From:
To:
 
 
 

Greek Translator

 • Good Easter.

  Small kisses,
  George
 • Καλό Πάσχα.

  Μικρό φιλιά, Γιώργος
 • Likewise.

  Little kisses.

  George
 • Ομοίως.

  Λίγα φιλιά.

  Γιώργος
 • The Following information i s provided f o r t h e correct
  utilization of IPL Skin treatment system.the Information
  includes n o t only t h e accident protection regulations
  the products comply with,b
 • Τις ακόλουθες πληροφορίες μου s παρέχονται f o r t h e σωστή αξιοποίηση των δέρμα IPL θεραπεία system.the πληροφορίες περιλαμβάνει μόνο t t n o h e ατύχημα κανονισμοί προστασίας τα προϊόντα τηρούν, b
 • add in
 • Προσθέστε στο
 • Save unused paint. If you have a lot of paint left on your palette that was not used, save it for your next painting. Scoop it into small containers or into piles on your palette and cover with saran
 • Αποθηκεύσετε τα αχρησιμοποίητα χρώμα. Εάν έχετε πολλή αριστερά χρώμα στην παλέτα σας που δεν χρησιμοποιήθηκε, αποθηκεύσετε για την επόμενη ζωγραφική σας. Κουτάλα σε μικρά δοχεία ή σε σωρούς σας παλέτα και κάλυψη με saran
 • αεράκι
 • Breeze
 • αναζωογονητικό
 • refreshing
 • αναζωγονοτικό
 • anazwgonotiko
 • Noah's Crib


 • Παχνί του Νώε
 • To create a tint,
 • Για να δημιουργήσετε μια απόχρωση,
 • μοντέρνο άκουσμα
 • modern sounding
 • Leekes
 • Leekes
 • better to be feared than to bemoan
 • καλύτερα να φοβόμαστε από να λυπούνται
 • Óôçí ôåëåõôáßá óõíÝíôåõîç ðïõ ìáò åß÷å ðáñá÷ùñÞ- óåé ï ËåïíÜñíôï ÐáðáíéêïëÜïõ, åß÷å êÜíåé îåêÜèá- ñï üôé... «ìåôñÜåé ôéò ìÝñåò ðïõ èá åðéóôñÝøåé óôçí ðáôñßäá», ðñïóäéïñßæïíôáò ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2011
 • In óõíÝíôåõîç to ôåëåõôáßá åß ìáò ÷ ðáñá ÷ ùñÞ-å óåé ï åß ËåïíÜñíôï ÐáðáíéêïëÜïõ, êÜíåé îåêÜèá å ÷-ñï üôé ... "ìåôñÜåé Setup to each ìÝñåò in ðáôñßäá ' åðéóôñÝøåé, ÉáíïõÜñéï ôïõ ðñïóäéïñßæïíôáò for 2011
 • Tip 11: Remember that you can paint with oils without using solvents, using brush pressure to spread the paint out thinly, only oil as a medium and to rinse your brush.
 • Άκρη 11: Θυμηθείτε ότι μπορείτε να χρωματίσετε με έλαια χωρίς χρήση διαλυτών, χρησιμοποιώντας το πινέλο πίεση να απλώνονται αραιά, το χρώμα μόνο το πετρέλαιο ως μέσο και να ξεπλύνετε βούρτσα σας.
 • Tip 10:
  If you want to clean away a layer of oil paint or oil varnish, use alcohol, which is a powerful solvent.
 • Συμβουλή 10: Αν θέλετε να καθαρίσετε μακριά ένα στρώμα λαδομπογιά ή βερνίκι πετρελαίου, χρήση αλκοόλ, το οποίο είναι ένα ισχυρό διαλύτη.
 • If it evaporates without leaving any residue, stain, or smell, it should be fine.
 • Αν εξατμίζει χωρίς αναχώρηση οποιουδήποτε υπολείμματος, λεκέ, ή η μυρωδιά, θα πρέπει να είναι ωραία.
 • Tip 9:
  If you're not sure whether a bottle of mineral or white spirits is suitable for oil painting, put a tiny quantity on a piece of paper and let it evaporate. If it evaporates without leaving any
 • Συμβουλή 9: Αν δεν είστε σίγουροι αν ένα μπουκάλι ορυκτών ή άσπρα πνεύματα είναι κατάλληλο για ελαιογραφία, βάλτε μια μικρή ποσότητα σε ένα κομμάτι χαρτί και αφήστε το να εξατμιστεί. Αν την εξατμίζει χωρίς αναχώρηση οποιουδήποτε
 • Σασ χορηγθηκε αναβολη καταταξησ στισ Ενοπλεσ Δυϖαμεισ επειδη ειατε μονιμοσ κατοικοσ ρξωτερικου
 • Your chorigthike Enoples Dyϖameis anaboli classification in monimos resident rxwterikoy eiate because
 • Πρώτη καλή στιγμή στο 25΄από στημένη φάση και στη συνέχεια πετυχαίνει γκολ με έναν πρώην Αφαντένο, τον Λεονάρντο Παπανικολάου.
 • First good time at 25 ΄apo set phase and then scores goal with a former Afanteno, Leonardo Smear.
 • του από την Αυστραλία, ο γνωστός επιθετικός φόρεσε την φανέλα του ΑΕΡΑ και οι Καλυθενοί ποντάρουν πολλά στο γεγονός πως έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην ομάδα τους και γνωρίζει άριστα τα «κατατόπι
 • from Australia, the well-known striker wore the Jersey of AERA and Kalythenoi bet a lot that has struggled in the past in their group and knows best ' katatopi
 • Το όνομα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην επικαιρότητα του Απόλλωνα και τοποθετείται δίπλα σε αυτά των Παναγιώτη Αγγελόπουλου και Γιώργου Τριχιά είναι αυτό του Λεονάρντο Παπανικολάου. Μετά την επισ
 • The name that appears for the first time in actuality of Apollo and placed next to those of Panagiotis Angelopoulos and Giorgos Trichia is this of Leonardo Smear. After the SCIE
 • Όσο δεν εμφανίζεται με την ελευθέρα του στα χέρια του, τόσο ο προβληματισμός των ανθρώπων του Απόλλωνα μεγαλώνει και τους κάνει να στρέφονται προς άλλους ποδοσφαιριστές. Λογικά δεν θα περιμένουν για π
 • As does not appear with the free his hands, so the concern of people of Apollo grows and makes them turn to other players. Logically wouldn't wait for p
 • Το όνομα του Λεοντάρντο Παπανικολάου προστέθηκε στην λίστα των ... Τριχιά είναι αυτό του Λεονάρντο Παπανικολάου. Μετά την επιστροφή
 • The name of Leontarnto Smear was added to the list of ... Trichia is this of Leonardo Smear. After returning
 • τροχοβίλα
 • trochobila
 • Με τέρματα του Μαρίνου (αυτογκόλ) και του Λεονάρντο Παπανικολάου στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου ο Απόλλωνας επικράτησε
 • With finishes of Marino (own goal) and Leonardo Smear in the first quarter of the second half result Apollo prevailed
 • ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΖΙΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗΖ ΚΑΤΑΤΑΞΗΖ ΖΤΙΖ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ
 • FOR STRATEYZIMOYS ETYCHAN ANABOLIZ KATATAXIZ ZTIZ THAT ENOPLES ECODESIGN SPECIAL OFFICIALS GATHER EXOTERIKOY
 • Το παιχνίδι ξεκίνησε μουδιασμένα για τις δύο ομάδες ωστόσο πολύ γρήγορα ο Απόλλωνας κατάφερε να κερδίσει στα πρώτα σημεία του αγώνα. Ανέβασε ψηλότερα την επιθετική του γραμμή και πίεσε με σκοπό να δημ
 • The game started tingling for both teams but very quickly the Apollo managed to win in the first match points. Upload higher the aggressive line and pushed to Dim
 • Για ακόμα μια χρονιά ο ΑΕΡΑ δεν μπόρεσε να περάσει από τις Καλυθιές, με τον τοπικό Απόλλωνα να την υποχρεώνει στην πρώτη του απώλεια στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Κώστα Καμπούρη επικράτησε με 2-1
 • For yet another year the AERA could not go through Kalythies, with your local Apollo to oblige to his first loss in this year's Championship. Kostas Hatzopoulos team prevailed 2-1
 • Τη φανέλα του Απόλλωνα Καλυθιών θα φορέσει τη νέα σεζόν ο Λεονάρντο Παπανικολάου, ο οποίος συμφώνησε με τη διοίκηση του συλλόγου και θα αγωνιστεί κανονικά. Ο Π απανικολάου έδωσε τα χέρια με τον πρόεδρ
 • The Apollo Kalithies Jersey will wear the new season Leonardo Papanikolaou, who agreed with the administration of the Club and will fight normally. O p apanikolaoy gave the hands with the President
 • tainted
 • διάχυτος
 • ''Νομίζεις πως με σκοτώνεις... Νομίζω πως αυτοκτονείς…''

  Antonio Porchia
 • '' You think with killin ... I think aytoktoneis ... ''

  Antonio Porchia
 • ''Τι είναι ευτυχία;
  Η ηδονή που δε σε κάνει μετά να μετανιώσεις.''

  ~Σωκράτης
 • '' What is happiness?
  The pleasure not to do after you regret it. ''

  ~ Socrates
 • Μια από τις πιο σημαντικές έννοιες αυτές τις μέρες, είναι η έννοια της συγχώρεσης και μέσα από τα λόγια του Ιησού δίνεται ο πιο σημαντικός και ανώτερος λόγος για να συγχωρέσουμε τους ανθρώπους… ‘’ἄφες
 • One of the most important concepts these days, is the meaning of forgiveness and through the words of Jesus are the most important and senior reason to forgive people ... '' ἄfes
 • Dear Claudia,

  First of all a very Καλό Πάσχα.

  We arrive at the airport of Heraklion
  On 2 may 2014
  Flight nr.: JAF5477
  at 23:00
  from Brussels.

  So it will be very late!
 • Αγαπητέ Claudia, πρώτο από όλα μια πολύ Καλό Πάσχα.

  Φτάνουμε στο το αεροδρόμιο του Ηρακλείου στις 2 Μαΐου 2014 πτήση nr.: JAF5477, στις 23:00 από τις Βρυξέλλες.

  Έτσι θα είναι πολύ αργά!
 • Thanks a lot.
 • Ευχαριστώ πολύ.
 • Court Judges
 • Δικαστές
 • Discrict Court Judges
 • Το δικαστήριο Discrict δικαστές
 • Public Prosecutor's Office of Discrict Court Judges
 • Γραφείο του δημόσιου κατηγόρου, το δικαστήριο Discrict δικαστές
 • Thank you very alot
 • Σας ευχαριστώ πολύ πολύ
 • or to take military possession of, even temporarily, any part whatever of the territory of the Balkan peninsula now under Turkish domination, if one of the contracting parties believes this action to
 • ή να λάβει τη στρατιωτική κατοχή του, έστω και προσωρινά, ΚΑΠΟΙΟ μέρος του εδάφους της Βαλκανικής χερσονήσου υπό τουρκική κυριαρχία, ό, τι εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρεί αυτή η δράση να
 • turn down an offer
 • χαμηλώνετε την προσφορά
 • απορριπτω
 • aporriptw
 • mercant
 • mercant
 • φρέσκο
 • fresh
 • φρεσκοποτισμένο
 • freskopotismeno
 • βόσκω
 • Browse
 • βοσκάει
 • boskaei
 • βοσκάω
 • boskaw
 • no blemish like demerit
 • κανένα ψεγάδι όπως απαξία
 • ανθισμένα
 • blooming
 • σύννεφο
 • cloud
 • Dearest nephews wishing you both every happiness and best wishes for your wedding
 • Αγαπημένη ανίψια, σας ευχόμαστε τόσο για κάθε ευτυχία και τις καλύτερες ευχές μου για το γάμο σας
 • Dearest nephew wishing you both every happiness and best wishes for your wedding
 • Αγαπημένο ανιψιό σας ευχόμαστε τόσο για κάθε ευτυχία και τις καλύτερες ευχές μου για το γάμο σας
 • loosery
 • loosery
 • Ήττα
 • Defeat
 • LOZERY
 • LOZERY
 • LOSERY
 • LOSERY
 • my colleague will send the link of invoice to you.please check it later. And pay for it, thanks
  then we will send that phone to you.
 • ο συνάδελφός μου θα στέλνω the σύνδεσμος του τιμολογίου να you.please το ελέγξουμε αργότερα. Και να πληρώσουν για αυτό, ευχαριστώ τότε θα στείλουμε αυτό το τηλέφωνο σας.
 • This DRMA1404190928578865C is your new order number,please wait for it patiently
 • DRMA1404190928578865C αυτό είναι το νέο αριθμό της παραγγελίας σας, σας παρακαλώ να περιμένετε για αυτό υπομονετικά
 • LEAVE YOUR DREAMS FLY...AND EVERYThING BECAME TRUE...EVEN A LOSELY...IS A VICTORY!!!
 • ΑΦΉΣΤΕ ΤΗ ΜΎΓΑ ΣΑΣ ΌΝΕΙΡΑ...ΚΑΙ ό, τι έγινε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ...ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΈΝΑ LOSELY...ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΝΊΚΗ!!!
 • ΑΦΙΣΕ
 • AFISE
 • Indulge yourself and delve into an atmosphere of magic, enjoy the unique architecture of the magical settlement hidden amidst the nocturnal forest. This landscape leaves no one indifferent.
 • Χαρίστε στον εαυτό σας και υπεισέρχεται σε μια ατμόσφαιρα της μαγείας, Απολαύστε τη μοναδική αρχιτεκτονική του οικισμού μαγικό κρυμμένο ανάμεσα σε δάσος νυχτερινό. Αυτό το τοπίο δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.
 • not in Greek
 • δεν στα Ελληνικά
 • Uses Scotchgard Protector for easier cleaning and maintenance
 • Χρησιμοποιεί Scotchgard προστάτη για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση
 • Respirators
 • Αναπνευστήρες
 • φιλτρο αναπνοης
 • anapnois filter
 • No lunch at Kapsalas today. Tennis cancelled. Thank you.
 • Κανένα γεύμα στο Kapsalas σήμερα. Τένις ακυρωθεί. Ευχαριστούμε.
 • Happy Easter! Christ is risen!
 • Καλό Πάσχα! Χριστός Ανέστη!
 • του Αχιλλέα
 • of Achilles
 • gyro
 • γυροσκόπιο
 • Καλό Πάσχα ( και Καλή Ανάσταση ), φίλε μου τεμπέλη
 • Happy Easter (and Good Resurrection), my buddy work-shy
 • TO ALL OF MY GREEK FRIENDS AND FAMILY:
  KALI ANASTASI!
 • TO ALL OF MY GREEK FRIENDS AND FAMILY: KALI ANASTASI!
 • Χριστός Ανέστη σε όλους!!
 • Christ is risen at all!!
 • Με υγεία και ευτυχία!
 • With health and happiness!
 • φίλε μου τεμπέλη
 • My buddy work-shy
 • Καλή Ανάσταση φίλε μου τεμπέλη
 • Good my buddy work-shy Resurrection
 • Achilles
 • Ο Αχιλλέας
 • condemns you
 • σας καταδικάζει
 • convicts you
 • κατάδικοι σας
 • obsesses you
 • σας βασανίζει
 • Hallmark cards
 • Hallmark κάρτες
 • black devils
 • μαύρο διάβολοι
 • kati allo
 • kati allo
 • Katiallo
 • Katiallo
 • Kati allo
 • Kati allo
 • Γεια σου γλυκιά μου!!! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;
 • Hi sweetie!!! you know you're an ass, right?
 • Hey Sweetie!!! you know you're an ass, right?
 • Γεια σου γλυκιά μου!!! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;
 • Γεια σου στενό φίλο! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;
 • Hi close friend! you know you're an ass, right?
 • hi close friend! you know you're an ass, right?
 • Γεια σου στενό φίλο! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;
 • Γεια σου cutie! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;
 • Hi cutie! you know you're an ass, right?
 • hi cutie! you know you're an ass, right?
 • Γεια σου cutie! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;

 • Γεια σου cutie!!! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;
 • Γεια σου cutie!!! ΞΈΡΕΤΕ ΕΙΔΙΚΌ ΕΊΣΤΕ ΈΝΑΣ ΓΆΙΔΑΡΟΣ, ΔΕΞΙΆ?
 • hI cutie!!! you know you're an ass, right?
 • Γεια σου cutie!!! ξέρετε ότι είστε ένας γάιδαρος, δεξιά;
 • akupo
 • akupo
 • tumer
 • ο Τουμέρ
 • Соболева Наталия
  Бульвар газеты "Гомельская правда" д. 24 , кв. 21
  г. Гомель, NOTPROVIDED
  246006
  Belarus
 • Soboleva Nataliâ Bul′var gazety "pravda Gomel′skaâ" д. 24, kv. 21 г. NOTPROVIDED 246006 Gomel′, Belarus
 • πάει Καναδοί πάει
 • go Canadians go
 • Detached: Compliant: move toward others
  Aggressive: move against others
  Detached: move away from others

 • Μονοκατοικία: Συμβατό με: κινούνται προς άλλους επιθετική: κινούνται ενάντια σε άλλους Μονοκατοικία: απομακρυνθούμε από άλλους
 • Detached:
 • Μονοκατοικία: