From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • rockies
 • Rockies
 • hij heeft een paar afspraken de komende dagen
 • He has a few appointments over the next few days
 • Met de hulp van MB kunnen we de survey verspreiden over de hele wereld (onder andere America, Asia, Europe)
 • With the help of MB can we distribute the survey around the world (including America, Asia, Europe)
 • communicatief zeer vaardig
 • communicative very skilled
 • Altijd werken volgens procedure gebruik ethanol/aceton. Verzekeren dat afzuigsysteem opstaat.
 • Always work according to procedure use ethanol/acetone. Ensure that suction system gets up.
 • There are licenses for users to run various applications, including MATLAB, Maple, R and SAS.

  When you login you will find your usual network shares are available such as P: drive, U: drive etc
 • Er zijn licenties voor gebruikers om uit te voeren diverse toepassingen, waaronder MATLAB, esdoorn, R en SAS.

  Wanneer u login vindt u uw gebruikelijke netwerkshares zijn beschikbaar zoals P: station, U: schijf, enz
 • I would like to postpone my registration for the Information Literacy course to August 26 and 27.
 • Ik zou willen uitstellen mijn inschrijving voor de cursus informatie geletterdheid tot augustus 26 en 27.
 • medewerking vragen aan Janssen om de laboranten te blijven sensibiliseren tot voorafwas van de gebruikte materialen.
 • cooperation to continue to sensitize the questions to Jackson until laboratory technicians washing up of materials used.
 • Roofvogel
 • Bird Of Prey
 • Farmacie
 • Pharmacy
 • Roof vogel
 • Bird of prey
 • onvoltooid • unfinished
 • We onderzoeken daarnaast ook de organisatiewaarden van MontBlanc.
 • We investigate in addition also the organization values of MontBlanc.
 • deze boeken heeft die geschreven


 • These books has written
 • Seekers: Bij het groot berenmeer
 • Seekers: when large bears more
 • deze boeken heeft die onder andere geschreven.
 • These books has written among other things.
 • hij heeft boeken tot aan zijn dood geschreven maar het laatste boek is nooit uitgekomen.
 • He has written books until his death but the last book is never hatched.
 • Geen items in stock die voldoen aan deze zoekopdracht. Maak zeker een nieuwe selectie!.
 • No items in stock that match this search. Make sure a new selection!.
 • parafferen
 • parafferen
 • en zijn boeken die hij heeft geschreven.
 • and his books he has written.
 • mariners
 • Mariners
 • Het was een beroemde schrijver en er is zelfs een museum voor hem opgericht, je kunt het museum bezoeken in Bronckhorst in Nederland. Je kunt er veel te weten komen over Charles Dickens
 • It was a famous writer and there's even a museum for him set up, you can visit the museum in Bronckhorst in Netherlands. You can find out a lot about Charles Dickens
 • Door een verkeerde driver op de server
 • By a wrong driver on the server
 • i.o
 • i. o
 • Ik wil graag jullie aandacht voor het volgende:
 • I would like to purchase your attention for the following:
 • toetsingscommissie
 • Review Committee
 • klokkenluidersregeling
 • whistleblower
 • samenwerking voor ledenwerving
 • cooperation for membership recruitment
 • informatieprotocol
 • information protocol
 • wachtwoord vergeten
 • forgot password
 • reglement raad van toezicht
 • rules of procedure of the Supervisory Board
 • reglement raad van bestuur
 • regulations for the Board of Directors
 • Bestuursbureau
 • Management Board
 • Clientenraad
 • Fffffffffffff
 • overschrijven naar bankrekening
 • transfer to bank account
 • Raad van toezicht
 • Supervisory Board
 • roofrack
 • roofrack
 • Maar daar is deze cursus heel duur
 • But there is this course very expensive
 • Maar door is deze cursus heel duur
 • But by this course is very expensive
 • voorzorgen , campagne
 • for concerns, campaign
 • ik zou het toejuichen
 • I would welcome
 • early start this morning
 • begin vanochtend
 • afronding , afsluiting
 • completion, closure
 • Er is een (plan tot) actie beschreven (dat) die ervoor kan zorgen dat de situatie van de zieke heer Kouwenhoven verbetert.
 • There is a (plan to) action described (that) that can ensure that the situation of the sick Mr Kouwenhoven improves.
 • Goedemorgen,

  Deze woning is nog steeds beschikbaar voor huur. Mocht u een afspraak willen, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen op telefoon: 023-5255266.

  Met vriendelijke groeten
 • Good morning, this property is still available for rent. If you want an appointment, then, please contact us at phone: 023-5255266.

  With best regards
 • tijdrovend karwei
 • time consuming task
 • tijdrovend kwarwei
 • time consuming kwarwei
 • water pipeline
 • waterleiding
 • water reservoir
 • waterreservoir
 • water hydrant
 • water brandkraan
 • syke
 • syke
 • Wij hebben op donderdag morgen van 09.30-11.30 altijd onze voortgangsvergadering.
  Is het wellicht mogelijk om de kick-off ’s middags te houden, 13.30-15.30 bijvoorbeeld?
 • We have on Thursday morning from 09.30-11.30 always our progress meeting.
  It may be possible to the kick-off to keep the afternoon 13.30-15.30 for example?
 • As a former creditor in the Lyondell et al bankruptcy estate you are a grantor in this trust. your prorata share of income & expenses are liste. report amounts even if they differ from what you may have received
 • Als een voormalige schuldeiser in de failliete boedel van Lyondell et al. bent u een kredietgever in dit vertrouwen. uw prorata deel van inkomen & kosten zijn liste. verslag bedragen zelfs als ze afwijken van wat u hebt ontvangen
 • Hallo u bevindt zich in buitenland,wel een nedland,s adres?
  Stuur maar wat foto,s op van de rmc.
 • Hi you are abroad, called a nedland, s address?
  Send but what photo, s on of the rmc.
 • sensibiliseren van de medewerkers om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen
 • to sensitize the staff to demonstrate caution
 • Care medewerkers voeren geen electrische werken uit en geleiders onder spanning zijn voldoende afgeschermd om rechtstreekse aanraking uit te sluiten (IP2X).
  Dan is het voldoende dat beide BA4 opleiding hebben maw ‘gewaarschuwd zijn’ voor de risico’s
 • Care employees do not perform electrical work, and conductors under tension are sufficiently shielded to exclude direct contact (IP2X).
  Then it is enough that both BA4 training have warned of the risks of his ' maw ' the tasks to be undertaken by th
 • Medewerkers sensibiliseren om de nodige aandacht te houden bij deze werken
 • Sensitize employees to keep the necessary attention to this work
 • ‘SPOOR HEEFT GRENS TOELAATBARE RUIMSCHOOTS OVERSCHREDEN’
 • TRACK HAS EXCEEDED PERMISSIBLE LIMIT '
 • Volgens Willems geeft de geheime nota “een unieke inkijk in de schemerwereld van geheime operaties, die Spoor eigenhandig had gecreëerd”.
 • According to Walker, the secret note "a unique glimpse into the twilight world of covert operations, who had created his own hand Track".
 • Met de zogeheten politionele acties, militaire ingrepen die gepaard gingen met veel geweld, wilde Nederland de onafhankelijkheidsstrijd van zijn kolonie Nederlands-Indië in de kiem smoren.
 • With the so-called police actions, military interventions which were accompanied by much violence, Netherlands wanted the independence fight of its colony Dutch East Indies nip in the bud.
 • Dat blijkt uit een geheime nota van de Directie Beleidszaken Indonesië van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De nota is gevonden door drs. F.J. Willems, die als promovendus werkt aan een biografi
 • This is the result of a secret note from the Management Indonesia policy matters of the Ministry of Foreign Affairs. The note is found by Drs. F.J. Walker, who as a PhD student working on a biografi
 • Generaal Simon Spoor, de opperbevelhebber van de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië tijdens de zogeheten politionele acties eind jaren ’40, voerde een eigen en verborgen oorlog tegen de Indonesis
 • General Simon Spoor, the Supreme Commander of the Dutch troops in Dutch East Indies during the so-called police actions in the late 1940s, conducted a private and hidden war against the Indonesis
 • penn
 • Penn
 • GAARNE UW REACTIE VOOR 14.00 UUR. ZONDER TEGENBERICHT KOMT DEZE ZENDING RETOUR
 • GUESTS are KINDLY REQUESTED to INFORM the RESPONSE for 2 pm. WITHOUT THIS RETURN SHIPMENT AGAINST MESSAGE COMES
 • reagan
 • Reagan
 • Kunt u mee een offerte voor dit extra werk doorsturen? (alle kosten voor mij – niet delen met mijn buurvrouw).
 • Can you forward a quote for this extra work? (all cost to me – not share with my neighbor).
 • Ik heb vanochtend de schilder geïnformeerd dat ik wil de gebroken glas op het balkon veranderen/repareren.
 • This morning I informed the painter that I want to change/repair the broken glass on the balcony.
 • het aantal verantwoorde uren
 • the number of responsible hours
 • verantwoorde uren
 • responsible hours
 • Namens peter stuur ik onderstaande tekst
 • On behalf of peter I send below text
 • revenues increased 2%
 • inkomsten stegen met 2%
 • entropic
 • entropische
 • HORRIBLE!!!!!!!!!!!! Lack of the system longevity, health and beauty ecoclimate We can install regeneration system
 • AFSCHUWELIJK! Ontbreken van de levensduur, gezondheid en schoonheid-ecoclimate van systeem kunnen We regeneratie systeem installeren
 • Defining Policies
 • Definiëren van beleid
 • donors
 • donoren
 • Create new annual backups with your new software and add your users/begin backups
 • Nieuwe jaarlijkse back-ups maken met uw nieuwe software en uw gebruikers/beginnen back-ups toevoegen
 • Change the emails of your perpetual 3.8.2010 licenses
  Deactivate your perpetual 3.8.2010 licensees
  Leave archives in cold storage on old server
  Create new annual backups with your new software and ad
 • Wijzigen van de e-mails van uw eeuwige 3.8.2010 licenties uitschakelen uw eeuwigdurende 3.8.2010 licentiehouders laat archieven in koude opslag op oude server jaarlijkse back-ups van nieuwe maken met uw nieuwe software en advertentie
 • The process would look something like this:
  Complete Certification of the Agent Plus program
  Purchase new annual licensing at discounted price
  Change the emails of your perpetual 3.8.2010 licenses
  De
 • Het proces zou er ongeveer als volgt uitzien: volledige certificering van de Agent Plus programma aankoop nieuwe jaarlijkse licentieverlening tegen gereduceerde prijs wijzigen de e-mails van uw eeuwige 3.8.2010 De licenties
 • The two packages offered were for you to convert your perpetual licenses over to annual.
 • De twee pakketten aangeboden waren voor u om te converteren uw permanente licenties naar jaarlijkse.
 • CHANGES MADE DURING INSTALLATIon
 • WIJZIGINGEN die zijn aangebracht tijdens de installatie
 • jacksonville
 • Jacksonville
 • Enterprise Administrator’s Guide
 • Enterprise Administrator's Guide
 • R staan vrijdag 9 uur 4 vendors klaar heb net gecheckt en de ticketsales op dit moment is
  Show 1=1518
  Show 2=1356
  Show 3=1015
  Show zondag =1200
  Ik zeg das lekker zoveel tickets
 • R stand Friday 9 hours 4 vendors ready have just checked and the ticket sales at the moment Show 1 = 1518 Show 2 = 1356 Show 3 = 1015 Show Sunday = 1200 I say so many nice das tickets
 • prospectively
 • prospectief
 • People are always worried about having more money. Its very suitable for Ada en Murry. Those are the bad things. The good things are its very clean and I have all sorts of food closeby and vacation to
 • Mensen zijn altijd bezorgd over het hebben van meer geld. Zijn zeer geschikt voor Ada nl Murry. Dat zijn de slechte dingen. De goede dingen zijn zijn zeer schoon en ik heb alle soorten voedsel dichtbij en vakantie naar
 • retrospectively
 • met terugwerkende kracht
 • retrospectelivy
 • retrospectelivy
 • government wants to increase the population by a few million.
 • regering wil verhogen de bevolking door een paar miljoen.
 • cricket work cup and Sri lanka won it. There was also a dutch cricket team that played well. They beat England. Now there is Elections in India and my father is busy with the news from that.
 • Cricket werk cup en Sri lanka won het. Er was ook een Nederlandse cricketteam dat goed speelde. Zij slaan Engeland. Nu er verkiezingen in India en mijn vader is bezig met het nieuws van die.
 • Very nice of them
 • Zeer aardig van ze
 • Jassica and Evo will come to stay with us this weekend. It is always a lot of fun with them so we are looking forward to seeing them again. Jessica/Evo go to Aisa once a year and in the last 2 years
 • Jassica en Evo zal komen om te verblijven met ons dit weekend. Het is altijd een heleboel plezier met hen, dus we kijken uit naar hen opnieuw. Jessica/Evo Ga naar Aisa eenmaal per jaar en in de afgelopen 2 jaar
 • Work is ok as well but I will be looking for a new job soon. I am a bit bored with this job. Michiel will start his new job in June as well.
 • Werk is ook ok, maar ik zal kijken naar een nieuwe baan snel. Ik ben een beetje verveeld met deze baan. Michiel zal ook beginnen met zijn nieuwe baan in juni.
 • instroom cliënten 531.008 637.148 20%
  aantal lopende begeleidingen 368.454 445.276 21%
  aantal beëindigde begeleidingen 399.135 539.264 35%
  Totaal aantal Uitstroom naar Werk 218.264 241.807 11%
 • 637.148 20% 531.008 number of current clients inflow accompaniments 445.276 368.454 399.135 539.264 35% 21% number of terminated accompaniments total outflow to Work 218.264 241.807 11%
 • Begeleiding Werkcoach WW
 • Guidance Work coach WW
 • the lone ranger is coming
 • de lone ranger komt
 • the lone ranger has come
 • de lone ranger is gekomen
 • The lone ranger was here
 • De lone ranger was hier
 • gestart 37.214 37.214 . . . . . .
  plaatsbaar 23.710 23.710 . . . . . .
  beëindigd 8.759 16.436 8.629 2.997 302 83 4
  plaatsingen 2.559 4.732 1.307 147 3 8 .
  nog lopend 28.455 12.019 3.390 393 91 8 4
  Kosten (x duizend)
 • started 37.214 37.214. .....
  placeable 23.710 23.710. .....
  2,997 8.629 8.759 formerly terminated 302 83 4 placements 2.559 4.732 1.307 147 3 8.
  still in progress 28.455 12.019 3.390 393 91 8 4 costs (x thousand)
 • Duur van Trajecten AG met plaatsing, geregistreerd in 2013 t/m mnd 12
 • Duration of Projects AG with placement, registered in 2013 to MOS 12
 • associating
 • koppelen