From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • boren bitset
 • drilling bitset
 • accuboormachine Makita
 • Cordless drill Makita
 • there exist some obvious cultural differences across occupations
 • Er bestaan enkele voor de hand liggende culturele verschillen over beroepen
 • Ik kan deze naam niet uit het Email lijstje halen. Kan iemand dit doen en dan de andere naam invoeren? (G TAQA Energy L11B RPT)
  Met vriendelijke groet,
 • I can not get this name from the Email list. Could someone do this and then the other name? (G TAQA Energy L11B RPT)
  Best regards,
 • uses experience sampling procedures to observe the interdependence people encounter in their daily lives
 • gebruik ervaring bemonsteringsprocedures om te zien hoe de onderlinge afhankelijkheid mensen in hun dagelijks leven tegenkomen
 • Because the philosophy of an organization and the selection criteria for employees will differ between different types of professions, there exist some obvious cultural differences across occupations
 • Omdat de filosofie van een organisatie en de selectiecriteria voor werknemers tussen verschillende soorten beroepen verschillen zullen, bestaan er enkele voor de hand liggende culturele verschillen over beroepen
 • innovates a method to test hypotheses about factors that influence accuracy and bias
 • een methode om te testen van hypothesen over factoren die van invloed zijn nauwkeurigheid en bias innoveert
 • innovates and applies a method to test hypotheses about factors that influence accuracy and bias in perceptions of interdependence
 • innoveert en geldt een methode om te testen van hypothesen over factoren die van invloed zijn nauwkeurigheid en bias in waarnemingen van onderlinge afhankelijkheid
 • het realiseren van resultaat
 • realizing showing
 • duplicaat
 • duplicate
 • stroomdiagram
 • Flowchart
 • ik adviseer de klant over een product
 • Ik adviseer de klant over een product
 • systematically developed skills
 • systematisch ontwikkelde vaardigheden
 • developmental process
 • Developmental proces
 • behandelbaar
 • treatable
 • natural abilities
 • natuurlijke capaciteiten
 • Afleveradres

 • Delivery Address
 • U heeft zojuist een bestelling geplaatst op Aprilia Parts. In deze e-mail vindt u nogmaals uw ingevulde gegevens en uw bestelling.

 • You have just placed an order on Aprilia Parts. In this email you will find again your completed information and your order.
 • brandmelding
 • fire detection
 • to derive at
 • voor het afleiden van op
 • ik onderhandel over condities met verzekeraars
 • I negotiate conditions with insurers
 • basic foundation

 • fundamentele stichting
 • onderhandelen over
 • negotiate
 • drempel
 • threshold
 • stuurbox
 • stuurbox
 • manual detectors
 • handmatige detectoren
 • ziektes
 • diseases
 • port of discharge
 • loshaven
 • handmelders
 • hand detectors
 • blue lake
 • Blue lake
 • Item FZ-VCBAG11U is een opzetstuk voor de CF-VCBTB3W om de FZ-G1 accu met deze acculader te laden.
 • Item FZ-VCBAG11U is an attachment for the CF-VCBTB3W to the FZ-G1 battery with this charger to charge.
 • De klant kan hiervoor de ac adapter nemen die bij de toughpad wordt geleverd of moet een extra (spare) ac adapter aanschaffen als hij beide wenst.
 • The customer can take the ac adapter that came with the toughpad or must use an extra (spare) ac adapter purchase if he both desire.
 • Convenient location
 • Gunstige ligging
 • bij item CF-VCBTB3W (externe acculader) zit geen ac adapter
 • at item CF-VCBTB3W (external battery charger) is no ac adapter
 • Dit staat ook zo op de prijslijst
 • This is also true on the price list
 • de levering klopt dus.
 • the delivery is correct.
 • hazard risks
 • gevaar risico 's
 • Everything you wanted to know about Soccer-football is in this pop-up book: facts, statistics, history, the rules, the moves and more. Lift the flaps and pull the tabs.
 • Alles wat je wilde weten over voetbal-voetbal is in deze pop-up boek: feiten, statistieken, geschiedenis, de regels, de bewegingen en meer. Til de klep en trek de tabbladen.
 • escape doors
 • ontsnappen deuren
 • cooperation observed in the field
 • samenwerking op het gebied in acht genomen
 • door of escape
 • deur van ontsnappen
 • vluchtdeuren
 • escape doors
 • Opmerking!!!!!! Je mag bij het oplossen van deze opgave alleen gebruik maken van de basismethodes voor Strings dus geen gebruik maken van de methodes strtochar, chartostr en flipx.
 • Note!!!!!! You may resolve this task only use the basic methods for Strings so don't use the methods strtochar, chartostr and flipx.
 • Tip: voor het werken met Strings in Euler roep de help op van de ingebouwde functie strlen.
 • Tip: for working with Strings in Euler call on the help of the built-in function strlen.
 • Schrijf een functie keerOm2(tekst, n) met als output een String waarbij de letters van de String tekst in omgekeerde volgorde voorkomen en elke letter n keer herhaald werd.
 • Write a function keerOm2 (text, n) with as output a String in which the letters of the text String in reverse order and each letter was repeated n times.
 • ik werk gestructureerd en georganiseerd
 • I work structured and organised
 • discrepancies between cooperation observed in the lab and field can be due to variation in interdependence.
 • verschillen tussen samenwerking op het gebied van het lab en in acht genomen kunnen worden veroorzaakt door de variatie in onderlinge afhankelijkheid.
 • Schrijf een functie keerOm1(tekst) met als output een String waarbij de letters van de String tekst in omgekeerde volgorde voorkomen.
 • Write a function keerOm1 (text) with as output a String in which the letters of the text String in reverse order.
 • In de commentaar plaats je je geboortedatum. Bv. An Jans 13/7/94 n =13+7= 20
 • In the comment post your your birth date. Bv. An Jans 13/7/94 n = 13 + 7 = 20
 • hoe lijk dinge van oggend
 • How oggend's corpse dinge
 • felt fabric
 • voelde stof
 • fabrikaat
 • felt-fabric
 • Test je functie uit voor een waarde die je bekomt door dag+maand van je geboortedatum te berekenen.
 • Test your function for a value that you obtained by day + month of your date of birth to calculate.
 • hoe lijk dinge vanoggend
 • How corpse dinge vanoggend
 • fabricaat
  merk
 • product brand
 • Genereer hiervoor ascii codes (asciiwaarde van 65 tot en met 90).
 • To do this, generate ascii codes (ascii value of 65 to 90).
 • Schrijf een functie genereerTekst(n). Hierbij is n het aantal tekens dat de tekst moet bevatten, de tekst bevat alleen de hoofdletters van het alfabet.
 • Write a function generate text (n). Here n is the number of characters that the text must contain the text contains only the capital letters of the alphabet.
 • Test je functie uit door voor bedrag een getal te generen
 • Test your function to generate a number from by for amount < = 5000 with 2 decimal places.
 • DIESEL AGGREGAAT
 • DIESEL GENERATOR
 • en uit hoeveel munten van 5, 2 en 1 euro en 50 eurocent dit afgeronde geldbedrag bestaat in de onderstelling dat er zo weinig mogelijk briefjes en munten gebruikt mogen worden.
 • and how many coins of 5, 2 and 1 euro and 50 cents this rounded amount of money consists in the assumption that the notes and coins may be used.
 • De output van de functie is een nieuwe vector die het afgeronde bedrag weergeeft samen met uit hoeveel briefjes van 500, 200, 100, 50, 20 10 en 5 euro
 • The output of the function is a new vector that represents the rounding amount along with how many notes of 500, 200, 100, 50, 20 10 and 5 euro
 • en 14,75€ tot en met 14,99 wordt 15€.
 • and 14.75 14.99 € to 15 €.
 • Schrijf een functie zetOm(bedrag) met bedrag een getal. Rond dit bedrag af tot op 50 eurocent. Bvb. 14,00€ tot en met 14,24€ wordt 14,00€; 14,25€ tot en met 14,74€ wordt 14,5€
 • Write a function zetOm amount (amount) with a number. Around this amount decreases to 50 euro cents. E.g. 14.00 € to € 14.24 is 14.00 €; 14.25 € to 14.74 € is 14.5 €
 • Dobrý den,

  Sháníme klávesnici na tento toughbook. Zajímá mě cena a dostupnost.
 • Dobrý den, tento Sháníme klávesnici after toughbook. Zajímá mě cena a dostupnost.
 • Test je programma door een waarde voor b en een waarde voor e te genereren in EuMathT. Schrijf hiervoor een functie genereer met als uitvoer b en e waarbij b=1 en
 • Test your program by a value for b and to generate a value for e in EuMathT. To do this, write a function as an output (b) and (e) which generate with b= 1 and
 • kozijn
 • frame
 • Gevraagd Schrijf een functie met als invoerparameters de ondergrens b en de bovengrens e. Deze functie geeft als uitvoer het maximaal aantal konijnen.
 • Asked Write a function with the upper limit lower limit as input parameters the b and e. This function returns as output the maximum number of rabbits.
 • automats
 • automaten
 • Probleem
  Wat is het grootste aantal konijnen dat er op een willekeurig moment kan voorkomen, gegeven dat het initiële aantal konijnen in het interval [b, e] ligt? Met b en e >=1 en
 • Problem what is the biggest number of rabbits that can occur at any point in time, given that the initial number of rabbits in the interval [b, e] lies? (B) and (e) = 1 and with > < = 500.
 • deurautomaten
 • door machines
 • Om P.P. te helpen zal je het initiële aantal konijnen moeten weten, maar al wat P.P. je kan vertellen is dat het ergens in het interval [b, e] ligt.
 • To be able to help you the initial number of rabbits will P.P. should know, but all that P.P. can tell you is that it is somewhere in the interval [b, e] lies.
 • Het hok moet in dit geval dus voorzien zijn op 52 konijnen!
 • The loft in this case must bear on 52 rabbits!
 • Bijvoorbeeld ,vertrekkende van 7 konijnen, worden achtereenvolgens de volgende aantallen doorlopen: 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
 • For example, starting from 7 rabbits, are successively through the following numbers: 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
 • Let op, de konijnpopulatie vertoont rare sprongen.
 • Please note, the rabbit population exhibits strange jumps.
 • P.P. weet nu al dat zijn konijnenhok niet groot genoeg is om alle konijnen te herbergen. Kan jij hem vertellen op welk maximale aantal konijnen hij voorzien moet zijn?
 • P.p. already knows that his rabbit Hutch is not big enough to accommodate all the rabbits. Can you tell him on what he should be provided with maximum number of rabbits?
 • Dit proces herhaalt zich natuurlijk tot er nog maar 1 konijn over is – ze moeten met 2 zijn om zich voor te planten!
 • This process repeats itself, of course, there are only 1 Rabbit about is – they have to with 2 are to plants!
 • ze aangegroeid zijn tot 3n + 1 konijnen.
 • they are accrued to 3n + 1 rabbits.
 • Stel dat er op een gegeven ogenblik n mutant-konijnen in het hok zitten. Als n even is, dan gaan de konijnen in hongerstaking tot er nog maar de helft over is. Als n oneven is, dan kweken ze bij tot
 • Suppose there are n mutant-rabbits at some point in the Loft sit. If n is even, then the rabbits in hunger strike until there is only half over. If n is odd, then growing them to
 • Op het eerste zicht leek er niets mis met de konijnen, maar bij nader onderzoek blijkt hun reproductiesysteem grondig ontregeld: dat verloopt nu in fasen.
 • At first sight there seemed to be nothing wrong with the rabbits, but on closer examination reveals their reproduction system: that corruption is now thoroughly in stages.
 • Bij een fout gelopen experiment van dr. Cedric Parker-Powell (P.P. voor de vrienden) werden zijn proefkonijnen blootgesteld aan een overdosis radioactieve straling.
 • At a failed experiment by Dr. Cedric Parker-Powell (P.P. for the friends) are guinea pigs were exposed to a radiation overdose.
 • Bij welke productie zijn de kosten gelijk aan de omzet? Lees dit af van de grafiek.
 • At which production costs are equal to the sales? Read this off of the chart.
 • Maak een grafiek van de functie die de winst voorstelt.
 • Create a graph of the function that represents the profit.
 • Bereken de winst voor dit aantal eenheden.
 • Calculate the profit for this number of units.
 • Genereer een willekeurig geheel getal >= 4000 en
 • Generate a random integer > = 4000 and 12000 < =. This number represents the number of units produced by this week for and must be a multiple of 50.
 • Maak de functie winst in EuMathT.
 • Create the function gains in EuMathT.
 • Tip: roep de help op van de ingebouwde functie intrandom in EuMathT op om
  getallen te genereren.
 • Tip: call on the help of the built-in function intrandom in EuMathT on to generate numbers.
 • interpersonal communication skills builds interpersonal relationship at work
 • interpersoonlijke communicatievaardigheden bouwt interpersoonlijke relatie op het werk
 • levend
 • live
 • Wat leuk misschien een keer een foto
 • What fun maybe once a picture
 • Genereer een willekeurig geheel getal k >=800 en
 • Generate a random integer k = 800 and > < = 1200. This number k must be a multiple of 100. This k is used to task b, c, d and e to solve.
 • Beide functies zijn uitgedrukt in euro.
 • Both functions are expressed in euro.
 • Spindel-protectie shuttle
 • Spindle-protection shuttle
 • De omzetfunctie g wordt gegeven door het voorschrift g(x)  k  x . Hierbij is k een geheel
  getal >=800 en
 • The transform function g is given by g (x) prescription  k  x. Where k is an integer > = 800 and < = 1200.
 • Features / modifications coded and tested
 • Functies / wijzigingen gecodeerd en getest
 • weeskindje
 • orphan child
 • dan
  wordt de kostenfunctie f gegeven door het volgende voorschrift. De ondernemer kan
  maximaal 12000 Cd’s produceren.
 • then the cost function f given by the following rule. The entrepreneur can produce up to 12000 CD's.
 • Een dynamische ondernemer wenst een bedrijf op te starten om blanco CD’s te fabriceren.
  Stellen we het aantal geproduceerde eenheden per week voor door x duizendtallen,
 • A dynamic entrepreneur wishes to start a company to produce blank CDs.
  We set the number of units produced per week for thousands, by x
 • op welk
 • on what
 • met uitzondering van onze amsterdamse hostels
 • with the exception of our Amsterdam hostels
 • festiviteit
 • Festival