From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • luck is when a little thing meets opportunity
 • geluk is wanneer een klein ding voldoet aan kans
 • luck is when little things meets opportunity
 • geluk is wanneer kleine dingen voldoet aan kans
 • luck is when Some little meets opportunity
 • geluk is wanneer sommige weinig gelegenheid voldoet aan
 • bemoediging
 • encouragement
 • luck is where preparation meets opportunity
 • geluk is waar preparaat voldoet aan kans
 • gespecialiseerd in landbouwmachines
 • specialized in agricultural machinery
 • chain(s)
  double crochet
  loop
  round
  single crochet
  slip
  slip stitch
 • Chain(s) dubbele gehaakte lus rond enkele haak slip slip stitch
 • Wanneer zij de betaling verrichten
 • When they reach the payment
 • Onze opdrachtgever gaat akkoord met betaling van tegen finale kwijting.
 • Our client agree to pay against final discharge.
 • uitreksel kamer van koophandel
 • extract Chamber of Commerce
 • uitreksel
 • extract
 • Don't you think the human race is ceaselessly vain.
 • Denk je niet dat het menselijk ras is onophoudelijk tevergeefs.
 • Don't you think the human race is ceaselessly vain
 • Denk je niet dat het menselijk ras is onophoudelijk tevergeefs
 • op verzoek
 • on request
 • A:MOET vanaf 8 januari 2015 zijn 1
 • A:MOET from 8 January 2015 are 1
 • Klik hier om naar de taak te gaan.
 • Click here to go to the task.
 • In opdracht van Juriaan, doe ik u bijgevoegde bestanden toekomen
 • Commissioned by Juriaan, do I you to forward attached files
 • Cancel transaction
 • Transactie annuleren
 • Cancel a order
 • Een order annuleren
 • Toe organ aan list
 • Far organ to list
 • Lieve meiden
 • Dear girls
 • flora en fauna
 • flora and fauna
 • Betalingsgegevens verzeenden
 • Verzeenden payment information
 • Lieve schatten,

  In de wereld zijn er een heleboel mooie plaatsen waar je wilt zijn met kerst en waar je keer geweest moet zijn.
  London is één van deze mooie plekken.
  Ik wil jullie volgend jaar graag
 • Dear treasures, In the world there are a lot of beautiful places where you want to be and where you at Christmas time must have been.
  London is one of these beautiful places.
  I would like to you next year
 • elektrolytisch
 • electrolytic
 • We are grateful that you have come forward to choose success.
 • We zijn dankbaar dat u naar voren zijn gekomen om te kiezen van succes.
 • beperkt beschikbaar
 • limited availability
 • Blijven de prijzen voor 2015 ongewijzigd
 • The prices for 2015 unchanged
 • zich kwetsbaar opstellen
 • prepare themselves vulnerable
 • Heeft EvdM navraag gedaan bij het politiebureau in Eersel (NL). De agente aan de balie heeft bevestigd dat als 112 word gebeld via een provider in Belgie, hij altijd wordt doorgeschakeld naar de nederlandse alarmcentrale. Het is alleen een stap meer in de
 • EvdM has checked at the police station in Eersel (NL). The agent at the counter has confirmed that if called via a provider in Belgium, 112 word he always is transferred to the Dutch alarm panel. It is only a step more in the procedure
 • Ben goed thuis gekomen
 • Am well come home
 • Heeft EvdM navraag gedaan bij het politiebureau in Eersel (NL). De dienstdoende agente heeft bevestigd dat als 112 word gebeld via een provider in Belgie hij altijd word doorgeschakeld naar de nederlandse alarmcentrale. Het is alleen een stap meer in de p
 • EvdM has checked at the police station in Eersel (NL). The investigating officer has confirmed that if called via a provider in Belgium 112 word he always become diverted to Dutch alarm panel. It is only a step more in the procedure
 • Ja, soms is het in het leven oneerlijk verdeeld.
 • Yes, sometimes it's in life unfair divided.
 • We never could have created this system alone. Impressions have lead us on this journey and have lead the perfect people to appear at the perfect time
 • Nooit zou hebben we dit systeem alleen. Vertoningen hebben ons leiden op deze reis en hebben de perfecte mensen om te verschijnen op het perfecte moment leiden
 • Bij ons is het precies hetzelfde.
 • It's exactly the same with us.
 • The answers are in you.
  We didn’t know exactly how to take on a project of this scope or magnitude, but we have been led every step of the way.
 • De antwoorden zijn in je.
  We weten niet precies hoe te te nemen aan een project van deze omvang of omvang, maar wij zijn onder leiding van elke stap van de weg.
 • rondslingeren
 • lying around
 • This system is simply a guide, a structure, the roadmap that will keep you on the right track to help you connect to those impressions. The Success System is a structured place for you to capture your
 • Dit systeem is gewoon een gids, een structuur, de routekaart die u zal houden op de goede weg te helpen u verbinding maken met die indrukken. Het succes-systeem is een gestructureerde plek voor jou om te vangen uw
 • postkast
 • post Cabinet
 • Maybe you’ve had impressions on your dōTERRA journey. More than the impressions on these pages, the impressions in your heart contain the secret to your success. This system is simply a guide, a struc
 • Misschien heb je indrukken op uw dōTERRA reis. Meer dan de indrukken op deze pagina's, bevatten de indrukken in uw hart het geheim van uw succes. Dit systeem is gewoon een gids, een structuur
 • He Luigi,

  Dit lag onder mijn kerstboom deze morgend.
  Groetjes Danny
 • Hey Luigi, This lay under my Christmas tree this morning.
  Greets Danny
 • vanaf 5 januari zal uw e-mail worden behandeld.
 • starting from January 5, will your email be treated.
 • co-worker socialization
 • mede-werker socialisatie
 • 9. The Senvion form: Record of Site Safety Induction, dated 9-4-2010 is a generic document and not site or project specific.
 • 9. de Senvion vorm: Record van Site veiligheid inductie, gedateerd 9-4-2010 is een generieke document en niet in de site of specifieke project.
 • 6. The working office of Senvion is within the 120 range of the lifting site for number 3. This is an extra point of attention during lifting at this site
 • 6. het Bureau van de werken van Senvion ligt binnen de 120 bereik van de hijs site voor nummer 3. Dit is een extra punt van aandacht tijdens het tillen op deze site
 • implementation of security controls,
 • uitvoering van beveiligingsmaatregelen,
 • drang en dwang behandeling

 • urge and forced treatment
 • drang en dwang
 • urge and coercion
 • cyclic
 • cyclische
 • 5. Availability of an ICT network and a telephone connection is not guaranteed on site.
  Location is a remote place and the normal Dutch mobile network is not covering the whole site.
 • 5. beschikbaarheid van een ICT-netwerk en een telefoonverbinding tot stand is niet gegarandeerd op site.
  Locatie is een afgelegen plek en het normale Nederlandse mobiele netwerk is niet die betrekking hebben op de hele site.
 • 4. Constant availability of ENECO project team on site is not assured during construction period.
 • 4. constante beschikbaarheid van ENECO projectteam ter plaatse is niet verzekerd tijdens de bouwperiode.
 • 3. An ENECO HSE project management approach seems to be missing. The project team explained that they feel like pioneers and that they have to improvise based on their competence.
 • 3. An ENECO HSE project management approach seems to be missing. The project team explained that they feel like pioneers and that they have to improvise based on their competence.
 • managerial
 • managerial
 • A general HSE risk identification for the project is not documented. There is no risk matrix combined with risk mitigating measures.
 • Een algemene HSE-risico-identificatie voor het project is niet gedocumenteerd. Er is geen risicomatrix gecombineerd met risico Milderende maatregelen.
 • The scope of work for the ENECO project team is not defined towards HSE aspects during transport to the location and production of elements at contractor sites.
 • De reikwijdte van de werkzaamheden voor het projectteam ENECO is niet gedefinieerd naar HSE aspecten tijdens het vervoer naar de locatie en de productie van elementen op contractant sites.
 • Het schetst op een indringende manier wat de gevolgen zijn voor de direct betrokkenen.
 • The session on a penetrating way the consequences for those directly involved.
 • wordt benadrukt
 • is emphasized
 • maak niet uit heb al een home met
 • don't make out already have a home with
 • maak niet uit heb al een home met 20 spawners door x-ray zo veel xp krijg ik
 • don't make out already have a home with 20 spawners by x-ray as much xp I get
 • Geachte heer Hakkesteegt,

  Verizon wil graag op een duurzame en structurele wijze samenwerken met haar klanten. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we met onze klanten afspraken maken die duideli
 • Dear Mr. H, Verizon would like to work in a sustainable and structural manner together with its customers. An important part of this is that our customers agree that loom
 • Verkoper, interieuradviseur at Z De Amsterdamse Daklozenkrant.
 • Seller, Interior Advisor at Z Amsterdam's Homeless newspaper.
 • ik zal het sturen naar
 • I'll send it to
 • Bijgevoegd bij BEEINDIGEN :
  ===========================
  Beste Danny, ik heb de password digest leeggemaakt en het probleem is hiermee
  opgelost.
  Groet, Jo Simons


 • Attached to: TERMINATE = == == == == == == == == == == == == == Best Danny, I have the password digest emptied and the problem is solved.
  Regards, Jo Simons
 • ik zal je de uitdienstbrief per mail sturen
 • I will send you the uitdienstbrief by mail
 • Apron slide
 • Schort dia
 • I will send you the termination letter by e-mail, because I can not give you this letter today.
 • Ik zal sturen u de beëindiging brief per e-mail, want ik niet u deze brief vandaag geven kan.
 • I will e-mail you the termination letter, because I can not give you this letter today.
 • Ik zal u de beëindiging brief, e-mail omdat ik niet u deze brief vandaag geven kan.
 • Ik zal je je uitdienstbrief naar je mailen
 • I will email your uitdienstbrief to your
 • I also would like to receive your private e-mail account
 • Ik zou ook graag ontvangen uw privé-e-mailaccount
 • Er det mulig? Har kikhoste
 • There det mulig? Har kikhoste
 • commerciële volumekorting
 • commercial volume discount
 • Is this the document that you need?
 • Is dit het document dat u nodig hebt?
 • catalyst
 • katalysator
 • Nog 3 loginpogingen mogelijk.
 • 3 more login attempts possible.
 • compliant behaviour
 • compatibele gedrag
 • Mercury Police Commuter
 • Kwik politie Commuter
 • naheffingsaanslag loonheffingen
 • assessment payroll taxes
 • er was interesse in ons bedrijf
 • There was interest in our company
 • invoerscherm
 • entry screen
 • Hinge
 • Scharnier
 • gespecialiseerd in
 • specialized in
 • sinds een jaar
 • Since a year
 • graag gedank
 • like gedank
 • Voorgestuurd drukbegren- zingsventiel
  Men kan een voorgestuurd drukbegrenzings- ventiel in of buiten werking stellen door de druk (figuur 107) vóór de stuurklep via een 2/ 2 ventiel al dan niet weg te
 • Voorgestuurd drukbegrenzings Voorgestuurd zingsventiel drukbegren-a-run in or out by the pressure valve (figure 107) before the control valve via a 2/2 way valve or not
 • to whom
 • aan wie
 • backward agriculture
 • achterwaarts landbouw
 • He kills only for the balance
  Kills only for a short while
  Kills only for the game
  Kills gently and with respect
 • Hij doodt alleen voor het evenwicht doodt slechts voor een korte tijd doodt alleen voor het spel doodt voorzichtig en met respect
 • Jan hatel

 • Jan hatel
 • Respect the hunter that waxed coat
  High healed nature lover.
  The eternal laws determine life
  While he collects his pelts, his coverings.
 • Respecteer de jager die vacht hoge genezen natuurliefhebber gewaxt.
  De eeuwige wetten bepalen leven terwijl hij zijn pelzen, zijn bekledingen verzamelt.
 • So much as in a man that
  The burdened atmosphere pulsates with danger
  Yet not in the hand of a soft, strong spirit
  This hunter hunting for shelter
  Is no stranger to nature’s anger .
 • Zo veel als in een man die de eenvoud sfeer met gevaar pulseert nog niet in de hand van een zachte, sterke geest Is deze jager jacht op voor asiel geen vreemdeling aan aard van woede.
 • lack of belief
 • gebrek aan geloof
 • schaalmodel
 • scale model
 • IG keeps the oxygen content of the tank atmosphere below 5% (on crude carriers, less for product carriers and gas tankers), thus making any air/hydrocarbon gas mixture in the tank too rich to ignite.
 • IG houdt het zuurstofgehalte van de atmosfeer van de tank onder de 5% (op ruwe dragers, minder voor product vervoerders en gastankers), waardoor een mengsel van lucht/koolwaterstofgassen in de tank te rijk te ontsteken.
 • I will write again in a week or so.
  I wish you a happy family Christmas.
 • Ik zal opnieuw schrijven in een week of zo.
  Ik wens u een gelukkig familie kerst.
 • grof
 • coarse
 • k ben zeer bewust dat u mag nog Kerstmis een moeilijke tijd
 • k am very aware that you may still Christmas is a difficult time
 • he belief that a suitable response can prevent the
  occurrence of a negative event.
 • hij geloof dat een passend antwoord kan voorkoming van een negatieve gebeurtenis.
 • the likelihood of its occurrence,
 • de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet,
 • I am aware that you might still find Christmas a difficult time.
 • Ik ben mij ervan bewust dat u nog Kerstmis wellicht een moeilijke tijd.
 • the efficacy of a protective behavior
 • de werkzaamheid van een beschermende gedrag