From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • En de Nederlander denkt: “In de volgende tunnel sla ik die Duitser gewoon weer op zijn muil..”
 • And the Dutchman thinks: "In the next tunnel I save that German wont turn on his mouth.."
 • Net goed” denkt de mooie meid. “Die Duitser heeft mij natuurlijk willen pakken, greep per ongeluk die non en die heeft hem geslagen.”

  “Scheisse!” denkt de Duitser. “Die blöde Holländer heeft natuurli
 • Just right "thinks the lovely girl. "That German has me of course to handle accidentally that nun and who has beaten him."

  "Shit!" thinks the German. "That has natural Li blöde Holländer
 • weer uitkomt zit de Duitser pijnlijk in zijn gezicht te wrijven.

  “Net goed” denkt de non, “die Duitser heeft natuurlijk geprobeeerd die meid te grijpen, die wilde dat niet en heeft hem geslagen!”
 • weather Defender is the German painful in his face rubbing.

  "Just right" thinks the nun, "that German has of course to grab that girl, who wanted geprobeeerd not and has him beaten!"
 • Een Nederlander, een Duitser, een lekker wijf en een non zitten in de trein. Opeens rijdt de trein een tunnel in, en het is pikdonker. Dan klinkt er een harde klap *pats* en als de trein de tunnel wee
 • A Dutchman, a German, a hot chick and a non sit in the train. Suddenly the train in a tunnel, and it is pitch black. Then it sounds a hard blow * pats * and if the tunnel the train wee
 • De Duitser: “Honderdduizenden doden? Man, bij ons zijn miljoenen doden gevallen.”
  “Klopt,” zegt de barkeeper; “maar dat vieren wij morgen.”
 • The German: "hundreds of thousands of dead? Man, we are millions of deaths. "
  "Right," says the bartender; "but that we celebrate tomorrow."
 • “Klopt,” zegt de barkeeper weer. “Ik zei je toch al dat het vandaag 4 mei is.”
  “Maar waarom is het dan zo stil?”
  “Dan herdenken we de honderdduizenden doden van ons die tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • "Right," says the bartender again. "I told you all that today is 4 May is."
  "But why is it so quiet?"
  "Then we remember the hundreds of thousands of deaths of us who during World War II
 • Zegt een Duitser tegen een Nederlandse barkeeper: “Wat is het stil vandaag.” “Klopt,” zegt de barkeeper. “Het is vandaag 4 mei.”
  “Ja maar, het is zo stil, vind ik.”
  “Klopt,” zegt de barkeeper weer. “I
 • Says a German against a Dutch bartender: "what is the quiet today." "Right," says the bartender. "Today is May 4."
  "Yes but, it is so quiet, I find."
  "Right," says the bartender again. "I
 • pomozite mi ne znam da li cu docekati sutra
 • pomozite mi ne znam da li cu docekati sutra
 • Toelichting bij de vargen
 • Notes to the vargen
 • Big de berekening van het vermogen blijven de waarde van de eigen woning en de schulden in verband met de eigen
  woningbuiten beschouwing.
 • Big the calculation of the ability, the value of the private property and the debts related to the own dwelling not taken into account.
 • aandelen. obligaties en de vakantiewoning.Belastingschulden mag u niet aftrekken.
 • shares. bonds and the vacation home.You may not deduct tax debts.
 • Tot uw bezittingen behoren met name banksaldi inclusief sparr-en beleggingsrekeningen).
 • To your assets include in particular bank balances including sparr and portfolio accounts).
 • Het vermogen is de waarde van de bezittingen .verminderd met de waarde van de schulden.
 • The power is the value of the assets. less the value of debt.
 • Gray bear
 • Grijze Beer
 • Er is nog geen informatie beschikbaar voor de zending met barcode 3SRN287244335. Wil je op de hoogte blijven van de voortgang?
 • There is no information available for the shipment with barcode 3SRN287244335. Would you like to stay up to date with the progress?
 • Dwarf
 • Dwerg
 • tough
 • taai
 • tranquility
 • rust
 • Timothy
 • Timothy
 • Bass
 • Bass
 • Hij draait zeven duizend watt versterker
 • He turns seven thousand watt amplifier
 • i have got a feeling
 • Ik heb een gevoel
 • did you play whole night
 • heb je de hele nacht spelen
 • have you played whole night
 • heb je de hele nacht gespeeld
 • did you play whole night long
 • je heb hele nacht lang spelen
 • did you play whole night ?
 • heb je de hele nacht spelen?
 • Geluidsinstallatie Bose
 • Bose Sound System
 • stoof
 • Salas
 • Vitrinekastje
 • Display Case Cabinet
 • voetenbakjes
 • feet containers
 • borden
 • signs
 • vazen
 • vases
 • einhvað til að pæla í
 • einhvað til að pæla í
 • Nog steeds verdiept zij zich serieus – niet alleen praktisch maar ook theoretisch – in de beeldende kunst. Haar werk laat zien dat het Annie Munsters duidelijk is, dat er méér bestaat dan het visueel
 • Still deepen are seriously – not only practical but also theoretical – in the Visual Arts. Her work shows that it is clear, that there exists more Annie Munsters than Visual
 • Alle aspecten van een gedegen opleiding heeft Annie Munsters in de bijna 30 jaar dat zij intensief schildert doorlopen.
 • All aspects of a solid education has Annie Munsters in the nearly 30 years that they intensively through paints.
 • (door middel van schilderen) belangrijker dan uiterlijk vertoon. Regelmatig trekt zij zich terug op Texel omdat de ruimte daar, bevrijdend werkt en zij in eenzaamheid de weidsheid van lucht en zee kan
 • (through painting) more important than show. They regularly pulls back on Texel because space there, liberating works and they can the grandiosity of air and sea in solitude
 • Annie heeft al veel exposities in binnen -en buitenland gehad, maar bescheiden als zij is, hangt ze dit niet aan de grote klok. Ze vindt namelijk haar individuele gevoelens uit te kunnen drukken (door
 • Annie has already had many exhibitions at home and abroad, but modest as she is, she hangs to this. She finds her to be able to print (by individual feelings
 • Geboren in 1942 in het Brabantse land heeft ze haar creativiteit in een vroeg stadium kunnen ontwikkelen. Namelijk bij de zusterkes in Helmond alwaar zij twee jaar verbleef.
 • Born in 1942 in the Brabant country she has her creativity to develop at an early stage. Namely the Dr in Helmond where she stayed for two years.
 • Thanks for the hot chocolate
 • Bedankt voor de warme chocolademelk
 • I know you two are very busy and your health is not the best and I do not wish to be a problem for you, but I need to find out what is happening.
 • Ik weet dat u twee zeer bezig bent en uw gezondheid is niet de beste en ik wil niet een probleem voor u, maar ik nodig om erachter te komen wat er gebeurt.
 • de kat is op de mat
 • the cat is on the mat
 • I really do not think that Dad can make the trip anymore after this year. This will be his only chance to see his family (and Mom's family) for the final time.

  I know you two are very busy and your
 • Ik denk echt niet dat papa de reis niet meer na dit jaar maken kan. Dit zal zijn enige kans om te zien van zijn familie (en Mama's familie) voor de laatste keer zijn.

  Ik weet dat u twee zeer bezig bent en uw
 • I do not know what happened as Carla called them with Dad and I thought everything was OK.

  Could you PLEASE tell me what the problem is? Dad has forgotten most of the conversation with his brother
 • Ik weet niet wat er gebeurd als Carla riep ze met papa en ik dacht dat alles was OK.

  Kunt u mij vertellen wat het probleem is? Papa heeft allermeest naar de gesprek met zijn broer vergeten
 • Dad told me something very worrisome. He said that Oom Hans and Tante Henny phoned him to say they had no room for him to visit and it would be a problem. Dad now says he will not stay with them. I
 • Vader vertelde me iets zeer zorgelijk. Hij zei dat Oom Hans en Tante Henny hem belde te zeggen zij had geen ruimte voor hem om te bezoeken en het zou een probleem. Vader zegt nu dat hij zal niet blijven met hen. IK
 • Hello you two,

  I have just spoken to Dad. he is coming for dinner tomorrow night as Marilyn and JC will be back from their trip t see friends tomorrow and we will have nice dinner , all of us.

  Dad
 • Hallo u twee, ik heb zojuist gesproken met vader. Hij komt voor diner morgenavond als Marilyn en JC zullen terug van hun reis t zien vrienden morgen en we lekker diner, ons aller zal hebben.

  Vader
 • tussen het kastje en het muur
 • between the Cabinet and the wall
 • Goedemorgen voor jullie. Hier is het nog zondag 27 juli maar bij jullie een dag later dussss. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Fijne dag nog samen. Groetjes vanaf de andere kant van de aardbol
 • Good morning to you. Here it is Sunday 27 July but with you dussss a day later. Happy birthday! Fine day still together. Greetings from the other side of the globe
 • Bedankt voor uw e-mail. Terwijl de IIRC zal zeker update/herzien het kader in de tijd, het beschikt niet over een tijdschema voor te doen op dit moment zoals we willen zien hoe het is toegepast en wat
 • Thanks for your email. While the IIRC will surely update/revise the framework in time, it does not have a timetable for doing so right now as we want to see how it is applied and what
 • Thanks for your e-mail. While the IIRC will definitely update/revise the Framework in time, it does not have a timetable for doing so at the moment as we want to see how it is applied and what the is
 • Bedankt voor uw e-mail. Terwijl de IIRC zal zeker update/herzien het kader in de tijd, het beschikt niet over een tijdschema voor te doen op dit moment zoals we willen zien hoe het is toegepast en wat het is
 • Zie hoofdregister
 • See main registry
 • Onwettig kind. Ongehuwde moeder, die x Henri Charles Denys x Lille (Fr.) 01/05/1893. De grootouders : Henri Florimond Verfaille x Adelaide Nuitten.
 • Illegitimate child. Unmarried mother, who x Henri Charles de Guzman x Lille (Fr.) 01/05/1893. The grandparents: Henri Isaac Nuitten Florimond x Adelaide.
 • Onwettig kind. Ongehuwde moeder. Aangever is de grootvader Florimond Verfaille, 48 jaar, vlaswerker, wonende Wervik.
 • Illegitimate child. Unmarried mother. Principal is the grandfather Florimond Verfaille, 48 years, flax worker, residing Wervik.
 • nice my father and mother were there too
 • mooi dat mijn vader en moeder waren er ook
 • We hebben weer de hand weten te leggen op een aantal romantische schilderijen van Annie Munsters. Ondanks haar leeftijd en ziekte heeft ze het bij haar laatste werk tóch weer voor elkaar gekregen om t
 • We have restored the reclaiming some romantic paintings by Annie Munsters. Despite her age and illness she has it at her last work yet again to t
 • Er is een tafel.
  Er is een kat.
  Maar de kat is lager dan de tafel.
  En dit maakt de kat voel me erg verdrietig
 • There is a table.
  There is a cat.
  But the cat is lower than the table.
  And this makes the cat feel very sad
 • De kat ligt niet op de tafel.
  De kat ligt onder de tafel.
  Zal de kat ooit op tafel liggen?
  De kat hoopt zo.
  Omdat hij onder de tafel ligt.
 • The cat is not on the table.
  The cat is under the table.
  The cat will ever on the table?
  The cat hopes so.
  Because he is under the table.
 • De kat ligt niet op de tafel.
  De kat ligt onder de tafel.
  De kat echt wil op de tafel te liggen
  Maar hij kan niet
  Omdat hij onder de tafel ligt.

  De kat ligt niet op de tafel.
  De kat ligt onder de taf
 • The cat is not on the table.
  The cat is under the table.
  The cat really wants to lie on the table but he can't because he is under the table.

  The cat is not on the table.
  The cat is under the taf
 • of hof
 • or court
 • Huilen emmers van tranen voor de kat.
 • Cry buckets of tears for the cat.
 • Huilen emmers tranen voor de kat.
 • Cry buckets of tears for the cat.
 • Huilen en verdrietig zijn voor de kat.
 • Cry and be sad for the cat.
 • de naam van de rechtbank veranderde in en na de Franse tijd diverse keren. Hoewel de officiele naam vanaf 1838 arrondisementsrechtbank was, sprak de volksmond tot diep in de 20e eeuw over paleis van
 • the name of the Court changed in several times and after the French time. Although the official name was arrondisementsrechtbank from 1838, spoke the popularly well into the 20th century on Palace of
 • Maar ik ben gewoon de zanger.
 • But I'm just the singer.
 • Nou, ik heb het niet geschreven.
 • Well, I've not written.
 • Goodnight my sweet beautiful funny lady x
 • Welterusten mijn zoete mooie grappige dame x
 • Op 15 september 1755 nam de hoge justitiekamer het nieuwe complex in gebruik.
 • On 15 september 1755 took the high justice room the new complex to use.
 • maakt niet uit hoor
 • No matter though
 • Achter het middeleeuwse steenhuis werd een vleugel aangebouwd, met een zittingszaal en een raadskamer.
 • Behind the medieval stone house was a wing, with a sitting room and a Council Chamber.
 • die hooor ik als ik dood ga
 • that I hooor if I die
 • een van de mooiste nummers
 • one of the most beautiful songs
 • De laatste-- Christoffer van Ewsum-- was de vervolgde mennisten gunstig gezind en verleende hun gezochte voorman Menno Simons onderdak.
 • The last--Christoffer of Rugby--was the persecuted mennisten and lent their foreman Menno Simons sought shelter.
 • de bas van de gitaar, pom pom pom pom pom
 • the bass of the guitar, pom pom pom pom pom
 • zon goed nummer
 • zon good song
 • white stripe soldiers, 7 age armyu
 • white stripe soldiers, 7 age armyu
 • Tot 1585 was het pand eigendom van der vooraanstaande jonkerfamilie Van Ewsum.
 • the oldest part of this voormilage Court building is beginning fifteenth-century. wigbold wigboldus was in 1477 owner of the huge stone house.
 • Hopelijk zal de klank van de taal intrigeert je.
 • Hopefully the sound of the language intrigues you.
 • was mooie stem
 • was nice voice
 • Hopefully the sound of the language intrigues you.
 • Hopefully the sound of the language intrigue you.
 • niks meer ha ha
 • nothing ha ha
 • Hopelijk bent u geïntrigeerd door de klank van de taal
 • Hopefully you're intrigued by the sound of the language
 • het oudste deel van dit voormilage rechtbankgebouw is begin vijftiende-eews. wigbold wigboldus werd in 1477 eigenaar van het metershoge steenhuis.
 • the oldest part of this voormilage Court building is beginning fifteenth-century. wigbold wigboldus was in 1477 owner of the huge stone house.
 • hoe lang is je haar?
 • How long is your hair?
 • eblijft
 • eblijft
 • Het wachtwoord moet 8-16 tekens lang zijn en ten minste één kleine letter, één hoofdletter en één cijfer bevatten.
 • The password must be 8-16 characters long and contain at least one lower case letter, one upper case and one number.
 • ok ik had altijd langharige mannen
 • ok I always had long-haired men
 • is goed jongen
 • is good boy
 • wil man geen pijn doen omdat ze kaal zijn
 • hurt because they want man bald
 • geen kale koppen
 • No bald heads
 • k houd alleen van mannen met lang haar.
 • k keep only of men with long hair.
 • was je maar die kop op de foto
 • were you but that head on the photo
 • werked nee
 • werked no
 • ja ja
 • Yes Yes
 • klopt ligt eraan degene die mij benaderd
 • is true depends on the one who approached me
 • ben wel lief soms
 • am sweet sometimes
 • dombo
 • Dumbo
 • geloof je het zelf
 • do you believe it yourself
 • vind ik niks
 • I don't like
 • Je hebt de verkeerde vrouw, ik hou helemaal niet van chocola
 • You have the wrong woman, I'm not fond of chocolate
 • waar heb je het over?
 • What are you talking about?
 • leuk ff gesproken te hebben Schotland?
 • Nice ff to have spoken Scotland?