From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • wypakuj pliki
 • wypakuj pliki
 • Torenvalk vangt vogel
 • Kestrel bird captures
 • spitz kopp
 • Spitz kopp
 • Long live The Rogue Nation of Arnachistaat
 • Lang leve de schurkenstaten natie van Arnachistaat
 • The Rogue Nation of Arnachistaat
 • De schurkenstaten natie van Arnachistaat
 • Anarchist state
 • Anarchistische staat
 • great country
 • groot land
 • victory coin
 • overwinning munt
 • He climbs in a tree.
 • Hij klimt in een boom.
 • Ik ben van het bed gesprongen.
 • I am of the bed jumped.
 • hij klemt
 • He clenches
 • kom hier dan krijg je een liefdevolle knuffel van me
 • come here then you get a loving hug from me
 • hij kleemt
 • He kleemt
 • Ja, hij doet het.
 • Yes, he's doing it.
 • Omdat ik mijn fiets heb gerepareerd.
 • Because I have my bike repaired.
 • Doet jouw fiets het nu?
 • Does your bike it now?
 • lieftde maakt jou gelukkig voor even de rest weet je zelf we
 • lieftde makes you happy for a while the rest do you own we
 • Waarom heb jij hem gisteren niet gerepareerd?
 • Why do you have not repaired him yesterday?
 • Doet de computer het?
 • The computer does it?
 • Die jongen lijkt op uw zoon.
 • That boy looks like your son.
 • Klimt uw zoon op die tafel?
 • Klimt your son on that table?
 • Wilt u een salade?
 • Want a salad?
 • Wilt u een fiets huren?
 • Would you rent a bike?
 • Nee, ik heb al een bruine. Ik wil de zwarte.
 • No, I already have a brown. I want the black.
 • De twee meisjes praten met elkaar.
 • The two girls talk to each other.
 • De moeder en haar dochter omhelzen elkaar
 • The mother and her daughter hug each other
 • Zij dansen met elkaar.
 • They dance with each other.
 • De man en zijn vrouw schrijven elkaar een brief.
 • The man and his woman writing a letter together.
 • Zij houden van elkaar
 • They love each other
 • Zij ontmoeten elkaar bij de bloscoop
 • They meet each other at the bloscoop
 • De mannen lijken op elkaar.
 • The men look alike.
 • Dit lijkt op een gezicht.
 • This looks like a face.
 • Ooit zullen wij even goed skien als zij?
 • Will we ever as good skiing if they?
 • Ooit zal ik even goed dansen als zij.
 • Will ever I equally well dancing as they.
 • Omdat het heel moeilijk is.
 • Because it is very difficult.
 • Waarom is Suzanne niet naar het feest gekomen?
 • Why is Suzanne not come to the feast?
 • Waarom heb jij het boek niet gelezen?
 • Why did you not read the book?
 • Omdat ik te klein ben.
 • Because I'm too small.
 • Waarom heb jij de bal niet gevangen?
 • Why did you know the ball is not caught?
 • Waarom ben jij in de boom geklommen?
 • Why aren't you climbed in the tree?
 • Omdat ik graag appels eet.
 • Because I like to eat apples.
 • Het is moeilijk om hier te skien.
 • It's hard to ski here.
 • club list
 • Club list
 • Het is moeilijk om een koffer te gooien.
 • It's hard to throw a suitcase.
 • Het is makkelijk om deze bal te gooien.
 • It's easy to throw this ball.
 • Dit is moeilijk
 • This is hard
 • Dit is makkelijk.
 • This is easy.
 • Zijn boot is kapot. Zijn opa repareert hem.
 • His boat is broken. His grandfather repairs him.
 • Onze computer doet het niet. Hij repareert hem.
 • Our computer doesn't do it. He fixes him.
 • Mijn mobiele telefoon doet het niet. Wilt u hem repareren?
 • My mobile phone does not. Would you fix him?
 • Ja, zij doen het.
 • Yes, they do it.
 • Bij het spelen van deze kaart neem je direct twee grandstoffenkaarten naar keuze van de bank
 • When you play this card you take directly two grand substances at the choice of the bank cards
 • De bondsraad is het hoogste orgaan van de NHB. De bondsraad vertegenwoordigt de leden en controleert het bestuur. Elk rayon vaardigt drie bondsraadsleden af: twee bestuursleden en een onafhankelijk bo
 • The Federal Council is the highest organ of the NHB. The Federal Council represents the members and controls the Board. Each territory shall issue three bondsraads members: two Board members and an independent bo
 • Doen deze camera's het?
 • Do this camera's it?
 • Doet deze computer het?
 • This computer does it?
 • Deze televisie doet het niet.
 • This television doesn't do it.
 • Deze televisie doet het.
 • This tv does it.
 • Wil jij niet over het hek springen?
 • Don't you want to jump over the fence?
 • dan in haar stoutste dromen. “Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik 'ik weet niet of ik hier fatsoenlijk ga rondkomen' ”, bekende Marianne.
 • than in her wildest dreams. "When I first saw it, I thought ' I don't know if I here decent go around come '", well-known Marianne.
 • Premie werknemersverzekering en Zorgverzekering
 • Employee insurance and health insurance premium
 • Afdrachtvermindering zeevaart Afdrachtvermindering
  speur-en ontwikkelingswerk
 • Reduced remittances reduced remittances maritime research and experimental development services
 • Ze schrok wel toen ze samen met de Nederlandse selecties elite, beloften en junioren het parcours ging verkennen. De moeilijkheidsgraad was vooraf bekend, maar uiteindelijk bleek het nog 'erger'
 • She jumped when she along with the Dutch selections elite, promises and Juniors the race course went exploring. The difficulty was known in advance, but in the end it turned out even worse ' '
 • Afdrachtvermindering
 • Reduced remittances
 • Het was lekker om de ervaringen met Oscar direct in de praktijk te kunnen toetsen. Dat liep goed kan ik achteraf vaststellen.”
 • It was tasty to the experiences with Oscar directly in practice to be evaluated. That ran well can I determine afterwards. "
 • Een wedstrijd op een heel technisch parcours bovendien en met een groot hoogteverschil. Steile beklimmingen en razende afdalingen.
 • A competition on a very technical course in addition, and with a large height difference. Steep climbs and raging descents.
 • Marianne was in het eerste deel van de afgelopen week in Barcelona om bij Saiz een paar pittige trainingssessies af te werken. Marianne: “Ook dat was zwaar en het was heel mooi om die ervaring direct
 • Marianne was in the first part of the last week in Barcelona to Saiz to work off a few spirited training sessions. Marianne: "that was heavy and it was very good to that experience directly
 • Loonbelasting/Premie volksverzekeringen
 • Payroll tax/National Insurance Premium
 • en de lessen van Oscar Saiz, onze daaltrainer, in de praktijk te toetsen. Wat dat betreft was het een geslaagde missie.”
 • Oscar Saiz, and lessons of our d trainer, in practice. In this regard, it was a successful mission. "
 • Totaal aanwas in cumulatief premieloon UFO
 • Total increment in cumulative wage premium UFO
 • “Ik wist op voorhand al, dat het lastig zou worden om hier een mooie plaats te bereiken. De belangrijkste insteek was om weer te leren, om hardheid op te doen in een zware internationale MTB-wedstrij
 • "I knew already, that it would be difficult to achieve a beautiful place here. The main approach was to learn, to hardness in a serious international bike games
 • Totaal loon LB/PH
 • Total wage LB/PH
 • “Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar het ging mij hier niet alleen om de uitslag.” Marianne Vos maakte een bewuste keuze met de koers in Haiming
 • "Of course, I would always like to win, but it was me not just about the outcome." Marianne Vos made a conscious choice with the rate in Haiming
 • ” De Deense Annika Langvad won met overmacht. Alle rensters achter Marianne werden uit koers genomen nadat ze waren gedubbeld.
 • "The Danish Annika Langvad won with force majeure. All cyclists behind Marianne were taken off course after they were doubled.
 • Zij heeft de sinaasappel gevangen.
 • It has the Orange caught.
 • Marianne: “Een zeer zwaar rondje hier, zowel qua hoogteverschil als in technisch opzicht. Ik had hier bewust voor gekozen, want ik moet nog veel leren in de MTB.
 • Marianne: "a very heavy round here, both in terms of height difference as technically. I had deliberately chosen here, because I still have to learn a lot in the MTB.
 • maar toch keek ze met voldoening terug op het Ötztaler Mountainbike Festival in het Oostenrijkse Haiming.
 • but still she looked back with satisfaction on the Ötztal Mountain Bike Festival in the Austrian Haiming.
 • Zij gaat de sinaasappel vangen.
 • She is going to catch the Orange.


 • Marianne Vos kijkt ondanks een 16e plaats met voldoening terug op het Ötztaler Mountainbike Festival in Haiming.

  Ze werd pas 16e, voor Marianne Vos niet echt een klassering om over te juichen,
 • Marianne Vos looks back with satisfaction despite a 16th place on the Ötztal Mountain Bike Festival in Haiming.

  She was only 16th, for Marianne Vos not really a result to cheer,
 • Hij heeft de bal gegooid.
 • He has thrown the ball.
 • Hi heeft de bal gegooid.
 • Hi has thrown the ball.
 • Hij gaat de bal gooien.
 • He's going to throw the ball.
 • Hij heeft de handdoek gegooid.
 • He has thrown the towel.
 • Zij heeft de handdoek gevangen
 • It has the towel caught
 • Hij heeft de bal gegooid
 • He has thrown the ball
 • Voor 2015 is uw gedifferentieerde premiepercentage Whk 0,70%.
  Binnen sector 44 bent u ingedeeld als kleine werkgever.
  Daze mededeling vervangt eventuele eerdere mededelingen over uw
  gedifferentieerde
 • For 2015 is your differentiated premium percentage Whk 0.70%.
  Within sector 44 are you classified as small employer.
  Daze notice replaces any previous communications on your differential
 • na jaren van hard werken en sparen hebben we eindelijk genoeg geld voor een hele mooie plantenbak
 • After years of hard work and saving, we finally had enough money for a nice planter
 • Bij het Spelen van deze kaart mag je direct twee straten bouwen
 • When you play this card, you may build two streets directly
 • Strandhuis
 • Beach House
 • Totaal te betalen over tijdvak
 • Total to pay about epoch
 • Totaal gedifferentieerde premie Whk
 • A total of differentiated premium Whk
 • werkkostenregeling
 • working costs regulation
 • Jongens, kom nou gewoon fijn op 5 sept naar Paradiso voor optreden
 • Guys, come on just fine on 5 sept to Paradiso for action
 • spanking in comics
 • Spanking in strips
 • i'm making the design
 • i ben het maken van het ontwerp
 • rib-eye beef

 • rib-eye rundvlees
 • rib-eye
 • rib-eye
 • ossehaas
 • fillet of beef
 • mensen die zich graag negnatief bemoeien met het leven van een ander haaben vaak hun eigen leven niet goed op de rails
 • people who like to interfere with the life of another haaben negnatief often not their own lives well on track
 • volvaseenen
 • volvaseenen
 • Ongoing Application
 • Lopende toepassing