From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • In the United States and in Mexico's larger cities, families build altars in their homes, dedicating them to the dead.
 • In de Verenigde Staten en in de grotere steden van Mexico bouwen gezinnen altaren in hun huizen, ze wijdt aan de doden.
 • "Last year, we had Native Americans and African-Americans doing their own dances," he said. "They all want the opportunity to honor their dead."
 • "Vorig jaar, hadden we Native Amerikanen en Afro-Amerikanen doen hun eigen dansen," zei hij. "Ze willen allemaal de kans om te eren hun doden."
 • contact dermatitis
 • contact dermatitis
 •  Critical requirements collected from stakeholders
 •  Kritieke vereisten verzameld van belanghebbenden
 • "The graves are decorated real pretty by the people."
  In Mesa, the ritual has evolved to include other cultures, said Zarco Guerrero, a Mesa artist.
 • "De graven zijn echt vrij door het volk ingericht."
  In Mesa, zei het ritueel is geëvolueerd om op te nemen van andere culturen, Zarco Guerrero, een kunstenaar Mesa.
 • In Guadalupe, the ritual is celebrated much like it is in rural Mexico.
  "Here the people spend the day in the cemetery," said Esther Cota, the parish secretary at the Our Lady of Guadalupe Church.
 • In Guadalupe, wordt het ritueel veel gevierd zoals het is in rural Mexico.
  "De mensen besteden hier de dag op het kerkhof," zei Esther Cota, de secretaris van de parochie in de onze lieve vrouw van Guadalupe Church.
 • corporate class organizations
 • Corporate klasse organisaties
 • They bring toys for dead children and bottles of tequila to adults. They sit on picnic blankets next to gravesites and eat the favorite food of their loved ones.
 • Zij brengen speelgoed voor dode kinderen en flessen van tequila aan volwassenen. Ze zitten op picknick dekens naast graven en de favoriete eten van hun dierbaren.
 • which allows businesses to advertise by popular keywords
 • waarmee bedrijven voor het adverteren met populaire sleutelwoorden
 • DE OR.....IETS VOOR JOU
 • THE OR.....SOMETHING FOR YOU
 • In landelijke Mexico bezoeken mensen de begraafplaats waar hun gehouden van degenen worden begraven. Ze versieren graven met goudsbloem bloemen en kaarsen.
 • In landelijke Mexico bezoeken mensen de begraafplaats waar hun gehouden van degenen worden begraven. Ze versieren graven ontmoette goudsbloem bloemen en kaarsen.
 • In rural Mexico, people visit the cemetery where their loved ones are buried. They decorate gravesites with marigold flowers and candles.
 • In landelijke Mexico bezoeken mensen de begraafplaats waar hun gehouden van degenen worden begraven. Ze versieren graven met goudsbloem bloemen en kaarsen.
 • Today, Day of the Dead is celebrated in Mexico and in certain parts of the United States and Central America.
  "It's celebrated different depending on where you go," Gonzalez said.
 • Vandaag de dag, wordt dag van de doden gevierd in Mexico en in bepaalde delen van de Verenigde Staten en Midden-Amerika.
  "Het wordt gevierd verschillen, afhankelijk van waar u heen gaat," zei Gonzalez.
 • Zelfstandig naamwoord. berigt. verouderde spelling of vorm van bericht van vóór 1883 Deze schrijfwijze werd alleen gebruikt in de Spelling-Siegenbeek.
 • Noun. berigt. obsolete spelling or form of message from before 1883 This spelling was used only in the siegenbeek Spelling.
 • you're answer
 • je antwoord
 • berigt
 • berigt
 • Festivities were presided over by the goddess Mictecacihuatl. The goddess, known as "Lady of the Dead," was believed to have died at birth, Andrade said.
 • Festiviteiten werden voorgezeten door de godin Mictecacihuatl. De godin, bekend als "Lady of the Dead," werd verondersteld te zijn gestorven bij de geboorte, zei Andrade.
 • Hallo Andre,
  Hoop van harte dat alles goed met jullie gaat.

  Bijgesloten de lijst, waarvan ik weet dat die is gebruikt tijdens de verhoging 2011-2012.
  Het zou heel welkom zijn, als wij ook de laatste
 • Hi Andre, very much hope that all is well with you.

  The enclosed list, which I know that was used when the increase in 2011-2012.
  It would be very welcome, as we also the last
 • Eerder het viel op de negende maand van de Azteekse zonnekalender, ongeveer het begin van augustus, en voor de hele maand werd gevierd.
 • Eerder het viel op de negende maand van de Azteekse zonnekalender, ongeveer het begin van augustus, nl voor de hele maand werd gevierd.
 • analysis testing in
 • analysis testing in
 • Previously it fell on the ninth month of the Aztec Solar Calendar, approximately the beginning of August, and was celebrated for the entire month.
 • Eerder het viel op de negende maand van de Azteekse zonnekalender, ongeveer het begin van augustus, en voor de hele maand werd gevierd.
 • To make the ritual more Christian, the Spaniards moved it so it coincided with All Saints' Day and All Souls' Day (Nov. 1 and 2), which is when it is celebrated today.
 • Zodat het ritueel meer verplaatst Christian, de Spanjaarden het dus het viel samen met All Saints' Day en All Souls' Day (Nov. 1 en 2), die wanneer is het wordt vandaag gevierd.
 • HRM Support maakt indien van toepassing naar rato berekening)
 • HRM Support makes if applicable pro-rated calculation)
 • In their attempts to convert them to Catholicism, the Spaniards tried to kill the ritual.
  But like the old Aztec spirits, the ritual refused to die.
 • In hun pogingen om te zetten tot het katholicisme, wilde de Spanjaarden het ritueel doden.
  Maar net als de oude Azteekse geesten, het ritueel weigerde om te sterven.
 • intermittently
 • met tussenpozen
 • stagevergoeding
 • placement fee
 • However, the Spaniards considered the ritual to be sacrilegious. They perceived the indigenous people to be barbaric and pagan.
 • Echter, de Spanjaarden beschouwd het ritueel als heiligschennis. Zij ervaren de inheemse mensen om barbaars en heidense.
 • Ontwerpen van zorg vanuit verpleegkundig perspectief
 • Designs of care from nursing perspective
 • m
  Er is een fout opgetreden bij de bezorging op het e-mailadres van deze geadresseerde. Microsoft
  Exchange probeert dit bericht niet opnieuw te verzenden. Probeer het bericht nog eens te
  versturen of geef de volgende diagnosetekst door a
 • m there was an error in delivery on the e-mail address of this recipient. Microsoft Exchange tries to resend this message. Try to send the message again, or provide the following diagnostic text to your system administrator.
 • "They didn't separate death from pain, wealth from poverty like they did in Western cultures."
 • "Ze niet dood van pijn, rijkdom van armoede zoals ze in Westelijke culturen deden scheiden."
 • relatief
 • relatively
 • besparen
 • Save
 • "The pre-Hispanic people honored duality as being dynamic," said Christina Gonzalez, senior lecturer on Hispanic issues at Arizona State University.
 • "De mensen van de pre-hispaanse vereerd dualiteit als dynamische," aldus Christina Gonzalez, senior docent over Hispanic kwesties aan de Arizona State University.
 • fabrieken
 • factories
 • door wat vertragingen
 • deur wat vertraging
 • screeningsprocedure opstarten.
 • screening procedure.
 • Telephone follow-up (TFU) is seen as a good means of exchanging information, providing health education and advice, managing symptoms, recognising complications early, giving reassurance and providing
 • Follow-up van de telefoon (TFU) wordt gezien als een goed instrument voor uitwisseling van informatie, verstrekking gezondheidsvoorl. / opvoeding en advies, beheer van symptomen, erkenning van complicaties vroeg, geruststelling geven en de verstrekking
 • It is known that many patients encounter a variety of problems in the first weeks after they have been discharged from hospital to home. In recent years many projects have addressed discharge planning
 • Het is bekend dat veel patiënten een verscheidenheid van problemen in de eerste weken ondervinden nadat ze zijn gezuiverd van het ziekenhuis naar huis. In de afgelopen jaren hebben vele projecten gericht kwijting planning
 • Startdatum stageperiode
 • Internship period Start date
 • We are pleased to acknowledge receipt of your payment
 • We zijn blij te bevestigen de ontvangst van uw betaling
 • To them, life was a dream and only in death did they become truly awake.
 • Aan hen, het leven was een droom en alleen in dood deed ze echt wakker geworden.
 • Unlike the Spaniards, who viewed death as the end of life, the natives viewed it as the continuation of life. Instead of fearing death, they embraced it.
 • In tegenstelling tot de Spanjaarden, die dood als het einde van het leven gezien, zag de inheemse bevolking het als de voortzetting van het leven. In plaats van vrezen dood, omhelsten zij het.
 • The skulls were used to honor the dead, whom the Aztecs and other Meso-American civilizations believed came back to visit during the month long ritual.
 • De schedels werden gebruikt ter ere van de doden, wie de Azteken en andere Meso-Amerikaanse beschavingen geloofde kwam terug om te bezoeken tijdens de maand lang ritueel.
 • The skulls were used to honor the dead, whom the Aztecs and other Meso-American civilizations believed came back to visit during the monthlong ritual.
 • De schedels werden gebruikt ter ere van de doden, wie de Azteken en andere Meso-Amerikaanse beschavingen geloofde kwam terug om te bezoeken tijdens het ritueel monthlong.
 • inrichten als
 • Setup as
 • The Aztecs and other Meso-American civilizations kept skulls as trophies and displayed them during the ritual. The skulls were used to symbolize death and rebirth.
 • De Azteken en andere Meso-Amerikaanse beschavingen gehouden schedels als trofeeën en toonde hen tijdens het ritueel. De schedels werden gebruikt om te symboliseren de dood en wedergeboorte.
 • Sugar skulls, made with the names of the dead person on the forehead, are eaten by a relative or friend, according to Mary J. Andrade, who has written three books on Dia de los Muertos.
 • Suiker schedels, gemaakt met de namen van de dode persoon op het voorhoofd, zijn opgegeten door een familielid of vriend, volgens Mary J. Andrade, die drie boeken over Dia de los Muertos geschreven heeft.
 • geprononceerd
 • pronounced
 • GUIDELINES ON FEEDING and UPBRINGING of AKITA  FEEDING:

  1. Do not use dry food which contains grain (wheat, barley), corn, and soya. Use only dry food containing rice. The best one is with content
 • RICHTSNOEREN op voeding en opvoeding van AKITA voeding: 1. gebruik geen droog voedsel waarin granen (tarwe, gerst), maïs en soja. Gebruik alleen droge voeding met rijst. Het beste is met inhoud
 • Today, people don wooden skull masks called calacas and dance in honor of their deceased relatives. The wooden skulls also are placed on altars that are dedicated to the dead.
 • Vandaag, don mensen houten schedel maskers calacas en dans genoemd ter ere van hun overleden familieleden. De houten schedels zijn ook geplaatst op altaren die zijn gewijd aan de doden.
 • Cherry Moon the house offre house !
 • Cherry Moon de offre huis!
 • Although the ritual has since been merged with Catholic theology, it still maintains the basic principles of the Aztec ritual, such as the use of skulls.
 • Hoewel het ritueel is sindsdien samengevoegd met katholieke theologie, blijft het de fundamentele beginselen van de Azteekse ritueel, zoals het gebruik van schedels.
 • Kies een plan uit, dat past bij uw telefoon
 • Choose a plan that suits your phone
 • A ritual known today as Dia de los Muertos, or Day of the Dead.
  Dia de los Muertos is celebrated in Mexico and certain parts of the United States, including metro Phoenix.
 • Een ritueel vandaag bekend als Dia de los Muertos, of dag van de doden.
  Dia de los Muertos wordt gevierd in Mexico en bepaalde delen van de Verenigde Staten, met inbegrip van metro Phoenix.
 • Geslaagd!
  Gefeliciteerd ! Je hebt xx punten verdient en bent nu een echte Fenix expert. Print je certificaat en laat iedereen zien dan jij een echte Fenix expert bent.
  Wil je een collega uit
 • Succeeded!
  Congratulations ! You have xx earn points and are now a real Fenix expert. Print your certificate and show everyone than you a real Fenix expert.
  Would you like a colleague from
 • stage coördinator
 • Internship Coordinator
 • It was a ritual the indigenous people had been practicing at least 3,000 years. A ritual the Spaniards would try unsuccessfully to eradicate.
 • Het was een ritueel die de inheemse bevolking had het beoefenen van ten minste 3000 jaar. Een ritueel de Spanjaarden zou tevergeefs proberen uit te roeien.
 • Nog meer weten?
  Je bent er doorheen! Je hebt veel geleerd over de voordelen van Fenix keukenbladen. Wil je nog meer weten over Fenix? Bekijk dan de website of download de factsheet.

  Deze test is moge
 • Know more?
  You are through it! You have learned a lot about the benefits of Fenix kitchen blades. Would you like to know more about Fenix? Check out the website or download the fact sheet.

  This test is may
 • opleidingsinstituut
 • Training Institute
 • Ik zal altijd bidden voor dit prachtig meisje
 • I will always pray for this wonderful girl
 • More than 500 years ago, when the Spanish Conquistadors landed in what is now central Mexico, they encountered natives practicing a ritual that seemed to mock death.
 • Meer dan 500 jaar geleden, toen de Spaanse veroveraars landde in wat nu centraal-Mexico, ondervonden ze inboorlingen beoefenen van een ritueel dat leek te bespotten dood.
 • ik zal altijd voor haar bidden
 • I will always pray for her
 • Zie vervolg vragenlijst op de volgende pagina.
 • See follow-up questions list on the next page.
 • Overeenkomst over prijsafspraken tussen partijen. Overeenkomst is getekend op 26 juni 2013.
 • Agreement on price agreements between parties. Agreement is signed on 26 June 2013.
 • Moge Allah haar gezondheid geven
 • May Allah give her health
 • Hope dat Allah haar gezondheid geeft
 • Hope that Allah gives her health
 • Ik hoop dat Allah haar gezondheid geeft
 • I hope Allah gives her health
 • man/vrouw
 • male/female
 • ik wens haar veel gezondheid toe n hoop dat ze snel herstelt
 • I wish her many health n hope she quickly recovers
 • spoedopdracht
 • urgent job
 • In the meantime we can write to each other, and share some of my our thoughts. Would you like that georgeous? I will keep in touch. I will write to you tonight ok?
 • In de tussentijd kunnen we schrijven met elkaar zijn verbonden, en delen een aantal van mijn onze gedachten. Wenst u dat Tiefschnee? Ik zal houden in aanraking. Ik zal schrijven naar u vanavond ok?
 • speak you english?
 • spreekt u Engels?
 • letterlijk elk
 • literally every
 • 3de jaar
 • 3rd year
 • Wij mogen élk data experiment uitvoeren, zolang deze maar waarde toevoegt aan de bank.
 • We must run every data experiment, as long as it adds value to the bank.
 • 2de jaar hogeschool
 • 2nd year college
 • Het is toegestaan om samen met externe partijen een use case/data experiment uit te voeren.
 • It is allowed to work with external parties to perform a use case/data experiment.
 • Andere organisaties, w.o. banken, zijn welkom bij ons om een kijkje te nemen in onze Big Data-keuken.
 • Other organizations, including banks, are welcome to take a look at our Big Data-kitchen.
 • afspreken
 • meet up
 • vzw
 • vzw
 • vorkomen
 • to fork
 • • What adverse health effects the mycotoxins can cause?
 • • Wat gezondheid effecten de mycotoxinen kan veroorzaken?
 • in principe
 • in principle
 • Hoge school
 • High school
 • Hogeschool Antwerpen
 • Hogeschool Antwerpen
 • stagiair
 • Intern
 • onderlinge samenhang
 • reciprocal links
 • PLantijn hoge school
 • PAKI high school
 • I have been thinking about what you say over do not dessapoint on my friends, and I think you are absolutely right. I will go with them to de sea. I hope in November we will be able to arrange a date.
 • Ik heb nagedacht over wat je over ken niet dessapoint op mijn vrienden zegt en ik denk dat u absoluut gelijk. Ik zal gaan met hen naar de zee. Ik hoop in November dat wij zal zitten kundig voor een datum.
 • Plantijn Hogeschool
 • Plantijn Hogeschool
 • mean a
 • betekenen een
 • Social Technische wetenschappen
 • Social technical sciences
 • rijkarchief
 • Archive
 • ABN AMRO zou, net als ING Bank en Rabobank, een ‘position paper’ moeten hebben.
  Een position paper is een document waarin ABN AMRO haar standpunt kenbaar maakt m.b.t. Big Data. Het helpt om je eigen
 • ABN AMRO would like, ING Bank and Rabobank, a ' position paper ' should have.
  A position paper is a document in which ABN AMRO makes her views known with regard to Big Data. It helps to have your own
 • Middelbare school
  Hogere school
 • High school upper school
 • disregarding
 • rekening te houden met
 • begustig
 • begustig
 • begustigde
 • begustigde
 • ignoring variable costs
 • negeren variabele kosten
 • Little is known about patient attitudes toward using telephone-based programs to
  reduce office visits in US medical specialty clinics. In the context of a clinical operations
  project aimed at reducing
 • Weinig er is bekend over patiënt houdingen ten opzichte van gebruik telefoon gebaseerde programma's om te verminderen office bezoeken in Amerikaanse medisch specialisme klinieken. In het kader van een project van de klinische activiteiten gericht op vermi