From:
To:
 
 
 

Greek Translator

 • fat woman what do you want
 • fat woman what do you want
 • Οι πληροφορίες αυτές, όταν εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενα στην πράξη σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, γίνονται γνώση.
 • This information, when applied and used repeatedly in practice in different social situations, become knowledge.
 • Ο ερευνητής συλλέγει τα δεδομένα τα οποία μετατρέπει και ερμηνεύει, μέσω της ανάλυσης σε πληροφορία.
 • The researcher collects data which converts and interprets, through the analysis of information.
 • Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας και θεωρούν τον ερευνητή ως αυτόν που δομή την γνώση και όχι ως απλό δέκτη αυτής.
 • Both these characteristics are integral parts of the process and consider the interviewer as that structure knowledge and not as a mere receiver of this.
 • και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος σκοπός της είναι να διερευνήσει κάποιες πλευρές του κοινωνικού συστήματος που μελετά
 • and the second is that the main purpose is to investigate some aspects of the social system that studies
 • Slayer of monsters
 • Φονιάς των τεράτων
 • Το πρώτο είναι οτι ο ερευνητής αποτελεί το μέσο με το οποίο διεξάγεται η έρευνα
 • The first is that the researcher is the means by which the research is carried out
 • Η ποιοτική έρευνα έχει δύο βασικά μοναδικά χαρακτηριστικά.
 • The qualitative research has two main unique features.
 • οπτικό υλικό και ενδοσκοπήσεις.
 • Visual material and endoscopies.
 • Τα δεδομένα μπορούν να προέλθουν από συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, συμμετοχικές παρατηρήσεις, ιστορίες, αλληλεπιδράσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες ζωής, αναλύσεις αρχείων
 • The data can come from interviews, observations, participative observations, stories, interaction, case studies, personal experiences, life stories, analyses of files
 • Μέσω της ποιοτικής έρευνας συλλέγονται δεδομένα τα οποία περιγράφουν προβλήματα και έννοιες από την ζωή των ατόμων.
 • Through qualitative research collected data that describe problems and concepts from the lives of individuals.
 • Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην έρευνα είναι η ποιοτική μέθοδος.
 • The methodology to be followed in the investigation is the qualitative method.
 • regression
 • παλινδρόμησης
 • Good morning, my love, I hope that all is good with you and your family and that the New Year is bringing you good health and happiness. We are coming to Symi in July and happy to see you. Love, Jo
 • Καλημέρα, αγάπη μου, ελπίζω ότι όλα είναι καλά με σας και την οικογένειά σας, και ότι το νέο έτος είναι να φέρει καλή υγεία και ευτυχία. Φτάνουμε στη Σύμη τον Ιούλιο και θα χαρεί να σας δούμε. Αγάπη, Jo
 • και ποια είναι η θέση του και ο ρόλος του θεραπευτή σε αυτή.
 • and what is the place and the role of the therapist in this.
 • Μέσα από αυτό το πρίσμα θα οδηγηθούμε σε μια πιο συγκεκριμένη παρατήρηση της θεραπευτικής σχέσης με ομάδες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσέγγιση στην κατανόησή τους
 • Through this the light will lead to a more accurate observation of the therapeutic relationship with groups that need special approach to their understanding
 • δηλαδή πως οι προσδοκίες του θεραπευτή επηρεάζουν την θεραπευτική σχέση στην πληθυσμιακή ομάδα των κωφών.
 • namely that the therapist's expectations affect the therapeutic relationship in the population group of deaf.
 • Είναι σημαντικό λοιπόν να απαντήσουμε μέσω της έρευνας στην συνάρτηση αυτών των δύο δεδομένων
 • It is important therefore to answer through research in these two data function
 • Yesterday I went to the dentist and unfortunately I had a tooth extracted. I go to the Peninsula dental school and students do the work
 • Χθες πήγα στον οδοντίατρο και δυστυχώς είχα ένα δόντι που προέρχονται. Πάω στην Οδοντιατρική Σχολή της χερσονήσου και να κάνουν την εργασία οι μαθητές
 • i thank you
 • σας ευχαριστώ
 • leveler
 • leveler
 • viral forest
 • ιογενή δάσος
 • tapie
 • tapie
 • Professional hairdressing supplies
 • Επαγγελματική κομμώσεις προμήθειες
 • aptoe
 • aptoe
 • καθώς και προβληματισμοί σε σχέση με την πολιτισμικό- κοινωνική τους προσέγγιση
 • and concerns in relation to the cultural-social approach
 • Σε έρευνες απαντιούνται πολλά από τα ερωτήματα σε σχέση με την προσέγγιση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας από τους ειδικούς ψυχικής υγείας
 • In surveys, answered many of the questions in relation to the approach of this sub-population from mental health specialists
 • Το κομμάτι της μελέτης της συμβουλευτικής σε ανθρώπους με κώφωση είναι ένα θέμα που συναντάται σε ξένη βιβλιογραφία
 • The piece of the study of the Advisory to people with deafness is a theme that is found in foreign literature
 • den to thimamai
 • den to thimamai
 • You are 9 today
 • Είστε 9 σήμερα
 • λαμβάνοντας υπόψη
 • taking into account
 • λαμβάνοντας υπόψιν
 • taking into account
 • λανβάνοντας υπόψιν
 • lanbanontas account
 • ανταλλακτικα

 • spare parts
 • Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον να μελετηθεί η σχέση υπό το πρίσμα των προσδοκιών του θεραπευτή σαν συμπληρωματική πληροφορία στις ήδη υπάρχουσες θέσεις.
 • So it is quite interesting to study the relationship in the light of the expectations of the therapist as additional information on existing posts.
 • Το μεγαλύτερο δείγμα του υλικού βασίζεται σε μελέτες θεωρητικού επιπέδου .
 • The larger sample of material is based on studies of theoretical level.
 • Η ξένη βιβλιογραφία διαθέτει υλικό σχετικά με την θεραπευτική σχέση και τις προϋποθέσεις για την δημιουργία της.
 • The foreign literature has material on the therapeutic relationship and the conditions for the creation of.
 • Επιπρόσθετα καμιά από τις έρευνες δεν έχει γίνει για τα ελληνικά πλαίσια.
 • Additionally none of the research has not been done for the Greek context.
 • Οι έρευνες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο θέμα από την μέχρι τώρα αναζήτησή μου έχουν να κάνουν μεμονωμένα με το κάθε ερώτημα και όχι σαν συνάρτηση των δύο δεδομένων
 • The research done on this topic from my search so far have to do with each question individually and not as a function of two data
 • αρμονική συνεργασία και πειθαρχία στην ιεραρχία.
 • harmonious cooperation and discipline in the ranks.
 • Thank you for the notice
 • Ευχαριστώ για την ειδοποίηση
 • ενημερωθηκα σχετικα με τη δομη τη λειτουργια και την οργανωση μιας τραπεζας. -αποτελεσματικος χειρισμος παραπόνων και αντιδράσεων των πελατων, εν όψει της κρίσιμης για την τράπεζα οικονομικής κρίσης.
 • enimerwthika about the structure of the operation and organization of a bank. -apotelesmatikos cheirismos complaints and reactions of customers, in view of the critical economic crisis for the Bank.
 • και την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση και κατανόηση μιας ειδικής ομάδας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα μαζί της
 • and the need for special education and understanding of a special group to be able to work better with her
 • δεύτερον πώς αυτό επηρεάζει μια πληθυσμιακή κατηγορία που δεν έχει προσεγγισθεί αρκετά στην χώρα μας σε πολιτισμικό -κοινωνικό επίπεδο
 • Secondly how this affects a population category which has not approached quite in our country in cultural-social level
 • προκύπτει
 • results
 • σε προσωπικό επίπεδο από την εσωτερική ανάγκη κατανόησης πρώτων της συσχέτισης προσδοκιών- θεραπευτικής διαδικασίας στην συμβουλευτική
 • on a personal level from the internal need of understanding raw correlation expectations-the therapeutic process in Advisory
 • suburban social club
 • Προαστιακός κοινωνική λέσχη
 • Η ανάγκη λοιπόν για την συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει, σε πρακτικό επίπεδο λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων ερευνών στον ελλαδικό χώρο
 • The need for specific research results, on a practical level due to the lack of specific investigations in Greece
 • ειδίκευση
 • specialization
 • Στόχος μας είναι να μελετήσουμε πως η ειδίκευση αυτή σχετίζεται, ή όχι, με τις προσδοκίες που μπορεί να έχει ο σύμβουλος για την πορεία των συνεδριών καθώς και για το περιεχόμενο τους.
 • Our goal is to study how skilled this relates, or not, with expectations that may have been the Advisor for the course of the sessions as well as for their content.
 • Είναι σημαντικό να διερευνήσουμε την ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης για την κατανόηση του δεοντολογικού και πολιτισμικού πλαισίου αυτής της ομάδας ανθρώπων από τον σύμβουλο-ειδικό.
 • It is important to investigate the need for specific training for understanding ethical and cultural framework of this group of people by the practitioner-specialist.
 • και πως προσεγγίζεται το θέμα της κώφωσης στις συνεδρίες
 • and how they approached the issue of deafness in sessions
 • που η καρδια και το μγαλο σου σου λενε το ιδιο
 • the heart and your mgalo Lene idio
 • While this takes place the amount of liquid which is present in the
  shape of drops due to evaporative loss.
 • Ενώ αυτό παίρνει μέρος το ποσό του υγρού, η οποία είναι παρούσα σε σχήμα σταγόνες λόγω απώλεια λόγω εξάτμισης.
 • που η καρδια και το μγαλο σου σοθ το ιδιο
 • the heart and your soth idio mgalo
 • που η καρδια και το μγαλο σου σοθ λενε το ιδιο
 • the heart and your soth Lene mgalo the same
 • ακου
 • Akou
 • ακου το ενστικτο σου
 • Akou in your enstikto
 • AKOY TO ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΣΟΥ
 • AKOY TO YOUR ENSTIKTO
 • emphatically takes place
 • εμφατικά πραγματοποιείται
 • Το ελληνικό κράτος έχει συνέχεια, δεν θα έχει όμως συνέχεια η αυτοτροφοδοτούμενη κρίση των τελευταίων ετών» δήλωσε ο νέος
 • The Greek State has followed, but then will not have the self-sustaining crisis of recent years, "said the new
 • Μνημονεύοντας τον προκάτοχό του κ. Αλέκο Παπαδόπουλο ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ του λιτού βίου αλλά εναντίον της λιτότητας
 • Citing his predecessor Mr Alekos Papadopoulos stated that unadorned life advocates but against austerity
 • Each of the two discs is provided with two air passages, one for suction of air and one for blow out steam.
  The openings of the guide discs, which are meant for air passage, are slot shaped.
 • Κάθε ένα από τους δύο δίσκους είναι εφοδιασμένο με δύο αεραγωγούς, μία για την αναρρόφηση του αέρα και μία για το σβήνω ατμού.
  Τα ανοίγματα των δίσκων οδηγός, που προορίζονται για το πέρασμα του αέρα, είναι υποδοχή σχήματος.
 • Εύχομαι ειλικρινά να πετύχει η κυβέρνηση το θέλει όλος ο κόσμος το θέλουμε και εμείς ως απερχόμενοι γιατί οι ξένοι δεν βλέπουν ούτε κόκικνο ούτε γαλάζιο ούτε πράσινο Ελληνα, βλέπουν μόνο Ελληνα» σημεί
 • I sincerely wish to succeed the Government wants everyone we want and we as outgoing because foreigners do not see nor kokikno neither blue nor green Greek, only see Greek» WA
 • Υπάρχει ένας δείκτης, τόνισε, «αν κάποιος πει ότι θα σκίσει το μνημόνιο» και αυτό είναι να βγεις στην αγορά με ένα 30ετές ομόλογο όπως το έκαναν οι Πορτογαλοι να δώσεις πίσω τα λεφτά στο ΔΝΤ που σε ξέ
 • There is an indicator, he stressed, "If someone told you that will tear the memorandum ' and this is going to market with a 30etes bond as they did the Portogaloi to give back the money to the IMF to know
 • The purpose of the guide discs is to shut off the impeller chamber and lead the air in and
  out.
 • Οι δίσκοι οδηγός αποσκοπεί να κλείσει θάλαμο στροφείο και να οδηγήσει τον αέρα μέσα και έξω.
 • Hereby a positive pressure
  arises and the air will be forced out through the impeller chamber to the
  discharge branch.
 • Δια του παρόντος δημιουργείται μια θετική πίεση και ο αέρας θα αναγκαστούν έξω από το θάλαμο στροφείο στον κλάδο της απαλλαγής.
 • είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ερευνήσουμε στον ελλαδικό χώρο πως η συμβουλευτική προσεγγίζει την συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων
 • It is important to be able to investigate in Greece that the consultative approaches the specific category of people
 • The suction air is compressed when the impeller reaches yet another half round.
 • Αναρρόφησης αέρα συμπιέζεται όταν το στροφείο φτάνει ακόμη μισό γύρο.
 • αφορά σε μια Ελλάδα που θα ανατρέψει την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση
 • for a Greece that will topple the self-sustaining crisis
 • This causes a vacuum
  which results in air entering the impeller chamber from the suction branch.
 • Αυτό προκαλεί ένα κενό το οποίο οδηγεί σε αέρα που εισέρχεται στον θάλαμο πτερωτή από τον κλάδο της αναρρόφησης.
 • Every
  single cushion of air will appear immediately after the blades of the impeller have passed the top point of the
  rotation and thereby be increased with every half rotation the impeller achieves.
 • Κάθε ενιαίο μαξιλάρι του αέρα θα εμφανιστούν αμέσως μετά τις λεπίδες του στροφείου έχουν περάσει στο ανώτατο σημείο της περιστροφής και με αυτόν τον τρόπο, να αυξάνεται με κάθε μισή περιστροφή που επιτυγχάνει το στροφείο.
 • During this rotation the cushions of air will continuously be forced into different volume concentrations.
 • Κατά την περιστροφή αυτή τα μαξιλάρια του αέρα θα αναγκαστεί συνεχώς σε διαφορετικό τόμο συγκεντρώσεις.
 • The cushion of air will be divided by the impeller blades and thereby form into several small cushions of air.
 • Το μαξιλάρι του αέρα θα διαιρείτε με το στροφείο λεπίδες και με αυτόν τον τρόπο να συγκροτήσουν διάφορα μικρά μαξιλάρια του αέρα.
 • Οσον αφορά στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης δεν θα υπάρξει καμία μονομαχία, δεν θα υπάρξουν απειλές, δεν θα υπάρξει θέμα ποιος θα υποχωρήσει πρώτος»
 • As regards the issue of trading there will be no duel, no threats, no matter who will back down first "
 • Επιλέχτηκε η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα διότι οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι μηδενικές
 • This population group was selected because the investigations that have been done in Greece is null
 • Above the hub the operation liquid makes very close contact to the hub. (This of
  course requires a very precise level of serliquid.)
 • Πάνω από την ενότητα "το υγρό λειτουργία κάνει πολύ στενή επαφή στην πλήμνη. (Αυτό φυσικά απαιτεί ένα πολύ ακριβές επίπεδο της serliquid.)
 • Δεν θα φέρουμε κομματικό στρατό
 • Will not bring partisan army
 • The impeller is situated eccentrically above the center of the pump, thus the cushion of air will only appear
  under- and next to the hub.
 • Το στροφείο βρίσκεται έκκεντρα επάνω από το κέντρο της αντλίας, έτσι το μαξιλάρι του αέρα θα εμφανιστεί μόνο κάτω από- και δίπλα στην ενότητα ".
 • των καθαριστριών
 • of katharistriwn
 • When the rotation takes place a cushion of air will appear between the liquid ring and the impeller
  hub.
 • Όταν η περιστροφή λαμβάνει χώρα ένα μαξιλάρι του αέρα θα εμφανιστούν μεταξύ του υγρού δακτυλίου και η πλήµνη.
 • Και αυτό θα ξεκινήσει από το ίδιο το υπουργείο και την λειτουργία του
 • And it will start from the same Ministry and the operation of
 • The shaft seals are of the
  gliding ring type.
 • Οι σφραγίδες άξονων είναι δαχτυλίδι τύπου ολίσθηση.
 • Ο λιτός βίος θα συνδυαστεί με την αποκατάστασης της αλληλεγγύης
 • The thrifty life will be combined with the restoration of solidarity
 • Η πυραμιδική λιτότητα από τη μία πετσοκόβει τους αδύναμους και από την άλλη ενισχύει του δυνατούς
 • The pyramidal frugality on one slashing weak and strengthens the strong
 • Ατόπημα η συνεργασία με ΑΝΕΛ! Μην πετάτε την ιστορική ευκαιρία! Σοσιαλιστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ!

  Η χθεσινή μεγάλη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η μικρή αλλά διακριτή ενίσχυση του ΚΚΕ και η ταυτόχρ
 • Cooperation with LEMNOS blunder! Don't throw away the historic opportunity! Socialist sharing SYRIZA – COMMUNIST PARTY!

  Yesterday's big electoral victory of SYRIZA, a small but distinct strengthening of the Communist Party and the taytochr
 • They are not in contact with any of the stationary parts of the pump, two ball or
  roller bearings are placed in the ends of the shaft and fitted with bearing seals.
 • Δεν είναι σε επαφή με οποιοδήποτε από τα εν στάσει μέρη της αντλίας, δύο μπάλα ή ένσφαιρων τριβέων τοποθετούνται στα άκρα του άξονα και εφοδιασμένο με φέρουν σφραγίδες.
 • Είναι άλλο ο λιτός βίος και άλλο αυτό που εμείς αποκαλούμε πυραμιδική λιτότητα
 • Is another the thrifty life and another what we call pyramidal frugality
 • The shaft and the impeller are the only
  movable parts on the pump.
 • Τον άξονα και το στροφείο είναι μόνο κινητών τμημάτων στην αντλία.
 • The Samson liquid ring pump operates as cellular wheel pump.
 • Η αντλία υγρού δαχτυλιδιού Σαμψών λειτουργεί ως αντλία κυτταρική τροχό.
 • Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά, όταν ήταν περήφανοι που διέθεταν τα χρήματά τους για τις σπουδές των παιδιών τους
 • The Greeks created when lived sparingly, when he was proud that they had their money for their children's studies
 • small-town
 • μικρή πόλη
 • Mode of operation/working principles
 • Λειτουργία των αρχών λειτουργίας/εργασίας
 • Είμαστε υπέρ του λιτού βίου, ανάπτυξη δεν σημαίνει να έχουμε πόρσε στους δρόμους, όπως είπε ο φίλος μου Αλ. Παπαδόπουλος
 • We are in favour of lean-to lives, development does not mean to have Porsches in the streets, like my friend Al said. Papadopoulos
 • Τα κύρια σημεία της ομιλίας του
 • The main points of his speech
 • Information concerning the pump
 • Πληροφορίες σχετικά με την αντλία
 • Η δεύτερη σελίδα αφορά στον τρόπο που κατανοούμε τον όρο λιτότητα
 • The second page is how I understand the term frugality
 • Γι αυτόν το λόγω έγινε προσπάθεια να εστιάσει σε μια ειδική πληθυσμιακή κατηγορία και αυτή ήταν στους θεραπευτές που εργάζονται με ανθρώπους με κώφωση.
 • For this reason an attempt was made to focus on a specific population category, and this was to therapists who work with people with deafness.
 • έχει κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές, στους εταίρους στην Ευρώπη
 • has cost in human lives, the partners in Europe
 • I am sure he does miss his auntie too.
 • Είμαι βέβαιος ότι χάνει πάρα πολύ του θείτσα.