From:
To:
 
 
 

Greek Translator

 • δεν
 • No
 • Έχει
 • Has
 • Dunkin' Donuts is an American global doughnut company and coffeehouse chain based in Canton, Massachusetts. It was founded in 1950 by William Rosenberg in Quincy, Massachusetts.[1] Since its founding,
 • Dunkin ' Donuts είναι μια αμερικανική παγκόσμια δακτυλίου εταιρεία και καφενείο αλυσίδα βασίζεται σε Canton, Μασαχουσέτη. Ιδρύθηκε το 1950 από William Rosenberg σε Quincy, Μασαχουσέτη.[1] από την ίδρυσή του,
 • defficiency
 • απέστειλε αφού έλαβε
 • exclamation
 • θαυμαστικό
 • context
 • πλαίσιο
 • excessive
 • υπερβολική
 • stiffness
 • δυσκαμψία
 • lumps
 • εξογκώματα
 • sinews
 • νεύρα
 • Retail
 • Λιανικής πώλησης
 • flaccid
 • χαλαρό
 • stroking
 • χαϊδεύοντας
 • Sector
 • Τομέα
 • deficiency
 • ανεπάρκεια
 • denotes
 • υποδηλώνει
 • Representative
 • Εκπρόσωπος
 • Learning
 • Μάθηση
 • Learnint
 • Learnint
 • portion
 • μερίδα
 • forearm
 • αντιβράχιο
 • slightly
 • ελαφρώς
 • adveho quod take is
 • adveho quod take is
 • reflect
 • αντικατοπτρίζουν
 • proximal
 • εγγύς
 • σιφονι
 • siphon
 • σιφωνι
 • sifwni
 • distal the point
 • Άπω το σημείο
 • distal
 • Άπω
 • How are you? How is everything there?
 • Πώς είσαι? Πώς είναι τα πάντα εκεί;
 • i will tell you what is happening when I talk to you later.
 • θα σας πω τι συμβαίνει όταν μιλάω σε σας αργότερα.
 • collective bargaining union strike
 • συλλογικές Ένωσης απεργία
 • στο χώρο που δραστηριοποιούμεθα.
 • in the area of operations.
 • strike and lockout
 • απεργία και lockout
 • The job
 • Η εργασία
 • Hello daddy
 • Γεια σου μπαμπά
 • My job is becoming more interesting every day
 • Δουλειά μου να γίνει πιο ενδιαφέρουσα κάθε μέρα
 • γραφειοκρατία
 • bureaucracy
 • γραειοκρατία
 • graeiokratia
 • έχει δημοσιοποιηθεί κάτι παρόμοιο στην Ισπανία, γνωρίζεις αν στο υλικό που καταργείται είναι και τα βιβλία?Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεσαι την ανησυχία μου γιατί αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον
 • has disclosed something similar in Spain, know if the material being removed is the books; I think you realize my concern because it will create a big problem in
 • not sure what this means
 • δεν είμαι σίγουρος τι αυτό σημαίνει
 • μέσα σε αυτό άκουσα ότι θα καταργηθούν και τα βιβλία σας εκπαιδευτικό υλικό και σαν υλικό προώθησης των φαρμάκων.
 • in it I heard that will be removed and your books and educational materials like promotional material for medicinal products.
 • limb
 • άκρων
 • crave
 • ποθούν
 • palpation
 • ψηλάφηση
 • θα δημοσιοποιηθεί τον Σεπτέμβριο προσπαθώντας να εναρμονιστεί με το EFPIA, κάτι που θα ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης και θα δημοσιοποιηθεί το ίδιο διάστημα.
 • will be made public in September trying to blend in with the EFPIA, which will apply to all the countries of Europe and will be made public at the same time.
 • alter
 • μεταβάλλει
 • alter ego
 • alter ego
 • sagittarius
 • Τοξότης
 • libra
 • Ζυγός
 • Κι ένιωσα οδηγώντας πίσω, προς τον θορυβώδη μικρόκοσμό μου, των κραυγαλέων εγωισμών και προκλήσεων, για το χωρίς λόγο "προσέξτε με", μια ανθρώπινη μετριότητα.
 • And I felt leading back to the noisy my microcosm of blatant egoism and challenges, for without reason "watch me", a human mediocrity.
 • Κι αργά το μεσημέρι, με 3 κτηνιάτρους να δίνουν μάχη απο πάνω του, άκουσα όσο ήταν πάλι ναρκωμένος, το ηχηρό του "θ'αγωνιστώ μαζί σας και μαζί σου, όσο μπορώ Ελένη"..
  Κι ένιωσα οδηγώντας πίσω, προς το
 • And late in the afternoon, with 3 vets to give battle by over it, I heard it was still numb, the loud "th'agwnistw with you and with you, as do Helen.".
  And I felt back, leading to the
 • Σου εύχομαι υγεία ευτυχία και χαρά!...πολλά φιλιά σε εσένα και το Μάϊκλ
 • Wishing you health, happiness and joy! ... moremany kisses to you and the Maϊkl
 • Μπαίνω στο χειρουργείο που όλοι τρελαμένοι και φωνάζω πάνω απ' το αίμα άλλων άτυχων προς σωτηρία:
  " δεν ξέρω τί θα κάνετε, ο Vamos Sempre (όπως τον βάφτισα), θα σωθεί.."
 • I go into surgery that everyone trelamenoi and yell above the blood of other unfortunate to salvation: "I don't know what I would do, the Vamos Sempre (as he) will be saved.."
 • female beekeeper
 • θηλυκό μελισσοκόμος
 • ένας μελισσοκόμος
 • a beekeeper
 • Ο Σύνδεσμος των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών προφορικά ανακοίνωσε τον κώδικα δεοντολογίας που θα ισχύει από
 • The Association of Greek pharmaceutical companies verbally announced the code of conduct that will apply from
 • glitz
 • λάμψη
 • I 'm very happy that you are a beekeeper and that you are also growing vegetables! I'm also kind of involved with cultivating earth
 • Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μελισσοκόμος και ότι επίσης αυξάνεστε τα λαχανικά! Επίσης είμαι είδος της ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης
 • doodler
 • αφηρημένος σχεδιαστής
 • phase
 • φάση
 • literature
 • λογοτεχνία
 • Καθόμουν απ το πρωί και παρατηρούσα την εύγλωττη σιωπή του. Την ανείπωτη υπομονή του.
  Ματιά βαθιά στα μάτια μου...απόφθεγμα βλέμματος πως "έτσι είν' η ζωή"..κανένα ηχηρό παράπονο για την ατυχία του να
 • I sat from morning and observe the eloquent silence of. The untold patience.
  Look deep into my eyes ... ....adage of look how "so is life.".no loud complaints about his misfortune to
 • Εγώ, η μύγα..
  Το περήφανο αυτό σκυλάκι (που μας "δούλεψε" κανονικά ο αθίγγανος που έστειλε άλλον να το φέρει, δαγκωμένο σε θανάσιμο βαθμό απο δικό του πιτμπουλ, δήθεν απο λάθος), δεν πάει καθόλου καλά
 • I, the fly..
  The proud this doggy (we "worked" normally a Gypsy who sent another to the bears, bitten into deadly degree from his own pitmpoyl, supposedly from wrong), don't go at all well
 • you will have a headache
 • θα έχετε έναν πονοκέφαλο
 • Πολεμικό ναυτικό
 • Navy
 • you might receive a letter
 • ενδέχεται να λάβετε μια επιστολή
 • θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος
 • you will receive the gift of the Holy Spirit
 • you will receive the gift of the holy spirit
 • θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος
 • connotative or denotative contextual message
 • connotative ή denotative συμφραζόμενα μήνυμα
 • you will receive holy spirits
 • θα λάβετε Άγιο πνεύματα
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Military obligations
 • τα οινοπνευματώδη ποτά σας δεν είναι σύμφωνες με το πνεύμα του προτιμήσεις
 • your spirits are not congruent with the spirit of the preferences
 • Marital
 • Οικογενειακή
 • your spirits are not in line with the spirit's preferences
 • τα οινοπνευματώδη ποτά σας δεν είναι σύμφωνες με το πνεύμα του προτιμήσεις
 • the spirits danced to the sound of the spirit in the night
 • τα πνεύματα που χόρεψε με τον ήχο του πνεύματος μέσα στη νύχτα

 • the spirit communes with our spirits.
 • το πνεύμα κοινότητες με τα πνεύματά μας.
 • ακετική
 • aketiki
 • Considering that the study of music in the lives of Jewish people is encumbered by the complexities of ethnic, religious, social, cultural and national determinants
 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπουδή της μουσικής στη ζωή των Εβραίων βαρύνεται από τις περιπλοκές οριζουσών εθνοτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και εθνικό
 • Given such global and cultural diffusion, it might well be asked whether, and on what grounds, one can properly conceive of Jewish music.
 • Λαμβάνοντας υπόψη μια τέτοια παγκόσμια και πολιτιστικής διάχυσης, αυτό ίσως καλά ζητηθεί εάν και για ποιους λόγους, μπορεί να συλλάβει σωστά της εβραϊκής μουσικής.
 • Hi Ελευθεριος Μαγγος
  Re Mina Studios
  Thank you for your email of 14th July 2014.
  We are happy to accept your Mina Studio with two single beds at a rate of 35 Euro per night.
  We would confirm our visi
 • Γεια σου Ελευθεριος Μαγγος εκ νέου το Mina Studios σας ευχαριστώ για σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 14η Ιουλίου 2014.
  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δεχτεί σας Μίνα στούντιο με δύο μονά κρεβάτια σε ποσοστό των 35 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ.
  Θα
 • Delivery attempted
 • Παράδοση προσπάθησε
 • grate
 • σχάρα
 • stoker
 • Στόκερ
 • Prima hotel met heel vriendelijk personeel. Lekker zwembad., goede douche, goed bed. Wel vliegtuig lawaai.
 • Prima hotel met heel vriendelijk personeel. Lekker zwembad., goede douche, goed bed. Wel vliegtuig lawaai.
 • Βολεύει και αυτούς που έρχονται με πλοίο και αυτούς που έρχονται αεροπορικώς
 • Convenience and those who come by ship and those who come by plane
 • sinharitiria
 • sinharitiria
 • ενοχληση
 • enochlisi
 • απορια
 • Elite points
 • δυσαρέσκεια

 • resentment
 • δυσφήμιση
 • defamation
 • We have been contacted for setting a donation stand at a funeral on Friday 14:00 at Petrou&Paulou.
 • Θα έχουν επαφή για τον καθορισμό μια δωρεά στάση σε μια κηδεία την Παρασκευή 14:00 στο ΠΕΤΡΟΥ & Παύλου.
 • και τον κόσμο κυριεύει
 • and the world overwhelms
 • ἀστεῖος
 • ἀsteios
 • "Ζει ο Βασιλεύς Αλέξανδρος;
 • "Live King Alexander?
 • ultimate
 • τελικός
 • tamper with
 • παρέμβει με
 • work status
 • κατάσταση εργασίας
 • Dear Sir

  My company has arranged a translater for a british clinician to speak to you regarding a patient you treated recently.

  Please can you be available for 18th August 2014, please can you advise which time is most suitable
 • Αγαπητέ Sir εταιρεία μου έχει κανονίσει ένα Μεταφραστής για μια βρετανική κλινικός ιατρός να σας μιλήσω σχετικά με την ασθενή ο οποίος σας πρόσφατα.

  Παρακαλώ μπορεί να σας είναι διαθέσιμο για την 18η Αυγούστου 2014, παρακαλώ μπορεί να σας συ
 • Greece
 • Ελλάδα