 • Ταιριάζουν κόρη μητέρα φόρεμα Βάπτισης
 • Until we talk later on today, have a look at the rate sheet draft on Tour Operator level (STO) for halfboard (HB).
  These STO rates are the lowest and will only be used in direct contract discussions w
 • Μέχρι αργότερα σήμερα μιλάμε, ρίξτε μια ματιά στο ποσοστό φύλλο σχεδίου σε επίπεδο Tour Operator (STO) για ημιδιατροφή (HB).
  Τα ποσοστά αυτά στο είναι το χαμηλότερο και θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε άμεση σύμβαση συζητήσεις w
 • eugenia
 • Ευγενία
 • and girls
 • και τα κορίτσια
 • happy easter thinking of you with much love
 • Happy Πάσχα σκέψης σας με πολλή αγάπη
 • xeni
 • ΞΕΝΗ
 • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.
 • An error has occurred. Please try again.
 • HAPPY BIRTHDAY, DARLING
 • ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ, ΑΓΆΠΗ ΜΟΥ
 • In this open-label extension of a randomized controlled trial, proportions of the initially included 69 patients with active AS were treated with infliximab 5mg/kg iv/6 weeks for 8 years.
 • Στην εν λόγω παράταση ανοιχτή μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, αναλογίες των αρχικά περιλαμβάνονται 69 ασθενών με ενεργό AS υποβλήθηκαν σε θεραπεία με infliximab 5mg/kg iv/6 εβδομάδες για 8 χρόνια.
 • The objective of this study was to report on the efficacy and safety of anti-TNF therapy after 8 years of follow-up in patients with active AS
 • Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας της αντι-TNF μετά από 8 χρόνια παρακολούθησης σε ασθενείς με ενεργό AS
 • In addition to clinical assessments, MRI of the spine and sacroiliac joints was performed at baseline and week and analyzed using the SPARCC scoring method (average of two independent central readers
 • Πέραν των κλινικών αναλύσεων, μαγνητική Τομογραφία του την σπονδυλική στήλη και το ιερολαγόνιας αρθρώσεις εκτελέσθηκε κατά την έναρξη και την εβδομάδα και να αναλυθούν χρησιμοποιώντας το SPARCC σκορ μέθοδο (μέσος όρος των δύο ανεξάρτητη κεντρική αναγνώστε
 • machau
 • machau
 • Objective of this analysis was to compare the efficacy of etanercept versus placebo after 12 weeks of double-blind treatment in patients with nr-axSpA who had an insufficient response to NSAIDS.
 • Στόχος της ανάλυσης αυτής ήταν να συγκρίνετε την αποτελεσματικότητα της ετανερσέπτης έναντι του εικονικού φαρμάκου μετά από 12 εβδομάδες double-blind επεξεργασία σε ασθενείς με nr-axSpA που είχε μια ανεπαρκής απάντηση σε ΜΣΑΦ.
 • Secondary endpoints included the proportions of patients in whom inactive disease (ASDAS), ASAS20 response, and BASDAI50 were achieved.
 • Δευτερεύοντα τελικά σημεία περιλαμβάνονται τα ποσοστά των ασθενών στους οποίους επιτυγχάνεται μη ενεργή νόσο (ελαφρύ κτύπημα), ASAS20 απάντηση, και BASDAI50.
 • The primary endpoint of the trial was the percentage of patients in whom the ASAS criteria for 40% improvement (ASAS40) were met at week 12.
 • Το κύριο τελικό σημείο της δοκιμής ήταν το ποσοστό των ασθενών στους οποίους πληρούνται τα κριτήρια ASAS για 40% βελτίωση (ASAS40) στο 12 εβδομάδα.
 • If substitution was not possible, patients could remain in the study without receiving NSAID therapy during this period.
 • Εάν δεν ήταν δυνατή η υποκατάσταση, ασθενείς θα μπορούσε να παραμείνει στη μελέτη χωρίς λήψη ΜΣΑΦ θεραπεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 • If the NSAID was stopped because of an adverse event or lack of therapeutic effect, another NSAID was substituted at an equivalent anti-inflammatory dosage based on the NSAID equivalent score
 • Αν το ΜΣΑΦ σταμάτησαν λόγω ανεπιθύμητο συμβάν ή έλλειψη θεραπευτικό αποτέλεσμα, ένα άλλο ΜΣΑΦ αντικαταστάθηκε σε μια ισοδύναμη αντιφλεγμονώδη δόση με βάση το ισοδύναμο σκορ ΜΣΑΦ
 • During the open-label period, patients continued to take the background NSAID if possible.
 • Κατά την περίοδο ανοιχτή, ασθενείς και εξακολουθεί να το φόντο ΜΣΑΦ αν είναι δυνατόν.
 • During the double-blind period, the dosage and type of NSAID were to remain stable. Patients who could not continue NSAID therapy during the double-blind period were withdrawn from the study.
 • Κατά την περίοδο διπλή-τυφλή, η δοσολογία και το είδος των ΜΣΑΦ ήταν να παραμείνει σταθερή. Ασθενείς που δεν μπορούσε να συνεχίσει ΜΣΑΦ θεραπεία κατά τη διάρκεια περιόδου διπλή-τυφλή αποσύρθηκαν από τη μελέτη.
 • Patients who completed the double-blind period were eligible to receive open-label etanercept 50mg/week plus background NSAID for the subsequent 93 weeks.
 • Ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει την περίοδο διπλή-τυφλή ήταν επιλέξιμα για να λάβουν την ανοιχτή ετανερσέπτη 50mg/εβδομάδα συν φόντο ΜΣΑΦ για τις επόμενες εβδομάδες 93.
 • Patients were randomized to 1 of 2 treatment groups: 12 week treatment with etanercept 50 mg/wk administered subcutaneously (n=) or matching placebo (n=).
 • Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 1 από τις 2 ομάδες θεραπείας: 12 εβδομάδες θεραπεία με ετανερσέπτη 50 mg/wk χορηγείται υποδορίως (n =) ή αντίστοιχο εικονικό φάρμακο (n =).
 • ax how beautiful. I will write back soon and we can skype later.
 • AX πόσο όμορφη. Θα γράψω πίσω σύντομα και μπορούμε να το skype αργότερα.
 • in the treatment of adult subjects with non-radiographic axial spondyloarthritis with a 92 week open-label extension.
 • στη θεραπεία των ενηλίκων θέματα με μη-ακτινογραφικά αξονική Σπονδυλοαρθίτιδα με επέκταση 92 εβδομάδα ανοιχτή.
 • Multicentre, 12 week double-blind, placebo-controlled, randomized study of etanercept on a background non-steroidal anti-inflammatory drug
 • Πολυκεντρικές, 12 εβδομάδα διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo, τυχαιοποιημένη μελέτη της ετανερσέπτης σε ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, φόντο
 • who were continuously treated with etanercept for 3 consecutive years, was analyzed; 42 patients completed 3 years of continuous treatment with etanercept.
 • που ήταν σε συνεχή θεραπεία με ετανερσέπτη για 3 συνεχόμενες χρονιές, αναλύθηκε? 42 ασθενών ολοκληρώθηκε 3 χρόνια συνεχούς θεραπείας με ετανερσέπτη.
 • vegan warrior
 • vegan πολεμιστής
 • In this study, the clinical, laboratory, and MRI response in the pooled dataset of patients (study population n=61), including patients with AS (n=31) and nr-axSpA (n=30) who were continuously treated
 • Σε αυτή τη μελέτη, την κλινική, εργαστήριο, και MRI απάντηση στο dataset συγκεντρωτικά των ασθενών (μελέτη πληθυσμού ν = 61), συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με AS (n = 31) και nr-axSpA (n = 30) που ήταν σε συνεχή θεραπεία
 • to treatment with etanercept (n=40) or sulfasalazine (n=36) in the first year.
 • στη θεραπεία με ετανερσέπτη (n = 40) ή σουλφασαλαζίνη (n = 36) κατά το πρώτο έτος.
 • In a previously reported ETHER trial (48 week randomized multicenter open-label trial of etanercept versus sulfasalazine), patients were randomized
 • Σε μια προηγουμένως αναφερθεί δίκη ΑΙΘΈΡΑΣ (48 εβδομάδα τυχαιοποιημένη πολυκεντρική ανοιχτή μελέτη της ετανερσέπτης έναντι σουλφασαλαζίνη), οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν
 • Secondary endpoints were the reduction of active inflammatory lesions on the posterior elements of the spine and a reduction of the peripheral enthesitis on MRI and the following clinical endpoints: B
 • Δευτερεύοντα τελικά σημεία ήταν η μείωση του ενεργού εμπρηστικά τραύματα τα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης και τη μείωση της η περιφερική enthesitis στο MRI και οι ακόλουθες κλινικές απολήξεις: B
 • The primary endpoint of this study was the change of active inflammatory lesions in the sacroiliac joints and spine as detected by MRI at 48 weeks.
 • Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης αυτής ήταν η αλλαγή της ενεργό εμπρηστικά τραύματα ιερολαγόνιας αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, όπως ανιχνεύεται από MRI σε 48 εβδομάδες.
 • Γεια Lucy  Παρακαλώ δείτε παρακάτω για τους σημερινούς παραδόσεις .  Χαιρετισμοί
 • Hi Lucy Please see below for our current traditions.  Greetings
 • . In the case of intolerance to sulfasalazine, patients could be switched to methotrexate (15-20 mg weekly by mouth).
 • . Στην περίπτωση της μισαλλοδοξίας σουλφασαλαζίνη, ασθενείς θα μπορούσε να αλλάξει σε μεθοτρεξάτη (15-20 mg κάθε εβδομάδα από το στόμα).
 • assigned to etanercept 25 mg given twice subcutaneously (n=40) or sulfasalazine 2-3 g per day given orally according to the local rheumatologist’s decision (n=36) for treatment over 48 weeks.
 • ανατεθεί ετανερσέπτη 25 mg δόθηκαν δύο φορές υποδόρια (n = 40) ή σουλφασαλαζίνη 2-3 g την ημέρα που χορηγείται από το στόμα, σύμφωνα με την απόφαση το τοπικό ρευματολόγο του (n = 36) για πάνω από 48 εβδομάδες θεραπείας.
 • such analysis is critical in a firm' s ensuring a strong foothold in effective international management
 • Αυτή η ανάλυση είναι ζωτικής σημασίας για μια firm' s εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό έρεισμα στην αποτελεσματική διαχείριση της διεθνούς
 • In this 48-week, randomized multicenter open-label trial, 76 patients with non-steroidal anti-inflammatory drug-refractory axial spondyloarthritis were prospectively randomly assigned
 • Σε αυτή 48 εβδομάδων, τυχαιοποιημένη πολυκεντρική ανοιχτή μελέτη, 76 ασθενείς με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ναρκωτικών πυρίμαχα αξονική Σπονδυλοαρθίτιδα προοπτικά τυχαιοποιήθηκαν
 • firsthand information how managers in other countries really do behave toward their employees and their work
 • από πρώτο χέρι πληροφορίες πώς διευθυντές σε άλλες χώρες πραγματικά συμπεριφέρονται προς τους υπαλλήλους και το έργο τους
 • learning via systematic analysis of culture and history
 • Εκμάθηση μέσω συστηματικής ανάλυσης του πολιτισμού και της ιστορίας
 • εκτινάσσω
 • ektinassw
 • show the importance of studying international management
 • δείχνουν τη σημασία της μελέτης της διεθνούς διαχείρισης
 • incorporating the evolutionary knowledge can assist in understanding emerging economies
 • ενσωματώνοντας την εξελικτική γνώση μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση αναδυόμενες οικονομίες
 • looking back at history and incorporating the evolutionary knowledge
 • Ανατρέχοντας στην ιστορία και να ενσωματώνουν την εξελικτική γνώση
 • much like the U.S experienced after the great depression of the
 • σαν U.S βιώσει μετά της μεγάλης ύφεσης της τις
 • has a post-cold war mentality
 • έχει μια νοοτροπία της μετά τον ψυχρό πόλεμο
 • Secondary endpoints were the proportion of patients who met the ASAS 40% criteria, ASAS 5/6, as well as the mean improvement of the BASDAI, ASDAS, CRP, BASFI, BASMI and SF-36 after 7 years.
 • Δευτερεύοντα τελικά σημεία ήταν το ποσοστό των ασθενών που πληροί τα κριτήρια του 40% ASAS, ASAS, 5/6, καθώς και η μέση βελτίωση του BASDAI, ελαφρύ κτύπημα, CRP, BASFI, BASMI και SF-36 μετά από 7 χρόνια.
 • Primary outcome was the proportion of patients in the ASAS partial remission at 7 years.
 • Κύριο αποτέλεσμα ήταν το ποσοστό των ασθενών στην μερική άφεση ASAS σε 7 χρόνια.
 • mirroring a pattern of recurring sabbaticals
 • Κατοπτρισμός ένα μοτίβο των επαναλαμβανόμενων εκπαιδευτικές άδειες
 • would prefer a work schedule that fluctuates between work and leisure
 • θα προτιμούσα ένα πρόγραμμα εργασίας που κυμαίνεται μεταξύ εργασίας και αναψυχής
 • if they had experienced a clinical relapse defined as a BATH AS diseases activity index (BASDAI) >4 and a score of >4 on a 0 to 10 numeric rating scale (NRS) for spinal pain.
 • Αν είχε δοκίμασαν κλινική υποτροπή ορίζεται ως ένα λουτρό ΩΣ δείκτης δραστηριότητας ασθένειες (BASDAI) > 4 και σκορ > 4 σε κλίμακα 0 έως 10 αριθμητική βαθμολογία (NRS) για πόνο σπονδυλικής στήλης.