From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Aardappelzetmeel
 • Potato Starch
 • I sat on a damply green bench in the Garden for the Blind and waited for a man to come, just as one Always did.
 • Ik zat op een damply groene bankje in de tuin voor de blinden en wachtte voor een man om te komen, net zoals een altijd deed.
 • wachten
 • wait
 • paleis
 • Palace
 • Is that a banana in your pocket, or are you just happy to see me?
 • Is dat een banaan in uw zak, of ben je gewoon blij me te zien?
 • We were thinking the same thing. Scary.
 • Wij dachten het zelfde ding. Eng.
 • Bananas!
 • Bananen!
 • To express in a brief summary; epitomize: headlines that encapsulate the news
 • Om uit te drukken in een korte samenvatting; belichamen: koppen die het nieuws kapselen
 • beste hendrike
 • best Peter
 • Niet op voorraad
 • Out of stock
 • encapsulations
 • Encapsulaties
 • I walk hunched over and sort of like I had a bellyache
 • Ik loop gebogen over en sorteren van als ik had een buikpijn
 • Freek is tot nu toe de enige die is afgemeld.
 • Freek is so far the only one that is signed out.
 • Freek is tot nu toe de enig die is afgemeld.
 • Freek is so far the only that is signed out.
 • emasculation
 • ontkrachting
 • De Kaartupdateservice is nu actief!

  Controleer of er een kaartupdate beschikbaar is
  Als er geen nieuwe kaart wordt aangeboden, betekent dit dat je al over de nieuwste kaart beschikt. Je ontvangt dan
 • The Map update service is now active!

  Check for a map update is available if there are no new map is offered, it means that you already have the latest card. You will then receive
 • Op aanvraag beschikbaar
 • Available on request
 • Dhr. raval, hartelijk dank voor je bestelling.
  Bestelnummer: 331246795
  Hartelijk dank voor je aankoop bij de webwinkel van TomTom.com.
  Er is een e-mailbericht verzonden naar: chiragaraval@yahoo.co.in
 • Mr. raval, thank you very much for your order.
  Order number: 331246795 thank you very much for your purchase at the online store of TomTom.com.
  There is an e-mail message sent to: chiragaraval@yahoo.co.in
 • Aanstaande zaterdag 1 november 2014 speelt de F8 thuis om 11.00 uur tegen Breukelen F5. Dus om 10.30 uur verzamelen bij de ingang van het clubgebouw. Alleen Freek is tot nu toe afgemeld
 • Next Saturday 1 november 2014 the F8 plays at home at 11: 00 am against Breukelen F5. So at 10: 30 am meet at the entrance of the club building. Freek is so far only signed out
 • 32 - 40 uur per week
 • 32-40 hours per week
 • When Herbert Bryan, the patient whose transcripts Rogers published, described the physical experience of his anxiety, for example, Rogers linked it to a deeper feeling of emasculation:
 • Wanneer Herbert Bryan, de patiënt waarvan afschriften Rogers publiceert, beschreef de fysieke ervaring van zijn angst, bijvoorbeeld, koppelde Rogers zij tot een dieper gevoel van ontkrachting:
 • per 30 juni 2014, of eerder in overleg
 • per 30 June 2014, or earlier in consultation
 • Je bestelling wordt bevestigd zodra wij het bedrag hebben ontvangen. Dit kan maximaal 10 werkdagen duren.
 • Your order will be confirmed once we have received the amount. This can take up to 10 business days.
 • Als het referentienummer onjuist is of niet bij je betaling wordt opgegeven, wordt je betaling niet verwerkt en wordt je bestelling mogelijk niet verwerkt.
 • If the reference number is incorrect or not at your payment is specified, your payment is not processed and your order may not be processed.
 • Het referentienummer van je betaling is uniek voor je bestelling. Je moet dit nummer als referentie bij je betaling opgeven. Als het referentienummer onjuist is of niet bij je betaling wordt opgegeven
 • Your payment reference number is unique to your order. You should specify this number as your payment reference. If the reference number is incorrect or not at your payment is specified
 • org ervoor dat de volgende informatie op de juiste wijze naar de bank wordt gecommuniceerd als je geld overmaakt.
 • org ensure that the following information is communicated properly to the bank if you transfer.
 • Wij hebben je bestelling ontvangen en wachten op je betaling om de aankoop te kunnen voltooien. Je hebt aangegeven dat je je TomTom bestelling met een bankoverschrijving wilt betalen:
  331246747
 • We have received your order and wait for your payment to complete the purchase. You have indicated that you wish to pay by bank transfer order your TomTom: 331246747
 • Hebben wij die Dungeons niet gedaan toen we in London waren met Evert en zijn toenmalig vriendinneke op Kicker
 • We have not done when we were in London that Dungeons with Evert and his then playing games on Kicker
 • Zoek een goed geproportioneerde dame voor lekkere lusten. Een rijpe en stabiele vrouw met fantasie en kinky voorkeuren. Ben je tussen de 30 en de 60 hou je ook van lichte speelse spanking en lingerie,
 • Find a well-balanced Lady for tasty delights. A mature and stable woman with fantasy and kinky preferences. If you are between 30 and 60 love you light playful spanking and lingerie,
 • Two days ago, I saw a story on Facebook posted by a friend. I wrote and asked if I could share it here. She wrote back saying that she wanted to check first on the condition of a young woman
 • Twee dagen geleden, zag ik een verhaal op Facebook geplaatst door een vriend. Ik schreef en vroeg als ik hier kon delen. Ze schreef terug zeggen dat ze wilde eerst controleren op de voorwaarde van een jonge vrouw
 • De boot ligt aangemeerd bij de PTA aan de Piet Heinkade
 • The boat is docked at the PTA at the Piet heinkade
 • Fortunately most taxes are not very relevant when talking about the big picture of where government gets its revenue from.
 • Gelukkig zijn de meeste belastingen niet zeer relevant voor wanneer we spreken over het grote beeld van waar de regering haar inkomsten uit krijgt.
 • Schijnheilig
 • Hypocritical
 • Schijnheils
 • Seem heils
 • Schijn heils soldate
 • Seem heils soldate
 • Om de meest recente Kaart van Europa te downloaden, moet er 1 GB geheugen beschikbaar zijn op uw TomTom-navigatiesysteem. Houd er rekening mee dat u mogelijk een extra SD-kaart nodig hebt.
 • To download the latest map of Europe, there must be 1 GB of memory available on your TomTom navigation device. Please note that you may need an extra SD card.
 • U krijgt direct de meest recente kaart die beschikbaar is. En vanaf half november ontvangt u om de drie maanden een e-mailmelding op het moment dat een nieuwe kaart klaarstaat voor download.

  *Om de
 • You instantly get the latest map available. And every three months from mid november you will receive an e-mail notification when a new card is ready for download.

  * To the

 • Deze exclusieve aanbieding is alleen beschikbaar via deze e-mail en eindigt op 31-10-2014
  De Kaartupdateservice is de gemakkelijkste manier om altijd met de meest recente kaart te rijden. Zo kunt u
 • This exclusive offer is only available through this email and end on 31-10-2014 The Map update service is the easiest way to always drive with the latest map. For example, you can
 • pas sur
 • pas sur
 • fumble to accurately comprehend his clients
 • morrelen te nauwkeurig begrijpen zijn klanten
 • Dus dat
 • So that
 • Mange tak for den hurtige service
 • Mange tak for den hurtige service
 • Graag ontvangen wij van u een verklaring hiervoor en wat u hier in aan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen.
 • We look forward to welcoming you to a explanation for this and what you going to do to put this in here in the future.
 • the perception of the internal frame of reference of another with accuracy and with the emotional components and meanings which pertain thereto as if one were the person, but without ever losing the
 • de perceptie van de interne referentiekader vormt van een ander met nauwkeurigheid en met de emotionele onderdelen en betekenissen die daarop betrekking hebben alsof de persoon men, maar zonder ooit verlies van de
 • Ook hebben wij de andere pallet geïnspecteerd die dezelfde dag is geleverd en hierop is niets gevonden
 • We have also inspected the other pallet is delivered the same day and to this is nothing found
 • goed geïnspecteerd en een levend rupsje, een pop en twee ‘motjes’ (zie bijgevoegde foto’s)tussen de zakken gevonden
 • well inspected and a greedy little pig alive, a doll and two ' moths ' (see attached photos) between the bags found
 • Carl Rogers taught empathy as attunement, not parroting.
 • Carl Rogers onderwezen empathie als afstemming, niet napraten.
 • Trim it
 • Trim het
 • ouder worden
 • ageing
 • je wordt maar een keer ouder
 • but once you become older
 • je wordt maar één keer 27 jaar ouder
 • Once you become 27 years older
 • je wordt maar een keer 27
 • you are but a time 27
 • je maar één keer 27 wordt
 • 27 is once
 • Dat is lang geleden
 • That was long ago
 • Op de klassenfoto van Selma zag ik jouw naam staan, dus ik dacht....
 • I saw your picture on the classes of Selma credit, so I thought ....
 • Nog steeds wonend in Den Helder
 • Still living in Den Helder
 • gespreksverslagen administreren, arbeidsmarktvoorlichting geven, afspraken maken met klanten, coachen en ondersteunen van werkzoekenden, contacten onderhouden met ketenpartners.
 • call accounting, labour market information reports give, make arrangements with clients, coaching and supporting job seekers, liaise with chain partners.
 • zelfstandig behandelen van e-mail, het onderhouden van contacten met klanten, relaties, werkgevers, telefoonverkeer beantwoorden en afhandelen, agendabeheer, binnenlopen de klanten te woord staan/advi
 • treat independently of email, maintaining contacts with customers, relationships, employers, answer and handle telephone traffic, agenda management, walk in to speak to the customers/advi
 • Trainee werkcoach jongeren
 • Trainee work coach young people
 • The use of batteries may dribs and drabs
 • Het gebruik van batterijen kan mondjesmaat
 • bread or cake?
 • brood of taart?
 • We zijn in onderhandeling met justitie
 • We are in negotiations with justice
 • Ik heb een nog beter idee: volle wijnflessen gebruiken. Je hebt dan een schoenenkast en wijnrek in 1
 • I have an even better idea: use full wine bottles. You then have a shoe closet and wine rack in 1 very space-saving!
 • Het inzetten van wifi mag mondjesmaat
 • The deployment of Wi-Fi may dribs and drabs
 • ik wil de dochter
 • I want the daughter
 • Het gebruik van wifi binnen het politie onderzoek is wettelijk nog niet geregeld. De wetgeving moet nog worden aangepast. We zoeken al wel de grenzen op.
 • The use of Wi-Fi, within the police investigation is legally not yet settled. The legislation still needs to be adjusted. We search all of the borders on.
 • relatiebeheer, coachen, begeleiden, bemiddelen en nazorg van kandidaten, koude acquisitie, agenda beheer, samenwerking met andere organisaties.
 • relationship management, mentoring, mediate and aftercare of candidates, cold-calling, agenda management, cooperation with other organisations.
 • Born to kill
 • Geboren te doden
 • parkeergarage
 • parking garage
 • Het gebruik van wifi binnen het recherche onderzoek is nog niet wettelijk afregeld. Wetgeving moet nog worden aangepast. Ondertussen zijn we wel de grenzen aan het opzoeken!
 • The use of Wi-Fi, within the forensic investigation is not yet legally afregeld. Legislation still needs to be adjusted. Meanwhile, we are called the limits to look it up!
 • re-integratie van mensen, werven, selecteren en bemiddelen van geschikte kandidaten, rapportages maken, organiseren en begeleiden van diverse workshops, relatiebeheer, coachen, begeleiden, bemiddelen
 • reintegration of people, recruitment, selection and mediation of suitable candidates, create, organize and guide reports of various workshops, mentoring, management, relationship mediating
 • Beheer eigen caseload, administratieve afhandelingen in diverse systemen, projecten coördineren en implementeren, vacaturewerving,
 • Management own caseload, administrative formalities in various systems, coordinating and implementing projects, job recruitment,
 • Ik ben een nette meisje die goed opgevoed is
 • I'm a neat girl who is well educated
 • Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
 • Your message can be sent with the following attachments or links now:
 • Wifi in de praktijk
 • Wi-Fi in the practice
 • eigenlijk niet eens nodig is om dit zelf nog eens te controleren wanneer men besluit over te gaan tot de aankoop van het edelmetaal. Goud kopen in Den Haag kan op die manier net als in Amsterdam gemak
 • actually don't even need to check this yourself is when one decides to proceed to the purchase of the precious metal. Buy gold in the Hague can just as easily in Amsterdam
 • Goud kopen in Den Haag is daarbij eigenlijk net zo interessant als goud kopen in Amsterdam. In deze beide steden kan men namelijk uitstekend terecht voor een geweldige kwaliteit van goud, waardoor het
 • Buy gold in the Hague is actually just as interesting as buy gold in Amsterdam. In both of these cities one can namely perfect place for a great quality of gold, making it
 • digitaliseren van documenten, loopbaanoverzichten maken
 • digitizing documents, outlining career
 • Goud kopen in Den Haag is daarbij natuurlijk vooral aantrekkelijk wanneer de goud koers lekker op blijft lopen en het goud daarmee steeds meer waard zal worden. Iedere keer dat de koers verder stijgt
 • Buy gold in the Hague is of course especially attractive when the gold price continues to run on and the gold it will be worth more and more. Every time that the price rises further
 • - Teampost P&O dS&I bijhouden. Mails verwerken, o.a. diploma’s verwerken, vragen
  beantwoorden van medewerkers en P&O adviseurs i.v.m. wft en triple A.
  - Navraag doen bij o.a. Nibe i.v.m. gelijkstell
 • -Team post P&O dS&I track. Process Mails processing, including diplomas, questions of employees and consultants concerning wft P&O and triple A.
  -Make enquiries with Nibe i.v.m. gelijkstell
 • Innovatie
 • Innovation
 • - Excelbestanden maken met de geselecteerde medewerkers voor Triple A, daarna aanlevering Nibe
 • -Excel create files with the selected employees for Triple A, then delivery Nibe
 • Herijking verwerken in het bron Excel bestand en zo nodig aanpassing GAP analyse.
  - Mailingen versturen (herijking en triple A).
 • Recalibration process in the source Excel file and, if necessary, adjustment GAP analysis.
  -Send Mailings (recalibration and triple A).
 • afdelingen
 • departments
 • Wifi logging binnen de wetgeving
 • Wi-Fi logging within the legislation
 • Diploma’s en mailtjes registreren in ECM en de map op de x schijf.
  - Excel registraties (Inkomen, Schadeverzekeren, ACO) bijhouden, met nieuw binnengekomen diploma’s.
 • Diplomas and e-mails register in ECM and the folder on the x drive.
  -Excel registrations (income, Schadeverzekeren, ACO) track, with new arrivals diplomas.
 • electronisch personeelsdossier
 • electronic personnel file
 • Diploma’s en mailtjes registreren in ECM en de map op de x schijf.
 • Diplomas and e-mails register in ECM and the folder on the x drive.
 • A phased implementation over time will work better
 • Een gefaseerde implementatie na verloop van tijd zal beter werken
 • kostbaarheden meteen contant of per bank uit. U bent van harte welkom voor een vrijblijvende taxatie van uw gouden of zilveren bezittingen.
 • valuables immediately in cash or by bank. You are welcome for a free valuation of your gold or silver possessions.
 • In dit kantoor kunt u uw gouden en zilveren kostbaarheden verkopen.

  Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar voor vrijblijvend advies en taxatie. Indien gewenst betalen zij u de waarde van uw
 • In this Office you can sell your gold and silver treasures.

  Our expert staff are on hand for free advice and valuation. If desired they pay you the value of your
 • Responsible for the organization and coordination of office operations, procedures and resources to facilitate organizational effectiveness an efficiency. Ensuring filing systems are maintained and cu
 • Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van office operaties, procedures en middelen om organisatie-effectiviteit een efficiëntie. Zorgen voor indiening systemen zijn onderhouden en cu
 • Naast het verkopen en verpanden van verschillende edelmetalen doen wij ook aan inkoop van edelmetalen. Dit kan goud zijn, maar ook platina en zilver. Als u nog edelmetalen in de kast heeft liggen, waa
 • In addition to selling and pledging of different precious metals we also do to purchase of precious metals. This can be, but also Gold Platinum and silver. If you have precious metals in the closet is, waa
 • Meeting Kelly, Christiane, Vladimir en Lian - TRANSPORTATION AND TASKS DRIVERS VLAD en SAT
  Copy: Aukje, Thieu, Sat, Zorica, Tom Boeckx, Vicky, Cindy, Sylvie, Martine, Christiaan, Kurt, Lio, Jose, Li
 • Vergadering Kelly, Christiane, Vladimir nl Lian - vervoer en taken DRIVERS VLAD nl SAT Kopieer: Aukje, Thieu, Sat, Zorica, Tom Boeckx, Vicky, Cindy, Sylvie, Martine, Christiaan, Kurt, Lio, Jose, Li
 • Waarom in goud beleggen?
 • Why invest in gold?
 • beleggingsmunten verkrijgbaar zoals de gouden tientjes, Krugerrands, Maple Leafs, etc.
 • bullion coins such as the Golden dozen, krugerrands, Maple Leafs, etc.
 • Goudwisselkantoor werkt met LMBA-gecertificeerde baren. Deze baren hebben een Good Delivery-status en zijn zowel nationaal als internationaal te verhandelen. Verder zijn er natuurlijk ook de bekende b
 • Goudwisselkantoor works with LMBA-certified bars. These ingots have a Good Delivery-status and are to trade both nationally and internationally. There are of course also the well-known b
 • Onze voorouders beschikten reeds over een draadloss netwerk
 • Our ancestors already had a wireless network
 • is a Greek and Cypriot soup of dry white beans, olive oil, and vegetables as peppers, sometimes called the "national food of the Ancient Greeks".
 • is een Griekse en Cypriotische soep van droge witte bonen, olijfolie en groenten zoals paprika's, ook wel genoemd de "nationale voedsel van de oude Grieken".
 • ook te verzilveren bij ons in het Goudwisselkantoor.
 • also cashing in with us in the Gold Exchange.