From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Thank You Sabrina. Have a great evening
 • Dank u Sabrina. Hebben een geweldige avond
 • wrijf
 • rub
 • Dank je wel.
 • Thank you so much.
 • kreunen
 • moaning
 • I'm sorry. I lived in Amstelveen in 1974, but I'm afraid my Dutch is not so good.
 • Pardon. Ik leefde in Amstelveen in 1974, maar ik ben bang dat mijn Engels is niet zo goed.
 • teckel
 • Dachshund
 • Hi Mark. My name is Bill Arban, with RFgen. I've been with the company now for a few months, covering the Eastern US. I just wanted to introduce myself.
 • Hoi Mark. Mijn naam is Bill Arban, met RFgen. Ik heb met het bedrijf nu voor een paar maanden, die betrekking hebben op het oosten van de VS. Ik wilde alleen maar even voorstellen.
 • Doll
  sweetheart
  little girl
 • Pop liefje meisje
 • Sandra,
  Justin is nog druk bezig voor jullie! Jullie hebben enorme grote mailboxen, vandaar dat het maken van een backup lang duurt.
  Daarna wordt de backup gekopieerd naar een server bij
 • Sandra, Justin is still busy for you guys! You have huge large mailboxes, hence making a backup takes a long time.
  The backup is then copied to a server at Levi9
 • Een dag na de controle belde de premier op om een einde te maken aan de inspectie. Een boete van 100.000 gulden werd nooit uitgeschreven.
 • A day after the control called the Prime Minister to put an end to the inspection. A fine of 100,000 guilders was never written out.
 • De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond heeft vanochtend met grote ontsteltenis het plotse overlijden vernomen van de jonge beloftevolle renner Igor Decraene.

  De 18-jarige wereldkampioen tijdrijden
 • The Royal Belgian cycling League has learned of the sudden death this morning with great dismay the young promising rider Igor Davis.

  The 18-year-old world champion time trial
 • Andy Wescot is eigenaar van Brasserie New York op het eiland en kreeg bezoek van controleurs die ontdekten dat hij personeel in dienst had zonder goede papieren.
 • Andy Wescot owns Brasserie New York got on the island and visit by inspectors who discovered that he had staff without proper papers.
 • PHILIPSBURG - Premier Sarah Wescot-Williams greep in februari 2013 persoonlijk in, toen haar zoon problemen kreeg met vergunningen. Dat staat in het integriteitsrapport over St. Maarten.

  Andy Wescot
 • PHILIPSBURG-Prime Minister Sarah Wescot-Williams intervened personally in February 2013, when her son got problems with permits. This is stated in the integrity report on St. Maarten.

  Andy Wescot
 • De weerstandscoëfficiënt voor afsluiters geldt voor de vol geopende afsluiter
 • The drag coefficient for valves goes for the full open valve
 • Voor handafsluiters wordt ook veel als karakteristieke waarde de weerstandscoëfficiënt  (zeta) gebruikt.
 • For hand valves is also much as characteristic value  resistance coefficient (zeta) used.
 • De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond heeft met grote ontsteltenis het plotse overlijden vernomen van Marc Van Landeghem, een gewaardeerd collega en onze perschef op de Belgische Kampioenschappen.
 • The Royal Belgian cycling League with dismay the sudden death learned of Marc Van Landeghem, a valued colleague and our Press Secretary on the Belgian Championships.
 • van handafsluiters.
 • of hand valves.
 • Bins die niet correct zijn geleegd bij Boekel worden weer opgehaald door Metchem en bij Boekel opnieuw voor leging aangeboden voor leging. Na een maand gaat de huur weer lopen wanneer de Bins dan nog
 • Bins that are not properly emptied at Boekel show picked up by Metchem and at Boekel again for drain-off offered for drain-off. After a month, the rent to walk again when the Bins then
 • Zoals net telefonisch besproken komen we vandaag de Bins waarschijnlijk weer ophalen. De wagen die in de buurt zit is een combi trailer en kan er dus 24 laden.
 • As just discussed by telephone we come today the Bins probably pick up again. The car that near is is a combi trailer and load may 24.
 • Weer stands coefficient Zeta
 • Resistance coefficient Zeta
 • Weerstandscoefficient Zeta ξ
 • Weerstandscoefficient Zeta ξ
 • Kv = doorstromingscoëfficiënt
 • Kv = flow coefficient
 • Regelarmaturen
  Volumetrisch debiet:
  vloeistoffen
 • Line fixtures Volumetric flow: liquids
 • Berekening volgens EN 60534
 • Calculation in accordance with DIN EN 60534
 • Piping en Engineering Appendages en Mechanische Veiligheden
 • Piping and Engineering Fittings and mechanical Safeties
 • Uw opdracht is verwerkt. De status van al uw betaalopdrachten naar het buitenland ziet u terug in het menu bij "Statusoverzicht Buitenlandbetaling".
 • Your command is processed. The status of all your payment orders to foreign countries is reflected in the menu under "Foreign Payment Status Overview". • tekstschrijver / redacteur
 • copywriter/Editor
 • mededelingen
 • communications
 • he will be tomorrow on leave
 • Hij zal morgen op verlof
 • hij gaat met verlof zijn
 • He's going to leave
 • kosten delen
 • cost share
 • ik kan dit argument verdedigen
 • I can defend this argument
 • het vlees bakken en dan alles bij elkaar in de pan doen , de pan vullen tot alles net onder water staat en laten koken
 • Bake the meat and then all together in the pan, fill the pan to boil water just below all State and
 • REEDS 2X HERSTEILD
 • ALREADY 2 x HERSTEILD
 • LEPPEN VOLGENS LEPPROCEDURE SEALS
  (o.a. info ivm leppen, o.a. kenmerken aantal herleppingen op seal)
  (daarna : samengebouwde seal : alles proberen om af te testen )
 • LAPPING ACCORDING to LEPPROCEDURE SEALS (including info regarding lapping, among others characteristics number of herleppingen on seal) (after: reciprocally incorporated seal: try everything to test it)
 • de schade inpassing is dus een botsconfiguratie op een willekeurig moment in de botsing.
 • the damage fitting is thus a botsconfiguratie at any point in time in the clash.
 • 1/ Normaal : Nieuwe bestellen

2/ Bij combinatie stockbreuk en
  storing : noodlevering?, ombouw?, alternatief?, en overleg
 • 1/normal: New order 2/At combination stock breakage and failure: emergency delivery?, conversion take?, alternative?, and consultation
 • Hierbij moet worden vermeld dat een botsing geen moment opname is doch een dynamisch proces en dat de voertuigen tijdens een botsing onderling voortdurend in beweging zijn.
 • It should be mentioned that a collision but no snapshot is a dynamic process and that the vehicles during a collision among themselves constantly moving.
 • STOP : SEAL NIET LEPPEN
  Schade analyse wel uitvoeren natuurlijk.
  (altijd een belangrijk item)
 • STOP: SEAL run though of course NOT LAPPING injury analysis.
  (always an important item)
 • over deze vraag kunnen we lang discusieren
 • about this question we can long discuss
 • NIEUWE GEBRUIKEN OF BESTELLEN
 • USE OR ORDER NEW
 • Ben gek van reizen naar Azië en andere warme en mooie landen. Ik hou nu eenmaal van een zwoele sfeer.
 • I love travel to Asia and other warm and beautiful countries. I like a sultry atmosphere.
 • TRAAGROTEREND
 • TRAAGROTEREND
 • Uit deze schade inpassing bleek mij hoe de positie van de voertuigen ten opzichte van elkaar waarschijnlijk was geweest tijdens de botsing.
 • From this damage integration proved to me how the position of the vehicles had been probably in relation to each other during the collision.
 • POMP, TRAAGROTEREND
 • PUMP, TRAAGROTEREND
 • Zin om te kijken of het klikt tussen ons? x
 • Want to see if it clicks between us? x
 • GASSEAL
 • GASSEAL
 • Ik zag dat de posities ten opzichte van elkaar, overeenkwamen met de op de voertuigen geconstateerde schades.
 • I saw that the positions relative to each other, matched the observed damage on the vehicles.
 • werden door mij, verbalisant Lieshout, in het computerprogramma Autocad, de voertuigen op de sporen geplaatst.
 • verbalisant were by me, Lieshout, in the computer program Autocad, the vehicles placed on the tracks.
 • met gebruikmaking van de aangetroffen sporen op het wegdek en de schades aan de betreffende voertuigen
 • using the found traces on the road surface and the damage to the vehicles concerned
 • gember, saffraan, zwarte peper, paprikapoeder, komijn en gele kerrie
 • Ginger, saffron, black pepper, paprika, cumin and yellow curry
 • I have a guinea pig named patch
 • Ik heb een cavia met de naam patch
 • STORING EN GEEN SPARES: IS SEAL HERSTELBAAR?
 • DISTURBANCE AND NO SPARES: IS SEAL RESTORABLE?
 • UITGEBOUWDE SEALS
  KOMEN IN AANMERKING OM TE LEPPEN
  (Engineerde seal enkel indien BASF
  stuklijst aanwezig is, en ervaring/info ivm leppen (via info/korte instructie ivm seal aandachtspunten ...)
 • DEVELOPED SEALS are ELIGIBLE to LAPPING (Engineered seal only if BASF BOM is present, and experience/info regarding lapping (via info/brief instruction regarding seal concerns...)
 • Bestel nieuwe en bouw die in
  Uitgebouwde : schade-analyse, niet zelf leppen
 • Order new and construction that in Developed: failure analysis, not itself lapping
 • anonymity
 • anonimiteit
 • Bouw nieuwe in
  Uitgebouwde : schade-analyse, niet zelf leppen
 • New construction in Developed: failure analysis, not itself lapping
 • The tickets are purchased
 • De tickets worden gekocht
 • NIET ZELF LEPPEN.
  NOODLEVERING
  OMBOUW
  ALTERNATIEVEN
 • DON'T OWN LAPPING.
  EMERGENCY DELIVERY CONVERSION ALTERNATIVES
 • de rechterrijstrook was bestemd voor verkeer komende uit de richting van Turnhout en gaande in de richting van Tilburg.
 • the right lane was intended for traffic coming from the direction of Turnhout and going in the direction of Tilburg.
 • ter hoogte van de door ons aangetroffen krassporen.
 • at the height of the scratch traces found by us.
 • OVERLEG IVM EVT. ZELF LEPPEN. NOODLEVERING, OMBOUW, ALTERNATIEVEN.
 • CONSULTATION ABOUT EVT. ITSELF LAPPING. EMERGENCY SUPPLY, CONVERSION, ALTERNATIVES.
 • Ja je moet weten wat je eet en of het gezond voor je is
 • Yes you need to know what you eat and whether it is healthy for you is
 • Gelet op de eindposities en afgetekende sporen van beide bij het ongeval betrokken voertuigen lag de plaats van de botsing op de rechterrijstrook van de Turnhoutsebaan
 • Having regard to the end positions and clear traces of both vehicles involved in the accident was the scene of the collision on the right-hand lane of the Turnhoutsebaan
 • Sorry ben op zoek naar andere leeftijd, had iets niet goed ingesteld.
 • Sorry im looking for other age, had something not set properly.
 • adaptation salaire
 • adaptation salaire
 • 10 Do you' think it is important that nutrition facts are visible?
  • Do you think it is important to be able to see how many calories your dish contains?

 • 10 doen u ' vind het belangrijk dat voeding feiten zichtbaar zijn?
  • Denkt u dat het is belangrijk om te kunnen om te zien hoeveel calorieën je schotel bevat?
 • BESTEL NIEUWE INFORMEER KLANT HERINPLANNING
 • ORDER NEW INFORM CUSTOMER HERINPLANNING
 • Ingedriënten:
  - ongeveer 500 gram lamsvlees (of gewoon 4 stukken vlees)
  - één ui
  - één (vlees)tomaat
  - één kleine courgette
  - twee à drie wortels
  - vier à vijf aardappelen
  - een klein bosje koriander
 • Ingedriënten:-about 500 g Lamb (or just 4 pieces of meat)-one tomato-onion-one (meat) one small Zucchini-two or three roots-four or five potatoes-a small bunch coriander
 • Ja ik vindt van wel omdat ik in een horeca zaak werk en er veel vraag is naar gluten vrij producten
 • Yes I thinks so because I'm in a catering business work and there is a lot of demand for gluten-free products
 • BESTEL NIEUWE EN BOUW DIE IN
 • ORDER NEW AND CONSTRUCTION THAT IN
 • Hi chow2000, ik krijg nog niet echt een goed beeld van je vanuit jw profiel. Kun je wat meer over jezelf vertellen? Xx Sonja2
 • Hi chow2000, I get not yet really a good picture of you from jw profile. You can tell some more about yourself? Xx Sonja2
 • Nee dat mij niks uit
 • No that I don't care
 • Deze foto's zijn niet in het proces-verbaal opgenomen.
 • These photos are not entered in the minutes.
 • Als er al mensen zijn die nu al aangeven graag voor het diner te blijven is het misschien verstandig dit ook al even te melden. Het is een gewoon restaurant dus het zal op een paar man niet vast zitte
 • If there are people who like to stay for dinner already indicate it might be wise to report this also equally. It is an ordinary restaurant so it will be on a few man not fixed music
 • anonimiteit
 • anonymity
 • BOUW NIEUWE IN
 • BUILD NEW IN
 • Nee ik hou mij daar niet zo mee bezig
 • No I am not working on it
 • anonomiteit
 • anonomiteit
 • Het lijkt mij niet logisch om de hele middag op alleen een glaasje water te zitten dus dacht ik dat gooi ik bij deze in de groep, dan zie ik wel wat jullie teruggooien
 • I do not think it is logical to all afternoon to sit on only a glass of water so I thought I throw this in the group, then I do see what you are discarding
 • Tijdens de lijkschouwer werden door ons foto's gemaakt.
 • During the coroner were made by us photos.
 • STORING / TERMIJNDRUK
 • FAILURE/TERM PRESSURE
 • 8 Do you think it is important there is a choice in organic and sustainable products?
  • If so, are you willing to pay extra if necessary

 • 8 denkt u dat het is belangrijk dat er is een keuze in biologische en duurzame producten?
  • Zo ja, bent u bereid te betalen extra indien nodig
 • En verder hebben ze vanuit het restaurant de vraag gesteld of we vooraf bepaalde hapjes zouden willen reserveren en of alles op één rekening gaat of liever apart. Het lijkt mij niet logisch om de hele
 • And they come from the restaurant asked whether we would like to reserve a predetermined snacks and if everything goes on one account or rather apart. I do not think it is logical to the whole
 • wordt gesteld dat, de genoemde persoon niet op natuurlijke wijze is overleden als gevolg van een ongeval
 • States that, the said person is not naturally died due to an accident
 • Janny heeft aangegeven dat zij en Ghis eventueel wel vooraf een kijkje willen gaan nemen. Zij gaf ook aan dat het de bedoeling is dat zij met z’n vieren komen.
 • Janny has indicated that they want to go and take a look possibly Phebe in advance. They also gave to that the intention is that they come with four.
 • en moet ik het maar doen met de geen die ik heb gehad?
 • and do I have it but do it with the no I have had?
 • SITUATIE= STOCKBREUK / LEVERBREUK
 • SITUATION = STOCK BREAKAGE/LIVER RUPTURE
 • groenten en fruit
 • fruits and vegetables
 • Ik kan het makkelijker weer afzeggen dan dat we achter het net vissen.
 • I can cancel it easier than behind the net fishing.
 • Ook is kip makkelijk te combineren met andere gerechten.
 • Chicken is also easy to combine with other dishes.
 • De eerste reacties van Nita en Janny over het restaurantje waren erg positief. Daarom ben ik, zoals je onderstaand kunt zien, uit voorzorg maar vast, overgegaan tot reservering van een zaaltje. Ik kan
 • The first reactions of Nita and Janny about the restaurant were very positive. That is why I am, as you can see below, as a precaution but stuck, proceeded to booking a room. I can
 • SNEL LEVERBAAR
 • SHORT DELIVERY TIME
 • Doel onderzoek.
  Lijkschouw.
  Vermoedelijke doodsoorzaak.
  Vrijgave stoffelijk overschot.
  Conclusie.
  Gevolg.
 • Aim research.
  Corpse Fireplace.
  Suspected cause of death.
  Release mortal remains.
  Conclusion.
  A Result.
 • VOORRAAD
 • STOCK
 • Ik eet graag kip omdat dit je veel energie geeft en gezond is voor je lichaam
 • I like to eat chicken because this gives you lots of energy and healthy for your body
 • Ramon, ik verlang naar die heerlijke kusjes van je zijn ze soms op dat je niets meer van je zelf laat horen of ben je ze nu aan iemand anders aan het geven en moet ik het maar doen met de geen die ik
 • Ramon, I long for that delicious kisses from you they are sometimes on that you heard nothing more of your self or are you now to giving them to someone else and do I have to do with the that I
 • SEAL OP VOORRRAD
 • SEAL ON VOORRRAD
 • also regulators, who tied bank capital requirements to ratings, effectively outsourced their due diligence to rating agencies without sufficient consideration of wether credit ratings meant the same t
 • ook de toezichthouders, die gebonden zijn bank kapitaalvereisten te waarderingen, effectief hun due diligence om ratingbureaus zonder voldoende rekening te houden van of credit ratings bedoeld de dezelfde t uitbesteed
 • NEE:ACTIE
 • NO: ACTION