From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • However, as BVS has different profile and performance characteristics compared with a metallic stent, certain technical consideration described in the paper need to be kept in mind to enable successfu
 • Echter, zoals BVS heeft verschillende profiel en prestatie-eigenschappen vergeleken met een metalen stent, bepaalde technische overweging beschreven in het papier moeten worden gehouden in gedachten om successfu
 • Wat is het toch gemakkelijk alles op mij af te schuiven en mij over alles de schuld te geven.
  > Jij bent het die NOOIT echt aan mijn zijde heeft gestaan, jij hebt naar je kinderen nooit laten voelen d
 • What is it easy to put everything on me off and blaming everything on me.
  You're > who never really has been standing by my side, you have to let your kids never feel d
 • evacués
 • evacuees
 • he use of cutting balloons, scoring balloons or rotational atherectomy.
 • hij gebruik van snijden ballonnen, scoren ballonnen of Rotatie-atherectomie.
 • Yet, as its use expands to more complex anatomy in ‘real world’ patients, CTCA lesions are regularly encountered.
 • Nog, zoals het gebruik ervan breidt zich uit naar meer complexe anatomie in 'echte wereld' patiënten, CTCA laesies worden regelmatig aangetroffen.
 • remain to be proven and may be speculative.
 • blijven om te worden bewezen en speculatieve kan worden.
 • certain difficulties were encountered in delivering it through the GLC, which were finally overcome.
 • bepaalde moeilijkheden zijn opgetreden in het leveren van het door de GLC, die uiteindelijk werden overwonnen.
 • Opstaan en stralen
 • Opstaan nl stralen
 • tuinbouwer
 • Garden Builder
 • curing times
 • genezen keer
 • strands
 • strengen
 • strands of hair
 • haren
 • ik mis je nu
 • I miss you now
 • skriva ut
 • Apart skriva ut
 • spijtig, volgende keer misschien
 • Sorry, maybe next time
 • als je naar hier kwam, zou ik je echt hard vastnemen
 • If you came over, I'd get really hard touching it
 • Bestelformulier Tresoar
 • Order Form Tresoar
 • Hulp bij het zoeken in genealogische databases
 • Search assistance in genealogical databases
 • Klik hier voor een toelichting op genealogisch onderzoek in Tresoar
 • Click here for an explanation of genealogical research in Tresoar
 • Nieuw openstaand saldo
 • New outstanding balance
 • Betaald aan ICS sinds vorig rekeningoverzicht
 • Paid to ICS since last account statement
 • Totaal nieuwe uitgaven sinds vorig rekeningoverzicht
 • Total new spending since last account statement
 • 1.788,80
 • 1.788, 80
 • Openstaand saldo op vorig rekeningoverzicht
 • Outstanding balance on last account statement
 • Franciscus Vols - oudste zoon van Bruno Vols - en Somnel
 • Franciscus Vols-eldest son of Bruno Vols and Rocky
 • Originele foto's die ik mocht ontvangen van Fernanda Rosalia Vols °31 aug 1923 Tijdens een bezoekje op 20-7-09 Original pictures that recieved from Fernada Rosalia Vols °31 aug 1923 during here visite
 • Original pictures I received by Fernanda Rosalia Vols ° 31 aug 1923 During a visit on 20-7-09 Original pictures that recieved from Smart Rosalia Vols ° 31 aug 1923 during here business
 • Logica is de taal de taal, niet dingen of gebeurtenissen
 • Logic is the language the language, not things or events
 • Lekker koekje voor bij de thee met een natuurlijke citrussmaak. Een klein verwenmomentje voor jezelf.
 • Tasty for tea with a natural citrus taste. A small treat moment for yourself.
 • Met knapperige stukjes butterscotch.
  100% Natuurlijk, geen kunstmatige toevoegingen of conserveringsmiddelen.
  Ouderwets genieten in een klein formaat.

  "Het koekje vindt zijn oorsprong in 1934, toen d
 • With crispy pieces of butterscotch.
  100% natural, no artificial additives or preservatives.
  Enjoy old fashioned in a small size.

  "The cookie originated in 1934, when d
 • De Amsterdamse koggetjes van Handmade by van Strien worden gemaakt door vakmensen in een traditionele banketbakkerij, met 100% natuurlijke ingrediënten van top kwaliteit.
  Traditioneel Hollands koekje
 • The Amsterdam koggetjes of handmade by Villanueva are made by professionals in a traditional confectionery, with 100% natural ingredients of top quality.
  Traditional Dutch biscuit
 • Evenwichtig & rond van smaak.
 • Balanced & around of taste.
 • Grove maling.
 • Coarse grind.
 • Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de Cafetière.
 • Ideal for for example the Cafetière.
 • Douwe Egberts Dessert, een volle, zachte smaak en het verfijnde aroma kenmerken deze subtiele melange van zorgvuldig geselecteerde koffiebonen
 • Douwe Egberts Dessert, a full, soft taste and refined aroma characteristics this subtle blend of carefully selected coffee beans
 • Uitermate geschikt voor je vertrouwde filtermachine
 • Is perfect for you trusted filter machine
 • Thank you for the invitation. We sure need a party and would be happy to attend with a bottle of wine in hand. Bill and Barb.
 • Dank u voor de uitnodiging. We zeker moeten een partij en zou graag wonen met een fles wijn in de hand. Bill en Barb.
 • Lekker vers bij La Place Een hapje eten in de Ziggo Dome? Dat doe je in één van de veertien ‘food outlets’ van La Place, die je op elke verdieping kunt vinden.

  Net als in de vele restaurants en op talloze festivals waar La Place de inwendige
 • Tasty fresh at La Place grab a snack in the Ziggo Dome? You do that in one of the fourteen ' food outlets ' from La Place, which you can find on each floor.

  Just as in the many restaurants and in countless festivals where La Place the inner
 • How does Socrates feel about 'controlling emotions'?
 • Hoe Socrates voelt over 'beheersen emoties'?
 • What is the 'gate'?
 • Wat is de 'gate'?
 • What is the value of 'anger'?
 • Wat is de waarde van 'woede'?
 • Met de metro stap je uit bij metrostation Bijlmer ArenA, op loopafstand van de Ziggo Dome.
 • By metro you step off at metro station Bijlmer ArenA, within walking distance of the Ziggo Dome.
 • Grunt

 • Grunt
 • De Hogeweyk
 • The Hogeweyk
 • The Gas Station
  at Rainbow's End
  Life begins," I thought, as I waved goodbye to mom and dad and pulled away from the curb in my reliable old Valiant, its faded white body stuffed with the belongings I'd packed for my first year at college. I f
 • Het benzinestation op Rainbow's End Life begins,"Ik dacht dat, zoals ik naar pappa en mamma zwaaide en trok uit de buurt van de stoeprand in mijn betrouwbare oude Valiant, zijn vaag wit lichaam gevuld met de bezittingen die ik voor mijn eerste jaar aan he
 • Preface
  An extraordinary series of events took place in my life, beginning in December 1966, during my junior year at the University of California at Berkeley. It all began at 3:20 A.M., when I first stumbled upon Socrates in an all-night gas statio
 • Voorwoord een buitengewone reeks evenementen plaatsgevonden in mijn leven, beginnend in December 1966, tijdens mijn junior jaar aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Het allen begon om 3:20 uur, wanneer ik eerst over Socrates in een all-night be
 • In de buurt van de Ziggo Dome liggen twee treinstations: Amsterdam Bijlmer ArenA en Duivendrecht. Beide stations liggen op loopafstand. Zowel intercity's als sprinters met verbindingen vanaf onder meer Schiphol, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem, N
 • In de buurt van de Ziggo Dome liggen twee treinstations: Amsterdam Bijlmer ArenA nl Duivendrecht. Beide stations liggen op chętna. IC van-zowel als sprinters ontmoette verbindingen vanaf onder meer Schiphol, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem, Nijme
 • JOHAN van HUGTENBURGH, geboren tot Haarlem in 't jaar 1646. Deze een byzondere goede kennis van Jan Wyk, zyn stad- en buurgenoot, drie jaren en eenige maanden ouder, dan hy, is door leyding van zyn Va
 • Johan van HUGTENBURGH, born to Haarlem in the year 1646. This a very good knowledge of Jan Wyk, zyn urban-three years and some months older colleague, neighbour, then hy, is by leyding of zyn Va
 • Save to my tree
  Staat en Inventaris bij het overlijden van Joannes Vols echtgenoot van Helena Dossche
 • Save to my tree State and inventory upon the death of Joannes Vols husband of Helena Delgado
 • Eerste nachtje in ons nieuwe huis Iedereen bedankt voor de hulp in de afgelopen periode!!
 • First night in our new home Everyone thanks for the help in the past period!!
 • goeje
 • Dana
 • good knives
 • goede messen
 • donderdag • Thursday
 • ik zat 2jaar op deze school • I was student at this school
 • basisschool • elementary school
 • maar ik
  heb het gevoel dat hij weet wie ik ben. Hij maakt iets los in me....
 • but I have a feeling that he knows who I am. He makes something loose in me. ...
 • en niet omdat hij iets van me wil. En als hij naar me luistert, lijkt het alsof mijn
  stem het enige geluid is op aarde. Hij is blind en weet niet eens hoe ik eruit zie, maar ik
  heb het gevoel dat hi
 • and not because he wants something from me. And if he listens to me, it seems like my voice is the only sound on Earth. He is blind and do not even know what I look like, but I have a feeling that hi
 • klusjesman


 • Handyman
 • Het lijkt of ik wakker word uit een diepe slaap. Ik heb weer ideeën, ik kan weer dingen
  ontwerpen en als hij me aanraakt...als hij me aanraakt, doet hij dat om me beter te leren
  kennen en niet omdat
 • It looks like I wake up from a deep sleep. I have ideas, I can design things and if he touches me ... If he touches me, he does that in order to get to know me and not because
 • . Ik heb behoefte aan meer en deze jongen heeft dat.
  Het lijkt of ik wakker word uit een diepe slaap.
 • . I need more and this kid has that.
  It looks like I wake up from a deep sleep.
 • naaister

 • seamstress
 • . Hij huilde voor het laatst toen hij
  onze belastingpapieren invulde. Ik heb behoefte aan meer en deze jongen heeft dat.
 • . He was crying for last when he filled out our tax papers. I need more and this kid has that.

 • Heb je ooit naar de regen geluisterd ? Ik bedoel echt geluisterd. Ik woonde samen met
  een man die zo oppervlakkig was als een zeepbakje. Hij huilde voor het laatst toen hij
  onze belastingpapieren i
 • Have you ever listened to the rain? I mean really listen. I lived with a man who was as shallow as a SOAP dish. He was crying for last when he our tax papers i
 • Een wonder
 • A miracle
 • Wonderen
 • Wonders
 • In the ER Chief verschrikkelijke mensen die plaats van het oplossen van een probleem, Het céntrico om op Te maken, deal hem een Rossen voor degenen die Willen maken met het kluwen van. Degenen die nie
 • In the place of the Chief THERE terrible people who solve a problem, make The céntrico to, deal him a Villa for those who want to do with the tangle of. Those who nie
 • Weduwnaar van
 • Widower of
 • ....er hangt een flap aan zijn kop....en als hij zich omdraait zie ik dat het
  zijn gezicht is...helemaal aan flarden...
 • .... There is a flap on its head. ... and if he turns around I see that his face is ... totally to shreds...
 • Van alle kanten zijn ze aan het schieten, pah..pah..pah...en plotseling...bwham !...gaat
  er een bom af...We worden weggeblazen...allemaal...Alleen Timmermans staat nog
  rechtop....ik kijk....er hangt
 • They are shooting from all sides, pah..PAH..PAH ... and suddenly ... bwham! ... goes a bomb off. ..We are blown away ... all ...Only Tai is still upright .... I look .... there hangs
 • Ik kijk naar zijn handen...Daar is niks mis
  mee, maar zijn linkerbeen ligt nog steeds midden op straat...
 • I look at his hands ...There's nothing wrong with that, but his left leg is still in the middle of the street ...
 • ik grijp 'm beet en trek 'm mee achter een uitgebrande
  truck...hij doet zijn handen steeds maar open en dicht en hij zegt: ik voel mijn handen
  niet meer, ik voel mijn handen niet meer...
 • I grab'm bite and pull it behind a burnt-out truck ... he does his hands constantly open and close and he says: I feel my hands no longer, I can feel my hands no longer ...
 • Ineens zie ik Derek....in een grote plas bloed....hij ligt op zijn rug met zijn handen
  omhoog alsof hij ligt te bidden...ik ren naar hem toe...ze zijn nog steeds aan het
  schieten... pah...pah...pah.
 • Suddenly I see Derek .... in a large pool of blood .... He is lying on his back with his hands up as if it is lying to pray ... I run to him ... they're still shooting ... pah pah pah.......
 • Should I take the English exam in Dutch?
 • Neem ik de Engels examen in het Nederlands?
 • de zeur Piet
 • the whiner
 • everybody hurts take comfort in your friends
 • iedereen doet pijn nemen comfort in uw vrienden
 • de eigenaar benadrukte dat
 • the owner stressed that
 • logigram
 • logigram
 • logiquiz
 • logiquiz
 • Beiden overleden
 • Both died
 • Beiden overladen
 • Both overloaded
 • logikwis
 • logikwis
 • zagwollah
 • zagwollah
 • ontbijt dient door uzelf geregeld te worden
 • Breakfast must be arranged by yourself
 • Geachte heer/mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw reactie.

  Graag nodigen wij u uit om onze website te bezoeken. Indien u een van onze woningen wilt bezichtigen kunt u via onze website een bezichtiging
 • Dear Sir/Madam, thank you very much for your comment.

  We would like to invite you to visit our website. If you want to see one of our properties you can visit via our website
 • Wanneer de rozen bloeien op de heide
 • When the Roses bloom on the Heath
 • the most beautiful view
 • het mooiste uitzicht
 • de mooiste verlijt
 • the most beautiful verlijt
 • Heeven krekels de mooiste verleit
 • Heeven crickets the most beautiful verleit
 • dienen zelf geregeld te worden
 • should be arranged to
 • Hi I'm make I live in the
 • Hallo ik ben maak ik woon in de
 • We will enjoy an afternoon game drive during our time in the park.
 • We zullen genieten van een middag wildsafari tijdens onze tijd in het park.
 • years of erosion and weathering
 • jaren van erosie en verwering
 • We depart Hwange NP and head towards the Matopos National Park. The park is situated in the magnificent Matobo Hills, a range of domes, spires and balancing rock formations which have been hewn out o
 • We vertrekken Hwange NP en hoofd naar de Matopos Nationaal Park. Het park is gelegen in de prachtige heuvels van Matoboheuvels, een scala aan koepels, torens en taakverdeling rotsformaties die hebben zijn gehouwen uit o
 • Geplaattast
 • Geplaattast
 • Upon arrival in Hwange we will enjoy a game drive through the park. As we depart Victoria Falls this morning, we recommend that you arrive one day early to enjoy the many optional activities availabl
 • Wij zullen een wildsafari door het park genieten bij aankomst in Hwange. Als we Victoria Falls vanmorgen vertrekken, is het raadzaam dat u een dag vroeg aankomen om te genieten van de vele optionele activiteiten verkrijgbare
 • uniek

 • unique
 • Mogeljk
 • Possible
 • At around 14650 square kilometres the Hwange National Park is the largest in Zimbabwe and home to one of Africa’s largest elephant populations as well as over 100 other mammalian species and 400 diffe
 • Op ongeveer 14650 vierkante kilometer is het Hwange National Park het grootste in Zimbabwe en de thuisbasis van een van Afrika's grootste olifantenpopulaties, evenals meer dan 100 andere zoogdiersoorten en 400 terug
 • mensenhandel
 • trafficking in human beings
 • who stole the cheese?
 • die stal de kaas?
 • waarheid is meer belangrik in al die politiek
 • truth is more belangrik in all those political