From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Hoeveel puppy'S kunnen we kopen?
 • How many puppy'S can we buy?
 • Phallic period
 • Fallische periode
 • I still divide
 • Ik nog steeds verdelen
 • Sec attributed Atashy
 • SEC toegeschreven Atashy
 • he consistency
 • Hij consistentie
 • wow i love that color to but my favirote color is light blue anyways this is totally off subject what is your favirote tv show mine is spongebob
 • Wow ik hou van die kleur aan maar mijn favirote kleur is licht blauwe anyway Dit is totaal van onderwerp wat is uw favirote tv-show mijne is spongebob
 • I want to frequentative asked me I do not understand
 • Ik wil iteratie vroeg me die ik begrijp niet
 • It describes the possible question
 • Hierin wordt de mogelijke vraag
 • Joint coincidence
 • Joint coincidence
 • Ik maak u erop attent dat als u de antwoorden te laat terugstuurt, ik uw bezwaar niet (geheel) toe kan wijzen.

 • I note that if you return the answers too late, I can not point out your objection.
 • Om uw bezwaar te kunnen behandelen heb ik meer informatie nodig. Ik verzoek u daarom de vragen in deze brief voor 5 juni 2015 te beantwoorden. U kunt de portvrije antwoordenvelop hiervoor gebruiken of
 • In order to be able to treat your objection I need more information. I would therefore ask you the questions to answer in this letter for 5 June 2015. You can use the postage-paid reply envelope or
 • Uit de gegevens van de gemeente blijkt niet op welk adres u nu woonachtig bent. Om aan uw verzoek tegemoet te kunnen komen verzoek ik u mij een bewijsstuk toe te sturen waaruit duidelijk blijkt op wel
 • From the data of the municipality does not show the address where you now reside. Respond to your request, I would ask you to send me a piece of evidence which clearly shows it now
 • 1 juli 2012 niet meer woonachtig bent op het adres Sir W. Churchilllaan 283 Flat 48. Om een aanslag te kunnen verminderen maken wij gebruik van de gegevens van de gemeente.
 • 1 July 2012 no longer reside at the address Sir w. Churchill Avenue 283 Flat 48. In order to reduce to an attack, we use the data of the municipality.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de aanslag van de Waterschapsbelastingen over het jaar 2015 voor het adres Sir Winston Churchillln 283 F033 2288 DA Rijswijk.

  In uw bezwaarschrift geeft u aan dat u sind
 • You have objected to the attack of the Waterschapsbelastingen about the year 2015 for the address Sir Winston Churchillln 283 F033 2288 DA Rijswijk.

  In your notice of objection signifies your sind
 • Bij deze email treft u een brief als bijlage aan. Deze brief zal vandaag ook per post naar u worden toegezonden.
  Ik verzoek u om uw reactie voor de aangegeven datum per post of bij voorkeur per email
 • In this email you will find a letter attached to. This letter will also be sent to you by post today.
  I request you to your response for the indicated date by mail or preferably by email
 • Om uw bezwaarschrift af te kunnen handelen heb ik van u aanvullende informatie nodig.
 • To process your notice of objection I need additional information from you.
 • Uw bezwaarschrift is door mij in behandeling genomen.
 • Your notice of objection is considered by me.
 • Geachte collega,
  >
  >Vervelend.
  >
  >Dat ga ik regelen.
  >
 • Ladies and gentlemen, > > annoying.
  > > That go I settle.
  >
 • Client heeft inmiddels voor de tweede keer het ondertekende convenant per post aan mij gezonden, maar ik heb (wederom) tot op heden nog niets ontvangen. Mysterieus waar de convenanten blijven.. Clien
 • Client has for the second time the Covenant signed by mail to sent me, but I have (once again) haven't received anything yet to date. Mysterious where the Covenants continue.. Clien
 • bell not working. come through back and upstairs
 • Bell werkt niet. doorkomen rug en boven
 • soiled pip
 • bevuild pip
 • soil pipe

 • bodem pipe
 • salaris huis
 • salary home
 • Local democracy in Ukraine: signing of a roadmap for implementation of the Congress recommendations
 • Lokale democratie in Oekraïne: ondertekening van een routekaart voor de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het Congres
 • niet slaan
 • not hitting
 • niet speelen
 • not walking my dog
 • niet spellen
 • not games
 • in plaats van praten, zeker naar de koffieshop
 • instead of talking, especially to the coffee shop
 • surname,firstname
 • achternaam, voornaam
 • werking van de darmen
 • functioning of the intestines
 • I could figure out but
 • Ik konden postuur uit maar
 • Wel I have to go now, lots of cards to make and I just finished chasing the garbage man around the building to talk to him about our garbage pickup or rather, lack there of, so now I'm pooped.
 • Wel, ik moet nu gaan, veel kaarten te maken en ik net klaar achter de vuilnisman rond het gebouw om te praten met hem over onze vuilnis op te halen of eerder, ontbreken er van, dus nu I ben pooped.
 • Q:so that saying, which is probably hysterically funny in dutch
 • Q: dus dat zeggen, die waarschijnlijk hysterisch grappig is in het Nederlands
 • so that saying, which is probably hysterically funny in dutch
 • so that saying, which is probably hysterically funny in dutch
 • with much love from Will and Toni
 • met veel liefde van wil en Toni
 • Ik heb geen tijd dat ik kijk
 • I have no time that I look
 • Truus, thank you for showing us the new new duin street. And we enjoyed the visit with Joop. It is ashamed we did not take a photo of him.
 • Truus, dank u voor het tonen ons de nieuwe nieuwe duin straat. En we genoten van het bezoek met Joop. Het is schamen dat wij duurde niet een foto van hem.
 • For example, the translator is not great to use for idioms and so a phrase such as takes a long time to figure out.
 • For example, the translator is not great to use for idioms and so a phrase such as takes a long time to figure out.
 • We want to thank Peet especially for being our personal guide in Keukenhof. It was fantastic.
 • We willen bedanken Peet vooral voor onze persoonlijke gids in de Keukenhof. Het was fantastisch.
 • As slow as thick poo
 • Als langzaam als dikke poo
 • The next time I
 • De volgende keer dat ik
 • Thank you both for the enjoyment and the meals. We want to thank Peet especially for being tour guide in Keukenhof. The day was fantastic.
 • Dank u zowel voor het genot en de maaltijden. We willen bedanken Peet vooral voor zijn gids in de Keukenhof. De dag was fantastisch.
 • When I phone you next I will ask you about some of the sayings I know in dutch but don't know how to write them down in dutch, if you know what I mean.
 • Wanneer ik u telefoon zal volgende ik u vragen over een aantal van de uitspraken die ik ken in Nederlands maar don't weet hoe te schrijven ze neer in het Nederlands, als je begrijpt wat ik bedoel.
 • much love from
 • veel liefde uit
 • I think it is marvelous when you write with slang or typical funny dutch sayings. Please keep doing that and the more the better!
 • Ik denk dat het is geweldig wanneer u met slang of typische grappige Nederlandse gezegden schrijft. Gelieve te houden doet dat en hoe meer hoe beter!
 • however my bad luck it is supposed to rain on Saturday and Sunday when I am at the markets. Shit.
 • maar mijn pech is het verondersteld om regen op zaterdag en zondag wanneer ik op de markten. Shit.
 • And how is the rest of your week going? Thank goodness the weather has been nice. It is supposed to be nice weather for the rest of the week
 • En hoe is de rest van uw week gaan? God zij dank is het weer mooi geweest. Het is verondersteld om mooi weer voor de rest van de week
 • Thank you very much for all that you have done for us. Driving us to Groesbeek, to Beverwijk, and Middenmeer. And then feeding us not only once, but twice. It was a true pleasure to meet you both.
 • Ik dank u zeer veel voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Rijden ons naar Groesbeek, Beverwijk, en Middenmeer. En vervolgens voeden ons niet slechts eenmaal, maar twee keer. Het was een waar genoegen u beide te ontmoeten.
 • a fun evening
 • een leuke avond
 • Even though I am writing you back in Dutch through the use of a translation web site, it still helps me learn, and very much I learn from you when you write to me in Dutch of course.
 • Hoewel ik schrijf u terug in het Nederlands door het gebruik van een website vertaling, het nog steeds helpt me leren, en zeer veel ik leren van je wanneer u schrijf me in het Nederlands natuurlijk.
 • Thank you for your entertaining email. I always love it when you send them and it doesn't have to be every two days, just send them whenever you feel like it.
 • Dank u voor uw onderhoudend e-mail. Ik hou van het altijd wanneer u verzendt hen en het doet die 't moet worden om de twee dagen, stuur hen wanneer u als het voelt.
 • Hallo, kind van mijn baarmoeder!
 • Hello, child of my uterus!
 • n 2001 heeft Dreischor goud ontvangen in de internationale groencompetitie ‘Entente Florale’.
  Gratis parkeren aan de achterzijde van de woning.
  Minimaal twee nachten.
 • n 2001, Dreischor gold received in the international Green competition "Entente Florale".
  Free parking at the rear of the House.
  A minimum of two nights.
 • De kerkring van Dreischor wordt als de mooiste van Zeeland bestempeld. Groen gras, leilinden langs de gracht en in het midden de St. Adriaanskerk.

 • The Church ring of Dreischor is described as the most beautiful of Zeeland. Green grass, leilinden along the Canal and in the Middle the St. Adriaanskerk.
 • Geen zin om zelf voor het ontbijt te zorgen, schuif aan in de B&B. Kosten € 5,- per persoon.
  Het Zonnehuis is gelegen aan de kerkkring van Drieschor.
 • Don't feel like to make for breakfast, € 5 in the slide on B&B. cost per person.
  The Sun House is located on the Church circuit of three hoarse.
 • Gebruik van de studio en de verschillende zitjes in de prachtige tuin, gelegen op het zuiden. Afgesloten stalling voor fietsen of duikuitrusting.
 • Use of the studio and several seating areas in the beautiful garden, located on the South. Closed storage facilities for bicycles or diving equipment.
 • Een douche toilet ruimte en een zoldertje met twee bedden, bereikbaar via een losse trap.
  De studio is gezellig ingericht met alle voorzieningen, koelkast en kook gelegenheid.
 • A shower toilet area and a mezzanine with two beds, accessible by a ladder.
  The studio is comfortably furnished with all amenities, fridge and cooking facilities.
 • De studio is gebouwd in de schuur in de tuin van Het Zonnehuis. Het vakantieoptrekje
  bestaat uit 3 ruimten, zit/slaap kamer met bedbank voor twee personen. Een douche toilet ruimte en een zoldertje m
 • The studio is built in the barn in the grounds of the solar house. The holiday cottage consists of 3 rooms, living-/bedroom with sofa bed for two people. A shower toilet area and a mezzanine m
 • Thank you again for opening your home to Canadian family visitors. We had a wonderful time, eating, talking, laughing, and visiting Holland. Hopefully soon we return the hospitality. With much love
 • Dank u nogmaals voor het openen van uw huis voor Canadese familie bezoekers. We hadden een geweldige tijd, eten, praten, lachen en een bezoek aan Holland. Hopelijk spoedig terugkeren wij de gastvrijheid. Met veel liefde
 • Uncharted: Drake's Fortune
 • Uncharted: Drake van fortuin
 • Uncharted Among Thieves
 • Uncharted Among Thieves
 • Uncharted 2: Among Thieves
 • Uncharted 2: Among Thieves
 • Uncharted 3: Drake's Deception
  Uncharted: Drake's Fortune
  Uncharted 2: Among Thieves
 • Uncharted 3: Drake van misleiding Uncharted: Drake van fortuin Uncharted 2: Among Thieves
 • I can just picture you doing this in my head.
 • Ik kan gewoon foto van u dit te doen in mijn hoofd.
 • I can just see it in my mind.
 • Ik kan het gewoon zien in mijn gedachten.
 • I can just picture it in my mind.
 • Ik kan enkel het beeld in mijn hoofd.
 • probably in a very loud voice if necessary
 • waarschijnlijk in een zeer luide stem indien nodig
 • because they have not picked up our recycling for two weeks, I have telephoned the city office twice and today I will need to go out and talk to the workers about it. Perhaps in a very loud voice...
 • omdat ze niet onze recycling voor twee weken opgepikt hebben, heb ik het stadskantoor tweemaal en vandaag dat ik moeten zal gaan en praten met de werknemers over belde. Misschien in een zeer luide stem...
 • I am sitting here waiting for the city workers who come and get our recycling.
 • Ik ben hier zit te wachten voor de stad werknemers die komen en krijgen onze recycling.
 • . Zo zal een klant niet snel misgrijpen, waardoor stilstand wordt voorkomen of in ieder geval beperkt tot een minimum. Dat geeft vertrouwen en werkt kostenbesparend. Rovanda begrijpt maar al te goed d
 • . For example, a customer is not short of parts quickly, making a halt is prevented or at least limited to a minimum. That gives confidence and saves money. Rovanda understands only too well d
 • So now it is morning and I got five hours sleep. I am grumpy.
 • Dus nu het is ochtend en ik kreeg vijf uur slaap. Ik ben chagrijnig.
 • Magazijn
  Het eigen grote magazijn is uniek in zijn soort. Ongeacht of het materialen betreft voor industrie, aannemer, garage, transport, scheepvaart of landbouw, Rovanda heeft het (meestal) op voorra
 • Warehouse The own large warehouse is unique in its kind. Regardless of whether the materials for industrial, contractor, garage, transportation, shipping or agriculture, Rovanda has the (mostly) on stocks,
 • kan het soms dagen duren voordat u de onderdelen in huis heeft. Dan is het prettig te weten dat Rovanda aan een half woord genoeg heeft en bovendien bijna alles snel levert.
 • It can sometimes take days before the components in house. Then it's nice to know that in addition to a Rovanda and almost everything quickly delivers.
 • Winkel
  Hoe vaak gebeurt het niet dat u op zoek bent naar een bepaald onderdeel maar niet het juiste kan vinden of het onderdeel is niet op voorraad. En met eventuele misverstanden niet uitgesloten, ka
 • Shop How often it happens that you are looking for a particular part but not the right one can find or the item is out of stock. And any misunderstandings not excluded, ka
 • te ouderwets
 • old fashioned
 • destillatie bedrijf
 • destillatie bedrijf
 • Q:KAN JE ME DE TECHNISCHE FICHE BEZORGEN VAN DE PARKET TEGELS
 • Q: CAN YOU GIVE ME THE TECHNICAL DATA SHEET OF THE PARQUET TILES
 • KAN JE ME DE TECHNISCH FICHE BEZORGEN VAN DE PARKET TEGELS
 • CAN YOU GIVE ME THE TECHNICAL SHEET OF THE PARQUET TILES
 • I was on my way to the temple when I heard loud voices speaking Dutch. I hurried to meet my countrymen. But these men are not Dutch, they are Jews from Galilee.
 • Ik was op mijn weg naar de tempel toen ik hoorde een luide stem spreken Nederlands. Ik haastte zich om te voldoen aan mijn landgenoten. Maar deze mannen zijn niet Nederlands, ze zijn Joden van Galilea.
 • the case represents a challenge to the core of the Affordable Care Act. The plaintiffs charge that, based on a strict reading of single sentence (actually, four words), federal health-insurance subsid
 • het geval vormt een uitdaging voor de kern van de betaalbare Care Act. De eisers lading die, op basis van een strikte lezing van enkele zin (eigenlijk, vier woorden), federale ziekteverzekering gesubs
 • I had toast and an egg for breakfast. I drank coffee, not beer.
 • Ik had toast en een ei voor ontbijt. Ik dronk koffie, niet bier.
 • curieus
 • curious
 • idiotensicher
 • idiotensicher
 • geven jullie geen korting indien ik alles betaal
 • do you give no discount if I pay everything
 • Kan ik geen korting krijgen als ik het op u rekening stort
 • Can I get no discount if I put it on you account deposit
 • krijg ik geen korting bij contante betaling?
 • I get no discount if paid in cash?
 • The optimal therapeutic approach to anorectic–cachectic cancer patients should be based on both changes in dietary habits, achieved via nutritional counseling; and drug therapy, aimed at interfering w
 • De optimale therapeutische benadering anorectische – cachectic kankerpatiënten moet worden gebaseerd op beide veranderingen in de voedingsgewoonten, bereikt via voedings adviseren; en behandeling met medicijnen, gericht op inmenging w
 • Energy expenditure in anorexia is frequently increased while energy intake is decreased, which further exacerbates the progressive deterioration of nutritional status.
 • Energie-uitgaven in anorexia is vaak gestegen, terwijl de energie-inname is afgenomen, die verder de geleidelijke verslechtering van de voedingstoestand verergert.
 • hate to say it but over
 • haat om te zeggen het maar meer dan
 • This is an automatically generated email
 • Dit is een automatisch gegenereerde e-mail
 • Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
 • We trust to have informed you sufficiently
 • zeg het maar over
 • hate to say it but about
 • Als u dit wilt wijzigen verzoeken wij u dit door te geven
 • To change this we ask you to pass this on
 • Als u dit wilt wijzigen verzoeken wij u dit aan ons door te geven
 • If you want to change this please to us
 • Als u dit wilt wijzigen verzoeken wij u dit door te geven
 • To change this we ask you to pass this on
 • We hebben dit bericht gestuurd naar het e-mailadres dat is vastgelegd in onze administratie
 • We have sent this message to the e-mail address that is recorded in our administration
 • deelbare rits
 • sharable zipper
 • Dear Math

  Thank-you for taking the time to apply to work here at Norbert Dentressangle.

  We will contact you when an opportunity arises that matches your skills. In the meantime please continue to l
 • Lieve Math Bedankt voor de tijd neemt om toe te passen om het werk hier bij Norbert Dentressangle.

  We zullen contact met u opnemen wanneer een kans zich voordoet die overeenkomt met uw vaardigheden. In de tussentijd Ga naar l
 • bij de prijs is 1 extra bestuurder inbegrepen. bij de huur van deze auto
 • 1 additional driver in the price included. in the rental of this car
 • receding
 • terugwijkende