From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Pack your bags and get your passports ready!
 • Pak je koffers en krijg uw paspoorten klaar!
 • backapck currently unavailable
 • backapck momenteel niet beschikbaar
 • The power of the pendulum flashes forth from this shining knight.
 • De kracht van de slinger knippert weer uit deze stralende ridder.
 • Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem liet daarop weten dat beide partijen een oplossing proberen te vinden vóór het huidige programma afloopt.
 • Eurogroup Chairman Dela Cruz created know that both sides try to find a solution before the current program expires.
 • Dat was de boodschap die minister Jeroen Dijsselbloem vandaag in Athene kreeg na een ontmoeting met de nieuwe Griekse premier Alexis Tsipras en minister van Financiën Yanis Varoufakis
 • That was the message Minister Jeroen Dela Cruz got in Athens today after meeting with the new Greek Prime Minister Alexis and Minister of finance Alexis Yanis Varoufakis
 • De nieuwe Griekse regering wil niets meer te maken hebben met de trojka van EU, IMF en ECB. De Grieken willen evenmin een verlenging van het huidige hulpprogramma, dat eind februari afloopt
 • The new Greek Government wants nothing more to do with the troika of EU, IMF and ECB. The Greeks do not want an extension of the current aid program, which expires at the end of February
 • Grieken gooien kop in de wind
 • Greeks throw heads in the wind
 • You smell like butt.
 • U ruikt kont.
 • hit me with the weekend
 • hit me met het weekend
 • Negatief effect van de rentedaling overheerst bij de ontwikkeling van dekkingsgraad
  Het totaal rendement in 2014 bedroeg liefst 17,8%. In 2014 daalde de rente tot het laagste niveau ooit gemeten. Hierdoor behaalden obligaties en de strategische ren
 • Negative impact from the fall in rates prevalent in developing coverage ratio the total return amounted to 17.8% in 2014. In 2014, the interest rate to the lowest level ever recorded. As a result, bonds and the strategic interest cover high efficiency. Th
 • n Parijs Charles de Gaulle. Met behoud van eigen identiteit richt de groep zich op 3 kernactiviteiten: vervoer van passagiers, ...
 • n Paris Charles de Gaulle. While maintaining one's own identity, the Group focuses on three core activities: transportation of passengers, etc.
 • ECB-beleid vergroot de problemen voor pensioenfondsen
  Franswillem Briët, voorzitter PME,
  ‘De financiële markten reageren sterk op het ECB-beleid. Met name de bewust laag gehouden rente is een sta-in-de-weg voor het herstel van de financiële
 • ECB policy increases the problems for pension funds Franswillem Briët, President PME, ' the financial markets react strongly on the ECB's policy. In particular the consciously kept low interest rates is a sta-in-the-way for the recovery of the financial p
 • Schiphol, 30 januari 2015 – De door tal van maatregelen laag gehouden rente heeft grote impact op de financiële markten. Hoge rendementen en een enorme toename van de belegde vermogens zijn het gevolg. Maar ook de pensioenverplichtingen stijgen naar een o
 • Schiphol, 30 January 2015 – The interest rate kept low by many measures has great impact on the financial markets. High returns and a huge increase in wealth invested are the result. But also the pension liabilities rise to an unprecedented height, becaus
 • Resultaten vierde kwartaal 2014: Grote gevolgen door ontwikkelingen financiële markten
 • Results fourth quarter 2014: major impact by financial market developments
 • so beautiful. I love you, and I miss you.
 • zo mooi. Ik hou van je, en ik mis je.
 • De eerste foto mijn ouders. Tweede foto met de mensen in dienst van mijn ouders. Hanny heeft zelf op de vrachtwagen gereden
 • The first picture my parents. Second photo with the people from my parents. Hanny has itself on the truck driven
 • Vanaf 1 januari 2015 is een beleidsdekkingsgraad van kracht. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad is o.a. bepalend voor eventueel te nemen maatregelen aangaande herstel. De beleidsdekkingsgraad bedroeg o
 • From 1 January 2015 is a force policy coverage ratio. This is the average of the last 12 monthly coverage ratios. This coverage is, among others, determine measures, if any, to be on recovery. On 31 december the policy coverage ratio amounted to 104.1%.
 • De dekkingsgraad van PME is in het vierde kwartaal van 2014 licht gedaald van 102,6% naar 102,0%. Dit is de dekkingsgraad berekend op basis van de door DNB voorgeschreven methodiek (3-maandsrentemiddeling UFR). Eind 2013 kwam de dekkingsgraad uit op 104
 • The coverage of PME is decreased slightly in the fourth quarter of 2014 of 102.6% to 102.0%. This is the coverage ratio calculated on the basis of the methodology prescribed by DNB (3-maandsrentemiddeling UFR). At the end of 2013, the coverage rate came
 • De dekkingsgraad daalde door al deze ontwikkelingen in 2014 van 104,3% naar 102,0%.
 • The coverage ratio dropped by all these developments in 2014 of 104.3% to 102.0%.
 • Voel je vrij om te zeggen wat in je gedachten komt over deze reünie
 • Feel free to say what in your mind comes to this reunion
 • just feel free
 • alleen voel je vrij
 • Feel free to say whatever comes into your mind about this reunion
 • Voel je vrij om te zeggen wat komt in uw mening over deze reünie
 • een wedtrijd op zeen met schepen
 • a race on tendons with ships
 • een schip op zee dat gaat zinken
 • a ship at sea that is sinking
 • een gavecht op zee tussen schepen
 • a gavecht at sea between ships
 • zeeslag
 • naval battle
 • Fenomenale 54-daagse monstertrekking dwars door de Pyreneeën, met als bedoeling de hoge oversteek te maken van de Atlantische Oceaan naar de Middelandse zee. Bijna 1000km en 60km klimmen en dalen. Hoo
 • Phenomenal 54-day monster trekking through the Pyrenees, with the intention to make the high crossing from the Atlantic to the Mediterranean. Almost 1000 km and 60 km climbing and descending. Hoo
 • wat is een zeeman
 • When a sailor
 • die voor zijn beroep op zee vaart
 • that for his job on sea speed
 • iemand die voor zijn beroep zee vaart
 • someone who knows quite a lot about da see
 • iemand die heel veel over da see weet
 • someone who knows quite a lot about da see
 • iemand die aileen maar graag in zee weet
 • someone who like to know into the sea but aileen
 • De resultaten kunnen overgedragen worden door lectures te geven op conferenties
 • The results may be transferred by giving lectures at conferences
 • Ik ben confident dat dit zal bijdragen tot een beter begrip bij studenten voor actueel onderzoek
 • I am confident that this will contribute to a better understanding in students for current research
 • rope ladder
 • touwladder
 • Wat betreft deze eerste groep is het mogelijk om de bevindingen te communiceren door het schrijven van papers.
 • With regard to this first group is it possible to communicate the findings by writing papers.
 • stage manager
 • toneelmeester
 • Zuivel van Annie Frank - fase Bestandsbeheer boek
 • Dairy by Annie Frank-phase file management book
 • De resultaten kunnen gecommuniceerd worden naar zowel een expert publiek als een niet expert publiek
 • The results can be communicated to both an expert audience as a non expert public
 • Dairy of Annie Frank - Stage Manager's Book
 • Zuivel van Annie Frank - fase Bestandsbeheer boek
 • ik geef een voordracht
 • I'll give a lecture
 • Door middel van papers kunnen we de resultaten van dit project verspreiden in de gemeenschap
 • By means of papers we can disseminate the results of this project in the community
 • graag kom ik mijn motivatie verder toelichten in een persoonlijk gesprek
 • like do I explain my motivation in a personal conversation
 • zelf zit ik vol energie
 • itself I full of energy
 • zelf zit ik boordevol energie
 • itself I full of energy
 • mogen bijdragen
 • may contribute
 • intrigerend
 • intriguing
 • ik voer mijn job met veel plezier uit
 • I enter my job with a lot of fun from
 • familieboerderij
 • family farm
 • If your package does not arrive during next week then get back to me and will see what we can do about shipping you a new package or offering a refund. Sorry for the inconvenience.
 • Als uw pakket niet tijdens volgende week aankomt vervolgens worden weerom voor mij en zal zien wat we kunnen doen over verzending u een nieuw pakket of het aanbieden van een restitutie. Sorry voor het ongemak.
 • Your order was shipped january 14th or around12-13 which is in the upper region of the usual time frame for packages shipped to the Netherlands. At this time your package is considered slightly delaye
 • Uw bestelling werd verzonden januari 14th of around12-13 die in het bovenste gebied van het gebruikelijke tijdsbestek voor pakketten die zijn verzonden naar Nederland. Op dit moment uw pakket wordt beschouwd als enigszins delaye
 • mijn grootouders hun boerderij
 • my grandparents their farm
 • de boerderij van mijn grootouders
 • the farm of my grandparents
 • mijn grootouders boerderij
 • my grandparents farm
 • Any audio that you hear on an AM receiver is from the two sidebands. When the radio transmitter you are tuned to is not transmitting any sound, you can still hear from the speaker and see on your S me
 • Alle audio die u op een AM-ontvanger hoort is van de twee sidebands. Wanneer de radiozender die u hebt afgestemd niet elk geluid overbrengen is, kunt u nog steeds horen van de spreker en zien op uw S me
 • In an AM modulated radio signal, the carrier, is continuously transmitted. Due to the nature of the way AM is produced in the transmitter, two identical modulating signals are attached to the carrier
 • In een AM gemoduleerde radiosignaal, wordt de vervoerder, voortdurend verzonden. Wijten aan de aard van de manier waarop AM wordt geproduceerd in de zender, twee identieke modulerende signalen zijn gekoppeld aan de vervoerder
 • When you are in the AM mode, your voice modulates, (is superimposed), on a carrier wave at a certain frequency in your transmitter and is transmitted over the air waves.

  The carrier wave is used to "
 • Wanneer u in de AM-modus bent, uw stem moduleert, (is bovenop), op een draaggolf met een bepaalde frequentie in uw borstband en via de lucht golven wordt verzonden.

  De draaggolf wordt gebruikt om te "
 • There are two types of modulation that most people are familiar with, AM (amplitude modulation), and FM, (frequency modulation), for which the AM and FM broadcast bands were named. You have used FM mo
 • Er zijn twee types van modulatie dat de meeste mensen zijn bekend met, AM (amplitude modulation), en FM, (frequentie modulatie), waarvoor de AM en FM uitzending bands werden genoemd. U hebt gebruikt FM ma
 • exchanger
 • warmtewisselaar
 • De gezondste en meest geëngageerde werknemers voor J&J creëren - waardoor zij een volwaardig en productief leven leiden
 • The healthiest and most committed workers for J&J create-whereby they lead a full and productive life
 • chemisch verantwoordelijke
 • chemical responsible
 • doorgroeien
 • grow

 • - als een apparaat niet in je DHCP range zit, kan je geen port forward er naar
 • -When a device is not in your DHCP range there you won't be able to port forward to
 • - je kan het IP-adres van een apparaat niet vastzetten in DHCP
 • -You can not fix the IP address of a device in DHCP
 • zoekertje
 • advertisement
 • Volgens mij heeft ie wel wat bugs:

 • I believe ie though what bugs:
 • Ik heb dit modem ook. Volgens mij heeft ie wel wat bugs:

  - je kan het IP-adres van een apparaat niet vastzetten in DHCP

  - als een apparaat niet in je DHCP range zit, kan je geen port forward er naar
 • I have this modem as well. I believe ie though what bugs:-you can not fix the IP address of a device in a device not in your DHCP and DHCP range there you won't be able to port forward to
 • natuurwetenschappen
 • natural sciences
 • graag wil ik me kandidaat stellen
 • I would like to me as a candidate
 • Via de site
 • Through the site
 • Via de site kwam ik te weten
 • Through the site I came to know
 • Via de site van de VDAB kwam ik te weten dat reMYND op zoek is naar een dierenverzorger/in-vivo laborant. Graag had ik me voor deze functie kandidaat gesteld.

  Na het afronden van een professionele ba
 • On the site of the VDAB I came to know that reMYND is looking for a zookeeper/in-vivo lab technician. I would like to know me for this function applied.

  After finishing a professional ba
 • bederving
 • bederving
 • Kapteijns neemt al weer snel afscheid van Calefax, en na enige personele wisselingen op de klarinet komt Ivar Berix in 1987 het kwintet versterken.
 • K soon takes leave of Calefax, and after some personnel changes on the clarinet Ivar Berix strengthen the Quintet in 1987 comes.
 • Leraar Duits van het Barlaeus, Geert Kapteijns, neemt de klarinetpartij voor zijn rekening
 • The Barlaeus, Geert Kapteijns, German teacher takes the clarinet for party
 • Dat was eng
 • That was scary
 • öy Niels, wann wirt du und Nils einandern finden. FCJ ist nur gross genug für ein deutscher-Nils

  so ihr musst ein liebeskind machen
 • öy Niels, wann wirt du und Nils einandern finden. FCJ ist nur ein deutscher genug für ihr so gross – Nils Church ein liebeskind machen
 • Walang nahanap na tumutugma sa mga item.Maaring maglagay ng want ad na libre. Ikaw ay aabisuhan sa lalong madaling panahon kapay may tumugma sa inyong pangangailangan na nakalagay na sale.
 • Walang tumutugma sa mga nahanap after item.Maaring maglagay ng because ad after libre. Ikaw ay lalong madaling panahon kapay tumugma sa aabisuhan sa inyong may nakalagay pangangailangan after after sale.
 • Chronic pain is a complex physiological and psychological phenomenon. Implicit learning mechanisms contribute
  to the development of chronic pain and to persistent changes in the central nervous system
 • Chronische pijn is een complex fysiologische en psychologische verschijnsel. Impliciete leren mechanismen bijdragen tot de ontwikkeling van chronische pijn en blijvende veranderingen in het centrale zenuwstelsel
 • God explains the principles of causes and effect at work in our lives so that we can know how to make choices hat benefits us and others.
 • God verklaart de beginselen van oorzaken en gevolgen op het werk in ons leven zodat wij hoe weten kunnen te maken keuzes hoed voordelen ons en anderen.
 • What efforts are you willing to put forth in order to understand what is going on and to make changes?
  What will you do if changing is difficult?
 • Welke inspanningen bent u bereid naar voren gebracht om te begrijpen wat er gaande is en dat verandert?
  Wat gaat u doen als het veranderen moeilijk is?
 • which aspects of your life that are under your control could be better?
 • welke aspecten van uw leven die onder uw controle beter zou kunnen zijn?
 • How do our feelings about God come across to others?
 • Hoe onze gevoelens over God tegenkomt aan anderen?
 • Why might we regard God's instructions as arbitrary and irrelevant to our well-being, as opposed to believing that He wants the best for us?
 • Waarom kunnen wij God de instructies als willekeurige en irrelevant voor ons welzijn, in tegenstelling tot te geloven dat hij wil het beste voor ons beschouwen?
 • molto artigianale ma fa egregiamente il suo lavoro, bello lo schermo oled
 • molto egregiamente il suo lavoro, bello artigianale ma fa lo schermo oled
 • bukh dv 20

  compleet met keerkoppeling

  komt uit een zeilboot die gesloopt is

  motor staat los geen vorst schade
 • bukh dv 20 complete with gearbox comes from a sailing boat which demolished is engine is independent no frost damage
 • why do we sometimes put our own judgement above God's, rather then trusting that the knows what is best for us?
 • Waarom soms zetten wij ons eigen oordeel boven God, liever dan vertrouwen dat het weet wat het beste voor ons is?
 • While the report was greeted sympathetically at the time, it did not have all that significant an impact in Canada. It was criticised on a number of grounds, in particular that it paid too much attent
 • Terwijl het verslag sympathiek op het moment begroet werd, deed het niet alle dat belangrijke gevolgen in Canada hebben. Het was kritiek op een aantal gronden, in het bijzonder dat het teveel markttendenzen betaald
 • aridclimate
 • aridclimate
 • would result primarily from improvements in lifestyle, environment and our knowledge of human biology. Lalonde also indicated a broad understanding of the determinants of health in subsequent speeches
 • zou leiden tot voornamelijk uit verbeteringen in levensstijl, milieu en onze kennis van de menselijke biologie. Lalonde ook aangegeven een breed begrip van de determinanten van gezondheid in de erna volgende betogen
 • After reviewing the evidence, the report suggested that there were four “health fields”–lifestyle, environment, health care organization, human biology—and that major improvements in health would resu
 • Na herziening van het bewijsmateriaal, het verslag voorgesteld dat er vier "gezondheid velden" – levensstijl, milieu, gezondheidszorg organisatie, menselijke biologie — en dat belangrijke verbeteringen in de gezondheidszorg zou resu
 • The Lalonde Report was published in 1974, and was the first significant government report to suggest that health care services were not the most important determinant of health.
 • Het Lalonde verslag werd gepubliceerd in 1974, en was dat de eerste belangrijke regering verslag om te suggereren dat de gezondheidszorg diensten niet de belangrijkste determinant van gezondheid waren.
 • complot tegen 50+ ers


  Jullie zijn gewaarschuwd!!!mangarai
  Een complot bedreigt ons en het gebeurt in ons eigen land !!!!

  We moeten dit onmiddellijk stoppen!

  Heb je gemerkt dat de trappen elke da
 • plot against 50 + ers You have been warned!!!mangarai a plot threatens us and it happens in our own country!!!!

  We must stop this immediately!

  Have you noticed that the stairs every da
 • Wegens verbouwing zijn wij tot 20 februari 2015 gesloten.

  Het Jut-arrangement is weer te boeken vanaf 6 maart
 • Because of remodeling we are closed until 20 February 2015.

  The Jut-package is to book again from 6 March
 • technicus
 • technician
 • Health promotion
  The 1974 LaLonde report, A new perspective on the health of Canadians, was pivotal in setting
  the stage for wider acceptance of behavioural and environmental influences on health. (6
 • Bevordering van de gezondheid het 1974 LaLonde verslag, een nieuw perspectief op de gezondheid van de Canadezen, was cruciaal bij het instellen van de fase voor de bredere aanvaarding van een gedrags- en milieu-invloeden op de gezondheid. (6
 • Hoe Ben je terecht gekomen in nederland
 • How did you ended up in the Netherlands
 • You Ben je terechtgekoeen in Nederland
 • You are you terechtgekoeen in Netherlands
 • motor toeren
 • engine revs
 • Vrouw overleden na botsing met lijnbus in Beersel

  30/01/2015 • 16:40

  Even voor 15 uur botste de 70-jarige vrouw met haar auto tegen een bus van De Lijn. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd en overleed later aan haar verwondi
 • Woman died after collision with bus in Beersel 30/01/2015 • 16: 40 for 15 hours Just bumped the 70-year-old woman with her car against a bus of the line. She was in critical condition and died later of her injuries.