From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • you are too sexy
 • je bent ook sexy
 • Only bath
 • Alleen bad
 • caisse bois 24 bouteilles
 • Caisse bois 24 bouteilles

 • .. and so i keep on pretending
 • .. en dus ik houden aan doen alsof ze

 • .. and i will be pretending as always
 • .. en ik zoals altijd zal worden alsof < 3
 • i love this video
  .. and i will be pretending as always
 • Ik hou van deze video... en ik zoals altijd zal worden alsof < 3
 • Give it time.. and i will be pretending as always
 • Geef het tijd... en ik zoals altijd zal worden alsof < 3
 • Give it time.. pretending as always
 • Geef het tijd... zoals altijd alsof < 3
 • strengthens, Therefore from one week and training experience, the memory is slowly transferred to the neo cortex where it becomes permanently stored.
 • versterkt, daarom van één week en opleiding ervaring, het geheugen is langzaam overgedragen aan de neo cortex waar het permanent wordt opgeslagen.
 • about the information and when the information is recalled it strenghtens the cortico cortical connections thus making the memory hippocampus independent. Therefore from one week and beyond the
 • over de informatie en wanneer de informatie is herinnerde aan het strenghtens de cortico corticale verbindingen waardoor de hippocampus geheugen onafhankelijk. Dus van de ene week en daarbuiten de
 • memory is retained in the hippocampus for up to one week after learning, the hippocampus dependent stage. during this stage hippocampus is teachinig the cortex more and more about the information
 • geheugen wordt bewaard in de hippocampus voor maximaal een week na het leren, de hippocampus afhankelijk fase. tijdens deze fase is hippocampus teachinig de cortex meer en meer over de informatie
 • Later the hippocampus representations of this information becomes active in explicit (consicious) recall or implicit (nonconsicious) recall in sleep and offline processes
 • Later de hippocampus vertegenwoordigingen van deze informatie wordt actief in expliciete (consicious) herinneren of impliciete (nonconsicious) terug te roepen in slaap en off line processen
 • when novel information is encoded and registered, memory of these new stimuli becomes retained in both the hippocampus and cortical region. Later the hippocampus representations of this information
 • Wanneer nieuwe informatie wordt gecodeerd en geregistreerd, wordt geheugen van deze nieuwe stimuli behouden in de hippocampus en de corticale regio. Later de hippocampus vertegenwoordigingen van deze informatie
 • LTP is also considered to be an important mechanism in terms of maintaining memories within brain regions and is therefore is thought to be involved in learning
 • LTP wordt ook beschouwd als een belangrijk mechanisme voor het behoud van herinneringen binnen hersengebieden en daarom wordt gedacht te worden betrokken bij het leren
 • Synaptic consolidation is achieved faster than systems consolidation, within only minutes to hours of learning in LTP, one form of the best understood forms of synaptic plasticity, is thought to be a
 • Synaptic consolidatie sneller dan systemen consolidatie, binnen slechts enkele minuten tot uren van leren in LTP, een vorm van de beste begrepen vormen van synaptische plasticiteit wordt bereikt, wordt beschouwd als een
 • Synaptic consolidation or late LTP is one form of memory consolidation seen across all species and long term tasks Long - term memory, is memory that lasts for at least 24 hours.
 • Synaptic consolidatie of laat LTP is een vorm van geheugen consolidatie gezien in alle soorten en lange termijn taken lange - termijn geheugen is geheugen dat gedurende ten minste 24 uur duurt.
 • Wat een toppertje ,s weer
 • What a Topper, s weather
 • and systems consolidation where hippocampus dependent memories become independent of the hippocampus over a period of weeks to years.
 • en consolidatie van de systemen waar hippocampus afhankelijk herinneringen over een periode van weken tot en met jaar onafhankelijk van de hippocampus geworden.
 • groene veld
 • green field
 • consolidation is distinguished into specific processes, synaptic consolidation, which is synonymous with late phase (LTP) and occurs within the first few hours after learning
 • consolidatie is onderscheiden in specifieke processen, synaptic consolidatie, die is synoniem met late fase (LTP) en treedt op binnen de eerste paar uur na het leren
 • kansberekening
 • probability theory
 • presence sensor
 • aanwezigheid sensor
 • I the great
 • I de grote
 • Geachte heer Nicoll,

  Wilt u zo vriendelijk zijn om contact met ons op te nemen?
  Omdat het 7 uur later is in Singapore storen wij u liever niet telefonisch op dit tijdstip.
  Met vriendelijke groe

 • Dear Mr. Nicoll, would you be so kind as to contact us?
  Because the 7 hours later in Singapore we disturb you prefer not by phone at this time.
  With friendly groe
 • Met betrekking tot de accessoires geldt het volgende:
  • Velgen maximaal 1 maat groter dan standaard
  • Geen losse accessoires zoals dak- en/of fietsdragers
 • With regard to the accessories the following applies: • Rims up to 1 size larger than standard • no loose accessories such as roof and/or bike carriers
 • Let erop dat u de volgende items zelf moet opvoeren, wanneer dit niet is opgenomen in de door u samengestelde auto:
  • WinterbandenPlan (automatisch)
  • Carkit als er geen Bluetooth verbinding in de a
 • Be sure to include the following items themselves needs to step up, when you compound this is not included in the car: • Winter Plan (automatic) • car kit if there is no Bluetooth connection in the a
 • Geachte heer Nicoll,


  Bijgaand treft u de brief aan met inlog gegevens voor het bestellen van een nieuwe leaseauto.
  Het kan tot 2 uur duren voordat de codes in de brief actief zijn voor gebruik.
 • Dear Mr. Nicoll, Attached you will find the letter to with login details for ordering a new car lease.
  It may take up to 2 hours for the codes listed in the letter are active for use.
 • Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.
 • Dette innlegget i det aller første there din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon eller har som du er ny blogger, grafting blogget før.
 • . Niet in 1 keer op eten he! Hij springt om mijn middel en zegt: dank u wel lange meneer.
 • . Not in 1 time on food huh! He jumps around my waist and says: thank you long Sir.
 • knipoog ik naar de cassiére. Ze begrijpt mijn hint en ik tik de jongen op zijn schouder aan en zeg tegen hem: Kijk eens, neem deze maar lekker mee
 • wink I go to the recruiter. She understands my hint and I tap the boy on his shoulder and say to him: look, take this but like very much
 • Met een traan in zijn rechteroog zegt hij: Doe de chocoladeletter maar weg, die was eigenlijk als verrassing voor mijn zusje. Terwijl hij zijn schildpad rugzak vult met de fles cola en de kaas,
 • With a tear in his right eye he says: do the chocolate letter but road, which was actually as a surprise for my little sister. While he his turtle backpack fills with the bottle of coke and the cheese,
 • € 5,40 alsjeblieft. Bedroefd zie ik hem naar zijn hand kijken. 'Maar mevrouw ik heb maar 5 euro meegekregen'. Dan moet je iets achterlaten zegt de cassiére.
 • € 5,40 please. Saddened I see him to watch his hand. ' But Madam I only have 5 euro inherited '. Then you have to leave something says the recruiter.
 • Op de band liggen producten die hij waarschijnlijk voor zijn moeder moet halen: de fles Cola, een zakje geraspte kaas en een pure chocolade letter. Ik hoor hem de cassiére vragen hoeveel het is... € 5
 • On the tape are products he probably should get for his mother: the bottle of Coke, a bag of shredded cheese and a pure chocolate letter. I hear him ask the student how much it is ... € 5
 • Cola light vast te houden vraagt hij me: Meneer? Hoelang bent u wel niet zeg? Ik lach en zeg het ventje dat ik 2 meter 8 ben.

  Op de band liggen producten die hij waarschijnlijk voor zijn moeder moet
 • Diet Coke to stick it asks me: Sir? How long are you not say? I laugh and say the little guy that I have 2 ft 8 am.

  On the tape are products he probably for his mother must
 • Er staat een jongetje van een jaar of 5 oud in de rij voor me bij de Albert Heijn. Hij heeft een grote, groene, schildpad rugzak op zijn rug en terwijl hij probeert zijn fles Cola light vast te houden
 • There is a little boy of 5 years old in the row in front of me at the Albert Heijn. He has a large, green, turtle Backpack on his back and while he tries to hold his bottle of diet Coke
 • Wat als je dubbele pech had?
 • What if you had double bad luck?
 • 1. COUNTRIES WITH WIDESPREAD AND INTENSE TRANSMISSION
 • 1. LANDEN MET WIJDVERBREIDE EN INTENSE TRANSMISSIE
 • America). A separate, unrelated outbreak of EVD in the Democratic Republic of the Congo has now been declared over.
 • Amerika). Een afzonderlijke, niet-verwante uitbraak van EVD in de Democratische Republiek Congo is nu verklaard.
 • those with or that have had an initial case or cases, or with localized transmission (Mali, Nigeria, Senegal, Spain, and the United States of
 • die met of die had een eerste case of cases, of met gelokaliseerde transmissie (Mali, Nigeria, Senegal, Spanje en de Verenigde Staten van
 • Following the WHO Ebola Response Roadmap structure , country reports fall into two categories: 1) those with widespread and intense transmission (Guinea, Liberia, and Sierra Leone); and 2)
 • Naar aanleiding van de structuur die Ebola reactie routekaart landenverslagen vallen in twee categorieën: 1) die met wijdverbreide en intense transmissie (Guinee, Liberia en Sierra Leone); en 2)
 • Terskel fiernes etterat bjelkestengsel er opp fort
 • Fiernes etterat bjelkestengsel Terskel there opp fort
 • A total of 6 cases, all of whom have died, have been reported in Mali.
 • Een totaal van 6 gevallen, die allen gestorven zijn, zijn gemeld in Mali.
 • and two previously affected countries (Nigeria, Senegal) up to the end of 18 November 2014. There have been 5459 reported deaths.
 • en twee eerder getroffen landen (Nigeria, Senegal) tot het einde van 18 November 2014. Zijn er 5459 gemelde sterfgevallen.
 • Wat als eenden levensgevaarlijk waren?
 • What if ducks were life-threatening?
 • SUMMARY
  A total of 15 351 confirmed, probable, and suspected cases of Ebola virus disease (EVD) have been reported in six affected countries (Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone, Spain, and the Uni
 • Samenvatting A totaal 15 351 bevestigd, waarschijnlijk, en vermoedelijke gevallen van Ebola-virus ziekte (EVD) zijn gemeld in zes getroffen landen (Guinee, Liberia, Mali, Sierra Leone, Spanje, en de Uni
 • EBOLA RESPONSE ROADMEBOLA RESPONSE ROADMAP SITUATION REPORTAP
  SITUATION REPORT UPDATE
 • EBOLA REACTIE ROADMEBOLA REACTIE ROUTEKAART SITUATIE REPORTAP SITUATIE VERSLAG UPDATE
 • HIGHLIGHTS •
  • There have been 15 351 reported Ebola cases in eight countries since the outbreak began, with 5459 reported deaths.
  Transmission remains intense in Guinea, Liberia, and Sierra Leon
 • Hoogtepunten • er zijn 15 351 gemelde Ebola gevallen in acht landen gegaan sinds de uitbraak begon, met 5459 gerapporteerde sterfgevallen.
  Transmissie blijft intens in Guinee, Liberia en Sierra Leone
 • zal eens direct een glas inschenken Alletwee
 • will have a glass directly serve Both
 • amaai een pluim.. omdat ik iets verkeerd geschreven heb en het verbeterd.. of omdat ik niet drink
 • soccer, a plume.. because I have written something wrong and it improved.. or because I do not drink
 • Super dat verdient een pluim
 • Super that deserves a plume
 • Uwe zinsbouw
 • Uwe sentence structure
 • Zit ge aan de wijn Werner
 • Is uploaded to the wine Werner
 • Waarom Jeanine
 • Why Jeanine
 • Wat als Superman snel geïrriteerd was?
 • What if Superman was irritable?
 • Wat als de gsm eerder was uitgevonden?
 • What if the gsm was previously invented?
 • Wat als Jezus niet aan het kruis gestorven was?
 • What if Jesus had not died on the cross?
 • Geïdentificeerd en begraven

  De andere Gelderlanders die op 17 juli zaten in het vliegtuig dat neerstortte, zijn al eerder door het identificatieteam herkend en zijn inmiddels gecremeerd of begraven.


  Het gaat om drie leden
 • Identified and buried the other on 17 July Gelderlanders were in the plane that crashed, have already been recognized by the identification team and have since been cremated or buried.


  It comes to three members of a family composed of
 • ARNHEM - Alle Gelderlanders die omkwamen bij de vliegramp met de MH17, zijn geïdentificeerd. Dat zijn dertien mensen uit Apeldoorn, Brummen, Doesburg, Duiven, Wijchen, Nijmegen en Zutphen. Ook een Nijmeegse die in Australië woonde is geïdentificeerd.
 • Arnhem-all Gelderlanders who perished in the air disaster with the MH17, have been identified. That are thirteen people from Apeldoorn, Brummen, Doesburg, pigeons, Wijchen, Nijmegen and Zutphen. Also a Nijmegen that lived in Australia has been identified.
 • Bah Vrolijkegedenkdagen
 • B Vrolijkegedenkdagen
 • gescheurd
 • torn
 • Ow oeps
 • Ow Oops
 • miniscus
 • miniscus
 • voorste kruisband
 • anterior cruciate ligament
 • Wees niet bang de reaper
 • Do not fear the reaper
 • Don't fear the reaper
 • Wees niet bang de reaper
 • mijn verontschuldigingen


 • My apologies
 • vergaderruimte


 • meeting rooms
 • course


 • cursus
 • acquainted with

 • Kennismaken met
 • op de hoogte brengen

 • acquainted with
 • helaas kan ik morgen niet aanwezig zijn bij de EHBO cursus omdat ik plotseling te horen heb gekregen dat ik op zakenreis in het buitenland moet
 • Unfortunately I can not be present at the first aid course tomorrow because I've gotten to hear suddenly that I was on business trip abroad
 • Bedankt voor je interesse in de aangeboden Android spellen!

  De apps komen van Google's Play Store en zijn getest op een Samsung Galaxy S5 (SM-G900F)

  Ik kan (helaas) niet beloven of garanderen da
 • Thank you for your interest in the offered Android games!

  The apps come from Google's Play Store and have been tested on a Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) I can (unfortunately) not promise or guarantee da
 • Lens Nikon 35-70mm 2:8, originele lade, jaz card en compact flash adapter
  bieden
  af te halen Gent verzenden mogelijk
 • Lens Nikon 35-70 mm 2: 8, original tray, jaz card and compact flash adapter offer to take away possible Ghent send
 • Nieuwprijs lag destijds zo rond de 18 duizend dollar. Terwijl toen de Nikon D1 ook geïntroduceerd was, welke al te koop was voor 5500 dollar.
 • New price was around 18 thousand dollars. While when the Nikon D1 was also introduced, which already on sale was for $ 5,500.
 • Een zeer unieke camera, schattingen gaan dat van de E3 serie maar 1500 gemaakt zijn.
  Het gaat om serienr: 8300029 wat betekend dat dit de 29e E3s gemaakt is. Een uniek stukje camera dus.
 • A very unique camera, estimates that of the E3 series but 1500 made.
  It comes to SN: 8300029 which means that this made the 29th E3s. A unique piece of camera so.
 • Minister Ivo Opstelten vindt het een goed idee om een uitreisverbod in te voeren voor mensen „met een terroristische bedoeling”. Hij zal dit plan van de VVD nader gaan onderzoeken maar hij is het eens
 • Minister Ivo Opstelten will find it a good idea to enter an exit ban for people "with a terrorist intention". He will investigate further this plan of the VVD but he agrees
 • onafhankelijk
 • independent
 • All a girl really wants is for one guy to prove to her that they are not all the same
 • Alles wat een meisje wil is voor een man om te bewijzen aan haar dat ze niet allemaal hetzelfde zijn
 • Gevind jou skoonma. Grap blad vir jg en almal
 • Finning you skoonma. Joke journal vir jg and almal
 • so when can i see your pretty face
 • Dus wanneer kan ik zien uw mooi gezicht
 • Ik had al eerder aangegeven dat ik de vest niet heb ontvangen. U had toen tegen me gezegd dat ik moest wachten en dat heb ik ook gedaan. En nu moet ik weer wachten? Mag ik mijn geld terug,
 • I had already indicated earlier that I have received not the vest. You then had told me that I had to wait as I have done. And now I have to wait again? Can I have my money back,
 • gebeurtenissen. Mocht je worden uitgenodigd voor bijvoorbeeld een huwelijk, dan is het handig om naar eventuele kledingvoorschriften te vragen.
 • events. For example, if you are invited for a marriage, then it is useful to ask to any dress code.
 • so dont take it something
 • dus neem het niet iets
 • i did not see you online couple of days,that is why i use word miss
 • Ik zag u niet online paar van dagen, dat is de reden waarom ik gebruik word miss
 • Het eerste ondervond ik zelf, toen ik in een korte broek door Bangalore liep. Het gestaar en gelach was redelijk komisch te noemen. De bevolking kleedt zich graag formeel voor belangrijke gebeurteniss
 • The first I experienced myself, when I was in shorts by Bangalore ran. The gestaar and laughter was pretty comical to say the least. The population dresses formally for important gebeurteniss
 • Korte broeken voor volwassen mannen vinden de Indiërs eigenlijk belachelijk, korte broeken gedragen door vrouwen schandelijk.
 • Shorts for adult men find the Indians actually ridiculous, outrageous Shorts worn by women.
 • Het is de Indische manier van interesse tonen en de mensen bedoelen het niet negatief.
 • It is the Indian way of showing interest and the people mean not negative.
 • i really miss you online
 • Ik echt mis je online
 • Ze komen dichter bij je staan dan Nederlander, lezen graag mee in het boek dat je aan het lezen bent en voelen aan je beenharen of je kleren.
 • They come closer to you than Dutchman, like to read in the book that you are reading and feel to your leg hair or your clothes.
 • Staren is niet onbeleefd en de meeste Indiërs hebben geen gevoel voor privacy, zoals wij dat in Nederland kennen.
 • Staring is not rude and most Indians have no sense of privacy, as we know in Netherlands.
 • After researching your account, our records indicate that your return was processed on 25/11/14 and 140€ was issued to your original method of payment, please note that this may take up to 7 working d
 • Na onderzoek van uw account, blijkt uit onze gegevens dat uw terugkeer is verwerkt op 25/11/14 en 140€ werd uitgegeven aan uw oorspronkelijke methode van betaling, gelieve nota dat dit maximaal 7 werken d duren kan
 • You may still be required to leave a deposit on your card when you pick your car up.
 • U kan nog steeds worden verplicht om een storting op uw kaart wanneer u uw auto ophalen.
 • PO er lagt inn som referanse på ordre 111-196997

  Takk!

  Mvh

  Daniel Hanssen

  Bedriftskonsulent - Nordialog Stavanger
 • Referanse på ordre som lagt inn there PO 111-196997 Takk!

  Mvh Bedriftskonsulent Daniel Haber-Nordialog Stavanger
 • Darling I am a nightmare dressed like a daydream
 • Ik een nachtmerrie gekleed als een dagdroom ben Darling
 • Big Weenie
 • Grote Weenie
 • Andreea
 • Andreea
 • Indiërs zijn niet zo tijdbewust als de Nederlanders. Een afspraak om 1 uur kan net zo goed een half uur eerder of een half uur later beginnen.
 • Indians are not so time conscious as the Dutch. An appointment at 1 pm might as well half an hour earlier or start a half hour later.
 • informus
 • informus
 • De Nederlandse cultuur is een jachtige, zelfs een stressvolle, cultuur waar tijd belangrijk is en afspraken dienen te worden nagekomen, omdat anders de agenda in het honderd loopt.
 • Dutch culture is a fast-paced, stressful, even a culture where time is important and must be complied with, because otherwise the appointment schedules.
 • variabiliteit
 • variability